Participativní rozpočet města Jirkov - Jirkované sobě 2020

Chcete se podílet na podobě našeho města? Navrhněte svůj projekt!
ruka-jirkov
O co nám v projektu jde?

Máte nápad, kam by město mělo směřovat své finance? Víte o projektu, který vylepší veřejné prostranství nebo veřejnou budovu? O projektu, který je veřejně prospěšný? Něco, co zlepší žití v okolí Vašeho bydliště? Může se jednat například o novou lavičku, cvičební stroje pro seniory, knihobudku a podobně.

Pokud ano, zapojte se do projektu Jirkované sobě, který Vám umožní alespoň z části rozhodnout o veřejných výdajích města. Pro rok 2020 je pro tento projekt vyčleněna částka 1 mil Kč.

Harmonogram participativního rozpočtu města Jirkov
 • 1. krok – předkládání návrhů

  do 30. 4. 2020

 • 2. krok – posouzení proveditelnosti podaných projektů

  Předpoklad: květen 2020

 • 3. krok – veřejné projednání

  Předpoklad: červen 2020

 • 4. krok – hlasování veřejnosti

  Předpoklad: červen 2020

 • 5. krok – výběr projektů k realizaci

  Předpoklad: začátek července 2020

 • 6. krok – realizace projektů

  od července 2020

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Každý účastník hlasování může udělit 3 kladné a jeden záporný hlas.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu města Jirkov

1. Jaká kritéria musí projekt splňovat?

 • Musí být realizován na veřejném prostranství (park, náměstí, ulice, volné plochy, aj.) nebo ve veřejné budově, která je užívána veřejností (knihovna, kino, divadlo, zámek, apod.)
 • Musí být realizován na pozemku nebo v budově ve vlastnictví města Jirkov
 • Maximální předpokládané náklady na realizaci nepřesáhnou 400 tis Kč vč. DPH, minimální částka není stanovena
 • Realizace projektu musí být v souladu s územním plánem města a dalšími rozvojovými dokumenty (strategický plán, komunitní plán, aj.) a nesmí odporovat platným zákonům
 • Je možné předkládat investiční projekty (pořízení hmotného i nehmotného majetku) i neinvestiční projekty („měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města – např. kulturní akce).
 • Předkladatel projektu nebo jím pověřená osoba se zúčastní veřejného projednání, kde svůj projekt představí veřejnosti

Nevhodné projekty:

 • Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického
 • Cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (např. formou dotací, výher, darů)
 • Projekt nesmí směřovat do bytového fondu města
 • Projektem není návrh na změnu legislativy, návrh na zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (zákazy, dopravní značky)

Před podáním projektu doporučujeme záměr projednat s příslušným pracovníkem MěÚ Jirkov za účelem ověření proveditelnost jeho záměru.

2. Kdo může projekt předložit?

 • Fyzická osoba starší 15 let se vztahem k Jirkovu (obyvatel, návštěvník, ten, kdo zde pracuje, apod.)
 • Každá osoba může podat maximálně 2 návrhy na projekt

3. Co musí předkladatel doložit?

 • Vyplněný formulář návrhu projektu včetně případných příloh, které pomohou popsat návrh.

4. Kam a jak se projekt předkládá?

Projekt se podává prostřednictvím webového formuláře, který se nachází na webových stránkách: https://participace.mobilnirozhlas.cz/Jirkovanesobe/

V případě, že budete s vyplněním potřebovat poradit, kontaktujte osobu uvedenou níže.

Občané, kteří nemají přístup k internetu, nebo preferují papírové podání, si mohou  formulář stáhnout z webových stránek města. Dále si ho mohou vyzvednout přímo na MěÚ Jirkov (podatelna přízemí čp. 1). Takovýto návrh se zasílá:

 • Písemně: vyplněný formulář včetně případných příloh zašlete poštou nebo odevzdejte v úředních hodinách na podatelně Městského úřadu Jirkov. Adresa: město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, Jirkov 431 11
 • Elektronicky: vyplněný formulář včetně případných příloh zašlete e-mailem na adresu: podatelna@jirkov.cz, nebo zašlete datovou schránkou na adresu: 9zcbsra

5. Kde se můžete o projektu poradit?

 • Kontaktní osoba, která vás nasměruje na příslušného pracovníka MěÚ: Odbor vnitřní správy a rozvoje – Ing. Jitka Řeháková, tel. 474 616 420, mob. 724 704 319, e-mail: rehakova@jirkov.cz

6. Jak bude probíhat výběr projektů?

1. krok – posouzení proveditelnosti podaných projektů

Předložené projekty posoudí pracovníci MěÚ Jirkov, zhodnotí jejich proveditelnost a splnění kritérií. Závěry budou předloženy Komisi rozvoje a bezpečnosti, která je poradním orgánem rady města. Rada města na základě doporučení komise rozhodne, které projekty budou postoupeny do veřejného projednání a které projekty budou vyřazeny.

U každého projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:

 • Formální náležitosti projektu
 • Splnění kritérií
 • Přiměřenost předpokládaných nákladů
 • Přiměřenost předpokládané časové náročnosti
 • Skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými akcemi města
 • Soulad se zákony a jinými právními předpisy

Nejpozději v této fázi bude mít navrhovatel možnost provést dílčí úpravy projektu tak, aby vyhověl požadavkům na proveditelnost. Vyřazeny budou projekty, které nesplní požadovaná kritéria nebo budou posouzeny jako nesplnitelné.

Předkladatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt posouzen jako proveditelný nebo neproveditelný.

Předpoklad: květen 2020

2.krok – veřejné projednání

Předkladatel projektu nebo jím pověřená osoba představí svůj nápad veřejnosti na veřejném projednání. Termíny a místo projednání budou stanoveny v dostatečném časovém předstihu.

Předpoklad: červen 2020

3.krok – hlasování veřejnosti

Všechny projekty, které postoupí do veřejného projednání, budou představeny na webových stránkách města. Hlasovat může každý občan. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy kladné a 1 hlas záporný, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů.

Hlasování bude možné dvěma způsoby. První způsob je prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla  bude hlasujícímu zaslána SMS s autorizačním kódem. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt, využít pomoci pracovníků Městského úřadu. Pracovníci s Vámi provedou hlasování na místě. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci pracovníků MěÚ, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Předpoklad: červen 2020

4.krok – výběr projektů k realizaci

Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání určené finanční částky. Podmínkou zařazení projektu do seznamu je to, aby projekt získal kladné bodové ohodnocení.

Pokud budou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně či časově) bude realizován ten s větším počtem hlasů.

Pokud si příprava projektu vyžádá delší čas, např. vypracování projektové dokumentace, stavební řízení apod., bude v roce 2020 provedena pouze jeho příprava a samotná realizace bude zahrnuta do rozpočtu města na rok 2021.

Výsledky hlasování a průběh realizace budou zveřejňovány na webových stránkách města. Na realizaci projektů není právní nárok.

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Jirkov, www.jirkov.czrehakova@jirkov.cz, +420 724 704 319

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Jirkov, www.jirkov.czrehakova@jirkov.cz, +420 724 704 319