Chcete se podílet na podobě města Litvínov?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

litvinov-ruka
Participativní rozpočet města Litvínov

Město Litvínov má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství města Litvínov, proto se rozhodlo přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Harmonogram
 • 1. Start participativního rozpočtu – zahájení vkládání návrhů a jejich případných konzultací

  1. 1. – 31. 1. 2022

 • 2. Kontrola realizovatelnosti zaslaných nápadů dle schválených pravidel participativního rozpočtu

  1. 2. – 10. 3. 2022

 • 3. Veřejné hlasování

  11. 3. – 13. 4. 2022

 • 4. Zveřejnění výsledků veřejného hlasování a zahájení realizace vítězných projektů

  18. 4. 2022

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022

1. Kritéria návrhu projektu

 1. Projekt, tedy váš návrh na zlepšení, je
  • zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebení veřejného prostranství (pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití)
  • umístěn na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem
  • respektující stanovený finanční limit
  • proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je v souladu s územním a strategickým plánem, plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvojovými koncepcemi města
  • přínosný pro město a jeho občany
 2. Realizace vítězných projektů je v kompetenci města

2. Způsob podání návrhu

 1. Projekt musí být podán prostřednictvím webového formuláře, který se nachází na webových stránkách http://www.litvinov-nasemesto.cz, kde je zapotřebí vyplnit své kontaktní údaje, rozpočet projektu, místo, kterého se projekt týká, a celkový záměr projektu, tj. co je jeho cílem změnit a popsat k jakému zlepšení města touto změnou dojde. V případě, že byste s online vyplněním dotazníku potřebovali poradit anebo pomoc, kontaktujte nás na této e-mailové adrese: natalija.dolejsova@mulitvinov.cz. Vzor vyplněného formuláře je k nahlédnutí na konci pravidel participativního rozpočtu. Pro občany, kteří nemají přístup k internetu anebo pro občany, kteří preferují osobní kontakt, je možnost vyplnit návrh osobně v kanceláři č.23 na Radnici Městského úřadu v úředních hodinách s Mgr. Nataliji Dolejšovou, koordinátorkou participativního rozpočtu.
 2. Návrhy je možné podávat od 1.1.2022 do 31.1.2022. Návrhy doručené po tomto datu nebudou zařazeny k posuzování a následně k hlasování veřejnosti.
 3. Po přijetí návrhů bude provedena kontrola formální správnosti.

3. Místo realizace

 1. Projekt musí být realizován ve veřejném prostoru, nebo v něm sloužit. Přípustné jsou pouze investiční projekty. Investičním projektem se rozumí nákup, odstranění, rekonstrukce, revitalizace, modernizace nebo další jiné zhodnocení movitého a nemovitého majetku města Litvínova.
 2. Investiční projekty musí být umístěny na pozemku ve vlastnictví města.
 3. Projekt může být realizován i v budově, která slouží pro veřejnost, nebo její části, která je ve vlastnictví města (např. budovy základních škol, penzionu pro seniory atp.).

4. Finanční náročnost

 1. Pro první ročník participativního rozpočtu byl vyčleněn 1 000 000 Kč včetně DPH.
 2. Finanční náročnost 1 projektu, tj. rozpočet pro 1 projekt, nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč včetně DPH. Projekty s rozpočtem nad tuto částku nebudou zařazeny do hlasování veřejnosti. Tuto částku nelze překročit ani neplánovanými náklady, které se mohou projevit při hodnocení realizace návrhu pracovní skupinou. V případě že součet rozpočtu návrhu a z hodnocení vzešlých neplánovaných nákladů převýší částku 1 000 000 Kč včetně DPH, nebude návrh zařazen do hlasování veřejnosti.
 3. Minimální hodnota předkládaného návrhu je 40 000 Kč.

5. Předkladatel návrhu

 1. Předkladatel (návrhu, nebo navrhovatel), tedy osoba, která návrh podává, musí být
  • fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm ve městě Litvínov
  • právnická osoba podnikající se sídlem ve městě Litvínov
 2. Předkladatel může podat více návrhů prostřednictvím webového formuláře.
 3. Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 4. Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.
 5. Očekávaná je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem v rámci celého procesu až do ukončení realizace.

6. Konzultační místo

 1. Své nápady můžete konzultovat s koordinátorkou participativního rozpočtu Mgr. Nataliji Dolejšovou 
  • osobně v kanceláři č.23 na Radnici Městského úřadu v úředních hodinách
  • telefonicky na čísle +420 476 767 684
  • e-mailem na adrese natalija.dolejsova@mulitvinov.cz

7. Pracovní skupina

 1. Za účelem posouzení formální správnosti a realizovatelnosti zaslaných návrhů dle pravidel participativního rozpočtu je jmenována 5-ti členná pracovní skupina ve složení:
  • vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje
  • vedoucí odboru nakládání s majetkem
  • vedoucí odboru finančního
  • vedoucí odboru sociálních věcí a školství
  • gestor odboru investic a regionálního rozvoje
 2. Posuzováno bude především technické řešení, soulad s předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu, posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou uvedeny všechny položky a položky odpovídají ceníku prací).
 3. Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, bude předkladatel vyzván k úpravě návrhu. Pokud návrh nebude vypracován v souladu s touto metodikou nebo předkladatel nebude souhlasit s jeho úpravou, bude návrh vyřazen.  Pokud návrh projde kontrolou, splní kritéria pro realizaci, bude zařazen do veřejného hlasování.

8. Způsob hlasování

 1. Hlavním principem participativního rozpočtu je hlasování veřejnosti.
 2. Hlasování bude zajištěno prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Pro zapojení do hlasování je nezbytné mít nainstalovanou aplikaci Mobilní rozhlas ve svém mobilním telefonu.
 3. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.
 4. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy kladné a 1 hlas záporný, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů.
 5. Návrhy zařazené do hlasování budou veřejně prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu a v dalších médiích.

9. Realizace vítězných návrhů

 1. Podle výsledků hlasování bude sestaveno pořadí vítězných návrhů určených k realizaci do vyčerpání alokované částky pro příslušný rok. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování – vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl 1 000 000 Kč včetně DPH.
 2. Město Litvínov si vyhrazuje právo upřednostnit návrhy, které je možné realizovat tak, aby došlo k maximálnímu čerpání alokované částky.
 3. Vítězné návrhy budou představeny svými předkladateli na veřejném setkání s občany.
 4. Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.
 5. Předkladatel bude seznámen s dalším postupem, bude průběžně informován o realizaci a případných změnách, ke kterým se bude moci vyjádřit.
 6. Odpovědnost za realizaci přebírá město Litvínov, to vydává průběžné zprávy o realizaci.

10. Obecná ustanovení k participativnímu rozpočtu

 1. Projekt musí být realizovatelný ve stávajících podmínkách s použitím standardních postupů a technologií. 
 2. Projekt musí být v souladu s platnou legislativou, s vyčleněným rozpočtem, územním plánem, strategickými dokumenty města a celkovým záměrem participativního rozpočtu. 
 3. Projekty by měly být zrealizovány do 31.12.2022. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.
 4. Město si vyhrazuje právo nerealizovat projekt, pokud dojde k podstatné změně okolností, nebo nepředvídatelným skutečnostem, které budou bránit realizaci, a to v jakékoliv fázi a bez udání důvodu.

Průvodce participativním rozpočtem

1. ročník participativního rozpočtu města Litvínov

Město Litvínov se prostřednictvím participativního rozpočtu snaží vytvořit podmínky pro aktivní zapojení svých občanů do rozhodování o vynaložení veřejných (městských) financí. Participace se tak stává velkou příležitostí pro ty občany města, kterým není město a život v něm lhostejné, a kteří jsou ochotni investovat vlastní úsilí a čas na jeho oživení.

Pro 1. ročník a období roku 2022 Město Litvínov ze svého rozpočtu vyčlenilo částku 1 000 000 Kč včetně DPH na realizaci projektů, které získají nejvyšší počet hlasů. I vy se tak můžete stát aktivními hybateli města.

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je jednou z možností jak mezi městem a jeho občany vytvořit partnerský vztah, založený na otevřenosti a transparentním přístupu k řešení nedostatků, anebo chybějících projektů ve městě. Chceme, aby se občanům města žilo co možná nejlépe a nikdo jiný než právě vy, nám nedokáže lépe říct, co v našem městě schází anebo naopak přebývá. Záleží nám na Vašich potřebách a uvědomujeme si, že je stále co zlepšovat. Věříme, že pro obyvatele našeho města je Litvínov srdeční záležitostí, stejně tak jako pro nás. Kdokoliv z Vás se proto může podílet na zlepšení města a jeho veřejného prostranství. Stačí poslat svůj návrh v souladu s pravidly a postupy, a následně jej podpořit hlasováním. Tímto způsobem lze město zlepšit a zároveň upozornit na místa, která si zaslouží pozornost či nové využití.

a

K čemu slouží?

Participativní rozpočet ve výši 1 000 000 Kč včetně DPH slouží k realizaci vašich investičních návrhů, které dokáží naše město oživit, doplnit anebo veřejný prostor využít k novým, užitečnějším potřebám. Příkladem může být dětské hřiště doplněné o veřejnou toaletu, vodní prvek, výsadba stromů anebo třeba stojan na kola v místě, kde rádi trávíme volný čas, sportujeme, sdružujeme se. V neposlední řadě se participativní rozpočet stane databází námětů a potřeb pro budoucí zlepšení našeho města.

Jak participativní rozpočet funguje?

Snažíme se, aby pro vás bylo vše maximálně jednoduché, a proto veškeré informace soustředíme na webové stránky: www.litvinov-nasemesto.cz. Prostřednictvím tohoto webu jednoduše vložíte svůj návrh. Všechny návrhy, které od vás obdržíme, posoudí pracovní skupina (dále jen skupina), která pro tento účel byla zřízena Městským úřadem Litvínov. Skupina má za úkol ověřit, zda došlé návrhy odpovídají pravidlům participativního rozpočtu, zda jsou srozumitelné, případně můžete být vyzváni k upřesnění nejasností. V případě, že skupina neshledá nedostatky, bude váš návrh zařazen do hlasování veřejnosti. Právě Vaše hlasování tedy rozhodne o pořadí návrhů. Podle pořadí návrhů budou vybrány ty, které v součtu svou finanční náročností nepřesáhnou částku 1 000 000 Kč včetně DPH. Tyto návrhy budou následně realizovány.

Kolik projektů bude podpořeno a jak se určí jejich pořadí?

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, tedy včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných.

Částka 1 000 000 Kč včetně DPH se rozdělí mezi projekty postupně dle jejich pořadí. Počet projektů není taxativně vymezen, musí však být splněna podmínka dodržení celkového finančního limitu 1 000 000 Kč včetně DPH. V případě, že se nevyčerpá finanční limit 1 000 000 Kč včetně DPH, vrátí se nevyčerpaný rozdíl do rozpočtu města.

Kdo a kdy rozhoduje o tom, který projekt bude zařazen do veřejného hlasování?

Po ukončení fáze zasílání návrhů na zlepšení města zasedne pro tento účel zřízená pracovní skupina, která posoudí realizovatelnost zaslaných návrhů dle pravidel participativního rozpočtu. Po tomto posouzení budou návrhy zařazeny do veřejného hlasování.

Jak a kdy se lze do participativního rozpočtu zapojit?

Startujeme 1. 1. 2022. Od tohoto data můžete zasílat své návrhy na zlepšení našeho města prostřednictvím webového formuláře na webu http://www.litvinov-nasemesto.cz V případě, že nemáte přístup k internetu anebo preferujete osobní kontakt, můžete návrh zanést na Radnici.

Je zapotřebí, aby Váš nápad splňoval všechna pravidla participativního rozpočtu a následně získal co nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování. Výsledky veřejného hlasování budou zveřejněny prostřednictvím webu http://www.litvinov-nasemesto.cz, na webových a FB stránkách města a také ve čtrnáctideníku Radnice.

Jakou částku mohu získat pro svůj návrh?

Maximální částka na 1 projekt je ve výši 1 000 000 Kč včetně DPH. Minimální částka je 40 000 Kč. Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně nákladů, které jsou pro realizaci nezbytné, jako je například zhotovení projektové dokumentace nebo neplánovaných nákladů, které mohou vzejít z hodnocení pracovní skupiny.

Jak a kdy se můj projekt – bude-li vybrán – zrealizuje?

S přípravou realizace vybraných projektů, město začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je Město Litvínov ve spolupráci s jeho předkladatelem. U každého projektu bude vždy stanoven předpokládaný harmonogram realizace, který závisí na typu projektu.

Proč se hlasuje a jak hlasování probíhá?

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasování provedete vy sami a je zajištěno prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas.  Pokud se tedy rozhodnete zapojit do hlasování musíte si naistalovat aplikaci Mobilní rozhlas do svého mobilního telefonu. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy kladné a 1 hlas záporný, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Kladné a záporné hlasy jsou při veřejném hlasování velmi užitečné. Ukazují, které nápady mají jednoznačnou podporu a jsou líbivé, které nápady jsou pro veřejnost naopak nezajímavé a zbytečné, a také, které nápady jsou kontroverzní, tedy májí své zastánce i své odpůrce.

Jak mám zajistit úspěch svého návrhu?

Pokud chcete, aby se váš návrh stal vítězným anebo se stal jedním z vítězů participativního rozpočtu, ale nedokážete jednoznačně odhadnout např. finanční objem potřebný k realizaci vašeho návrhu, tak jsme tu pro vás. Společně s kolegy vám dokážeme se sestavením rozpočtu pomoci tak, abyste splnili podmínky participativního rozpočtování a váš návrh mohl postoupit do fáze hlasování. Kontaktovat nás můžete na e-mailu: natalija.dolejsova@mulitvinov.cz

Úspěch vašeho projektu ale z velké části bude záležet přeci jenom na vás. K získání potřebných hlasů, které vám pomohou zvítězit, bude zapotřebí vaší šikovnosti a ochoty spolupracovat s dalšími občany města, které pro svůj návrh získáte.

Vítězné projekty

Rozhodli jste! Lákaly výukové i volnočasové projekty
Do hlasování v 1. ročníku projektu participačního projektu se zapojilo 431 respondentů. Největší zájem o dění ve městě projevili hlasující ve věkové kategorii 31-45 let. Převažovaly ženy. Pro letošní rok se budou realizovat projekty umístěné na 1., 2. a 5. místě, tedy do vyčerpání alokované částky 1 000 000 Kč.
Nejvíce bodů získal projekt Edukační panely v okolí ZŠ a MŠ Podkrušnohorská (3. ZŠ). Na druhé místo dosáhl projekt Molo, lehátka a lavičky pro Pilařský rybník.
Projekty na 3. místě (Pohádková cesta Zámeckým parkem) a 4. místě (Mobilní skatepark) nemohou být zrealizovány, protože svým finančním rozsahem ve spojení s vítěznými projekty již přesahují přes schválený rozpočet. Dostane se tak na projekt Venkovní kuličková dráha u janovské základní školy, který se umístil na 5. příčce.

Název projektu: EDUKAČNÍ PANELY V OKOLÍ ZŠ A MŠ LITVÍNOV PKH (199 hlasů) – VÍTĚZNÝ PROJEKT

Popis projektu: Návrhem žákovského parlamentu je umístění edukačních panelů v blízkosti Základní a Mateřské školy, Podkrušnohorská 1589 Litvínov. Edukativní zaměření panelů:

1) na bezpečnost dopravy a dopravních značek umístění 1: v blízkosti autobusové zastávky
2) na luční rostliny umístění 2: v prostoru volného prostranství v parku
3) na lesní zvířata, rostliny a houby umístění 3: na okraji lesa – v okolí prolézačky pyramidy

Výše navržené edukační panely budou sloužit zejména v dopoledních hodinách jako výukový materiál žákům školy, odpoledne pak široké veřejnosti, rodinám s dětmi. Park je významně využíván i jako relaxační zóna. Všechny panely lze využít zároveň jako pexeso, čímž plní úlohu také jako zábavně – vzdělávací prvek.

Navrhovatel: Žákovský parlament při Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Podkrušnohorská 1589

Lokalita: Park v okolí ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589

Rozpočet: 70 000,- Kč

Video

Název projektu: MOLO, LEHÁTKA A LAVIČKY PRO PILAŘSKÝ RYBNÍK (135 hlasů) – VÍTĚZNÝ PROJEKT

Popis projektu: Pohled na vodu má v sobě něco uklidňujícího. Litvínov sice nemá řeku, ale i tak má několik vodních ploch, které k relaxaci vybízí. Nedávno obnovený Pilařský rybník je místem, kde by si lidé mohli odpočinout a těšit se z pohledů na vodní hladinu a okolní zeleň, a zároveň být stále v blízkosti centra. Dnes je zde ale několik laviček, které neumožňují si plně užít pohled na hladinu vody a místo tak k pobytu moc neláká.

Proto přichází návrh na umístění relaxačního mola kopírujícího břeh, dřevěných lehátek a nových laviček, díky kterým bychom si mohli v Litvínově opravdu plně vychutnat pohled na vodu a odpočinout si v přírodě a zároveň v blízkosti městského centra.

Molo by mělo sloužit k posezení a relaxaci. Bylo by to jednoduchá menší dřevěná platforma, která zakryje část břehu, sjednotí okolí a zpřístupní pohled na vodní hladinu. Lehátka by měla být usazena v travnaté části s výhledem na vodu, tak, aby přirozeně zapadala do krajiny.

Navrhovatel: Alena Antalová

Lokalita: Pilařský rybník

Rozpočet: 700 000,- Kč

Video

Název projektu: VENKOVNÍ KULIČKOVÁ DRÁHA (99 hlasů) – VÍTĚZNÝ PROJEKT

Popis projektu: Zážitková hra v otevřeném prostoru na betonovém, popř. pryžovém podkladu s pogumovanými prvky. Vhodná jako velkoformátový edukační prvek v okolí mateřských škol, vzdělávací pomůcka pro rozvoj dětské motoriky a stimulace vjemů.

Navrhovatel: Žákovský parlament ZŠ a MŠ Litvínov-Janov

Lokalita: Janov – venkovní prostory Základní a Mateřské školy v Litvínově – Janově

Rozpočet: 140 000,- Kč

Video

Název projektu: POHÁDKOVÁ CESTA ZÁMECKÝM PARKEM (134 hlasů)

Popis projektu: Projekt je zaměřen převážně na rodiny s dětmi. Půjde o vytvoření krátké turistické cesty v duchu pohádek v Zámeckém parku v Litvínově s dřevěnými pohádkovými postavami, s možnou instalací infotabulí s hádankami. Umístěním pohádkové cesty do Zámeckého parku by mohlo dojít k propojení a zároveň i rozšíření různých společenských aktivit, které by byly přínosem nejen litvínovskému zámku, ale i okolním podnikům (přilehlým restauracím, kavárnám a dokonce i litvínovskému náměstí). Projekt si klade za cíl pomáhat utvářet rodinné zážitky a upevňovat tak jejich vztahy, a zároveň podporovat dětskou zvídavosti, radost a smích, možnost se samostatně vzdělávat. Vždyť volný čas lze trávit i zajímavým způsobem.

Navrhovatel: Marie Langová a žákovský parlament ZŠ Litvínov-Hamr

Lokalita: zámecký park

Rozpočet: 470 000,- Kč

Název projektu: MOBILNÍ SKATE PARK (103 hlasů)

Popis projektu: Roky v našem městě mládež postrádá možnost věnovat se skatatebordingu, ježdění na koloběžkách a podobně ve vyhovujících podmínkách. Často proto dochází k tomu, že mladí jezdí na různých schodištích apod. Plánovaná realizace Skate parku má být zrealizována až v následujících letech. Do té doby by bylo možné pořídit a provozovat několik mobilních ramp.

Navrhovatel:Petr Globočník a žákovský parlament ZŠ Litvínov-Hamr

Lokalita: u sportovní haly u Koldomu, dočasné umístění u ZŠ Litvínov – Janov

Rozpočet: 500 000,- Kč

Video 

Název projektu: RELAXAČNÍ LAVIČKY A MOBILIÁŘ V ZÁMECKÉM PARKU (55 hlasů)

Popis projektu: Zámecký park patří mezi oblíbená a vyhledávaná místa k procházkám a relaxaci. Hodně si ho oblíbili i litvínovští senioři, pro které jsou stávající nízké a zkosené lavičky velmi nepohodlné. Návrh proto počítá s částečným zlepšení místa v podobě dvou dominantních lavic s opěradly umístěných před zámek Valdštejnů s výhledem do parku nebo na zámek. Díky oboustrannému řešení se občanům naskytne pohled do zeleně i na zámek. Projekt zároveň řeší celkové sjednocení mobiliáře, tedy klasických laviček i košů.

Navrhovatel: Alena Antalová

Lokalita: zámecký park v Litvínově

Rozpočet: 750 000,- Kč

Video

Název projektu: VEŘEJNÉ GRILOVACÍ MÍSTO (45 hlasů)

Popis projektu: Veřejné griloviště v areálu Nové Záluží by se mohlo stát novým oblíbeným místem pro setkávání a posezení s přáteli. Především pro rodiny žijící v bytech a domech bez zahrady by šlo o jedinečnou možnost, jak si dopřát grilování a přitom neobtěžovat sousedy pachy z balkonu a nezakládat oheň na nevhodných místech. Podobná místa jsou perfektní pro rodinné pikniky s dětmi nebo skupinky přátel, které se mohou sejít po práci či o víkendech, aby spolu poseděly, užily si hezkého počasí a dobře se najedly. Takzvaná outdoorová gastronomie je aktuálním trendem a dnes je dostupná v řadě velkých i menších měst.

Navrhovatel: Spolek Litvínov patři občanům

Lokalita: Nové Záluží

Rozpočet: 600 000,- Kč

Video

Název projektu: AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ATTIKU (43 hlasů)

Popis projektu: U zastávky městské hromadné dopravy u Attiku ve směru do centra města v současné době není kryté stání. Jedná se o vytížené místo, a to především proto, že je zde sběrové místo pro Litvínovany, kteří za prací dojíždějí do Amazonu. V době čekání na svozový autobus se za nepřízně počasí lidé nemohou nikam schovat.

Navrhovatel: Aleš Sochor

Lokalita: zastávka MHD před hudebním klubem Attic

Rozpočet: 200 000,- Kč

Název projektu: BYLINKOVÁ ZAHRADA A NAUČNÁ KVĚTINOVÁ STEZKA (24 hlasů)

Popis projektu: Vybudování vyvýšených záhonů s jednoletými i trvalými bylinkami v prostorách školních zahrad. Každá bylinková zahrada s jiným zaměřením. Zahrady by doplňovaly naučné květinové stezky, jejichž cílem by bylo zvýšit zájem děti a jejich rodičů o pěstování okrasných plodin, bylinek apod. Dále pak podpořit obyvatele našeho města, aby se aktivně zapojovali do revitalizace a zkrášlování našeho města. Projekt bylinkové zahrady by mohl mít podobu prosklené zimní zahrady nebo tzv. bioklimatické pergoly aj. Květinové stezky a okrasné chodníky by doplňovaly malé fotovoltaické panely, a to zejména pro využití projektového vyučování v odborných předmětech jako je fyzika. Děti by se naučily zapojovat malé elektrické a dekorační prvky (fontány, větrné mlýny, osvětlení apod.).

Navrhovatel: Žákovský parlament ZŠ a MŠ Litvínov-Janov

Lokalita: Janov – venkovní prostory Základní a Mateřské školy v Litvínově – Janově

Rozpočet: 310 000,- Kč

Video

Název projektu: NA BOSO A ZDRAVĚ – STEZKA PRO „BOSONOŽKY“ (20 hlasů)

Popis projektu: Stezky a chodníky určené speciálně pro vnímání světa skrze bosá chodidla jsou stále populárnějším trendem. Kontakt s nerovným přírodním povrchem navíc nohám opravdu prospívá. Jde o zprostředkování zážitku formou bosé chůze po ohraničeném povrchu cesty. Ta je vyplněna přírodním materiálem, např. šiškami, různými druhy písku, oblázky, lesní, popř. mulčovací kůrou, jehličím, mechem, apod. Takový typ chůze poskytuje celou škálu hmatových a stimulačních vjemů, zejména u dětí v předškolním a mladším školním věku. Při chůzi po rozličném povrchu si užijí kopec legrace a navíc si zábavnou formou promasírují plosky nohou. Právě pro vývoj dětské nohy je přirozená chůze důležitá, bez bot by se měly pohybovat co nejčastěji.

Navrhovatel: Žákovský parlament ZŠ a MŠ Litvínov-Janov

Lokalita: Janov – venkovní prostory Základní a Mateřské školy v Litvínově – Janově

Rozpočet: 100 000,- Kč

Video

Název projektu: VÝSTAVNÍ PANELY VE VOIGHTOVÝCH SADECH (14 hlasů)

Popis projektu: V Litvínově máme ZUŠ a SOŠ s výtvarným a grafickým zaměřením. V době kovidové pandemie obě instituce řešily problém s prezentací svých prací. Nejen pro tyto účely by bylo dobré, aby město mělo možnost, jak s prezentací uměleckých děl pomoct. Vyřešit by to šlo pořízením výstavních panelů umístěných do Voigtových sadů. Toto místo je velmi klidové, blízko centra, zároveň v přírodě a se sochou od M. B. Brauna. Voigtovy sady jsou v blízkosti Radničního sklípku, kde dříve býval výstavní prostor, i proto by toto místo bylo pro instalaci výstavních panelů ideální. Výstavní panely jsou možností jak dostat umělecké práce do veřejného prostoru a prezentovat talentované litvínovské studenty. Panely by mohly nalákat občany na návštěvu centra Litvínova a zkulturnit a zatraktivnit celé město.

Navrhovatel: Alena Antalová

Lokalita: Voightovy sady

Rozpočet: 350 000,- Kč

Video

Název projektu: CASANOVA V LITVÍNOVĚ (-1 hlas)

Popis projektu: Do Duchcova jezdí spousta turistů za návštěvou zámku, který si spojují s 13ti letým pobytem G.G.Casanovi, známého milovníka a obdivovatele ženské krásy. Ten přitom z Duchcova utíkal do Teplic, Prahy, Drážďan a hlavně do Litvínova, kde žil dva roky. Pro zvýšení návštěvnosti města by pomohlo tento jeho pobyt zde připomenout, a to umístěním jeho podobizny (reliéfu) do průchodu na zámku k lavičce, kde by se návštěvníci mohli posadit a vyfotit. Vedle by byla umístěna cedule s popisem jeho životního příběhu spojeného s Litvínovem.

Navrhovatel: Josef Pošta

Lokalita: nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově

Rozpočet: 90 000,- Kč

Video

Projekty nepostupující do hlasování s odůvodněním:

 1. Výměna odpadových kontejnerů po celém městě a dále zlepšení údržby zeleně a úklid celého města nikoliv jen středu a okolí náměstí. Důvod nezařazení: nevyplněn rozpočet.
 2. Osvětlení kolem „Pilařáku“. Důvod nezařazení: realizace je plánována z rozpočtu města.
 3. Městský holubník. Důvod nezařazení: projekt vyvolá pravidelné měsíční neinvestiční výdaje.
 4. Stolpersteine Litvínov (kameny paměti). Důvod nezařazení: neinvestiční projekt
 5. Lezecká stěna. Důvod nezařazení: umístění mimo vlastnictví města.
 6. Úprava parkoviště Koldům. Důvod nezařazení: překročení finančního limitu. Navýšení kapacity parkování v lokalitě bude řešeno v rámci rozpočtu města.
 7. Kompostéry. Důvod nezařazení: realizace je plánována z rozpočtu města.
 8. Rozšíření ulice Ke střelnici. Důvod nezařazení: překročení finančního limitu.
 9. Pomenáda (Cyklostezka nad ulicí Gorkého). Důvod nezařazení: překročení finančního limitu.
 10. Zelená stěna na hlavní poště. Důvod nezařazení: umístění mimo vlastnictví města.
 11. Vytvoření trvalkové zahrady s naučnou bylinnou stezkou. Důvod nezařazení: nesoulad s plánovanými aktivitami města v dané lokalitě (lokalita Žižkova).
 12. Moderní webové stránky pro přehled služeb, akcí, sportovního vyžití. Důvod nezařazení: neinvestiční projekt
 13. Zámecký park se stezkami ve stromech a vodními prvky. Důvod nezařazení: udržitelnost na zeleň a dřeviny v parku.
 14. Mobiliář do Zámeckého parku v Litvínově. Důvod nezařazení: tematické sloučení s projektem Relaxační lavičky do zámeckého parku.
 15. Molo na Pilařský rybník. Důvod nezařazení: tematické sloučení s projektem Molo a lehátka pro Pilařský rybník.
 16. Litvínovský skatepark. Důvod nezařazení: navržené pozemky jsou v udržitelnosti. Tematické sloučení s projektem Mobilní skatepark.
 17. Obnovení živého plotu v blízkosti panelového sídliště v Bezručově ulici. Důvod nezařazení: neinvestiční projekt. Realizace je plánována z rozpočtu města v rámci náhradní výsadby.
 18. Pohádkový les. Důvod nezařazení: umístění mimo vlastnictví města. Tematické sloučení s projektem Pohádková cesta zámeckým parkem.
 19. Centrum volného času pro děti a mládež. Důvod nezařazení: neinvestiční projekt. V budoucnu dojde k rozšíření aktivit Technického klubu.
 20. Adoptuj si babičku, adoptuj si dědu. Důvod nezařazení: neinvestiční projekt.
 21. Barevná poliklinika aneb i stará budova může mít veselý a barevný „nádech“. Důvod nezařazení: neinvestiční projekt.
 22. Dlouhá chvíle u lékaře?… u nás ne, aneb projdi si polikliniku a poznej Litvínov zblízka. Důvod nezařazení: neinvestiční projekt.
 23. Umění na zastávkách. Důvod nezařazení: neinvestiční projekt.
 24. Údržba, renovace a rozvoj prvků spolku MY Litvínov. Důvod nezařazení: neinvestiční záměr, umístění mimo vlastnictví města.
Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz