Náš Žamberk - participativní rozpočet

Zapojte se do rozhodování o investicích v našem městě!
zamberk-ruka
Participativní rozpočet města Žamberk

Město Žamberk má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství města Žamberka, proto rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Harmonogram
 • 1. Podávání návrhů

  od 02.05.2022 do 29.07.2022

 • 2. Hlasování o vítězných projektech

  od 02.10.2022 do 16.11.2022

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2023

1. Úvod

Město Žamberk má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství města, proto se rozhodlo přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

2. Finanční rámec

 1. Pro rok 2023 bude navrženo vyčlenit na realizaci vítězných projektů maximálně 800 000 Kč.
 2. Finance participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů zaměřených na zkvalitnění života ve městě Žamberk ve shodě s následujícími pravidly.
 3. Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, politického, náboženského či podnikatelského charakteru.
 4. Z participativního rozpočtu nemohou být podporovány provozní náklady spolků, případně náklady související s realizací projektů podpořených dotacemi města Žamberk.

3. Posuzování realizovatelnosti návrhů

 1. Realizace návrhu musí být v kompetenci města Žamberk.
 2. Realizace návrhu musí být v souladu s platnou legislativou a rozvojovou dokumentací města Žamberk.
 3. Návrh musí mít přínos pro město Žamberk a jeho občany.
 4. Projekt může být realizován pouze na veřejně přístupných místech a musí být využitelný všemi občany města Žamberk.
 5. Navrhovaný projekt musí být realizovatelný na nemovitostech patřících městu Žamberk do konce roku 2023.
 6. Celkové náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 300 000 Kč včetně DPH (včetně projektové dokumentace). Tato částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci.
 7. Minimální náklady na jeden projekt nesmí být nižší než 20 000 Kč včetně DPH.
 8. Součástí celkových nákladů musí být i náklady na případnou potřebnou projektovou dokumentaci.
 9. Návrh investičního charakteru nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 10. Návrh musí být udržitelný po dobu 3 let.
 11. Navrhovatelé berou na vědomí, že vítězné projekty nemusí být realizovány v přesně navrhovaném rozsahu.

4. Podávání návrhů

 1. Navrhovatelem projektů může být pouze fyzická osoba starší 15 let (věk rozhodný ke dni podání návrhu) s trvalým pobytem v Žamberku.
 2. Každý navrhovatel může podat maximálně 3 návrhy.
 3. Lhůta pro podávání návrhů je od 02.05.2022 do 29.07.2022.
 4. Návrh musí být podán na Městský úřad Žamberk v papírové podobě na podatelnu Městského úřadu Žamberk s viditelným označením „Participativní rozpočet“ nebo prostřednictvím elektronické pošty: e-podatelna@zamberk.eu nejpozději do 29.07.2022 do 13:00 hodin.
 5. Návrhy u sebe shromažďuje koordinátorka projektů Ing. Lenka Fránková, která provede kontrolu jejich formální správnosti a nejpozději do 9. září 2022 navrhovateli poskytne zpětnou vazbu o tom, že návrh je formálně v pořádku.
 6. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování a ten má 10 pracovních dní na nápravu.
 7. V případě formální správnosti koordinátor návrh zaeviduje a prezentuje jej na webových stránkách města.
 8. Veškeré informace lze získat u tajemníka Městského úřadu Žamberk Ing. Marcela Klementa, MPA, nebo u koordinátorky projektu Ing. Lenky Fránkové.
 9. Město Žamberk si vyhrazuje právo vyřadit žádosti v případě nevhodnosti návrhu.
 10. Autoři podpořených návrhů budou informováni o průběhu realizace koordinátory.

5. Formální podoba návrhu

Návrh musí být zpracován v písemné podobě a s využitím formulářů, které jsou součástí těchto pravidel, a musí obsahovat tyto informace:

 • název s uvedením přesné lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice),
 • odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město nebo jeho místní části, kolika občanů se bude týkat),
 • detailní popis návrhu se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu – vhodné jsou i nákresy či vizualizace, typy navrhovaných prvků, prostorové požadavky),
 • odhadované náklady na realizaci návrhu,
 • kontakty na autora návrhu, tzn. adresa, bydliště, telefon, e-mail.

6. Posouzení realizovatelnosti návrhu

 1. Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání, nejpozději však do 9. září 2022. Cílem je určit realizovatelnost jednotlivých návrhů na základě těchto pravidel. Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je proveditelný, a může být zařazen do hlasování.
 2. V případě rozporu s pravidly bude úřad usilovat o jeho úpravu do realizovatelné podoby ve shodě s jeho autorem.
 3. Nejpozději do 30 pracovních dnů od podání návrhu bude autorům elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu zasláno vyhodnocení realizovatelnosti jejich návrhu (v případě neuvedení e-mailového kontaktu písemně na uvedenou poštovní adresu).

7. Prezentace návrhů

 1. Na webových stránkách města Žamberk.
 2. V Žamberských listech.
 3. V aplikaci Mobilní Rozhlas a na sociálních sítích spravovaných městem Žamberk
 4. Případně dalším vhodným způsobem dle možností, např. formou výstavy návrhů.

8. Hlasování o vítězných projektech

 1. Hlasování je určeno výhradně pro obyvatele města Žamberk.
 2. Každý občan má k dispozici dva hlasy PRO návrhy a jeden hlas PROTI návrhu, který chce zamítnout, kdy musí udělit všechny tři hlasy a hlasovat může pouze jednou.
 3. Hlasování proběhne v období od 02.10.2022 do 16.11.2022.
 4. Hlasovat bude možné pouze prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas, na e-mailové adrese: hlasovani@zamberk.eu nebo na listinném formuláři. Při hlasování je nutné uvést jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště hlasujícího, aby bylo možné prověřit trvalý pobyt v Žamberku.

9. Realizace vítězných projektů

 1. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 2. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, a to v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů (bodů), až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 3. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten s nižším počtem mínusových hlasů. Pokud měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů, pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.
 4. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů k dalšímu posouzení.
 5. Finanční zajištění realizace vybraných projektů je podmíněno schválením rozpočtu města Žamberk zahrnujícího příslušnou finanční částku nezbytně nutnou pro realizaci projektu.

Koordinátoři projektu:

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru majetku a investic, Městský úřad Žamberk tel.: 465 670 331, e-mail: l.frankova@zamberk.eu 

Ing. Marcel Klement, MPA, tajemník Městského úřadu Žamberk tel.: 465 670 201, e-mail: tajemnik@zamberk.eu

Mgr. Monika Škodová, redaktorka Žamberských listů tel.: 465 670 305, e-mail: redakce@zamberk.eu

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu