Náš obvod - participativní rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Chcete vylepšit své okolí? Máte nápad? Skvělé, my máme milion!
nasobvod-ruka2

Chcete vylepšit své okolí? Máte nápad? Skvělé, my máme milion! Sepište to, získejte podporu ve svém okolí a projekt podejte. Společne tak zlepšíme NÁŠ OBVOD.

Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu

„Jedná se o první ročník participativního rozpočtu „Náš obvod“, do kterého se můžete zapojit úplně všichni. Buď najdete ve svém okolí „tu věc, co vás štve“ a dokážete vytvořit smysluplný projekt, který se s problémem popere a vaše okolí zkrášlí nebo vylepší, v ideálním případě obojí. Nebo se na podzim přijdete podívat na veřejnou prezentaci takovýchto projektů a pak pečlivě rozdělíte své hlasy v hlasování tak, aby vyhrál ten, který pro vás osobně bude nejlepší. Každý z vás bude mít šanci se zúčastnit.

Ing. Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Význam loga

Ztvárnění loga pro participativní rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se na základě žádosti vedení centrálního obvodu ujali studenti Střední umělecké školy, Ostrava, p.o. Vítězkou se stala studentka teprve třetího ročníku této školy Kristýna Gežová, která studuje klasickou počítačovou grafiku, obor grafický design. A co vedlo autorku k vytvoření loga právě v této podobě?

„Participativní rozpočet ve mně evokuje společnou práci, nápomoc, kolektiv či nápady obyvatel obvodu. Proto jsem se rozhodla použít kolečko, v němž zobrazuji navzájem držící se dlaně dvou osob. Shodou okolností tento tvar připomíná i první písmeno našeho města, tedy O,“ popisuje vznik loga participativního rozpočtu Kristýna Gežová, která se stejně jako její spolužák přihlásila do soutěže. „Svá loga jsme vymýšleli každý zvlášť na přelomu března a dubna, tým vedení obvodu pak vybral vítězné. V následujících týdnech jsem pak po dohodě s organizátory soutěže logo doladila do této finální podoby. Za podporu jsem však vděčna především naší profesorce MgA. Kateřině Schallner, která mi nejen umožnila využít této příležitosti, ale zároveň mi dala prostor pro samostatnou práci,“ dodává Kristýna.

Logo se řídí barvami dle logomanuálu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – byla vybrána světle modrá a zlatá a v druhé variantě tmavě modrá a zlatá. „Jsem vděčná za tuto zkušenost. Ukázala mi, že logo není jen tak nějaká hračka, že při této tvorbě je více než nutná komunikace a hledání řešení problému.“

 • kolektiv
 • vzájemná pomoc
 • O-strava

Logo odkazuje na obyvatelstvo samotné, bez kterého by participativní rozpočet nebyl uskutečnitelný.

V případě použití loga participativního rozpočtu „Náš obvod“ je nutné postupovat v souladu s následujícím logomanuálem: odkaz

Harmonogram participativního rozpočtu 2020
 • 1. Zveřejnění pravidel k předkládání návrhů projektů

  20. 5. 2020

 • 2. Podávání návrhů projektů

  20. 5. – 21. 7. 2020

 • 3. Seminář pro navrhovatele

  06/2020

 • 4. Posuzování formální správnosti a proveditelnosti návrhů projektů

  07 – 09/2020

 • 5. Zveřejnění projektů schválených k hlasování

  09/2020

 • 6. Veřejné projednání schválených projektů (včetně 1. vlny hlasování)

  09/2020

 • 7. Hlasování veřejnosti

  od veřejného projednání do 30. 10. 2020

 • 8. Zveřejnění vítězných projektů (Slavnostní vyhlášení)

  11/2020

 • 9. Realizace vítězných projektů

  1. 1. – 31. 12.2021

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku (pouze na veřejném projednání).

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“

Cílem těchto pravidel je nastavení fungování participativního rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen městský obvod), tak aby se do něj mohl zapojit každý.

Vymezení pojmů

 1. Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městského obvodu a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu,
 2. „Náš obvod“ je participativní rozpočet městského obvodu,
 3. Projekt je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území městského obvodu a jeho majetku,
 4. Navrhovatel je fyzická osoba starší 15 let se vztahem k městskému obvodu (nemusí zde mít trvalé bydliště), která podala návrh projektu,
 5. Komise pro otevřenou radnici a MA21 je poradní orgán Rady městského obvodu, který se mimo jiné zabývá participativním rozpočtem,
 6. Mobilní rozhlas je platforma pro komunikaci radnice s občany,
 7. Koordinátor participativního rozpočtu je zaměstnanec městského obvodu zajišťující průběh participativního rozpočtu.

Bližší informace k participativnímu rozpočtu, případně osobní konzultace návrhů projektů (nutná telefonická rezervace termínu!) Vám poskytne koordinátor participativního rozpočtu „Náš obvod“ – Mgr. Jan Horák, +420 599 442 950, nasobvod@moap.ostrava.cz.

1. Průběh a fungování participativního rozpočtu městského obvodu

Participativní rozpočet městského obvodu je složen z několika na sebe navazujících a pravidelně se opakujících etap:

 • zveřejnění pravidel k předkládání návrhů projektů,
 • podávání návrhů projektů,
 • posuzování formální správnosti a proveditelnosti projektů městským obvodem (kontrola splnění formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti – odborné posouzení),
 • veřejné projednání projektů,
 • hlasování veřejnosti,
 • zveřejnění vítězných projektů,
 • realizace vítězných projektů (veřejnost bude informována o průběhu realizace).

Každý ročník participativního rozpočtu „Náš obvod“ je zahájen zveřejněním, případně aktualizací, těchto pravidel, po jejich předchozím schválení usnesením zastupitelstva městského obvodu. Pravidla zároveň slouží, jako výzva k předkládání návrhů projektů v daném ročníku.

O všech aktivitách bude městský obvod informovat prostřednictvím svých komunikačních kanálů, zejména webových stránek, webových stránek participativního rozpočtu (wwww.nasobvod.cz), profilu na facebooku, zpravodaje CENTRUM, Mobilního rozhlasu a propagačních tiskovin.

2. Podávání návrhů projektů

Navrhovaný projekt musí být veřejně přínosný a musí jej svým podpisem podpořit minimálně 15 osob starších 15 let (dokládá se vyplněným podpisovým archem – tzv. seznam podporovatelů navrhovaného projektu – ke stažení na webových stránkách participativního rozpočtu).

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let, která má vztah k městskému obvodu (žije zde, pracuje, studuje nebo tráví pravidelně svůj volný čas). Nemusí se jednat o osobu, která má v místě trvalé bydliště.

Každý navrhovatel může podat maximálně 5 návrhů projektů. Navrhovatelé jsou stěžejními osobami, u kterých je žádoucí aktivní komunikace a spolupráce v rámci celého procesu participativního rozpočtu.

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městského obvodu pro realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu v roce 2021 činí 1 000 000 Kč včetně DPH. Náklady na realizaci jednoho projektu musí být minimálně 20 000 Kč včetně DPH a maximálně 400 000 Kč včetně DPH.

Návrh projektu musí obsahovat následující informace (vyplňuje se do elektronického formuláře):

 • název projektu – název, pod kterým bude návrh projektu zaevidován a dále propagován,
 • identifikaci navrhovatele – jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, vztah k městskému obvodu (obyvatel, pracující, dojíždějící za trávením volného času, atd.),
 • popis návrhu projektu a stručné shrnutí – jakou situaci návrh řeší, popis aktuální situace, co je cílem projektu, odůvodnění a způsob realizace, atd.,
 • veřejný přínos – jak a pro koho bude projekt přínosný,
 • místo realizace projektu – přesná lokalizace místa, kterého se návrh týká, případně zaznačení do mapy,
 • odhadovaný rozpočet projektu – předpokládanou finanční náročnost, která nesmí přesáhnout výše stanovené finanční limity – pro stanovení rozpočtu je doporučeno provést vlastní průzkum (např. na internetu), oslovit potencionálního dodavatele o cenovou nabídku, případně využít náklady z realizace obdobného projektu tak, ať je stanovená částka co nejpřesnější.

Místo realizace projektu musí být na území městského obvodu – musí se jednat o prostranství či majetek v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený. Možnost ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Městský obvod musí mít kompetenci projekt realizovat.

Nebudou podporovány projekty, které:

 • mají předpokládanou dobu realizace delší než 12 měsíců (včetně projektové přípravy),
 • si žádají změnu územního plánu,
 • jsou v rozporu se strategickými záměry městského obvodu nebo statutárního města Ostravy, případně jejich koncepčními materiály,
 • směřují do bytového fondu,
 • se týkají oprav chodníků a komunikací,
 • současně žádají o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu městského obvodu,
 • splňují svým účelem jeden z vyhlášených Programů na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (vizte moap.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace-a-granty) – takové je navrhovatel povinen jej předložit jako žádost o dotaci do příslušného programu,
 • jsou návrhem na změnu legislativy, návrhem zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.,
 • propagují produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru,
 • generují zisk,
 • generují nepřiměřené provozní náklady městskému obvodu,
 • by měly být realizovány formou finančního daru.

K podávání návrhů projektů slouží elektronický formulář (obsah uveden výše) na webové stránce participativního rozpočtu. Jiná forma podání nebude akceptována. Termín pro podávání návrhů projektů je uveden níže v harmonogramu participativního rozpočtu – pozdější podání nebude umožněno. V případě chybějících nebo nedostatečných informací k předloženému návrhu projektu, bude navrhovateli zaslána e-mailem písemná výzva k jejich doplnění.

Povinnou přílohou formuláře je vyplněný a naskenovaný seznam podporovatelů navrhovaného projektu a fotodokumentace současného stavu (případně vizualizaci stavu budoucího – autorem vizualizace musí být navrhovatel, nebo musí mít k vizualizaci autorská práva).

Pokud bude nutné k realizaci předloženého návrhu projektu zpracovat projektovou dokumentaci, požádat o stavební povolení nebo územní rozhodnutí, je třeba náklady na jejich pořízení započítat do celkového rozpočtu. Zároveň je nutné dodržet maximální dobu realizace 12 měsíců (včetně projektové přípravy).

3. Posuzování formální správnosti a proveditelnosti projektů

Každý návrh projektu je nejdříve kontrolován z hlediska správnosti formálních náležitostí. V případě chybějících informací, bude předkladateli zaslána e-mailem písemná výzva k jejich doplnění, popř. mu návrh bude vrácen k dopracování. Lhůta pro dopracování je stanovena na 10 pracovních dní, v případě nedoložení požadovaných informací ve stanoveném termínu, bude návrh z dalšího hodnocení vyřazen. Výzva k doplnění je zasílána pouze jednou.

Po splnění formálních náležitostí jsou návrhy projektů posuzovány z hlediska jejich proveditelnosti – toto posuzování provádí zástupci dotčených odborů úřadu městského obvodu, přičemž kontrolují splnění podmínek uvedených v kapitole 2 těchto pravidel. Na základě tohoto posouzení může být projekt doporučen ke schválení, doporučen k zamítnutí nebo doporučen ke schválení s podmínkami. O výsledku posuzování je navrhovatel informován e-mailem a na případné zapracování podmínek má stanovenu lhůtu 10 pracovních dní.

Takto vznikne seznam doporučených projektů, který je dále předložen na jednání komise pro otevřenou radnici a MA21. Ta má v odůvodněných případech možnost některý z návrhů projektu do veřejného hlasování nedoporučit – v takovém případě to vždy řádně zdůvodní. Komise následně předloží seznam projektů (všechny projekty – doporučené i nedoporučené) radě městského obvodu, která svým usnesením schvaluje finální seznam projektů k veřejnému hlasování.

4. Veřejné projednání projektů

Každý navrhovatel, jehož návrh projektu splní kontrolu formální správnosti a proveditelnosti, má povinnost prezentovat svůj návrh na veřejném projednání. Cílem bude umožnit veřejnou diskusi nad těmito jednotlivými návrhy. Datum, čas a místo veřejného projednání bude oznámeno nejpozději měsíc před jeho samotným konáním. Nebude-li se moci navrhovatel zúčastnit veřejného projednání, může být zastoupen jinou jím pověřenou osobou.

5. Hlasování veřejnosti

O projektech, které prošly posouzením formální správnosti a proveditelnosti a následně byly prezentovány navrhovateli na veřejném projednání, bude veřejnost rozhodovat ve dvou vlnách hlasování. První vlna hlasování bude ve fyzické podobě a druhá v elektronické. Hlasující mohou využít obě vlny hlasování zároveň.

První vlna hlasování proběhne v rámci výše uvedeného veřejného projednání. Bude se jednat o jedinou možnost fyzického hlasování. Hlasovat může každý, kdo se daného veřejného projednání zúčastní (není nutné mít trvalé bydliště v městském obvodě) – k dispozici bude mít jeden kladný hlas.

Druhá vlna proběhne elektronicky za pomoci hlasovací platformy Mobilního rozhlasu:

 • registrace v tomto systému, prostřednictvím telefonního čísla, je jedinou podmínkou pro možnost hlasovat (cílem je, aby se do hlasování zapojili občané, kteří v městském obvodě žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas, aby se jednalo o skutečnou podporu místní komunity, a zároveň se jedná o vyloučení možnosti duplicitního hlasování – 1 telefonní číslo = 1 hlasování),
 • možnost vyjádřit, jak podporu (kladné hlasy), tak i nesouhlas s projektem (záporné hlasy),
 • každý hlasující má k dispozici 3 kladné hlasy (možnost udělit po jednom kladném hlasu nejvýše třem navrženým projektům) a 1 záporný hlas,
 • každý hlasující musí uplatnit minimálně jeden kladný hlas,
 • počet hlasů, které bude mít každý hlasující k dispozici, může být ještě upřesněn dle celkového počtu projektů.

Průběžné výsledky hlasování budou zveřejněny pouze jedenkrát, a to v polovině doby určené pro hlasování.

Po ukončení hlasování budou sečteny a odečteny všechny platné hlasy a projekty dle jejich počtu seřazeny. Projekty, které získají více záporných, než kladných hlasů, nebudou do výsledků zahrnuty. Pokud získají dva či více projektů stejný počet bodů (kladné hlasy mínus záporné hlasy), umístí se ve výsledcích výše ten, který má menší počet záporných hlasů. V případě, že bude shodný i počet jejich záporných hlasů, je oprávněna rozhodnout o konečném pořadí komise pro otevřenou radnici a MA21.

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího, dle výsledků hlasování (vizte výše), až do vyčerpání finanční částky, která je pro realizaci projektů v daném ročníku participativního rozpočtu k dispozici. Přesný počet projektů, které budou zrealizovány, tedy není dopředu určen. Pokud finanční prostředky nedostačují na kompletní realizaci následujícího projektu v žebříčku, bude o dalším postupu rozhodnuto po dohodě s jeho navrhovatelem (možnost realizace dílčí části projektu nebo přenechání místa dalšímu projektu v pořadí, který je méně finančně náročný na realizaci).

6. Realizace vítězných projektů

Vítězné projekty budou městským obvodem, případně jeho příspěvkovými organizacemi, realizovány v průběhu následujícího roku po zveřejnění výsledků hlasování. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace, bude projekt dokončen. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen.

Vítězné projekty se stanou součástí návrhu rozpočtu městského obvodu na následující rok. Na jejich realizaci není právní nárok.

Veřejnost bude o stavu realizace všech vítězných projektů informována prostřednictvím komunikačních kanálů městského obvodu.

7. Doplňující informace

V případě, že stanovená částka na příslušný ročník nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu městského obvodu.

Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Mgr. Jan Horák

nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz