Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet (PR) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Harmonogram
 • 1. Start participativního rozpočtu – zahájení vkládání návrhů a jejich případných konzultací

  1. 11. 2023

 • 2. Ukončení podávání návrhů

  29. 2. 2024

 • 3. Posuzování došlých návrhů dle pravidel participativního rozpočtu

  1. – 31. 3. 2024

 • 4. Veřejné hlasování (prostřednictvím aplikace MUNIPOLIS)

  1. 4. – 15. 5. 2024

 • 5. Zveřejnění a vyhlášení vítězných projektů na zasedání zastupitelstva obce

  27. 5. 2024

 • 6. Zahájení realizace vítězných projektů

  1. 6. 2024

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy MUNIPOLIS nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy MUNIPOLIS.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

Návrh (projekt – nápad jak vylepšit naše obce) můžete podat 2 způsoby:

 • prostřednictvím webového formuláře – zde se vyplní kontaktní údaje; odhadovaná výše rozpočtu pro projekt; místo, kde by projekt měl být realizován a také zde uvede celkový záměr projektu, tzn. jaký cíl má projekt, co se jeho realizací změní anebo zlepší v obci). 
 • na obecním úřadu, kde společně dotazník vyplní

Pro první ročník participativního rozpočtu bude vyčleněno 500 tis. Kč včetně DPH, přičemž

a) 300 tis. Kč je vyčleněno pro občany obcí Žleby, Kamenné Mosty, Markovice, Zehuby bez rozdílu;

b) 100 tis. Kč je určeno pro návrhy (projekty) navržené žáky ZŠ ve prospěch organizace ZŠ a MŠ Žleby, jejíž zřizovatelem je obec Žleby. 

c) 100 tis. Kč je určeno pro návrhy (projekty) navržené žáky MŠ ve prospěch organizace ZŠ a MŠ Žleby, jejíž zřizovatelem je obec Žleby

Místem realizace projektu musí být:

 • v případě projektů navrhovaných občany veřejný prostor, jímž rozumíme pozemek nebo budovu ve vlastnictví obce Žleby. Projekt nemůže být realizován na pozemcích anebo v budovách, které nevlastní obec Žleby.
 • v případě projektů navrhovaných žáky ZŠ nebo MŠ místo anebo předmět projektu spojený se ZŠ a MŠ Žleby, příspěvková organizace obce.

Finanční náročnost projektu pro písmeno:

a) nesmí přesáhnout částku 150 tis. Kč včetně DPH, tzn.: 1 projekt = max. 150 tis. Kč včetně DPH;

b) nesmí přesáhnout částku 50 tis. Kč včetně DPH;

c) nesmí přesáhnout částku 50 tis. Kč včetně DPH.

Minimální částka pro projekty pro písmeno:

a) je stanovena 10 000,- Kč vč. DPH na 1 projekt. 

b) a c) 2 000,- vč. DPH na 1 projekt.

Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod.

Pokud projekt bude obsahovat částku vyšší, bude bez dalšího vyřazen pro nesplnění podmínek pravidel a nebude postoupen ke hlasování veřejnosti. 

Navrhovatelé mohou podávat návrhy (projekty) nejenom investičního charakteru, ale mohou navrhovat i tzv. měkké projekty (jako např. různé vzdělávací workshopy, kulturní vystoupení atp.).

Návrh musí být realizovatelný ve stávajících podmínkách za použití standardních postupů a technologií. Nepředkládejte projekty, u kterých je zcela zjevné, že jsou nerealizovatelné.

Návrh musí být v souladu s platnou legislativou ČR a platnými strategickými dokumenty obce Žleby (např. s územním plánem obce, atp.). 

Návrhy, které budou obsahovat charitativní předmět, budou z participativního rozpočtu bez dalšího vyřazeny.

Kdo může návrh podat? Návrh může podat pro písmeno:

a) 

 • fyzická osoba starší 15 let trvale žijící v obcích Žleby, Zehuby, Kamenné Mosty, Markovice
 • nebo právnická osoba podnikající se sídlem v obci Žleby, Zehuby, Kamenné Mosty nebo Markovice.

b) a c)

 • fyzická osoba, která je žákem ZŠ a MŠ Žleby, příp. skupina osob, kdy všechny osoby ve skupině musí být žáky ZŠ a MŠ Žleby
 • fyzická osoba, která je zaměstnancem ZŠ a MŠ Žleby, příp. skupina osob, kdy všechny osoby ve skupině musí být zaměstnanci ZŠ a MŠ Žleby

Návrhy mohou být předkládány v neomezeném množství, každý navrhovatel může podat maximálně 2 návrhy (projekty).

NÁVRHY JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 1. 11. 2023 DO 29. 2. 2024. 

 

Návrhy, které budou doručeny po tomto datu, tzn. po 29. 2. 2024 nebudou zařazeny k posuzování a následně k hlasování veřejnosti.

Po ukončení fáze zasílání návrhů zasedne pro tento účel zřízená pracovní skupina (dále jen skupina), která posoudí realizovatelnost zaslaných projektů dle pravidel participativního rozpočtu. Projekty musí být v souladu s platnou legislativou, vyčleněným rozpočtem, územním plánem, strategickými dokumenty obce a celkovým záměrem participativního rozpočtu.

 

Hlasování veřejnosti: 

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby:

 • První způsob hlasování bude zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující bude mít k dispozici vymezený počet kladných a záporných hlasů, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Přesný počet hlasů bude stanoven na základě počtu projektů, které postoupí k veřejnému hlasování. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.
 • Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt, využít pomoci na obecním úřadu. U této možnosti hlasování je vyžadováno předložení občanského průkazu, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci oú, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných.

Návrh, který získá více jak 25% podíl negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných návrhu, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

O výsledku veřejného hlasování bude každý informován prostřednictvím webu nakopnizleby.cz; aplikací Mobilní rozhlas, sociálních sítí a zpravodaje obce.

U hlasování týkající se projektů ZŠ a MŠ Žleby nebude umožněno používat záporné hlasy.

 

Realizace vítězných projektů

Vítězné návrhy by měly být zrealizovány do 12 měsíců od jejich výběru, tj. vítězstvím v participativním rozpočtu. S přípravou realizace vybraných projektů, obec začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je obec Žleby ve spolupráci s jeho předkladatelem, příp. ve spolupráci se ZŠ a MŠ. U každého projektu bude vždy stanoven předpokládaný harmonogram realizace, který závisí na typu projektu – např. zda je nutné získat stavební povolení, územní souhlas apod. Doba celkové realizace je navržena na 12 měsíců. Obec si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.

Máte dotaz nebo potřebujete konzultovat váš projekt?

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Obec Žleby, starosta@ouzleby.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Obec Žleby, starosta@ouzleby.cz