Tvoříme pro Žatec - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě města Žatec?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

zatec-ruka
Co je to participativní rozpočet?

Město Žatec má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství Města Žatce a jeho místních částí (Velichov, Milčeves, Radíčeves, Bezděkov, Trnovany a Záhoří). Rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Pro rok 2021 vyčlenilo Zastupitelstvo města Žatce na realizaci vítězných projektů 600.000 Kč.

Harmonogram pilotního participativního rozpočtu 2020
 • 1. Zveřejnění a vyhlášení participativního rozpočtu

  28. 9. 2020

 • 2. Odevzdání návrhů předkladatelů

  do 30. 11. 2020

 • 3. Formální kontrola předložených návrhů, průběžné hodnocení odbory, zpětná komunikace

  od 1. 11. 2020

 • 4. Představení projektů za účasti navrhovatelů (v případě proveditelných projektů)

  do 31. 1. 2021

 • 5. Hlasování o pořadí proveditelných projektů (příprava v průběhu, na základě schválených projektů bude nastaven volební algoritmus)

  do 28. 2. 2021

 • 6. Předložení zastupitelstvu města ke schválení, schválení rozpočtových opatření příslušným odborům radou města, vyrozumění úspěšných předkladatelů dle pořadí, předání příslušným odborům k realizaci do 1 roku od schválení

  po 28. 2. 2021

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2021

1. Úvod

Město Žatec má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství Města Žatce a jeho místních částí (Velichov, Milčeves, Radíčeves, Bezděkov, Trnovany a Záhoří). Rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

2. Finanční rámec

 1. Pro rok 2021 vyčlenilo Zastupitelstvo města Žatce na realizaci vítězných projektů 600.000 Kč.
 2. Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života ve městě Žatec ve shodě s následujícími pravidly.
 3. Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či podnikatelského charakteru.
 4. Z participativního rozpočtu nemohou být podporovány provozní náklady spolků, případně náklady související s realizací projektů podpořených dotacemi města Žatce.

3. Posuzování realizovatelnosti návrhů

 1. Realizace návrhu musí být v kompetenci města Žatec.
 2. Realizace návrhu musí být v souladu s platnou legislativou a rozvojovou dokumentací Města Žatec.
 3. Návrh musí mít přínos pro město Žatec a jeho občany.
 4. Projekt může být realizován pouze na veřejně přístupných místech a musí být využitelný všemi občany města Žatec.
 5. Navrhovaný projekt musí být realizován na nemovitostech patřících městu Žatec nebo jeho místních částí (pozemky, stavby) do konce roku 2021.
 6. Celkové náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 200.000 Kč včetně DPH (včetně projektové dokumentace). Tato částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci.
 7. Minimální náklady na jeden projekt nesmí být nižší než 20.000 Kč včetně DPH.
 8. Součástí celkových nákladů musí být i náklady na projektovou dokumentaci.
 9. Návrh musí být realizován během 1 roku od schválení Zastupitelstvem města Žatce.
 10. Návrh investičního charakteru nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 11. Návrh musí být udržitelný po dobu 3 let.
 12. Navrhovatelé berou na vědomí, že vítězné projekty nemusí být realizovány v přesně navrhovaném rozsahu.
 13. Finanční odměna pro navrhovatele realizovaných projektů činí 1 % přidělené dotace na realizovaný projekt, maximálně 2 000 Kč.

4. Podávání návrhů

 1. Navrhovatelem projektů může být pouze fyzická osoba starší 15 let (věk rozhodný ke dni podání návrhu) s trvalým pobytem ve Městě Žatec nebo jeho místních částí (Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov a Záhoří).
 2. Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři návrhy.
 3. Lhůta pro podávání návrhů je od 28. září do 30. listopadu 2020.
 4. Návrh musí být podán na Městský úřad Žatec, v papírové podobě na podatelnu Městského úřadu v Žatci s viditelným označením „Tvoříme pro Žatec“ nebo prostřednictvím webových stránek mesto-zatec.cz, nejpozději do 30. 11. 2020 do 17 hod.
 5. Návrhy u sebe shromažďuje koordinátor projektů – Ing. Schellová, která provede kontrolu jejich formální správnosti a nejpozději do 5 pracovních dnů navrhovateli poskytne zpětnou vazbu o tom, že návrh je formálně v pořádku.
 6. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování a ten má 10 pracovních dní na nápravu.
 7. V případě formální správnosti koordinátor návrh zaeviduje a prezentuje jej na webových stránkách města.
 8. Všechny formálně správné a zaevidované návrhy budou následně prezentovány na webových stránkách města.
 9. Veškeré informace, včetně formulářů lze získat na mesto-zatec.cz nebo u koordinátora projektu – Ing. Schellová.
 10. Město Žatec si vyhrazuje právo vyřadit žádosti v případě nevhodnosti návrhu.
 11. Autoři podpořených návrhů budou informováni o průběhu realizace koordinátory.

5. Formální podoba návrhu

Návrh musí být zpracován v písemné podobě a s využitím formulářů, které jsou součástí těchto pravidel, musí obsahovat tyto informace:

 • název s uvedením přesné lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice),
 • odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město nebo jeho místní části, kolika občanů se bude týkat)
 • detailní popis návrhu se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu – vhodné jsou i nákresy či vizualizace, typy navrhovaných prvků, prostorové požadavky).
 • odhadované náklady na realizaci návrhu,
 • kontakty na autora návrhu, tzn. adresa, bydliště, telefon, e-mail.

6. Posouzení realizovatelnosti návrhu

 1. Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání. Cílem je určit realizovatelnost jednotlivých návrhů na základě těchto pravidel. Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je proveditelný a může být zařazen do hlasování.
 2. V případě rozpočtu s pravidly bude úřad usilovat o jeho úpravu do realizovatelné podoby ve shodě s jeho autorem.
 3. Nejpozději do 30 pracovních dnů od podání návrhu bude autorům elektronicky na uvedenou mailovou adresu zasláno vyhodnocení realizovatelnosti jejich návrhu. V případě neuvedení emailového kontaktu písemně na uvedenou poštovní adresu.

7. Hlasování o vítězných projektech

 1. Hlasování je určeno výhradně pro obyvatele města Žatec a jeho místních částí.
 2. Návrhy splňující veškeré formální požadavky budou představeny veřejnosti, a to na www.mesto-zatec.cz, v žateckém Zpravodaji a při veřejném projednání.
 3. Navrhovatelé proveditelných projektů, jako klíčoví aktéři celého projektu, budou mít příležitost své návrhy prezentovat v rámci veřejného projednání a aktivně je propagovat k získání podpory veřejnosti (město Žatec plní pouze roli konzultační, organizační a realizační).
 4. Hlasování proběhne v období leden – únor 2021, a to metodou, která bude stanovena spolu s volebním algoritmem na základě počtu proveditelných projektů.
 5. Hlasovat bude možné pouze prostřednictvím webových stránek www.mesto-zatec.cz

8. Realizace vítězných projektů

 1. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 2. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů (bodů) až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 3. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten s nižším počtem mínusových hlasů. Pokud měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.
 4. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů města Žatec k dalšímu posouzení.

Koordinátoři projektu:

Ing. Simona Schellová, vedoucí odboru Kancelář úřadu,

tel.: 725 013 885, e-mail: schellova@mesto-zatec.cz,

Ing. Monika Naxerová, rozpočet Města Žatce,

tel.: 415 736 202, e-mail: naxerova@mesto-zatec.cz,

Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí Odboru rozvoje města,

tel: 777 670 119, e-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žatec, schellova@mesto-zatec.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žatec, schellova@mesto-zatec.cz