Frýdlant nad Ostravicí - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě města Frýdlant nad Ostravicí?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

frydlantno
Participativní rozpočet města Frýdlant nad Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství města Frýdlant nad Ostravicí, proto rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Harmonogram
 • 1. Schválení pravidel participativního rozpočtu

  27. listopadu 2023

 • 2. Přijímání projektů

  od 1. prosince do 31. ledna 2024

 • 3. Kontrola, posouzení a výběr projektů k veřejné prezentaci

  do 29. února 2024

 • 4. Veřejné projednání a prezentace návrhů

  do 31. března 2024

 • 5. Zveřejnění projektů postupujících do hlasování

  do 15. dubna 2024

 • 6. Hlasování o projektech

  od 1. do 31. května 2024

 • 7. Vyhlášení výsledků a přípravní fáze vypraných projektů

  od 1. června do 30. června 2024

 • 8. Realizační fáze vybraných projektů

  od 1. července do 31. prosince 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu

Město Frýdlant nad Ostravicí vyhlašuje 3. ročník výzvy participativního rozpočtu s názvem Projekty občanů pro Frýdlant nad Ostravicí 2024

1. Finanční částka

 • Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí, která bude v rámci Participativního rozpočtu (dále PaRo) určená na realizaci vítězných návrhů občanů, bude ve výši max. 500 000 Kč. Schválení finanční částky a realizace projektů v rámci první výzvy bude závislé na schválení alokace v zastupitelstvu města v prosinci 2023. Pokud nebudou finanční prostředky schváleny, nedojde k výběru projektů a jejich následné realizaci.
 • Návrhy mohou být podány do max. výše 300.000 Kč včetně DPH. 
 • Realizováno bude právě tolik nápadů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné částky PaRo. 

2. Návrhy projektů

Podporovány budou tyto návrhy projektů: 

 • Projekt musí mít lokální charakter (město Frýdlant nad Ostravicí včetně místních částí – Lubno a Nová Ves), musí se týkat nejlépe úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšný. 
 • Úpravy veřejných prostranství či jiného majetku by měly vést k vylepšení stávajícího stavu. 
 • Musí být realizován na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí. 
 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města Frýdlant nad Ostravicí. 
 • Odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené pro projekt.  
 • Navrhovatel navýší rozpočet projektu o 10 % předpokládaných nákladů z důvodu financování možné předprojektové přípravy. 
 • Celkové roční provozní náklady na provoz a údržbu nesmí přesáhnout 20 % z celkové hodnoty projektu. 
 • Projekty musí být v souladu se zákony, platným územním plánem města, koncepčními a strategickými dokumenty města – www.frydlantno.cz

Podporovány nebudou tyto návrhy projektů: 

 • Měkké projekty – akce, aktivity, slavnosti, festivaly, organizování volného času apod. 
 • Návrhy týkající se úprav, které nejsou na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města. 
 • Projekty, které si například žádají změnu územního plánu apod. 
 • Projekty, které by podporovaly komerční aktivity. 
 • Projekty, které by vyžadovaly přímé poskytování finančních prostředků. 
 • Projekty, jejichž doba přípravy by přesáhla 12 měsíců – po ukončeném veřejném hlasování. 
 • Projekty, jejichž doba fyzické realizace by přesáhla 12 měsíců. 

3. Způsob podání návrhu projektů

Podávání návrhů se řídí následujícími pravidly: 

 1. Návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
 2. Podmínkou pro přijetí návrhu je doložení alespoň 15 podporovatelů starších 15 let, kteří svým podpisem vyjádří podporu s podáním projektu (viz příloha č. 2 – podpisový arch) a jsou obyvatelé Frýdlantu n. O.  a jeho místních částí (dále jen obyvatelé města Frýdlant n. O.).
 3. Každý občan může podat maximálně 1 návrh. 

Náležitosti podání návrhů: 

 1. Návrh se podává elektronicky nebo písemnou formou na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Formulář obsahuje identifikaci navrhovatele, kontakty, název projektu, odůvodnění, popis projektu, cíl projektu, cílovou skupinu apod. K formuláři s návrhem je nutno přiložit: 
  1. podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu 15 dalších obyvatel města Frýdlant n. O. ve věku starších 15 let (příloha č. 2), 
  2. ilustrační fotografie/obrázek, vizualizace, výkres určený k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva, 
  3. mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat, 
  4. předpokládané realizační náklady (příloha č. 3), 
 2. Formuláře budou dostupné v online verzi na webových stránkách města www.frydlantno.cz.
 3. Ověření majetkoprávních vztahů s určením parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 4. Koordinátor PaRo provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 15 občanů města Frýdlant nad Ostravicí starších 15 let, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž má být návrh realizován. 
 5. V případě chybějících formálních náležitostí bude do 15 pracovních dnů od odevzdání návrhu předkladatel vyzván k jejich doplnění, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu. 
 6. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut. 

4. Zhodnocení návrhů občanů

Návrhy budou hodnoceny následovně: 

 1. po formální kontrole návrhu koordinátorem PaRo bude návrh předán k obsahové kontrole příslušným odborům MěÚ Frýdlant nad Ostravicí (odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, odbor dopravy, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor finanční, odbor školství a kultury atd.)
 2. příslušné odbory MěÚ Frýdlant nad Ostravicí provedou kontrolu realizovatelnosti návrhu. Převážně se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. Znamená to zejména: 
  • realizace je v kompetenci města Frýdlant nad Ostravicí
  • realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity města Frýdlant nad Ostravicí 
  • rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám 
  • město Frýdlant nad Ostravicí je schopno v rámci udržitelnosti zajistit péči o realizovaný návrh 
  • projekt je v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty 
 1. Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které návrhy rozdělí na: 
  1. realizovatelné v podobě navržené autorem 
  2. realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti) 
  3. nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav 
 2. O zhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v návrhu. 
 3. V případě neúplně podaných projektů je koordinátor PaRo odpovědný za další komunikaci s autorem a nabídnutí možnosti konzultovat návrh s odbornými pracovníky úřadu a upravit daný návrh tak, aby se stal realizovatelným. 
 4. Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být prezentován během následující fáze, tj. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy. 

5. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

 1. Prezentace všech návrhů, které prošly hodnocením, s výjimkou nerealizovatelných návrhů, se uskuteční formou veřejného setkání. Tato setkání budou sloužit k dialogu a diskuzi nad předloženými návrhy. Cílem je prezentovat veřejně zpětnou vazbu města Frýdlant nad Ostravicí k jednotlivým návrhům a umožnit veřejnou diskuzi nad jednotlivými návrhy. 
 2. Veřejné setkání se bude konat ve vhodných prostorách občanské vybavenosti, ve všední dny v odpoledních hodinách.  
 3. Veřejné setkání je organizováno koordinátorem PaRo. Průběh veřejného setkání nabídne účastníkům především: 
  1. představení jednotlivých návrhů jejich autory – doba prezentace max. 10 minut,
  2. představení stanovisek pracovníků odborů MěÚ k jednotlivým návrhům, 
  3. diskuzi nad jednotlivými návrhy a projednání případných změn návrhu. 
 4. V případě, že se autor nebude moci zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu. 
 5. Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlasování o návrzích. 
 6. Všechny realizovatelné návrhy zařazené do hlasování budou prezentovány stejným způsobem. Minimálně budou zveřejněny na webových stránkách PaRo, webu a FB města Frýdlant nad Ostravicí. 

6. Veřejné hlasování o návrzích

 1. Pravidla pro hlasování: 
  1. hlasování se zúčastní občané, kteří žijí nebo pracují na území města Frýdlant nad Ostravicí, 
  2. hlasovat bude možné pouze elektronicky pomocí Mobilního rozhlasu a Google formuláře nebo fyzicky v turistickém informačním centru, 
  3. podle počtu přihlášených projektů bude zvolena metoda hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu, 
  4. hlasující může hlasovat pouze jednou. 
 2. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem: 
  1. platné budou ty hlasy, které budou v souladu s těmito pravidly, 
  2. sečtou se všechny hlasy pro jednotlivé návrhy, 
  3. na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček výsledků, v případě stejného počtu hlasů bude rozhodovat los. 
 3. Výstupem hlasování budou výsledky hlasování, které obsahují: 
  1. počet platných hlasů, 
  2. počet hlasů, které získaly jednotlivé návrhy. 
 4. O tom, které návrhy budou realizovány, se rozhoduje v hlasování a celková částka bude použita právě na tolik návrhů, které nepřesáhnou svými náklady navrhovaný rozpočet. 
 5. V průběhu hlasování bude k dispozici tzv. „hlasování za asistence“ na Turistickém informačním centru Frýdlant nad Ostravicí. 

7. Realizace vítězných návrhů

 1. Do realizace budou postupně zařazeny projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů až do výše stanoveného participativního rozpočtu. 
 2. Vítězné návrhy projektů budou předloženy radě města ke schválení a následně na příslušné odbory MěÚ Frýdlant nad Ostravicí k realizaci. 
 3. Seznam vítězných návrhů bude zveřejněn na www.frydlantno.cz.   
 4. Odbory MěÚ Frýdlant nad Ostravicí úzce spolupracují s navrhovateli projektů na jejich realizaci. 
 5. Na realizaci není právní nárok. Proti rozhodnutí není odvolání. Navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu. 
 6. V případě vzniku vícenákladů nad hranici 15 % může být realizace projektu zastavena. 

Přílohy: 

 1. Formulář pro podání návrhu projektu 
 2. Podpisový arch podporovatelů
 3. Předpokládané náklady související s realizací projektu

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Frýdlant nad Ostravicí, dpavliska@frydlantno.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Frýdlant nad Ostravicí, dpavliska@frydlantno.cz