INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

navrhovatelů a podporovatelů projektů v rámci participativního rozpočtu

Obec Jinočany tímto v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu obce Jinočany, jakožto subjekty údajů, o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu obce Jinočany.

 

Správcem osobních údajů je:

obec Jinočany, IČ: 00241342, se sídlem Náměstí 5. května 19, Jinočany

 

Kontakt na pověřence:

Pavel Havránek, telefon: +420732278308, email: havranek@gdprgov.cz

 

Subjektem osobních údajů jsou navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu obce Jinočany (fyzické osoby).

Účelem zpracování vašich osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu.

 

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:

– sumarizovat návrhy projektů a předávat podklady pro orgány obce Jinočany,

– zajišťovat komunikaci a kooperaci mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu obce,

– prezentovat návrh projektu na veřejném setkání.

 

Právní důvod zpracování:

Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Navrhovatelé projektů: – identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště),

-kontaktní údaje (telefon, email).

Podporovatel/hlasující: – identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště).

 

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpřístupněny příslušným zaměstnancům obce Jinočany a členům pracovní skupiny pro participativní rozpočet, kterým jsou Vaše návrhy postoupeny k posouzení. Osobní údaje navrhovatelů v rozsahu jméno a příjmení budou uvedeny v hodnocení a veřejné prezentaci projektu.

 

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Obec Jinočany přijala vhodná technická a organizační opatření, aby Vaše data dostatečně chránila a standardně se zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Zaměstnanci a členové orgánů obce Jinočany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 

Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem, max. 5 let. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď nevratně zničeny, příp. uchovávány dle zákona o archivnictví.

 

Práva subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů:

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení na ochranu osobních údajů a souvisejících právních předpisů.