INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro navrhovatele projektů do projektu Jirkované sobě

Subjekty údajů: Navrhovatelé projektů do projektu Jirkované sobě a jejich náhradníci

Město Jirkov zpracovává následující osobní údaje uvedených subjektů údajů:

  • jméno,
  • příjmení,
  • adresa trvalého bydliště,
  • případně kontaktní adresa,
  • telefon,
  • e-mail

Město Jirkov zpracovává osobní údaje za účelem identifikace navrhovatele a komunikace s ním, na základě nezbytnosti zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou nikde zveřejněny.

Doba uložení: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 6 měsíců od ukončení hlasování o realizaci projektu u navrhovatelů, jejichž projekt v hlasování nezvítězil a nejdéle do 1 roku od realizace projektu u navrhovatelů, jejichž projekt v hlasování zvítězil.

Informace o právech subjektů údajů: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na námitku vůči zpracování, právo
na přenositelnost a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Město Jirkov osobní údaje nikam dále nepředává.

Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.