nas-hradec-ruka
Náš Hradec – participativní rozpočet města Jindřichův Hradec

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet (dále též „PaR“) je tady pro vás. Z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2025 bude pro tři základní kategorie vyčleněna částka 1 300 000 Kč určená na realizaci projektů občanů. Rozhodovat, co se v našem městě změní, budeme právě letos v rámci druhého ročníku participativního rozpočtu.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik kritérií, vyplnit formulář a můžeme společně zrealizovat projekt až do výše 700 000 Kč. O tom, které projekty budou vybrány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Jednou z možných forem zapojování občanů do veřejného dění, utváření podoby a chodu města je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu města. V rámci něj navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích hlasují a diskutují. Výslednou realizaci zajistí město, ve vybraných případech ve spolupráci s navrhovatelem projektu.

Harmonogram
 • Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 4. 2024 – 28. 6. 2024

 • Kontrola realizovatelnosti návrhů

  1. 7. 2024 – 30. 8. 2024

 • Hlasování o navržených projektech

  2. 9. 2024 – 30. 9. 2024

 • Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů (zařazení do rozpočtu města na rok 2025)

  1. 10. 2024

 • Realizace vítězných projektů

  1. 1. 2025 –

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu
Tato pravidla participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec byla schválena Zastupitelstvem města Jindřichův Hradec usnesením č. 270/16Z/2024 ze dne 28.02.2024

Úvod

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet (dále též „PaR“) je tady pro vás. Z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2025 bude pro tři základní kategorie vyčleněna částka 1 300 000 Kč určená na realizaci projektů občanů. Rozhodovat, co se v našem městě změní, budeme právě letos v rámci druhého ročníku participativního rozpočtu.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik kritérií, vyplnit formulář a můžeme společně zrealizovat projekt až do výše 700 000 Kč. O tom, které projekty budou vybrány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Jednou z možných forem zapojování občanů do veřejného dění, utváření podoby a chodu města je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu města. V rámci něj navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích hlasují a diskutují. Výslednou realizaci zajistí město, ve vybraných případech ve spolupráci s navrhovatelem projektu.

Do jakých kategorií můžete přihlásit svůj nápad?

Číslo Kategorie Alokace
1. Velký projekt 700 000 Kč
2. Střední projekt 400 000 Kč
3. Malý projekt 200 000 Kč

 

V rámci těchto kategorií mohou soutěžit projekty s ambicí zlepšit život občanů po celém Jindřichově Hradci, a to včetně místních částí. V každé z nich bude vybrán pouze jeden projekt, a to ten nejlepší.

Koordinátorem v záležitostech PaR, se kterým je možno též konzultovat projekty, je Ing. Karolína Bartošková, vedoucí organizačního oddělení, e-mail: bartoskova@jh.cz, telefon: +420 720 953 929).

1. Základní kritéria a pravidla

Navrhovaný projekt musí splňovat následující základní kritéria: 

 1. projekt musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, nákup mobiliáře) přístupného veřejnosti bez jakéhokoliv omezení,
 2. projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na území města Jindřichův Hradec, místní části nevyjímaje,
 3. projekt musí být umístěn na pozemcích nebo veřejně přístupných budovách v majetku města Jindřichův Hradec. V případě oprav se taktéž musí jednat o majetek města Jindřichův Hradec. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné databáze katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být projekt realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne koordinátor,
 4. projekt bude přiřazen do konkrétní kategorie (velký, střední, malý) a musí respektovat stanovené maximální finanční náklady,
 5. realizace projektu bude v kompetenci orgánů města Jindřichův Hradec,
 6. projekt musí být proveditelný, tj. jeho realizace nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy, musí být v souladu s Územním plánem města Jindřichův Hradec, Strategickým plánem rozvoje města Jindřichův Hradec 2021 – 2025 a dalšími rozvojovými koncepcemi města. 

UPOZORNĚNÍ: Splnění těchto kritérií je doporučeno ověřit před podáním projektu, k čemuž může předkladatel využít asistence koordinátora. V případě předložení návrhu nesplňujícího výše uvedené, bude postupováno dle článku 3.1. těchto pravidel.

Předkladatelem projektu PaR může být:

 1. fyzická osoba starší 15 let s adresou místa trvalého pobytu v Jindřichově Hradci,
 2. právnická osoba se sídlem v Jindřichově Hradci (typicky spolek), 
 3. majitel nemovitosti v katastrálním území města.

Maximální výše nákladů na projekt

Finanční náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout maximální limit / alokaci stanovenou v Úvodu pro jednotlivé kategorie (např. u velkého projektu 700 tis. Kč vč. DPH). Uvedená maximální částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a též nezbytné náklady na související podklady1

V případě, že stanovená částka na příslušný rok v dané kategorii nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu.

1Souvisejícími provozními náklady se rozumí provozní náklady za 4 roky trvání projektu.

2. Podání projektu

Způsob a termín podání:

 1. projekty se přijímají v termínu od 1. dubna do 28. června 2024,
 2. projekty se podávají přes webové stránky www.nashradec.cz, písemnou formou na podatelně Městského úřadu Jindřichův Hradec, prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky: dc7b3kp, popřípadě poštou na adresu město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
 3. projekty se podávají prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel, též dostupného na www.nashradec.cz.
 4. předkladatel může předložit maximálně 2 projekty.
 5. pokud předkladatel projektu do PaR 2023 chce, aby se jeho projekt ucházel o hlasy veřejnosti i v rámci PaR 2024, musí jej předložit znovu.

Náležitosti projektu:

 1. projekt musí obsahovat vyplněný formulář pro podání projektu (příloha č. 1) a celkové předpokládané náklady související s realizací projektu (příloha č. 2),
 2. ilustrační fotografii, obrázek, zákres do katastrální mapy, případně ortofotomapy.

3. Kontrola projektu, hlasování

Kontrola projektu

Po předložení projektů bude provedena jejich kontrola co do splnění pravidel. Tato kontrola bude prováděna příslušnými pracovníky Městského úřadu Jindřichův Hradec a zástupci vedení města (pracovní skupina). Krom obsahové kontroly předložených projektů bude kontrolována také jejich realizovatelnost.

V případě, že pracovní skupina dojde k závěru, že navrhovaný rozpočet je výrazným způsobem podhodnocený, neobsahuje některé důležité položky apod., bude projekt vyřazen.

Přijaty budou pouze projekty doručené ve vymezeném termínu.

Pokud projekt projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že projekt splňuje stanovená kritéria, je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.

V případě potřeby dopracování návrhů projektů, které jsou posouzeny jako realizovatelné po dílčích úpravách, bude toto dopracování s předkladatelem koordinovat pověřená osoba tak, aby mohl být návrh projektu prezentován a následně o něm veřejně hlasováno.

 

Veřejné hlasování

Po ukončení formální kontroly návrhů projektů budou realizovatelné projekty pro jednotlivé kategorie zveřejněny na webových stránkách města Jindřichův Hradec, www.nashradec.cz a případně prostřednictvím dalších informačních kanálů bude zajištěna jejich medializace.

Hlasování se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro předložení návrhu, tedy fyzická osoba starší 15 let s adresou místa trvalého pobytu v Jindřichově Hradci.

Hlasování bude probíhat elektronickou formou na webových stránkách www.nashradec.cz, a to dle připraveného harmonogramu.

Oprávněná osoba může hlasovat v každé vypsané kategorii pouze jednou.

Zveřejnění výsledků hlasování

Po ukončení hlasování budou výsledky zveřejněny na webových stránkách, www.nashradec.cz.

V případě rovnosti počtu hlasů rozhodne los či dodatečné hlasování.

Výsledky hlasování budou zveřejněny do 5 pracovních dnů od ukončení hlasovacího období.

4. Realizace vybraných projektů

Po určení pořadí se bude realizovat v každé z kategorií pouze vítězný projekt.

Poslední fázi, realizaci vítězných projektů, schvaluje Rada města Jindřichův Hradec, která si vyhrazuje právo nepřistoupit k realizaci v odůvodněných případech.

Realizaci projektu zajišťuje město Jindřichův Hradec v případné spolupráci s navrhovatelem projektu. Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním projektu. (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu).

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), budou tyto uhrazeny z rozpočtu města Jindřichův Hradec a řídí se smlouvou mezi městem a dodavatelem, příp. dalšími relevantními dokumenty či směrnicemi. 

V průběhu realizace vybraných projektů bude město Jindřichův Hradec vydávat průběžné tiskové zprávy.

Doplnění nebo úpravu těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec.

 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA v. r. 

starosta města Jindřichův Hradec

Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Jindřichův Hradec, bartoskova@jh.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Jindřichův Hradec, bartoskova@jh.cz