Participativní rozpočet města Kamenice nad Lipou
Kamenický Rozkvět

Jsem rád, že se nám vlastně po roce fungování na radnici povedlo v rychlé době participativní rozpočet uvést do reality.

Celkově chceme naše občany informovat o všem, co se v Kamenici nad Lipou děje. Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také participativní rozpočet. Jde o proces, kterým obyvatelé města mohou spolurozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu. Město Kamenice nad Lipou v roce 2025 vyčlení na participativní rozpočet 500 000 Kč. Do čeho se investuje, rozhodnete právě vy svými nápady nebo aktivní podporou navržených projektů v hlasování.

 

Těšíme se na vaše nápady a děkujeme všem, kteří věnují svůj čas a úsilí ve
prospěch obyvatelů a návštěvníků naší Kamenice nad Lipou.

Tomáš Tesař

Starosta města Kamenice nad Lipou

Harmonogram
 • 1. Schválení ZMě

  Březen 2024

 • 2. Podávání návrhů

  od 1. dubna do 30. června

 • 3. Kontrola a posouzení návrhů po formální i odborné stránce, představení návrhů

  červenec 2024

 • 4. Zahájení hlasování

  1. srpna – 30. září 2024

 • 5. Ukončení hlasování a vyhlášení výsledků, návrh do rozpočtu města

  říjen 2024

 • 6. Realizace vítězných projektů

  rok 2025

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy MUNIPOLIS nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2025

Úvod

 • Participativní rozpočet je proces, ve kterém místní občané rozhodují, jak bude vynaložena část veřejného rozpočtu. Zapojují se tak přímo do rozhodovacího procesu o využití městského rozpočtu.

Osoby oprávněné podávat návrh

 • Osoby oprávněné podávat návrhy jsou občané s trvalým pobytem ve městě Kamenice nad Lipou a místních částech, starší 15 let. Každý občan může podat dva návrhy projektu.

Financování

 • Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města na rok 2025, která bude v rámci participativního rozpočtu určená na realizaci vítězných návrhů, činí maximálně 500 000 Kč.
 • Minimální uznatelné náklady na jeden projekt jsou 50 000 Kč. Maximální náklady na jeden projekt činí 300 000 Kč včetně DPH.
 • Navrhovatelé jsou povinni do návrhu projektu zahrnout i náklady na údržbu po jeho dokončení. Tyto náklady na údržbu by měly být odhadnuty na následující tři roky a jsou započítány do celkových nákladů projektu.

Podporované projekty

 • Projekt musí být umístěn na pozemcích nebo v budovách, které jsou v majetku či svěřené správě města Kamenice nad Lipou.
 • Realizace projektu musí být v kompetenci orgánů samosprávy města Kamenice nad Lipou.

Typy projektů, které nelze v rámci participativního rozpočtu podpořit

V rámci participativního rozpočtu nelze podat projekty, které:

 • jsou komerční (např. vybudování zahrádky před oblíbenou restaurací/kavárnou);
 • propagují subjekty komerčního či politického charakteru a produkty, služby nebo činnosti takových subjektů;
 • mají obvyklou životnost menší než 3 roky;
 • se týkají dopravních opatření (např. instalace světelných zařízení, přechodů pro chodce, úpravy křižovatek a komunikací ke zklidnění dopravy;
 • mají charakter jednorázových akcí.
 • akce je v rozporu s územním plánem města a dalšími strategickými dokumenty města.

Podávání návrhů

Návrhy na využití participativního rozpočtu se podávají prostřednictvím formuláře na webu www.kamenicenl.cz.

Každý návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikační údaje navrhovatele a kontakty;
 • název a krátkou anotaci (výstižný popis projektu);
 • jednoznačné umístění projektu (označení pozemku);
 • rozpis nákladů na předepsaném formuláři;
 • v případě projektů s náklady na údržbu je navrhovatel povinen předložit podrobný plán údržby na 3 roky (bude součástí položkového rozpočtu)
 • fotografie současného stavu místa;
 • příklady referenčních projektů, nákres či vizualizaci navrhovaného řešení.

Hlasování o návrzích

 • Hlasování bude realizováno prostřednictvím Munipolisu na www.kamenicenl.cz, kde se občan ověří pomocí telefonního čísla.
 • Hlasovat je možné pouze elektronicky prostřednictvím formuláře na www.kamenicenl.cz.  
 • Každý hlasující může hlasovat pouze jednou. Jakékoliv porušení pravidel hlasování má za následek vyloučení hlasů a jejich nezapočítání do celkových výsledků. Volební algoritmus hlasování bude stanoven dle počtu schválených projektů, které postoupí do hlasování.

Realizace projektů

 • Realizátorem vítězných návrhů je město.
 • Město si vyhrazuje právo nerealizovat projekt, jehož skutečné (vysoutěžené) náklady překročí o více než 20 % částku uvedenou v rozpočtu předloženém navrhovatelem.
 • V odůvodněných případech si město vyhrazuje právo vybraný projekt nerealizovat nebo po předchozím souhlasu navrhovatele zcela nebo částečně změnit. Důvody pro zamítnutí realizace konkrétního projektu nebo jeho změny město oznámí prostřednictvím www.kamenicenl.cz a bude informovat navrhovatele prostřednictvím emailu uvedeného v registračním formuláři.

Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Kamenice nad Lipou, josef.bojanovsky@kamenicenl.cz 

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu