INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

navrhovatelů a podporovatelů projektů v rámci participativního rozpočtu

Město Jindřichův Hradec tímto v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec, jakožto subjekty údajů, o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města Jindřichův Hradec.

 Správce osobních údajů:

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

Úřední hodiny, kontakty

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Barbora Pešková
E-mail: poverenec@jh.cz
Telefon.: 384 351 202
Adresa: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

 

Subjektem osobních údajů jsou navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec (fyzické osoby).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu.

 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

zpracování návrhů projektů a předání podkladů pro orgány města Jindřichův Hradec, zajištění komunikace a spolupráce mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města, představení návrhu projektu na veřejném setkání, zveřejnění jména úspěšného navrhovatele.

 

Právní důvod zpracování:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo oprávněného zájmu správce při zveřejnění jména úspěšného navrhovatele.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zásad participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2021/2022.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce.

Zpracovávané osobní údaje:

Navrhovatelé projektů: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), -kontaktní údaje (telefon, email).

Podporovatel/hlasující: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště)

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Město Jindřichův Hradec přijalo vhodná technická a organizační opatření, aby Vaše data dostatečně chránilo a standardně se zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Zaměstnanci a členové orgánů města Jindřichův Hradec jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 

Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem MěÚ Jindřichův Hradec. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď nevratně zničeny, příp. dále uchovávány dle zákona o archivnictví.