Starosta města Přeštice
Participativní rozpočet města Přeštice

Vážení spoluobčané,

mám velkou radost, že v letošním roce spouštíme první ročník participativního rozpočtu našeho města. Jsem přesvědčen, že společné rozhodování o věcech, které ovlivňují naše každodenní životy, je jedním z klíčových prvků dalšího rozvoje.

Protože právě samotní občané nejlépe vědí, co by jim zlepšilo podmínky pro život v jejich bezprostředním okolí. Mnohdy se může jednat o drobnosti, které by se mohly na první pohled jevit jako nepodstatné, avšak právě tyto drobnosti jako celek následně tvoří místo, ve kterém se dobře žije.

Participativní rozpočtování však není pouze o alokaci finančních prostředků, ale také o posilování vazeb a komunikace mezi námi, mezi občany a vedením města.

Děkuji všem předem za účast a za návrhy projektů. Návrhy začínáme přijímat již 1. března.

Tomáš Chmelík

starosta města

Harmonogram
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 3. 2024 – 30. 4. 2024
 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  1. 5. 2024 – 31. 5. 2024
 • 3. Hlasování o navržených projektech

  1. 6. 2024 – 30. 6. 2024
 • 4. Vyhlášení výsledků, zahájení příprav a realizace vítězných projektů

  od 1. 7. 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlaste do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás. Z rozpočtu města Přeštice pro rok 2024 je vyčleněno 500 tis. Kč určené na projekty občanů.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžete zrealizovat projekt až do výše 470 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti. Částka 30 tis. Kč je vyčleněna pro projekty žáků ZŠ Josefa Hlávky Přeštice a ZŠ a MŠ Skočice a bude rozdělena dle samostatných pravidel.

1. KDO může podat návrh?

 • fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Přešticích nebo jejich místních částech

 • právnická osoba (spolek, klub, svaz, instituce) se sídlem Přešticích nebo jejich místních částech.

 • Majitel nemovitosti v katastrálním území města a místních částí

Další podmínky:

 • Předkladatel může navrhnout max. 2 projekty.

 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.

 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

2. CO může být obsahem návrhu?

 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, mobiliář – pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití).

Další podmínky:

 • Návrh musí být umístitelný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem Přeštice.

 • Návrh musí být proveditelný, nesmí odporovat zákonům a územnímu plánu.

3. JAK podat návrh?

 • Lhůta pro podání návrhů:  1. 3. 2024 – 30. 4. 2024. Můžete si vybrat, zdali návrh podáte písemně v listinné podobě nebo elektronicky.

 • Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu  www.nase.prestice.eu

 • Písemný návrh zašlete na předepsaném formuláři pro návrhu projektu na adresu Město Přeštice, Masarykovo nám. 107. 330 01 Přeštice, nebo doručte osobně na podatelnu městského úřadu. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách www.nase.prestice.eu. Obálku označte „Naše Přeštice“.

 • Před odevzdáním svůj projekt můžete konzultovat. Kontakt: uzlova@prestice-mesto.cz, 379 304 409.

 • Finanční limit na jeden projekt je 470 tis. Kč včetně DPH

4. CO bude následovat?

 • Město vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost.

 • Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu.

 • Realizovatelné návrhy, které odpovídají výše uvedeným podmínkám, budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších médií.

5. JAK bude probíhat hlasování?

 1. Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.nase.prestice.eu, a to od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024.

 2. Těm, kteří nemají přístup k internetu, bude umožněno hlasování v městském infocentru

 3. Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci až do vyčerpání alokované částky.

6. Realizace

 1. Odpovědnost za realizaci přebírá město Přeštice. Městský úřad bude o průběhu realizace vydávat průběžné tiskové zprávy. 

Máte dotaz? Napište nám!

Silvie Uzlová, uzlova@prestice-mesto.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Přeštice, uzlova@prestice-mesto.cz,

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Přeštice, uzlova@prestice-mesto.cz