Frýdlant nad Ostravicí - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě města Frýdlant nad Ostravicí?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

frydlantno
Participativní rozpočet města Frýdlant nad Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství města Frýdlant nad Ostravicí, proto rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Harmonogram
 • 1. Schválení pravidel participativního rozpočtu

  3. října 2022

 • 2. Přijímání projektů

  od 1. listopadu do 31. prosince 2022

 • 3. Kontrola, posouzení a výběr projektů k veřejné prezentaci

  do 15. února 2023

 • 4. Veřejné projednání a prezentace návrhů

  do 31. března 2023

 • 5. Zveřejnění projektů postupujících do hlasování

  do 14. dubna 2023

 • 6. Hlasování o projektech

  od 17. dubna – do 31. května 2023

 • 7. Vyhlášení výsledků a přípravní fáze vypraných projektů

  od 1. června do 30. června 2023

 • 8. Realizační fáze vybraných projektů

  od 1. července do 31. prosince 2023

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu

Město Frýdlant nad Ostravicí vyhlašuje 2. ročník výzvy participativního rozpočtu s názvem Projekty občanů pro Frýdlant nad Ostravicí 2023

1. Finanční částka

 • Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí, která bude v rámci Participativního rozpočtu (dále PaRo) určená na realizaci vítězných návrhů občanů, bude ve výši max. 500 000 Kč. Schválení finanční částky a realizace projektů v rámci první výzvy bude závislé na schválení alokace v zastupitelstvu města v prosinci 2022. Pokud nebudou finanční prostředky schváleny, nedojde k výběru projektů a jejich následné realizaci.
 • Návrhy mohou být podány do max. výše 300.000 Kč včetně DPH. 
 • Realizováno bude právě tolik nápadů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné částky PaRo. 

2. Návrhy projektů

Podporovány budou tyto návrhy projektů: 

 • Projekt musí mít lokální charakter (město Frýdlant nad Ostravicí včetně místních částí – Lubno a Nová Ves), musí se týkat nejlépe úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšný. 
 • Úpravy veřejných prostranství či jiného majetku by měly vést k vylepšení stávajícího stavu. 
 • Musí být realizován na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí. 
 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města Frýdlant nad Ostravicí. 
 • Odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené pro projekt.  
 • Navrhovatel navýší rozpočet projektu o 10 % předpokládaných nákladů z důvodu financování možné předprojektové přípravy. 
 • Celkové roční provozní náklady na provoz a údržbu nesmí přesáhnout 20 % z celkové hodnoty projektu. 
 • Projekty musí být v souladu se zákony, platným územním plánem města, koncepčními a strategickými dokumenty města – www.frydlantno.cz.

Podporovány nebudou tyto návrhy projektů: 

 • Měkké projekty – akce, aktivity, slavnosti, festivaly, organizování volného času apod. 
 • Návrhy týkající se úprav, které nejsou na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města. 
 • Projekty, které si například žádají změnu územního plánu apod. 
 • Projekty, které by podporovaly komerční aktivity. 
 • Projekty, které by vyžadovaly přímé poskytování finančních prostředků. 
 • Projekty, jejichž doba přípravy by přesáhla 12 měsíců – po ukončeném veřejném hlasování. 
 • Projekty, jejichž doba fyzické realizace by přesáhla 12 měsíců. 

3. Způsob podání návrhu projektů

Podávání návrhů se řídí následujícími pravidly:

 1. Návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem ve Frýdlantu nad Ostravicí.
 2. Podmínkou pro přijetí návrhu je doložení alespoň 15 podporovatelů starších 15 let, kteří svým podpisem vyjádří podporu s podáním projektu (viz příloha 2 – podpisový arch).
 3. Každý občan může podat maximálně 1 návrh.

Náležitosti podání návrhů:

 1. Návrh se podává elektronicky nebo písemnou formou na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Formulář obsahuje identifikaci navrhovatele, kontakty, název projektu, odůvodnění, popis projektu, cíl projektu, cílovou skupinu apod. K formuláři s návrhem je nutno přiložit:
  1. podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu 15 dalších obyvatel ve věku starších 15 let (příloha č. 2),
  2. ilustrační fotografie/obrázek, vizualizace, výkres určený k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva,
  3. mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat,
  4. předpokládané realizační náklady (viz příloha č. 3),
 2. Formuláře budou dostupné v online verzi na webových stránkách města frydlantno.cz.
 3. Ověření majetkoprávních vztahů s určením parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 4. Koordinátor PaRo provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 15 občanů města Frýdlant nad Ostravicí starších 15 let, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž má být návrh realizován.
 5. V případě chybějících formálních náležitostí bude do 15 pracovních dnů od odevzdání návrhu předkladatel vyzván k jejich doplnění, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu.
 6. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut.

4. Zhodnocení návrhů občanů

 1. Návrhy budou hodnoceny následovně:
  1. po formální kontrole návrhu koordinátorem PaRo bude návrh předán k obsahové kontrole příslušným odborům MěÚ Frýdlant nad Ostravicí (odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, odbor dopravy, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor finanční, odbor školství a kultury atd.)
  2. příslušné odbory MěÚ Frýdlant nad Ostravicí provedou kontrolu realizovatelnosti návrhu. Převážně se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. Znamená to zejména:
   • realizace je v kompetenci města Frýdlant nad Ostravicí
   • realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity města Frýdlant nad Ostravicí
   • rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám
   • město Frýdlant nad Ostravicí je schopno v rámci udržitelnosti zajistit péči o realizovaný návrh
   • projekt je v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty
  3. Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které návrhy rozdělí na:
   1. realizovatelné v podobě navržené autorem
   2. realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti)
   3. nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav
  4. O zhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v návrhu.
  5. V případě neúplně podaných projektů je koordinátor PaRo odpovědný za další komunikaci s autorem a nabídnutí možnosti konzultovat návrh s odbornými pracovníky úřadu a upravit daný návrh tak, aby se stal realizovatelným.
  6. Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být prezentován během následující fáze, tj. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy.

5. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

 1. Prezentace všech návrhů, které prošly hodnocením, s výjimkou nerealizovatelných návrhů, se uskuteční formou veřejného setkání. Tato setkání budou sloužit k dialogu a diskuzi nad předloženými návrhy. Cílem je prezentovat veřejně zpětnou vazbu města Frýdlant nad Ostravicí k jednotlivým návrhům a umožnit veřejnou diskuzi nad jednotlivými návrhy.
 2. Veřejné setkání se bude konat ve vhodných prostorách občanské vybavenosti, ve všední dny v odpoledních hodinách.
 3. Veřejné setkání je organizováno koordinátorem PaRo. Průběh veřejného setkání nabídne účastníkům především:
  1. představení jednotlivých návrhů jejich autory – doba prezentace max. 10 minut,
  2. představení stanovisek pracovníků odborů MěÚ k jednotlivým návrhům,
  3. diskuzi nad jednotlivými návrhy a projednání případných změn návrhu.
 4. V případě, že se autor nebude moci zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu.
 5. Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlasování o návrzích.
 6. Všechny realizovatelné návrhy zařazené do hlasování budou prezentovány stejným způsobem. Minimálně budou zveřejněny na webových stránkách PaRo, webu a FB města Frýdlant nad Ostravicí.

6. Veřejné hlasování o návrzích

 1. Pravidla pro hlasování:
  1. hlasování se zúčastní občané, kteří žijí nebo pracují na území města Frýdlant nad Ostravicí vč. místních částí Lubno a Nová Ves,
  2. hlasovat bude možné pouze elektronicky pomocí Mobilního rozhlasu,
  3. podle počtu přihlášených projektů bude zvolena metoda hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu,
  4. hlasující může hlasovat pouze jednou.
 2. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem:
  1. platné budou ty hlasy, které budou v souladu s těmito pravidly,
  2. sečtou se, příp. odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy,
  3. na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček výsledků, v případě stejného počtu hlasů bude rozhodovat nižší počet záporných hlasů, v případě rovnosti záporných hlasů rozhodne los.
 3. Výstupem hlasování budou výsledky hlasování, které obsahují:
  1. počet platných hlasů,
  2. počet hlasů, které získaly jednotlivé návrhy.
 4. O tom, které návrhy budou realizovány, se rozhoduje v hlasování a celková částka bude použita právě na tolik návrhů, které nepřesáhnou svými náklady navrhovaný rozpočet.
 5. V průběhu hlasování bude k dispozici tzv. „hlasování za asistence“ na Turistickém informačním centru Frýdlant nad Ostravicí.

7. Realizace vítězných návrhů

 1. Do realizace budou postupně zařazeny projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů až do výše stanoveného participativního rozpočtu.
 2. Vítězné návrhy projektů budou předloženy radě města ke schválení a následně na příslušné odbory MěÚ Frýdlant nad Ostravicí k realizaci.
 3. Seznam vítězných návrhů bude zveřejněn na frydlantno.cz.
 4. Odbory MěÚ Frýdlant nad Ostravicí úzce spolupracují s navrhovateli projektů na jejich realizaci.
 5. Na realizaci není právní nárok. Proti rozhodnutí není odvolání. Navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu.
 6. V případě vzniku vícenákladů nad hranici 15 % může být realizace projektu zastavena.

Přílohy: 

 1. Formulář pro podání návrhu projektu 
 2. Podpisový arch podporovatelů
 3. Předpokládané náklady související s realizací projektu

Výsledky

1. místo Táto, mámo, pojď si s námi hrát – Lubno 104 hlasů
2. místo Lavičky pro seniory – Frýdlant 70 hlasů
3. místo Agility hřiště pro psy – Frýdlant 67 hlasů
4. místo Naboso mezi vodami – Frýdlant 56 hlasů
Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Frýdlant nad Ostravicí, dpavliska@frydlantno.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Frýdlant nad Ostravicí, dpavliska@frydlantno.cz