Chcete se podílet na zlepšení našeho města?

Chybí vám něco specifického ve vašem okolí nebo přímo ve vaší ulici a máte nápad, jak na to? Podělte se! 

Jestliže tedy víte o místech, která by si zasloužila pozitivní změnu, či o kulturních akcích, které by byly atraktivní pro obyvatele města a máte chuť se zapojit do rozhodování o 1 milionu korun, jste tady správně.

 

 

Obyvatelé města zaslali v 1. ročníku participativního rozpočtu 17 jedinečných návrhů na projekty, které prošly formální kontrolou a splňovaly potřebné náležitosti. Rada města schválila seznamy realizovatelných a nerealizovatelných návrhů. Nyní bude probíhat prezentace osmi realizovatelných návrhů, o kterých budete mít možnost rozhodnout hlasováním, a to až do konce července.

Harmonogram
Český Těšín
 • 1. Sběr a výběr finálního názvu – prosinec 2023

  Jak se to bude jmenovat?

  Návrh a výběr finálního názvu proběhne formou ankety prostřednictvím aplikace MUNIPOLIS/Mobilní rozhlas.

 • 2. Informování obyvatel a podávání návrhů – leden – březen 2024

  Jak se dozvím více?

  1. Veškeré informace budou uvedeny na příslušné webové stránce participativního rozpočtu.
  2. Informování obyvatel města Český Těšín bude probíhat prostřednictvím médií (webových stránek města – www.tesin.cz,  sociálních sítí, aplikace MUNIPOLIS/Mobilní rozhlas apod.) 

  Co vymyslíme?

  1. Návrh projektu může podat obyvatel s trvalým pobytem na území města starší 18 let (obyvatelem se rozumí jak státní občan ČR, tak občan jiného státu, který má na území města trvalý pobyt). Každý obyvatel může podat maximálně 2 návrhy.
  2. Návrh musí být podpořen alespoň 10 podpisy dalších obyvatel s trvalým pobytem na území města starších 18 let.
  3. Návrh musí být podán prostřednictvím webového formuláře umístěného na webových stránkách participativního rozpočtu. Pokud nemáte možnosti k vyplnění formuláře online, můžete po předchozí telefonické anebo e-mailové dohodě navštívit kontaktní místo koordinátora PARO, který společně s Vámi formulář vyplní.
  4. Návrh musí obsahovat:
  • název projektu,
  • identifikaci autora,
  • popis návrhu,
  • místo realizace návrhu,
  • využitelnost návrhu obyvateli města,
  • předpokládané výdaje na realizaci včetně výdajů na následný provoz ve výši max. 10% výdajů na realizaci,
  • položkový rozpočet,
  • podpisový arch,
  • ostatní nepovinné přílohy (vizualizaci, výkresy, fotodokumentace, atd.).
 • 3. Verifikace a zhodnocení návrhů městem - duben - květen 2024

  Kdo to má na starosti? 

  1. V rámci města (městského úřadu) se na PARO podílí: 
   1. odbor finanční – koordinátor PARO
   2. odbor IKT – zajištění technické podpory prezentace a hlasování,
   3. PR úsek – informační kampaň
   4. odvětvové odbory a Městská policie – hodnocení realizovatelnosti
   5. odvětvové odbory a Městská policie – realizace vítězného projektu
  2. Návrhy shromažďuje koordinátor PARO, který provede kontrolu jejich formální správnosti. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování. V případě, že autor neodstraní nedostatky do 7 pracovních dnů od výzvy koordinátora, návrh projektu nebude zařazen do dalšího posuzování. 
  3. Koordinátor PARO předá návrhy projektů, které splní formální kontrolu, k posouzení všem odvětvovým odborům a Městské policii. Lhůta na vypracování stanovisek odvětvových odborů a Městské policie je 30 kalendářních dnů. 
  4. Následně koordinátor PARO rozdělí návrhy projektů na realizovatelné a nerealizovatelné na základě stanovisek odvětvových odborů a Městské policie a předloží tyto seznamy Radě města Český Těšín ke schválení.
  5. Koordinátor PARO informuje autora o nerealizovatelnosti jeho návrhu do 30 dnů od rozhodnutí Rady města Český Těšín.
  6. Koordinátor PARO informuje autory realizovatelných návrhů o zařazení jejich návrhů do hlasování do 15 dnů od rozhodnutí Rady města Český Těšín a dohodne formu prezentace jejich návrhu.
 • 4. Prezentace návrhů – červen 2024

  Musím to prodat

  1. Realizovatelné návrhy budou prezentovány prostřednictvím webové stránky participativního rozpočtu. 
  2. Nerealizovatelné návrhy budou prezentovány prostřednictvím webové stránky participativního rozpočtu s odůvodněním jejich nerealizovatelnosti.
 • 5. Hlasování obyvatel o návrzích – červen - červenec 2024

  Jak podpořím vybraný projekt?

  1. Hlasování o projektech bude probíhat dle časového harmonogramu. Lhůta pro hlasování bude zveřejněna prostřednictvím informačních kanálů města.
  2. Hlasující má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas. Nemusí využít všechny hlasy.
  3. Hlasování probíhá v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace MUNIPOLIS/Mobilní Rozhlas.
  4. Elektronické hlasování bude ověřováno prostřednictvím unikátního kódu přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího.
 • 6. Vyhodnocení, schválení vítězných návrhů – srpen - září 2024

  Kdo budou vítězové?

  1. K určení pořadí projektů bude užito součtu kladných a záporných hlasů. Na základě získaných hlasů sestaví koordinátor PARO výsledkový žebříček. Na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhů, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů, což je součet kladných a záporných hlasů, až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, může Zastupitelstvo města rozhodnout o případném navýšení vyhrazené částky pro participativní rozpočet. 
  2. Vítězný návrh projektu musí obdržet v součtu nezáporný výsledek. 
  3. V případě rovnosti bodů bude označen jako vítězný ten návrh projektu, který obdržel nižší počet záporných hlasů, v případě shody ten s vyšším rozpočtem.
  4. O vítězných návrzích rozhodne Zastupitelstvo města Český Těšín na svém zasedání.
 • 7. Realizace vítězného projektu městem – září 2024 a dále v souladu s článkem 1 odst. 5 Zásad

  Hurá, konečně

  1. Vítězné projekty budou realizovány městem Český Těšín. 
  2. Na realizaci vítězného projektu není právní nárok.

  (odkaz na Zásady)

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu
1. Participativní rozpočet (dále jen PARO) města Český Těšín (dále jen město) je proces, v rámci kterého je obyvatelům umožněno rozhodovat o části rozpočtu města. 
2. Obyvatelé města podávají Návrhy projektů dle pravidel uvedených v těchto zásadách, které následně prochází procesem hodnocení ze strany města z pohledu jejich realizovatelnosti. 
3. O realizovatelných návrzích projektů se bude hlasovat a vítězné návrhy budou následně městem realizovány.
4. Na PARO bude v rozpočtu města vyhrazena částka 1.000.000,- Kč vč. DPH. Minimální částka na realizaci Projektu je 50.000,- Kč vč. DPH. Maximální částka na realizaci Projektu je 800.000,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo města může vyhrazenou částku v rozpočtu v případě potřeby navýšit. 
5. Návrh musí být realizovatelný během 12 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva města o vítězných návrzích, bude-li jeho realizace vyžadovat povolení stavebního úřadu, pak do 24 měsíců.

 

6. Realizace návrhu musí být v kompetenci města. Projektem je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území a majetku města. Návrh musí být realizován na pozemcích města.

7. Předmětem návrhu nesmí být úprava, oprava nebo investice směřující do bytového fondu nebo do pozemních komunikací ve vlastnictví města.
8. Návrh nesmí být příjmem pro autora.

 

9. Návrh musí být v souladu se strategickým a územním plánem města.

Hlasování o názvu

Výsledky hlasování o názvu

 • Těšín jsi ty – 22 hlasů
 • Těšín sobě – 21 hlasů
 • Těšme se s Těšínem – 14 hlasů
 • Tvořme spolu Těšín – 13 hlasů
 • My jsme Těšín – 13 hlasů
 • Těšín je IN – 12 hlasů
 •  Hezký Těšín Český – 11 hlasů
 • Městem spolu – 3 hlasů
 • Český Těšín je IN – 2 hlasů

Základní přehled

111 respondentů:

 • 41 mužů
 • 66 žen
 • 4 nezadáno

Věkové statistiky

 • Nezadáno 1 respondent
 • Měně než 15 let 0 respondentů
 • 15 – 24 let 10 respondentů
 • 25 – 34 let 31 respondentů
 • 35 – 44 let 21 respondentů
 • 45 – 54 let 24 respondentů
 • 55 – 64 let 12 respondentů
 • 65 – 74 let 11 respondentů
 • 75 – 84 let 1 respondentů
 • 85 a více let 0 respondentů

Nerealizovatelné projekty 2024

ČT

Máte dotaz? Napište nám!

Koordinátor:
Ing. Barbora Košnarová,
tel.: 553 035 239,
email: tesinjsity@tesin.cz
budova MěÚ Český Těšín
nám. ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
č. dv. 313/ II. poschodí

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Český Těšín tesinjsity@tesin.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Český Těšín tesinjsity@tesin.cz