Vyhlášení vítězných projektů participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov 

Participativní rozpočet TVOŘÍME TIŠNOV vstupuje do hlasovací fáze | Město Tišnov

V roce 2020 odstartoval první ročník participativního rozpočtu v Tišnově. Jedná se o proces, ve kterém občané rozhodují o využití peněz z městského rozpočtu. Prostřednictvím ankety jste mohli nejprve navrhovat a poté hlasovat při výběru názvu. Společně jsme participativní rozpočet pojmenovali Tvoříme Tišnov.

Během období, které bylo vyčleněno pro přihlašování projektů, jsme obdrželi 15 návrhů, z nichž celkem 13 splňovalo všechny formální náležitosti, které pravidla participativního rozpočtu stanovují.

Následně proběhla analýza proveditelnosti projektů, kde vybrané odbory městského úřadu ověřovali například to, zdali projekt není v rozporu se zákony či nehrozí-li kolize s připravovanými investicemi města. Úspěšně prošlo 7 projektů.

Dne 15. 3. 2021 se uskutečnila veřejná prezentace, během které představili svoje projekty sami navrhovatelé. Vzhledem k epidemické situaci, která neumožňuje osobní setkání, se veřejná prezentace uskutečnila elektronicky, tedy formou videokonference. Přítomen mohl být kdokoliv, kdo se v daný čas přihlásil pomocí zveřejněného odkazu. V průběhu prezentace byl také prostor pro případné dotazy účastníků.

Hlasování, prostřednictvím kterého byly zvoleny vítězné projekty, jejichž realizace bude závěrečnou etapou participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov, bylo spuštěno 16. března 2021.

Hlasy bylo možné udělovat dvěma způsoby. Elektronicky – tedy prostřednictvím webu www.tvorimetisnov.cz a papírovou formou – pomocí formuláře, který byl zveřejněn v Tišnovských novinách a také byl k dispozici na podatelně MěÚ Tišnov. Hlasování se mohly zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v Tišnově. Přidělit bylo možné dva kladné a jeden záporný hlas.

Hlasování probíhalo do 11. dubna 2021. Po jeho ukončení byly sečteny všechny elektronicky i papírově přidělené hlasy. Do hlasování se zapojilo celkem 353 osob, z nichž 318 hlasovalo elektronicky a 35 využilo pro udělení hlasu papírovou formu. Nadpoloviční většinu všech hlasujících tvořily ženy a nejvíce osob bylo ve věkovém rozmezí od 31 do 45 let. Během hlasování bylo přiděleno celkem 658 kladných hlasů a 173 záporných hlasů. Po vyřazení neplatných hlasů, již nic nebránilo tomu sestavit celkové pořadí a podívat se na vítězné projekty.

Vzhledem k tomu, že pro účely participativního rozpočtu vyčlenilo město celkem 500 000 Kč, je možné realizovat hned tři návrhy, které získaly nejvíce hlasů a svými předpokládanými náklady se dohromady vejdou do zmíněné částky. Jedná se o projekty Lesní učebna (přepokládané náklady 110 000 Kč), 3D skákací hřiště (předpokládané náklady 249 530 Kč) a Externí defibrilátor pro Tišnov (předpokládané náklady 60 000Kč).

Navrhovatelům vítězných projektů gratulujeme a děkujeme všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili, ať už tím, že přispěli svým návrhem či přidělením hlasů projektům, které je nejvíce zaujaly. Společně tak Tvoříme Tišnov!

Nyní nás čeká závěrečná etapa participativního rozpočtu – realizace vítězných projektů.

Navrhuji výstavbu tzv. lesní učebny, tedy jednoduchého přístřešku v lese, který bude sloužit ke školní výuce a pobytu dětí v přírodě zejména v případě nepříznivého počasí. Venkovní vzdělávání (v originále známé jako outdoor education) původně vzniklo ve Skandinávii, nicméně je v současnosti významným trendem ve vzdělávání po celém světě. Cílem je aktivní využití příhodných krajinných podmínek v okolí Tišnova a podpora vytváření správných návyků u dětí ve vztahu k přírodě a zdravému životnímu stylu.

 

Cílem projektu je nabídnout dětem další možnost zábavy a hlavně možnost se pohybovat rozvíjet motoriku, balanc a celkový pohybový systém. Přesně to co mobil a počítač neumí. Z prostoru vznikne malované skákací hřiště. Jedná se malování herních prvků pomocí speciálních barev na určené povrchy. Barvy jsou ekologické, odolné slunci, vodě i mrazu. Hřiště bude barevné tematické s 3D motivy. Malovaná hra obsahuje stanoviště s navigací, kde se plní úkoly. Skákací hřiště je vhodné pro všechny věkové kategorie. 3D obrázky lze vyfotit z určeného úhlu tak aby vytvořila dokonalou prostorovou iluzi. Hřiště bude doplněno informační tabulí s pravidly hry.

 • Veřejný přínos: Nové využití zapomenutých betonových či asfaltových ploch na 3D SKÁKACÍ HŘIŠTĚ. Přitom na realizaci takového hřiště není potřeba stavebního povolení. Vznikne tak nové barevné prostředí, které mohou využít školy,školky i rodiče s dětmi. Toto prostředí bude plnit funkci klidného zábavného a zajímavého místa určené pro všechny kteří mají rádi pohyb a zábavu, vhodné od 3 let.
 • Umístění projektu: hřiště Hornická 1519 Tišnov pod Klucaninou plocha cca 380m2, hřiště Osvobození 1658 Tišnov Květnice plocha cca 95m2
 • Předpokladané náklady projektu: 249 530 Kč (bez DPH)
 • Příloha č.1https://drive.google.com/file/d/1ULODFA5ArxMGQQ36gAVEEKYrQI1smw3i/view?usp=sharing
 • Příloha č.2https://drive.google.com/file/d/1wpqGCf9lgWYMRd17zEzeeHlOlYPeQWsC/view?usp=sharing

 

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny. Těmito zařízeními jsou běžně vybaveny složky IZS (záchranka, policisté, hasiči) i městští strážníci. To má ale svá omezení – například: rozsáhlé území, kde operuje hlídka místního oddělení PČR, umístění hasičky na konci města, nebo pracovní doba městské policie. Proto řada měst pořizuje i externí AED, která umísťuje na veřejná, občanům nonstop dostupná místa. Zpravidla jde o AED ve skříňce upevněné zvenčí na veřejnou budovu nebo stojan v místě, kde se pohybuje nebo bydlí hodně lidí. První taková zařízení bývají umístěna nejčastěji v centru, u nádraží, v nákupní zóně apod.

 

Celkové výsledky hlasování

 

číslo projektu název projektu celkem celkem hlasy celkem
kladné záporné
3 Lesní učebna 134 11 123
7 3D skákací hřiště 118 26 92
6 Externí defibrilátor 85 7 78
2 Revitalizace klidové zony 78 6 72
4 Klucanina v pohybu 83 34 49
5 Komunitní zahrada v Tišnově 66 25 41
1 Revitalitace prostoru pro odpadní kontejnery 49 56 -7
TVORIME-TISNOV-logotyp
Co je to participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém občané rozhodují o jejich využití. Sami občané mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Harmonogram participativního rozpočtu TVOŘÍME TIŠNOV
 • 1. Informační kampaň a hlasování o názvu

  08/2020

 • 2. Start (zveřejnění harmonogramu a pravidel)

  09/2020

 • 3. Podávání projektů občany

  09 – 11/2020

 • 4. Analýza proveditelnosti projektů, vyhodnocení

  12/2020 – 01/2021

 • 5. Veřejná prezentace návrhů, hlasování

  03-04/2021

 • 6. Vyhlášení výsledků

  04/2021

 • 7. Realizace

  05/2021 – 2022

Hlasování proběhne on-line

– prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Hlasování proběhne papírovou formou

– pomocí hlasovacího lístku, který naleznete na podatelně MěÚ Tišnov a v Tišnovských novinách č. 4/2021, které vycházejí 25. března 2021. Po vyplnění formuláře je třeba jej vhodit do schránky, která se nachází na budově nám. Míru 346 Městského úřadu Tišnov.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy z Tišnova včetně informací o průběhu participativního rozpočtu se zaregistrujte do Mobilního rozhlasu.
Pravidla participativního rozpočtu TVOŘÍME TIŠNOV

I. Podávání projektů občany

Kdo může podat projekt?

Projekt podá tzv. navrhovatelfyzická osoba starší 15 let. Navrhovatel může podat maximálně 3 projekty. Součástí návrhu je souhlas s povinnou prezentací autora nebo pověřeného zástupce na veřejném setkání. Neúčast na jednání je důvodem nepřijetí návrhu do hlasovací fáze.

Jakým způsobem lze podávat projekty?

Elektronicky přes webové rozhraní www.tvorime-tisnov.cz (příp. participace.tisnov.cz) nebo v tištěné podobě na podatelně MěÚ Tišnov v úřední dny.

Co musí podávaný projekt obsahovat?

 1. Název
 2. Popis návrhu projektu (vč. situačního nákresu, popř. fotodokumentace nebo ilustrace)
 3. Veřejný přínos projektu
 4. Umístění projektu popř. informaci o jeho nevázanosti na umístění
 5. Odhad předpokládaných finančních nákladů na přípravu a realizaci projektu, vč. odhadu případných ročních provozních nákladů
 6. Kontakt na navrhovatele a jeho podpis

Jaké podmínky musí splňovat projekt?

 1. Projekt je veřejně prospěšný.
 2. Předpokládaná doba realizace projektu včetně přípravy by neměla přesáhnout dobu 18 měsíců od hlasování.
 3. Město Tišnov má kompetenci projekt realizovat.
 4. Projekt musí být realizovatelný na území města a na pozemcích ve vlastnictví města.
 5. Celkové náklady na realizaci projektu včetně ročních provozních nákladů nepřekročí částku 250 tis. Kč vč. DPH. Případné roční provozní náklady přitom nesmí překročit 30 % z pořizovací ceny, přičemž:
  • do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty odhady všech předvídatelných výdajů (zejména projekční příprava, investiční náklady i případné roční provozní náklady), a to bez ohledu na případně plánované příjmy;
  • případné příjmy plynoucí z projektu budou náležet do rozpočtu investora, tj. města.
 6. Projekt se netýká bytového fondu města, či jeho příspěvkových organizací.
 7. Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.
 8. Cílem projektu nesmí být poskytnutí finančních prostředků na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Nelze tedy získat finanční prostředky na pořádání kulturních či sportovních akcí nebo na vzdělávání, rekvalifikaci, poskytování služeb, organizaci volnočasových aktivit atd. Na tyto projekty primárně slouží dotační tituly města.
 9. Projekt nesmí být jen studií nebo jen stavebním projektem (projektovou dokumentací), tj. musí zahrnovat i vlastní realizaci.
 10. Projektem není návrh na změnu legislativy, návrh zavedení či omezení regulačního omezení (např. dopravní značky), apod.

Jak je zajištěna podpora navrhovatelům ze strany města?

Informace a konzultace poskytuje koordinátor po předchozí domluvě (telefonicky, emailem, osobní kontakt). Kontakt na koordinátora: Ing. Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov, tel.: 549 439 821, email: kristyna.pekarova@tisnov.cz

II. Analýza proveditelnosti projektů

Návrhy u sebe shromažďuje koordinátor, který provede kontrolu formální správnosti a poskytne navrhovateli zpětnou vazbu. V případě formálních nedostatků vrátí návrh autorovi k dopracování. V případě formální správnosti koordinátor projekty postoupí vybraným odborům MěÚ Tišnov k analýze proveditelnosti.

Proveditelnost se posuzuje zejména se zřetelem k:

 1. formálním náležitostem projektu,
 2. souladu projektu s požadavky stanovenými v těchto pravidlech,
 3. ověření předpokládaných nákladů projektu,
 4. případné kolizi s připravovanými investicemi města nebo jiných subjektů,
 5. nezbytnému souladu se zákony a jinými právními předpisy, jakož i s územně plánovací dokumentací a strategickými dokumenty rozvoje města.

Navrhovatel projektu bude po analýze proveditelnosti vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:

 1. proveditelný, tj. postupuje do hlasování
 2. je neproveditelný a do hlasování nepostupuje

Vyrozumění proběhne písemnou formou na uvedený kontakt navrhovatele.

III. Veřejná prezentace projektů

Všechny realizovatelné návrhy, o kterých bude moci veřejnost hlasovat, budou zveřejněny na doméně www.tvorime-tisnov.cz (příp. participace.tisnov.cz). Informace k hlasování budou umístěny současně na webových stránkách města Tišnova a na Facebooku. Soutěžní projekty představíme v Tišnovských novinách a Tišnovské televizi. Současně bude zorganizována veřejná prezentace soutěžních návrhů (ve spolupráci s MěKS Tišnov). Termín a místo konání veřejné prezentace budou upřesněny. Konečné rozhodnutí o zařazení návrhů do hlasování je v pravomoci Rady města Tišnova.

IV. Hlasování

Hlasování startuje po veřejné prezentaci realizovatelných projektů (on-line v pondělí 15. března v 17 h) a hlasovat je možné do 11. dubna 2021.

Kdo může hlasovat?

Občan města – fyzická osoba, která v době hlasování dosáhla věku 15 let a je přihlášena k trvalému pobytu v Tišnově. Při hlasování bude tedy potřeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu. Po hlasování pověření pracovníci MěÚ Tišnov provedou kontrolu údajů. Pokud údaje budou souhlasit, hlas bude započítán.

Osobní údaje nebudou použity k jiným účelům než pro ověření osoby pro účely hlasování a nebudou předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákony a platnými právními předpisy, kterými je ČR vázána.

Jakým způsobem je možné hlasovat?

Elektronicky – přímo na internetové stránce participativního rozpočtu www.tvorime-tisnov.cz (příp. participace.tisnov.cz) – občané města, kteří nemají k Internetu přístup a nemají jinou možnost, jak se do hlasování zapojit, budou moci odhlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, který získají na podatelně MěÚ Tišnov (nám. Míru 346) nebo v Tišnovských novinách č. 4/2021, které vycházejí 25. března 2021. Přidělit je možné dva kladné a jeden záporný hlas (záporný hlas může být udělen pouze za předpokladu, že hlasující využije oba kladné hlasy) a hlasovat je možné pouze jednou.

V. Vyhlášení výsledků, realizace vítězných projektů

 1. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání finanční částky určené na participační rozpočet, tedy do 500 000 Kč.
 2. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny.
 3. Vítězné projekty budou financovány a realizovány městem.
 4. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora v rozpočtu města.
 5. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně či časově), je realizován ten, co se v hlasování umístil lépe.
 6. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 18 měsíců, bude projekt dokončen. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, projekt nebude realizován.
 7. Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu. Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projet, rovněž nenáleží úhrada ušlého zisku.

Máte dotaz? Napište nám!

Ing. Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov, tel.: 549 439 821, email: kristyna.pekarova@tisnov.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Tišnov, kristyna.pekarova@tisnov.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Tišnov, jana.hladka@tisnov.cz