Participativní rozpočet města Koryčany aneb “DÁME NA VÁS”

Chcete se podílet na podobě našeho města? Navrhněte svůj projekt!
krycany-mobil2
“DÁME NA VÁS” – Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je vymezená část rozpočtu města Koryčany určená na realizaci návrhů projektů občanů města Koryčany. Participativní rozpočtování představuje aktivní začleňování občanů do rozhodování na místní úrovni.

Participativní rozpočet se skládá z několika navazujících a pravidelně se opakujících fází:

 • zahájení ročníku Radou města Koryčany
 • podávání návrhů obyvateli
 • sběr podpory
 • posuzování proveditelnosti návrhů
 • hlasování občanů
 • realizace projektů městem

Koordinátorem participativního rozpočtu je Ing. Zuzana Klemová, vedoucí HSO města Koryčany.

Harmonogram participativního rozpočtu města Koryčany „DÁME NA VÁS“
 • 1. Výzva k podávání návrhů projektů

  po schválení rozpočtu města Koryčany

 • 2. Formální a věcné posouzení návrhů projektů

  březen 2020

 • 3. Veřejné projednání a prezentace návrhů vyhovujících kriteriím

  duben 2020

 • 4. Spuštění hlasování

  duben 2020

 • 5. Zveřejnění výsledků hlasování

  květen 2020

 • 6. Vydání seznamu podpořených návrhů projektů

  květen 2020

 • 7. Realizace vítězných projektů

  červen – prosinec 2020

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné elektronicky, prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas a pomocí hlasovacího lístku.

Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše dvoum navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Zásady participativního rozpočtu aneb “DÁME NA VÁS”
Tyto zásady participativního rozpočtu (dále jen „Zásady“) jsou určeny občanům města Koryčany a jeho místních částí, kteří se chtějí aktivně podílet na jeho rozvoji prostřednictvím návrhu projektu podaného městu dle těchto Zásad.

Zpracovatel: Ing. Hana Jamborová, starostka

Vydala Rada města Koryčany usnesením č. RM 5/32/19 ze dne 18. 11. 2019

1. Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je vymezená část rozpočtu města Koryčany určená na realizaci návrhů projektů občanů města Koryčany. Participativní rozpočtování představuje aktivní začleňováníobčanů do rozhodování na místní úrovni. Cílem těchto zásad je nastavit fungování participativního rozpočtu v Koryčanech tak, aby se každý občan mohl zapojit.

Participativní rozpočet se skládá z několika navazujících a pravidelně se opakujících fází:

 • zahájení ročníku Radou města Koryčany
 • podávání návrhů obyvateli
 • sběr podpory
 • posuzování proveditelnosti návrhů
 • hlasování občanů
 • realizace projektů městem

Koordinátorem participativního rozpočtu je Ing. Zuzana Klemová, vedoucí HSO města
Koryčany.

2. Uveřejnění informací o participativním rozpočtu

Informování občanů o participativním rozpočtu probíhá průběžně po celý rok. Občané jsou zvlášť informováni o klíčových fázích participativního rozpočtu, a to o:

 • alokaci finančních prostředků do participativního rozpočtu
 • termínu přijímání návrhů
 •  termínu veřejného projednávání
 • výběru návrhů hlasováním
 • vyhodnocení celého procesu
 • stavu realizace projektů

Město pro informování občanů využívá dostupné komunikační prostředky, jako jsou webové stránky města, tištěná média, hlášení městského rozhlasu.

3. Kdo může návrh projektu předkládat?

Předkladatelem/oprávněným žadatelem (dále jen „žadatel“) může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v Koryčanech a jeho místních částech.

4. Kolik návrhů mohu podat?

Oprávněný žadatel může podat pouze jeden projektový návrh za dobu stanovenou pro příslušnou Výzvu k podávání návrhů projektů v rámci participativního rozpočtu.

5. Stanovený finanční limit

Náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 50% z celkové alokované částky a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha projektu vyžadovat apod.)

Celková alokovaná částka na participativní rozpočet je stanovena pro každý rok jednotlivě v Příloze č. 1 Zásad.

6. Podporované oblasti

Cíl projektu musí vést k renovaci či výstavbě hmotného majetku města. Musí být realizován v souladu s územně plánovací dokumentací města Koryčany.

Návrhy projektů se mohou týkat čehokoliv pro zlepšení života v našem městě. Oblasti nejsou tématicky omezeny. Od opravy lavičky či instalace odpadkového koše, úpravy veřejného prostranství, osvětlení, osazení informační tabule přes volnočasové aktivity a naučné stezky až například po zeleň či oblast životního prostředí a odpadů.

7. Vhodnost návrhu projektu

Projekt je investiční či neinvestiční akce. Podané projekty musí vyhovět následujícím kriteriím přijatelnosti:

 • projekt musí být v kompetenci města
 • projekt musí být v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi města
 • projekt musí být realizovatelný během 1 roku od schválení radou města, bude-li jeho realizace vyžadovat územní nebo stavební rozhodnutí, tak během 18 měsíců
 • projekt musí být realizován na majetku a území města Koryčany a jeho místních částí ve výlučném vlastnictví města Koryčany
 • projekt musí být podpořen alespoň 10 občany města Koryčany, kteří svou podporu stvrdí svým podpisem uvedeným v podpisovém archu
 • projekt nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10% jeho pořizovací ceny

Ostatní požadavky:

 • návrh projektu musí mít přínos pro města a jeho občany
 • projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru
 • cílem návrhu projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (např. formou dotací, výher či darů)
 • návrh projektů nesmí být směřován do bytového fondu města

8. Jak je možné podat návrh projektu?

Návrh projektu je možné podat prostřednictvím písemně vyplněného formuláře, který je možné stáhnout/vytisknout na adrese: https://www.korycany.cz/mesto/participativni-rozpocet/informace/, nebo vyzvednout v kanceláři koordinátora participativního rozpočtu.

Vyplněný formulář je možné:

 • podat na podatelně Města Koryčany v uzavřené obálce označené nápisem „DÁME NA VÁS“ s uvedením adresy Město Koryčany, Náměstí 401, 76805 Koryčany.
 • zaslat na email: epodatelna@korycany.cz

9. Co musí návrh projektu obsahovat?

 • kontaktní údaje na žadatele (adresa trvalého bydliště, kontaktní e-mail a telefonní spojení)
 • název návrhu projektu
 • datum zpracování návrhu projektu
 • popis výchozí situace, na kterou autor návrhu reaguje, včetně přesné specifikace místa ( ulice, č. popisné, parc. č. pozemku)
 • popis navrhovaného řešení s uvedením cíle, aktivit apod.
 • odůvodnění návrhu s uvedením pro koho je návrh projektu určen a k jaké předpokládané změně po realizaci projektu dojde
 • odhadované náklady na realizaci projektu, včetně informace o nákladech na údržbu
 • ilustrační obrázek/fotografie místa, jehož autorem je žadatel návrhu nebo k němu má autorská práva
 • v případě investičního návrhu rovněž mapu a situační nákres místa, kde se má návrh realizovat
 • podpisový arch, který dokládá, že projekt podporuje alespoň10 obyvatel města

K žádosti vč. povinných příloh je nutné poskytnout souhlas se zpracováním osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

10. Časový harmonogram

 • Výzvu k podávání návrhů projektů v rámci participativního rozpočtu vyhlašuje Rada města Koryčany po schválení rozpočtu města Koryčany pro příslušný rok
 • v průběhu března příslušného roku Formální a věcné posouzení návrhů projektů
 • v průběhu dubna příslušného roku Veřejné projednání a prezentace návrhů vyhovujících daným kriteriím a spuštění Hlasování
 • v průběhu května příslušného roku zveřejnění Výsledků hlasování a vydání Seznamu podpořených návrhů projektů
 • červen – prosinec příslušného roku realizace vítězných projektů

11. Termín pro podávání návrhů projektů

Termín pro podávání žádostí o podporu z participativního rozpočtu je stanovován Radou města Koryčany po schválení rozpočtu města Koryčany pro předmětný rok. V souvislosti s datem schválení rozpočtu města může být stanovený termín pro podání žádosti upraven.

12. Formální a věcné posouzení

V rámci této části bude u každého návrhu projektu sledováno splnění formálních a obsahových částí dle Čl. 9 Zásad. V případě, kdy v zaslaném návrhu projektu nebude uvedena některá z povinných částí dle  Čl. 9 Zásad, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění, případně k upřesnění textu, aby z něj byl zřejmý cíl.

13. Výběr návrhů hlasováním

 • Hlasovat může každý občan města.
 • Hlasování probíhá:
  • formou hlasovacího lístku při veřejném projednávání. O přesném termínu veřejného projednávání budou občané informováni na webových stránkách města Koryčany a hlášením v místním rozhlase.
  • formou ankety na webových stránkách města Koryčany
 • Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, kterých má k dispozici 5. (z toho maximálně 2 pro jeden projekt)
 • Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje zápornými hlasy, které má 2 (z toho maximálně 1 na projekt)
 • V rámci hlasování bude použit výpočet, v němž budou sečteny kladné a záporné hlasy přidělené jednomu návrhu projektu.
 • Za platný je považován způsob hlasování v souladu s těmito zásadami.

14. Veřejné projednávání

V rámci veřejného projednávání budou představeny návrhy projektů, které splnily podmínky stanovené pro formální a věcné hodnocení. Uvedené návrhy projektů budou prezentovány žadateli ve spolupráci s Koordinátorem participativního rozpočtu veřejnosti.

15. Výsledky hlasování

Návrhy projektů, pro které bylo vydáno odbornou komisí stanovisko dle Čl. 16, budou předloženy Radě města Koryčany s doporučením souhlasu s jejich realizací a s uvedením výsledkového pořadí návrhů projektů podle hodnocení.

16. Vyhodnocení celého procesu

Po formální kontrole návrhu bude návrh projektu postoupen k dalšímu hodnocení.
Odborná komise jmenovaná Radou města Koryčany je zastoupena odborníky z oblastí, na které se návrhy projektu zaměřují. Odborní pracovníci úřadu provedou kontrolu realizovatelnosti návrhu.

V rámci tohoto hodnocení bude posuzován/a:

 • popis aktivit uvedených v příslušném návrhu projektu, zda rozpočet odpovídá rozsahu a náročnosti navrhovaných aktivit,
 • možnost realizace návrhu projektu do konce příslušného kalendářního roku od výběru v závěrečném hlasování potvrzeném Radou města Koryčany. Bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební rozhodnutí, tak během 18 měsíců,
 • možnost realizace návrhu projektu v kompetenci města Koryčany,
 • soulad návrhu projektu s cíli strategických a koncepčních materiálů města Koryčany.

Na podkladě výsledků posouzení realizovatelnosti návrhu projektu budou návrhy projektů rozděleny na:

 • realizovatelné v podobě navržené žadatelem,
 • realizovatelné za předpokladu úprav návrhu projektu,
 • nerealizovatelné v podobě navržené žadatelem.

Pro návrhy projektů, u kterých je vydáno stanovisko odborné komise dle Čl. 15:

 • vydá odborná komise doporučení úprav návrhu projektu v rozsahu nutném pro splnění
  podmínek realizovatelnosti projektu,
 • koordinátor participativního rozpočtu vyzve žadatele s cílem upravit návrh projektu dle doporučení odborné komise.

Návrh projektu musí být předložen v upravené podobě do data stanoveného Koordinátorem participativního rozpočtu. Termín pro úpravu návrhu projektu musí být stanoven nejméně 21 kalendářních dní před termínem hlasování. Upravený návrh projektu bude posouzen odbornou komisí.

O výsledku hodnocení budou žadatelé informováni prostřednictvím jimi uvedených e-mailových adres.

Návrhy projektů, pro které bylo vydáno stanovisko dle Čl. 15, budou předloženy Radě města Koryčany.

17. Realizace vítězného návrhu

Rada města Koryčany po projednání vydá usnesení, v němž bude uveden:

 • seznam podpořených návrhů projektů z participativního rozpočtu pro příslušné období,
 • odpovědný odbor Městského úřadu Koryčany za realizaci návrhu projektu.

Seznam podpořených návrhů projektů bude uveřejněn v souladu s Čl. 2 Zásad.

O postupu realizace vítězných návrhů bude Městský úřad Koryčany průběžně informovat veřejnost v souladu s Čl. 2 Zásad.

Realizátorem podpořeného návrhu projektu k realizaci je Město Koryčany.

18. Ochrana osobních dat

Osobní údaje uvedené v žádosti jsou poskytovány za účelem realizace projektu z participativního rozpočtu pro příslušné období. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o voleném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

S osobními údaji bude nakládáno pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřujících k realizaci participativního rozpočtu.

Všechny písemnosti s uvedením osobních dat je možné posoudit v případě souhlasu poskytovatele dat s nakládáním s osobními údaji.

V případě, že poskytovatel osobních dat nebude souhlasit s nakládáním s osobními daty, není možné posoudit v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

19. Závěrečná část

Tyto zásady byly schváleny na zasedání Rady města Koryčany dne 18. 11. 2019 usnesením č. 5/32/19 a nabývají účinnosti dnem schválení Radou města Koryčany.

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Koryčany, klemova@korycany.cz, +420 573 500 993

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Koryčany, klemova@korycany.cz, +420 573 500 993