INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů  podle Čl. 13 a 14 Nařízení GDPR pro navrhovatele a podporovatele projektů  v rámci participativního rozpočtu obce Žleby:

Obec Žleby, v postavení subjektů osobních údajů, informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu obce o zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém příslušný subjekt osobních údajů správci své osobní údaje poskytnul, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu obce Žleby.

 

Správce osobních údajů:

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 28561 Žleby

IČ: 00262340

Elektronická podatelna:  podatelna@ouzleby.cz 

ID datové schránky: g6xa99q

Web: https://ouzleby.cz/  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Čáslavsko – Marie Francová, mobil: 724 188 659,

e-mail: mikroregioncaslavsko@gmail.com

 

Subjekty osobních údajů:

Fyzické osoby – navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu obce Žleby.

 

Účelem:

Zpracování osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu.

 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

zpracování návrhů projektů a předání podkladů pro orgány obce Žleby,

zajištění komunikace a spolupráce mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu obce,

představení návrhu projektu na veřejném setkání,

zveřejnění jména úspěšného navrhovatele.

 

Právní důvod zpracování:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. ( viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích )

 

Zpracovávané osobní údaje:

Navrhovatelé projektů: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Podporovatel/hlasující: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště)

 

Způsob zpracování:

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování a ani k profilování subjektů osobních údajů.

Správce do zpracování nezapojil žádné jiné zpracovatele. 

Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat získané osobní údaje jinému správci v rámci EU ani jinému správci mimo EU. 

Správce ujišťuje subjekt osobních údajů, že přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření, aby osobní údaje, které zpracovává byly důsledně chráněny. Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je zpracování nezbytné a výhradně k účelu shora uvedenému.

Zaměstnanci a členové orgánů obce Žleby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 

Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme písemnosti obsahující poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem obce. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující osobní údaje na všech nosičích buď nevratně vymazány s výjimkou těch, u kterých je jejich další uchování nezbytné, příp. jsou dále uchovávány dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

 

Práva subjektů osobních údajů:

Subjekty osobních údajů – navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu obce Žleby mají právo zejména: 

požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, 

vznést námitku proti zpracování, 

podat stížnost u dozorového úřadu. 

Právo subjektů osobních údajů lze uplatnit písemně na výše uvedené adrese správce nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Ve Žlebech dne 26. 10. 2024.

 

Ludmila Záklasníková – starostka obce