Pětka sobě

Vážení občané, máme pro Vás důležitou novinku. V tomto roce probíhá na MO Pardubice V vůbec první kolo tzv. participativního rozpočtu.

Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak městský obvod naloží s částí svých peněz. Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní náš městský obvod nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Zapojte se a vylepšete své okolí.

Došlé návrhy soutěží o podporu veřejnosti. Svými hlasy rozhodnete o tom, které projekty městský obvod ve spolupráci s autory zrealizuje. Nicméně ani nápady, které nedostaly dostatek hlasů, nezahodíme do koše. Některé z návrhů mohou být realizovány i na základě diskuze v radě a zastupitelstvu městského obvodu.

Městský obvod Pardubice V

Harmonogram
 • 1. Sběr návrhů na název participativního rozpočtu

  13. 5. – 26.5.

 • 2. Hlasování o názvu participativního rozpočtu

  27. 5. – 2. 6.

 • 3. Příprava a spuštění webových stránek

  3. 6. – 9. 6.

 • 4. Sběr návrhů na projekty

  10. 6. – 31. 8.

 • 5. Vyhodnocení realizovatelnosti navržených projektů, schválení

  1. 9. – 30. 9.

 • 6. Hlasování o schválených projektech

  1. 10. – 31. 10.

 • 7. Start realizace vítězných projektů

  od 1. 11.

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024
Účastníky participativního rozpočtu jsou následující aktéři:

Navrhovatel

 • Fyzická osoba bez omezení věku s trvalým bydlištěm na území města Pardubice.
 • Podává návrh a v případě potřeby diskutuje s městem o jeho konečné podobě.
 • Získává podporu pro svůj návrh.

Garant

 • Fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území města Pardubice.
 • Garantuje návrh navrhovatele a zastupuje navrhovatele v případě jeho nepřítomnosti.
 • Poskytnutím kontaktních údajů vyjadřuje souhlas s podáním návrhu.
 • Garant může být současně navrhovatelem jiného projektu, než kterému je garantem.

Městský obvod Pardubice V

 • Organizuje projekt participativního rozpočtu (na základě interních pravidel úřadu).
 • Asistuje občanům při podávání návrhů.
 • Provádí analýzu realizovatelnosti podaných návrhů.
 • Zajišťuje hlasování určené k výběru návrhů a podporuje účast občanů v hlasování.
 • Zajišťuje realizaci vítězných návrhů.

Občan

 • Udělením kladných či záporných hlasů vyjadřuje svůj souhlas, respektive nesouhlas, s realizací vybraného návrhu.

Obecná pravidla

 • Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v městském obvodě Pardubice V ve shodě se všemi pravidly.
 • Pro participativní rozpočet městského obvodu Pardubice V v roce 2024 bude v rozpočtu města vyhrazena částka 1 000 000 Kč. V případě vysokého počtu kvalitních návrhů může zastupitelstvo dodatečně alokovanou částku ještě navýšit.
 • Předpokládané náklady na realizaci každého projektu musí být alespoň 10 000 Kč vč. DPH a neměl by přesáhnout 500 000 Kč vč. DPH.
 • Role městského obvodu je asistence občanům při podávání a specifikaci návrhů. Městský obvod odpovídá za posouzení realizovatelnosti návrhů, případně za spolupráci na jejich úpravě do realizovatelné podoby. V poslední fázi městský obvod připravuje a provádí samotnou realizaci návrhů, které občané vyberou v hlasování.
 • Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

Pravidla pro charakter návrhů

 • Realizace návrhu musí být v kompetenci městského obvodu.
 • Realizace návrhu musí být v souladu se strategickými dokumenty města, převeším pak s  územním plánem.
 • Realizace návrhu nesmí být v konfliktu s plánovanými investičními akcemi města a s udržitelností dotačních projektů.
 • Návrh musí mít přínos pro městský obvod a jeho občany a musí být k němu zajištěn přístup všem občanům bezplatně (s výjimkou případných nákladů na spotřebu energií) po většinu dne.
 • Součástí celkových nákladů musí být i náklady na projektovou dokumentaci.
 • Návrh musí být realizovatelný během dvou kalendářních let následujících po závěrečném hlasování.
 • Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 • Návrhy se musí týkat investic realizovaných na pozemcích či v majetku města Pardubice na území městského obvodu Pardubice V.
 • Návrh musí být udržitelný po dobu alespoň pěti let.

Pravidla pro podávání návrhů obyvateli

 • Návrh může podat osoba s trvalým bydlištěm v Pardubicích bez omezení věku.
 • Návrh musí být formálně správně proveden (viz dále).
 • Návrh musí podpořit alespoň dva garanti (starší 18 let).
 • Každý občan může navrhnout i garantovat více než jeden návrh.
 • Ověření majetkoprávních vztahů umožňuje např. webová aplikace ikatastr.cz. Kontrolu oproti platnému územnímu plánu pak Geoportál města Pardubic.
 • Pro přípravu návrhů bude navrhovatelům k dispozici asistence Úřadu městského obvodu Pardubice V, o jejíž konkrétní formě bude veřejně informováno.

Pravidla pro formální obsah podoby návrhu

Součástí každého návrhu musí být:

 • Název.
 • Popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa.
 • Popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity, atp.).
 • Odhadované náklady na realizaci návrhu (včetně informací o nákladech na údržbu).
 • Kontakty na navrhovatele (jméno, adresa bydliště, telefon, případně e-mail).
 • Kontakty na dva garanty (jména, adresa bydliště, telefon, případně e-mail).
 • Minimálně jeden ilustrativní obrázek, jehož autorem je navrhovatel nebo k němu má autorská práva (např. foto současného stavu, mapový výřez lokality, obrázek či skica návrhu).

Pravidla pro postup podávání návrhů

 • Návrh je podán na Úřad městského obvodu Pardubice V elektronicky přes webové rozhraní stránky participativního rozpočtu nebo na podatelně za asistence pracovníka úřadu.
 • Návrhy u sebe soustřeďuje příslušný pracovník Úřadu městského obvodu Pardubice V, který provede kontrolu jejich formální správnosti a poté navrhovateli poskytne zpětnou vazbu.
 • V případě formálních nedostatků je návrh vrácen navrhovateli k dopracování a ten má 10 pracovních dní na nápravu.
 • V případě formální správnosti je návrh postoupen odboru investičnímu a správnímu k analýze realizovatelnosti.

Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhu

 • Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání.
 • V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti poskytne odbor investiční a správní  zpětnou vazbu navrhovateli. Odbor je také zodpovědný za případnou spolupráci na úpravě návrhu do realizovatelné podoby.
 • Pokud návrh projde úspěšně kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.
 • Pokud se sejde více návrhů, které mají být realizované na jednom místě, budou navrhovatelé kontaktováni a dojde ke sloučení projektů. V případě sloučení projektů budou v následném procesu hodnocení a realizace projektu všichni navrhovatelé vystupovat společně.
 • Výsledky kontroly budou navrhovatelům sděleny elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu či telefonicky.

Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování

 • Hlasování se mohou účastnit osoby starší 15 let.
 • Hlasování bude probíhat elektronickou formou přes webové rozhraní stránky participativního rozpočtu. Hlasovat bude možné také na podatelně s asistencí zaměstnance úřadu.
 • V obou případech občan potřebuje k hlasování mobilní telefon, na který bude zaslán ověřovací SMS kód.
 • Hlasující bude mít k dispozici kladné a záporné hlasy. Konkrétní počet hlasů bude určen na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat.
 • Záporný hlas lze při hlasování použít až po použití minimálně dvou kladných hlasů.
 • Elektronické hlasování bude ověřováno pomocí unikátního SMS kódu přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího.
 • Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však maximálně jeden hlas.

Pravidla pro zpracování výsledků

 • Platné budou pouze hlasy odevzdané v souladu s pravidly hlasování.
 • Při zpracování výsledků se sečtou, případně odečtou (v případě záporných hlasů), všechny hlasy pro jednotlivé návrhy, díky čemuž se sestaví výsledkový žebříček.
 • Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, a to v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků pro danou skupinu projektů.
 • Pokud získají dva či více návrhů stejný počet bodů, realizuje se ten, který byl podán dříve.
 • Okamžikem podání je myšleno prvotní zaslání návrhu přes webový formulář.
 • Návrh, který získá více jak 25% podíl negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných návrhu (pozitivních i negativních), nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Máte dotaz? Napište nám!

Petra Műllerová

736 504 303

petra.mullerova@umo5.mmp.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

MO Pardubice V, petra.mullerova@umo5.mmp.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz