jh-ruka3
Můj Hradec – participativní rozpočet města Jindřichův Hradec

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet (dále též „PaR“) je tady pro vás. Z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2024 bude vyčleněna částka 1 775 000 Kč určená na realizaci projektů občanů. Rozhodovat, co se v našem městě změní, budeme právě letos v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžeme společně zrealizovat projekt až do výše 700 000 Kč. O tom, které projekty budou vybrány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Harmonogram
 • Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 4. 2023 – 30. 6. 2023

 • Kontrola realizovatelnosti návrhů

  1. 7. 2023 – 31. 8. 2023

 • Hlasování o navržených projektech

  1. 9. 2023 – 30. 9. 2023

 • Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů (zařazení do rozpočtu města na rok 2024)

  1. 10. 2023

 • Realizace vítězných projektů

  1. 1. 2024 –

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu
Tato pravidla participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec byla schválena Zastupitelstvem města Jindřichův Hradec usnesením č. 77/5Z/2023 ze dne 22.02.2023.

Úvod

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet (dále též „PaR“) je tady pro vás. Z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2024 bude vyčleněna částka 1 775 000 Kč určená na realizaci projektů občanů. Rozhodovat, co se v našem městě změní, budeme právě letos v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžeme společně zrealizovat projekt až do výše 700 000 Kč. O tom, které projekty budou vybrány, rozhodne hlasování veřejnosti. 

Jednou z možných forem zapojování občanů do veřejného dění, utváření podoby a chodu města je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu města. V rámci něj navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích hlasují, diskutují, přičemž výslednou realizaci zajistí město.

Do jakých kategorií můžete přihlásit svůj nápad?

Číslo Kategorie Alokace
1. Velký projekt 700 000 Kč
2. Střední projekt 400 000 Kč
3. Malý projekt 200 000 Kč

 

V rámci těchto kategorií mohou soutěžit projekty s ambicí zlepšit život občanů po celém Jindřichově Hradci, a to včetně místních částí. V každé z nich bude vybrán pouze jeden projekt, a to ten nejlepší.

Speciální kategorie pro místní části? Ano, jistě!

Speciální kategorie pro místní části? Ano, jistě!

Tato kategorie je určena primárně pro obyvatele našich místních částí, nicméně přihlásit svůj nápad a hlasovat pro něj mohou obyvatelé z celého města, třeba ti, kteří sem rádi chodí na procházky. Alokace finančních prostředků pro jednotlivé místní části je následující:

Číslo Místní část Alokace
1. Buk 50 000 Kč
2.  Děbolín 50 000 Kč
3.  Dolní Radouň 50 000 Kč
4. Dolní Skrýchov 50 000 Kč
5.  Horní Ždár 50 000 Kč
6. Matná 15 000 Kč
7. Otín 130 000 Kč
8. Políkno 40 000 Kč
9. Radouňka 80 000 Kč

 

Koordinátorem v záležitostech PaR, se kterým je možno též konzultovat projekty, je Ing. Karolína Bartošková, vedoucí organizačního oddělení, e-mail: bartoskova@jh.cz, telefon: +420 720 953 929). 

1. Základní kritéria a pravidla

Navrhovaný projekt musí splňovat následující základní kritéria: 

 1. projekt musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, mobiliář – pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití), 
 2. projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na území města Jindřichův Hradec, místní části nevyjímaje, 
 3. projekt musí být umístěn na pozemcích nebo veřejně přístupných budovách v majetku města Jindřichův Hradec. V případě oprav se taktéž musí jednat o majetek města Jindřichův Hradec. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné databáze katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být projekt realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne koordinátor,
 4. projekt bude přiřazen do konkrétní kategorie (velký, střední …, či pro některou z místních částí. např. Děbolín) a musí respektovat stanovené maximální finanční náklady,
 5. realizace projektu bude v kompetenci orgánů města Jindřichův Hradec,
 6. projekt musí být proveditelný, tj. jeho realizace nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy, musí být v souladu s Územním plánem města Jindřichův Hradec, Strategickým plánem rozvoje města Jindřichův Hradec 2021 – 2025 a dalšími rozvojovými koncepcemi města. 

UPOZORNĚNÍ: Splnění těchto kritérií je doporučeno ověřit před podáním projektu, k čemuž může předkladatel využít asistence koordinátora. V případě předložení návrhu nesplňujícího výše uvedené, bude postupováno dle článku 3.1. těchto pravidel.

Předkladatelem projektu PaR může být:

 1. fyzická osoba starší 15 let s adresou místa trvalého pobytu v Jindřichově Hradci,
 2. právnická osoba se sídlem v Jindřichově Hradci (typicky spolek), 
 3. majitel nemovitosti v katastrálním území města.

Maximální výše nákladů na projekt

Finanční náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout maximální limit / alokaci stanovenou v Úvodu pro jednotlivé kategorie (např. u velkého projektu 700 tis. Kč vč. DPH). Uvedená maximální částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a též nezbytné náklady na související podklady. 

V případě, že stanovená částka na příslušný rok v dané kategorii nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu.

2. Podání projektu

Způsob a termín podání:

 1. projekty se přijímají v termínu od 1. dubna do 30. června 2023,
 2. projekty se podávají přes webové stránky participace.mobilnirozhlas.cz/mujhradec, písemnou formou na podatelně Městského úřadu Jindřichův Hradec, prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky: dc7b3kp, popřípadě poštou na adresu město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
 3. projekty se podávají prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel, též dostupného na participace.mobilnirozhlas.cz/mujhradec.
 4. předkladatel může předložit maximálně 2 projekty.

Náležitosti projektu:

 1. projekt musí obsahovat vyplněný formulář pro podání projektu (příloha č. 1) a celkové předpokládané náklady související s realizací projektu (příloha č. 2),
 2. ilustrační fotografii, obrázek, zákres do katastrální mapy, případně ortofotomapy.

3. Kontrola projektu, hlasování

Kontrola projektu

Po předložení projektů bude provedena jejich kontrola co do splnění pravidel. Tato kontrola bude prováděna příslušnými pracovníky Městského úřadu Jindřichův Hradec a zástupci vedení města (pracovní skupina). Krom obsahové kontroly předložených projektů bude kontrolována také jejich realizovatelnost.

V případě, že pracovní skupina dojde k závěru, že navrhovaný rozpočet je výrazným způsobem podhodnocený, neobsahuje některé důležité položky apod., bude projekt vyřazen.

Přijaty budou pouze projekty doručené ve vymezeném termínu.

Pokud projekt projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že projekt splňuje stanovená kritéria, je realizovatelný a může být zařazen do hlasování. 

V případě potřeby dopracování návrhů projektů, které jsou posouzeny jako realizovatelné po dílčích úpravách, bude toto dopracování s předkladatelem koordinovat pověřená osoba tak, aby mohl být návrh projektu prezentován a následně o něm veřejně hlasováno.

 

Veřejné hlasování

Po ukončení formální kontroly návrhů projektů budou realizovatelné projekty pro jednotlivé kategorie zveřejněny na webových stránkách města Jindřichův Hradec, participace.mobilnirozhlas.cz/mujhradec a případně prostřednictvím dalších informačních kanálů bude zajištěna jejich medializace.

Hlasování se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro předložení návrhu, tedy fyzická osoba starší 15 let s adresou místa trvalého pobytu v Jindřichově Hradci.

Hlasování bude probíhat elektronickou formou na webových stránkách participace.mobilnirozhlas.cz/mujhradec, a to dle připraveného harmonogramu.

Oprávněná osoba může hlasovat v každé vypsané kategorii pouze jednou.

Zveřejnění výsledků hlasování

Po ukončení hlasování budou výsledky zveřejněny na webových stránkách, participace.mobilnirozhlas.cz/mujhradec.

V případě rovnosti počtu hlasů rozhodne los či dodatečné hlasování.

Výsledky hlasování budou zveřejněny do 5 pracovních dnů od ukončení hlasovacího období.

4. Realizace vybraných projektů

Po určení pořadí se bude realizovat v každé z kategorií pouze vítězný projekt.

Poslední fázi, realizaci vítězných projektů, schvaluje Rada města Jindřichův Hradec, která si vyhrazuje právo nepřistoupit k realizaci v odůvodněných případech.

Realizaci projektu zajišťuje město Jindřichův Hradec v případné spolupráci s navrhovatelem projektu. Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním projektu. (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu).

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), budou tyto uhrazeny z rozpočtu města Jindřichův Hradec a řídí se smlouvou mezi městem a dodavatelem, příp. dalšími relevantními dokumenty či směrnicemi. 

V průběhu realizace vybraných projektů bude město Jindřichův Hradec vydávat průběžné tiskové zprávy.

Doplnění nebo úpravu těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec.
Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Jindřichův Hradec, bartoskova@jh.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Jindřichův Hradec, bartoskova@jh.cz