TVOŘÍME TIŠNOV - participativní rozpočet města Tišnova

TVORIME-TISNOV-logotyp
Co je to participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém občané rozhodují o jejich využití. Sami občané mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Harmonogram participativního rozpočtu TVOŘÍME TIŠNOV
 • 1. Start 2. ročníku – zveřejnění harmonogramu, pravidel

  10/2021

 • 2. Podávání projektů

  21. 10. – 30. 11. 2021

 • 3. Analýza proveditelnosti

  do 31. 1. 2022

 • 4. Veřejná prezentace

  2. 3. 2022 v 15:00

 • 5. Hlasování

  od 3. 3. 2022 do 25. 3. 2022

 • 6. Vyhlášení výsledků

  7. 4. 2022

 • 7. Začátek realizace

  duben 2022

Hlasování proběhne on-line

– prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Hlasování proběhne papírovou formou

I papírovou formou pomocí hlasovacího lístku, který naleznete na podatelně MěÚ Tišnov a v Tišnovských novinách č. 3/2022, které vycházejí 24. 2. 2022.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy z Tišnova včetně informací o průběhu participativního rozpočtu se zaregistrujte do Mobilního rozhlasu.
Pravidla participativního rozpočtu TVOŘÍME TIŠNOV

I. Podávání projektů občany

Kdo může podat projekt?

Projekt podá tzv. navrhovatelfyzická osoba starší 15 let. Navrhovatel může podat maximálně 3 projekty. Součástí návrhu je souhlas s povinnou prezentací autora nebo pověřeného zástupce na veřejném setkání. Neúčast na jednání je důvodem nepřijetí návrhu do hlasovací fáze.

Jakým způsobem lze podávat projekty?

Elektronicky přes webové rozhraní www.tvorime-tisnov.cz (příp. participace.tisnov.cz) nebo v tištěné podobě na podatelně MěÚ Tišnov v úřední dny.

Co musí podávaný projekt obsahovat?

 1. Název
 2. Popis návrhu projektu (vč. situačního nákresu, popř. fotodokumentace nebo ilustrace)
 3. Veřejný přínos projektu
 4. Umístění projektu popř. informaci o jeho nevázanosti na umístění
 5. Odhad předpokládaných finančních nákladů na přípravu a realizaci projektu, vč. odhadu případných ročních provozních nákladů
 6. Kontakt na navrhovatele a jeho podpis

Jaké podmínky musí splňovat projekt?

 1. Projekt je veřejně prospěšný.
 2. Předpokládaná doba realizace projektu včetně přípravy by neměla přesáhnout dobu 18 měsíců od hlasování.
 3. Město Tišnov má kompetenci projekt realizovat.
 4. Projekt musí být realizovatelný na území města a na pozemcích ve vlastnictví města.
 5. Celkové náklady na realizaci projektu včetně ročních provozních nákladů nepřekročí částku 250 tis. Kč vč. DPH. Případné roční provozní náklady přitom nesmí překročit 30 % z pořizovací ceny, přičemž:
  • do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty odhady všech předvídatelných výdajů (zejména projekční příprava, investiční náklady i případné roční provozní náklady), a to bez ohledu na případně plánované příjmy;
  • případné příjmy plynoucí z projektu budou náležet do rozpočtu investora, tj. města.
 6. Projekt se netýká bytového fondu města, či jeho příspěvkových organizací.
 7. Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.
 8. Cílem projektu nesmí být poskytnutí finančních prostředků na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Nelze tedy získat finanční prostředky na pořádání kulturních či sportovních akcí nebo na vzdělávání, rekvalifikaci, poskytování služeb, organizaci volnočasových aktivit atd. Na tyto projekty primárně slouží dotační tituly města.
 9. Projekt nesmí být jen studií nebo jen stavebním projektem (projektovou dokumentací), tj. musí zahrnovat i vlastní realizaci.
 10. Projektem není návrh na změnu legislativy, návrh zavedení či omezení regulačního omezení (např. dopravní značky), apod.

Jak je zajištěna podpora navrhovatelům ze strany města?

Informace a konzultace poskytuje koordinátor po předchozí domluvě (telefonicky, emailem, osobní kontakt). Kontakt na koordinátora: Ing. Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov, tel.: 549 439 821, email: kristyna.pekarova@tisnov.cz

II. Analýza proveditelnosti projektů

Návrhy u sebe shromažďuje koordinátor, který provede kontrolu formální správnosti a poskytne navrhovateli zpětnou vazbu. V případě formálních nedostatků vrátí návrh autorovi k dopracování. V případě formální správnosti koordinátor projekty postoupí vybraným odborům MěÚ Tišnov k analýze proveditelnosti.

Proveditelnost se posuzuje zejména se zřetelem k:

 1. formálním náležitostem projektu,
 2. souladu projektu s požadavky stanovenými v těchto pravidlech,
 3. ověření předpokládaných nákladů projektu,
 4. případné kolizi s připravovanými investicemi města nebo jiných subjektů,
 5. nezbytnému souladu se zákony a jinými právními předpisy, jakož i s územně plánovací dokumentací a strategickými dokumenty rozvoje města.

Navrhovatel projektu bude po analýze proveditelnosti vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:

 1. proveditelný, tj. postupuje do hlasování
 2. je neproveditelný a do hlasování nepostupuje

Vyrozumění proběhne písemnou formou na uvedený kontakt navrhovatele.

III. Veřejná prezentace projektů

Všechny realizovatelné návrhy, o kterých bude moci veřejnost hlasovat, budou zveřejněny na doméně www.tvorime-tisnov.cz (příp. participace.tisnov.cz). Informace k hlasování budou umístěny současně na webových stránkách města Tišnova a na Facebooku. Soutěžní projekty představíme v Tišnovských novinách a Tišnovské televizi. Současně bude zorganizována veřejná prezentace soutěžních návrhů (ve spolupráci s MěKS Tišnov). Termín a místo konání veřejné prezentace budou upřesněny. Konečné rozhodnutí o zařazení návrhů do hlasování je v pravomoci Rady města Tišnova.

IV. Hlasování

Hlasování startuje po veřejné prezentaci realizovatelných projektů (středa 2. února v 17 h) a hlasovat je možné do 28. února 2022.

Kdo může hlasovat?

Občan města – fyzická osoba, která v době hlasování dosáhla věku 15 let a je přihlášena k trvalému pobytu v Tišnově. Při hlasování bude tedy potřeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu. Po hlasování pověření pracovníci MěÚ Tišnov provedou kontrolu údajů. Pokud údaje budou souhlasit, hlas bude započítán.

Osobní údaje nebudou použity k jiným účelům než pro ověření osoby pro účely hlasování a nebudou předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákony a platnými právními předpisy, kterými je ČR vázána.

Jakým způsobem je možné hlasovat?

Elektronicky – přímo na internetové stránce participativního rozpočtu www.tvorime-tisnov.cz (příp. participace.tisnov.cz) – občané města, kteří nemají k Internetu přístup a nemají jinou možnost, jak se do hlasování zapojit, budou moci odhlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, který získají na podatelně MěÚ Tišnov (nám. Míru 346) nebov Tišnovských novinách č. 2/2022, které vycházejí 27. ledna 2022. Přidělit je možné dva kladné a jeden záporný hlas (záporný hlas může být udělen pouze za předpokladu, že hlasující využije oba kladné hlasy) a hlasovat je možné pouze jednou.

V. Vyhlášení výsledků, realizace vítězných projektů

 1. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání finanční částky určené na participační rozpočet, tedy do 500 000 Kč.
 2. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny.
 3. Vítězné projekty budou financovány a realizovány městem.
 4. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora v rozpočtu města.
 5. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně či časově), je realizován ten, co se v hlasování umístil lépe.
 6. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 18 měsíců, bude projekt dokončen. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, projekt nebude realizován.
 7. Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu. Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projet, rovněž nenáleží úhrada ušlého zisku.

Máte dotaz? Napište nám!

Ing. Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov, tel.: 549 439 821, email: kristyna.pekarova@tisnov.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Tišnov, kristyna.pekarova@tisnov.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Tišnov, jana.hladka@tisnov.cz