Participativní rozpočet města Břeclav

Chcete se podílet na podobě naší obce? Navrhněte svůj projekt!
breclav-ruka
Co je participativní rozpočtování?

Město Břeclav je od roku 2011 zapojeno do mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. Tyto programy jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a účast veřejnosti na rozhodování a plánování rozvoje města je jejich nezbytnou součástí.

Jednou z forem účasti veřejnosti na rozvoji města je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, do kterého jsou zapojeni přímo občané města, kteří předkládají návrhy projektů a rozhodují o tom, kam bude část městského rozpočtu investována.

Harmonogram participativního rozpočtu
 • 1. Příjem návrhů projektů

  duben – červen 2021

 • 2. Zhodnocení návrhů pracovníky MěÚ

  červenec – srpen 2021

 • 3. Hlasování o návrzích

  září – říjen 2021

 • 4. Vyhlášení vítězných návrhů

  listopad 2021

 • 5. Realizace vítězných návrhů

  průběh roku 2022

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné elektronicky prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Každý účastník hlasování může udělit 3 kladné hlasy. Jednomu návrhu však může udělit maximálně jeden hlas.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu města Břeclav

Základní údaje

Vyhlašovatel: Město Břeclav

Finanční alokace výzvy: 100 000 Kč

Zahájení podávání projektů: 1. 4. 2021

Ukončení podávání projektů: 30. 6. 2021

Místo realizace projektu: majetek nebo pozemky ve vlastnictví města

Oprávněný předkladatel: fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba se sídlem v Břeclavi

                                                    (předkladatel smí podat více návrhů)

 

Projekt by měl být zaměřen na realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města Břeclavi a jeho návštěvníkům a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města.

Navrhovaný projekt musí splňovat následující základní kritéria:

 1. bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupný
  24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup pro každého),
 2. bude realizován na majetku ve vlastnictví města,
 3. prostředky na jeho realizaci se budou pohybovat mezi 20 000 – 100 000 Kč,
 4. bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu a dalším rozvojovým koncepcím města (https://breclav.eu/urad/strategicke-dokumenty).

Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze Katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Předkladatel návrhu projektu

Předkladatelem může být:

 • obyvatel města Břeclav starší 15 let,
 • právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v Břeclavi.

Výzva je určena především občanům s trvalým pobytem v Břeclavi, projekt však mohou podat i lidé, kteří v Břeclavi žijí, ale nemají zde trvalý pobyt, nebo např. lidé, kteří zde pracují či studují.

Alokovaná částka

Pro rok 2022 je stanovena maximální částka ve výši 100 000 Kč, přičemž minimální náklady projektu nesmí být menší než 20 000 Kč včetně DPH.

V případě, že předkladatel zajistí další finanční podporu projektu (příspěvek) z jiných zdrojů (např. formou grantu od firmy, podnikatele, daru fyzické či právnické osoby…), mohou celkové náklady projektu přesahovat maximální stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je však povinen doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora (poskytovatele příspěvku). Vzor čestného prohlášení je součástí povinných příloh k žádosti projektu.

 

1. Příjem návrhů projektů

Sběr návrhů projektů bude probíhat od 1. 4. do 30. 6. 2021.

Návrh lze podat dvěma způsoby:

 1. prostřednictvím webu pro participativní rozpočet, kde si předkladatel stáhne formulář žádosti včetně příloh, který vyplní a následně odešle,
 2. písemnou formou – předkladatel si vyzvedne vytištěný formulář včetně příloh na podatelně MěÚ Břeclav, vyplní a následně donese zpět v zalepené obálce označené „Participativní rozpočet“ na podatelnu MěÚ, nebo zašle do příslušného data na adresu: Městský úřad Břeclav, oddělení rozvoje, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav. Rozhoduje datum uvedené v razítku, návrhy podané/doručené po termínu nebudou zpracovány.

Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam alespoň 30 podporovatelů projektu s trvalým bydlištěm v Břeclavi (dle občanského průkazu). Jeden předkladatel může podat i více návrhů projektů, přičemž každý bude doplněn seznamem podporovatelů. Každý občan může podpořit více než jeden návrh.

 

2. Kontrola a úprava návrhů

Koordinátor projektu provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů. V případě chybějících formálních náležitostí bude navrhovatel do 14 pracovních dnů od odevzdání návrhu vyzván k jejich doplnění, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu. Nebudou-li nedostatky odstraněny nejpozději do 31. 7. 2021, bude návrh odmítnut.

Po formální kontrole bude návrh předán k obsahové kontrole odborným pracovníkům úřadu. Odborní pracovníci úřadu posoudí realizovatelnost návrhu (realizace je v kompetenci města, realizaci nebrání strategické aktivity města). A zejména se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. Na základě této kontroly postoupí do hlasování ty projekty, které dané podmínky splní.

Projekty, které si žádají změnu územního plánu, nebo které má město v plánu řešit v rámci dlouhodobého záměru, nebudou podporovány.

 

3. Hlasování o návrzích

Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat do příslušného data prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Zájemci o hlasování, kteří nemají přístup k Internetu, mohou přijít hlasovat do TIC města. Každý bude moci udělit 3 kladné hlasy. Jednomu návrhu však může udělit maximálně jeden hlas.

 

4. Vyhlášení vítězných návrhů

Na základě výsledků hlasování bude sestaven seznam vítězných návrhů k realizaci, který bude zveřejněn na webových stránkách projektu a dalšími způsoby, které má město k dispozici. Seznam vítězných návrhů bude dán na vědomí Radě města Břeclavi.

V případě stejného počtu hlasů je rozhodující datum doručení/převzetí návrhu projektu na MěÚ Břeclav.

 

5. Realizace projektu

Poslední fáze zahrnuje projektovou a administrativní přípravu projektu a jeho vlastní realizaci. Předkladatel vítězného projektu bude na schůzce se zástupci MěÚ seznámen s dalším postupem. Bez stanovení dalšího postupu s MěÚ nelze zahájit realizaci projektu.

Další postup bude zahrnovat zejména:

 1. dopracování návrhu a případné zpracování projektové dokumentace, event. dalších podkladů konkrétním odborem MěÚ,
 2. vyřízení případných nutných povolení/vyjádření,
 3. stanovení data a způsobu zahájení vlastní realizace.

V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách, ke kterým se bude mít možnost vyjádřit.

Projekty, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných městem Břeclav, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. Smlouvu s realizátorem projektu uzavírá vždy Město Břeclav.

Nevybrané projekty, které splňují kritéria, mohou být se souhlasem předkladatelů projektů zařazeny do zásobníku projektů Města Břeclavi.

 

Doplňující informace

Nevyčerpání alokované částky

V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu města. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok.

Vícenáklady

V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady) o maximálně 20 % z celkové ceny za daný projekt, jsou tyto neseny rozpočtem Města Břeclav a řídí se smlouvou mezi Městem Břeclav a dodavatelem, příp. dalšími relevantními dokumenty či směrnicemi. Při vyšším překročení bude projekt považován za nerealizovatelný a koordinátor participativního rozpočtu předloží do Rady města materiál obsahující možné následné postupy.

Informace o osobních údajích a přístupu k osobním údajům dle čl. 13 a 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 1. Správcem osobních údajů je Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.
 2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Ing. Marta Osičková, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je uveden na webových stránkách města Břeclavi, www.breclav.eu.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je sestavení participativního rozpočtu města Břeclavi. Město Břeclav bude při procesu participativního rozpočtu zpracovávat osobní údaje v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. pro splnění účelu prováděného ve veřejném zájmu.
 4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o svých právech naleznete na: https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

 

Kontaktní místo

Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka

Nám. T. G. Masaryka 42/3

690 81 Břeclav

Koordinátor projektu: Bc. Petra Gajdová, tel.: 519 311 385, email: petra.gajdova@breclav.eu

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Petra Gajdová, tel.: 519 311 385, e-mail: petra.gajdova@breclav.eu

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Petra Gajdová, tel.: 519 311 385, e-mail: petra.gajdova@breclav.eu