Participativní rozpočet města Týnec nad Sázavou

Chcete se podílet na podobě našeho města?
tynec-mobil
Participativní rozpočet města Týnec nad Sázavou

Víte, co chcete v našem městě zlepšit? Co konkrétního Vám zde chybí? Chcete doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň, vytvořit nové sportoviště? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte do participativního rozpočtování v Týnci nad Sázavou a získejte finanční podporu pro Váš nápad.

Celkem bude rozděleno 500 000 Kč. Minimální hodnota pro Váš projekt není stanovena. Avšak projekt nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč s DPH.

Harmonogram participativního rozpočtu města Týnec nad Sázavou
 • 1. Podávaní návrhů

  17.12.2020 – 29.01.2021

 • 2. Prezentace návrhů

  březen 2021

 • 3. Hlasování

  březen 2021

 • 4. Předložení vítězných návrhů Radě města

  duben 2021

 • 5. Představení vítěžných návrhů veřejnosti

  duben 2021

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat se bude v systému Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Hlasování prostřednictvím tištěného dotazníku bude možné pouze v den prezentace projektů veřejnosti. Vyplněný dotazník se odevzdává na podatelnu Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Každý občan má právo udělit pouze dva kladné hlasy a jeden negativní hlas. Projekty, u kterých budou převyšovat negativní hlasy nad kladnými, nebudou realizovány.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtování pro rok 2021
Víte, co chcete v našem městě zlepšit? Co konkrétního Vám zde chybí? Chcete doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň, vytvořit nové sportoviště? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do participativního rozpočtování v Týnci nad Sázavou a získejte finanční podporu pro Váš nápad.

Celkem bude rozděleno 500 000 Kč. Minimální hodnota pro Váš projekt není stanovena. Avšak projekt nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč s DPH.

1. Kdo může být navrhovatel projektu?

Navrhovatelem projektu je fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Týnci nad Sázavou (včetně místních částí), dále spolek, klub, svaz, instituce se sídlem nebo provozovnou ve správním území města či majitel nemovitosti na katastrálním území města.

Jeden navrhovatel projektu může podat maximálně dva návrhy různorodých projektů.

2. Jaké náležitosti musí projekt splňovat?

 • Identifikace navrhovatele (u FO: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e- mail, telefon, u PO: obchodní firma, IČO, adresa sídla, e-mail, telefon),
 • Identifikace projektu (název, co projekt řeší, čím je přínosný, přesný popis aktivit, prvků a způsobu realizace, specifikace pro koho je projekt přínosný, místo projektu: název místní části, ulice, GPS souřadnice, parcelní číslo pozemku, vyčíslení předpokládaných nákladů na realizaci i souvisejících nákladů v době udržitelnosti včetně DPH, určení, zda se jedná o interiér či exteriér),
 • Přílohy (fotografie, nákresy, mapy, vizualizace, apod.),
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projektu.

Projekt musí být realizován na pozemcích či nemovitostech města Týnce nad Sázavou či jeho místních částí. V případě, že by se nejednalo o majetek města, je nutné doložit příslib majitele o výpůjčce případně převodu městu Týnci nad Sázavou po dobu trvání projektu.

Má-li být projekt realizován v místní části, musí navrhovatel projektu předložit souhlasné stanovisko příslušného osadního výboru.

3. Jakým způsobem projekt podat?

Projekt lze podat v termínu od 17. prosince 2020 do 29. ledna 2021. Formulář pro vyplnění projektu je možné vyplnit online na webových stránkách města (https://participace.mobilnirozhlas.cz/tynecnadsazavou/). Případně si můžete vytištěný formulář vyzvednout i odevzdat na podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

4. Jakým způsobem budou projekty hodnoceny?

Podané návrhy projektů pracovníci příslušných odborů městského úřadu zhodnotí, především realizovatelnost, náklady projektů a majetkoprávní vztahy.

Podporovány nebudou projekty, které si žádají změnu územního plánu.

Pokud bude žádost obsahovat nedostatky, bude navrhovatel vyzván k odstranění nedostatků, doplnění či opravě. Nejsou-li nedostatky ve lhůtě 14dnů odstraněny, návrh nepostupuje do další fáze.

O splnění či nesplnění stanovených náležitostí budou navrhovatelé projektů včas informováni.

5. Jak bude probíhat prezentace projektů?

Prezentace projektů proběhne v průběhu března 2021. Navrhovatelé projektů budou včas informováni.

Každý navrhovatel projektu má povinnost svůj projekt, který splňuje předepsané náležitosti, prezentovat na setkání s veřejností.

Jednotlivé prezentace nesmí přesáhnout délku 5 minut.

Pokud se navrhovatel projektu nemůže zúčastnit setkání s veřejností, může ho při prezentaci zastoupit pověřená osoba.

V případě nepříznivé situace, bude setkání s veřejností, nahrazeno videomedailonky. Navrhovatel projektu bude povinen natočit o svém projektu videomedailonek, který zašle koordinátorovi projektu Zdravé město a MA21. Videomedailonky budou zveřejněny na webových stránkách města a na sociální síti. Občané budou mít prostor pro vyjádření dotazů. Jednotlivé videomedailonky nesmí přesáhnout délku 5 minut.

6. Jak se bude hlasovat?

Hlasování bude zahájeno v průběhu března 2021 a bude probíhat 20 dnů.

Občané budou moci hlasovat o projektech, které splnily předepsané náležitosti a byly prezentovány na setkání s veřejností.

Hlasovat se bude v aplikaci Mobilní rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Hlasování prostřednictvím tištěného dotazníku bude možné pouze v den prezentace projektů veřejnosti. Vyplněný dotazník se odevzdává na podatelnu Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Každý občan má právo udělit pouze dva kladné hlasy a jeden negativní hlas.

Projekty, u kterých budou převyšovat negativní hlasy nad kladnými, nebudou realizovány.

7. Jaký je postup realizace projektů?

Realizovány budou ty projekty, které získaly nejvyšší počet kladných hlasů, a jejich celkový součet nákladů nepřesáhne celkový limit participativního rozpočtu 500 000 Kč.

Vítězné projekty budou předloženy Radě města ke schválení. Rada města má právo realizaci projektů neschválit.

Navrhovatel vítězného projektu se aktivně účastní jeho realizace. Po dohodě lze projekt realizovat s podporou města Týnec nad Sázavou.

Pokud skutečné náklady na projekt překročí předpokládanou částku, bude projekt znovu individuálně posouzen Radou města. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora městu.

Vítězné projekty budou představeny veřejnosti v průběhu dubna 2021. Navrhovatelé projektů budou včas informováni.

O průběžném stavu realizovaných projektů budou občané informování na webu města a prostřednictvím Týneckých listů.

Vítězný projekt se začne realizovat dle charakteru jeho náročnosti v co nejbližším možném termínu, nejdříve však 01. května 2021.

Jméno a příjmení/obchodní firma navrhovatele vítězných projektů bude uvedeno na informační tabuli k realizovanému projektu jako poděkování za vynaloženou aktivitu a inciativu.

Navrhovatel projektu se zavazuje, že po dobu 3 let od ukončení realizace akce bude o výsledek svého projektu pečovat, pokud to charakter projektu umožňuje.

Navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které vynaložil v souvislosti s podáním návrhu projektu. Dále navrhovateli projektů nevzniká žádný nárok na odměnu či úhradu ušlého zisku.

Časový harmonogram může Odbor projektového řízení upravit dle množství přihlášených projektů.

V případě nejasností pravidel, sporů či mimořádných situací rozhoduje rada města Týnec nad Sázavou a zároveň si vyhrazuje právo změnit tato pravidla.

 

S dotazy ohledně participativního rozpočtu je možné se obrátit na koordinátora projektu zdravé město a MA21:

Ing. Denisa Vrbická, DiS.
Odbor projektového řízení
Tel.: 774 616 600
E-mail: vrbicka@mestotynec.cz

Pravidla schválilo zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou 14.09.2020 usnesením č. ZM2020/10/18.

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Týnec nad Sázavou, vrbicka@mestotynec.cz, +420 774 616 600

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Týnec nad Sázavou, vrbicka@mestotynec.cz, +420 774 616 600