Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2024
 • 1. Schválení pravidel a finanční částky v Radě a Zastupitelstvu městského obvodu

  01-02/2024

 • 2. Návrh lokalit veřejností a městským obvodem MOaP

  01.03.-31.03. 2024

   

 • 3. Verifikace a zhodnocení návrhů úřadem městského obvodu MOaP

  03-04/2024

 • 4. Schválení seznamu lokalit Radou městského obvodu MOaP

  04/2024

 • 5. Hlasování veřejnosti

  31.05.-01.07. 2024

 • 6. Zveřejnění vítězné lokality

  08/2024

 • 7. Zhotovení studie vítězné lokality Ostravskou univerzitou

  09/2024-03/2025

 • 8. Výběr projektanta

  01-02/2025

 • 9. Veřejné projednání

  02-03/2025

 • 10. Zhotovení projektové dokumentace a realizace

  03-12/2025

Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2024
 • 1. Obecné

  I. Cílem těchto pravidel je nastavení fungování participativního rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen městský obvod), tak aby se do něj mohl zapojit každý.

  II. Vymezení pojmů

  • Participativní rozpočet je proces, v rámci, kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městského obvodu a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu,
  • „Náš obvod“ je participativní rozpočet městského obvodu,
  • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
  • Projekt je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území městského obvodu a jeho majetku,
  • Lokalita je místo realizace projektu
  • Navrhovatel je fyzická osoba starší 15 let se vztahem k městskému obvodu (nemusí zde mít trvalé bydliště), která podala návrh lokality,
  • Komise pro otevřenou radnici a MA21 je poradní orgán rady městského obvodu, který se mimo jiné zabývá participativním rozpočtem,
  • Mobilní rozhlas je platforma pro komunikaci městského obvodu s občany,
  • Koordinátor participativního rozpočtu je zaměstnanec úřadu městského obvodu zajišťující průběh participativního rozpočtu.

  III. Bližší informace k participativnímu rozpočtu, případně osobní konzultace návrhů lokalit (nutná telefonická rezervace termínu!) Vám poskytne koordinátor participativního rozpočtu „Náš obvod“ – Mgr. Anna Štěrbová, +420 599 442 950, nasobvod@moap.ostrava.cz.

  IV. Průběh a fungování participativního rozpočtu městského obvodu

  • Schválení pravidel participativního rozpočtu Náš obvod usnesením Zastupitelstva městského obvodu
  • Návrh lokalit veřejností a městským obvodem MOaP
  • Verifikace a zhodnocení návrhů úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Komisí pro otevřenou radnici a MA21
  • Schválení seznamu lokalit Radou městského obvodu
  • Veřejná prezentace návrhů lokalit
  • Hlasování veřejnosti
  • Zveřejnění vítězné lokality
  • Zhotovení studie vítězné lokality Ostravskou univerzitou
  • Zveřejnění výsledné studie na webu www.nasobvod.cz
  • Výběr projektanta a zhotovení projektové dokumentace
  • Realizace projektu

  V. Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městského obvodu pro přípravu a realizaci projektu ve vítězné lokalitě v roce 2025 činí 1 600 000,- Kč vč. DPH. Tato částka bude vyčleněna v rozpočtu městského obvodu na rok 2025.

  VI. V případě, že stanovená částka na příslušný ročník nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu městského obvodu.

  VII. Informování obyvatel o participativním rozpočtu Náš obvod

  • Informování obyvatel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bude probíhat průběžně po celý rok.
  • Informování proběhne prostřednictvím všech tištěných médií (Zpravodaj CENTRUM, plakáty, letáky), elektronických médiích (webové stránky městského obvodu MOaP www.moap.cz, web participativního rozpočtu www.nasobvod.cz, Facebook a Instagram městského obvodu, komunikační kanál Munipolis).
 • 2. Podávání návrhů lokalit

  I. Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let, která má vztah k městskému obvodu (žije zde, pracuje, studuje nebo tráví pravidelně svůj volný čas). Nemusí se jednat o osobu, která má v místě trvalé bydliště.

  II. Navržení lokality musí svým podpisem podpořit minimálně 15 osob starších 15 let (povinnou přílohou formuláře je podpisový arch – tzv. seznam podporovatelů navrhované lokality – volně ke stažení na webových stránkách participativního rozpočtu).

  III. Každý navrhovatel může podat maximálně 5 návrhů lokalit. Navrhovatelé jsou stěžejními osobami, u kterých je žádoucí aktivní komunikace a spolupráce v rámci celého procesu participativního rozpočtu.

  IV. Návrhy lokalit se podávají:

   • elektronicky prostřednictvím formuláře na www.nasobvod.cz. Pokud nemáte možnosti k vyplnění on-line, můžete po předchozí dohodě (kontakt uveden výše) navštívit koordinátora projektu, který společně s Vámi formulář vyplní.
   • písemnou formou na adresu: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava (bude-li projekt doručován v obálce, viditelně ji označte textem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET)

  V. Všechny formuláře budou dostupné na webové stránce www.nasobvod.cz nebo je možné si je osobně vyzvednout u koordinátora participativního rozpočtu po předchozí telefonické, nebo e-mailové domluvě. 

  VI. Navrhovaná lokalita musí být na území městského obvodu – musí se jednat o prostranství či majetek v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený. Možnost ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu nebo následující mapa: https://mapy.ostrava.cz/mapa-participace/mapa/. Městský obvod musí mít kompetenci v této lokalitě projekt realizovat.

  VII. Lokalitami nemohou být Komenského sady, Husův sad a sad Dr. Milady Horákové.

  VIII. Návrh lokality musí obsahovat následující informace (vyplňuje se do elektronického formuláře):

  • název lokality – název, pod kterým bude lokalita zaevidována a dále propagována,
  • identifikaci navrhovatele – jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, vztah k městskému obvodu (obyvatel, pracující, dojíždějící za trávením volného času, atd.),
  • informace o umístění lokality včetně mapy,
  • fotodokumentace lokality,
  • zdůvodnění návrhu lokality a stručné shrnutí – s jakými problémy a nedostatky se lokalita potýká a proč ji navrhovatel zvolil,
  • návrh své vize proměny lokality (co změnit či doplnit – herní prvky, lavičky či další mobiliář, opravy chodníků, úpravy zeleně a jiné),
  • veřejný přínos – jak a pro koho bude revitalizace lokality přínosná,

  IX. Termín pro podávání návrhů lokalit je uveden níže v harmonogramu participativního rozpočtu – pozdější podání nebude umožněno. 

 • 3. Verifikace a zhodnocení návrhů lokalit Úřadem

  I. Každý návrh lokality je nejdříve kontrolován z hlediska správnosti formálních náležitostí. Koordinátor provádí formální kontrolu odevzdaných projektů. Tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 15 obyvatel, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkových poměrů nemovitostí, na nichž má být projekt realizován.

  II. V případě chybějících informací nebo příloh, bude předkladateli zaslána e-mailem písemná výzva k jejich doplnění, popř. mu návrh bude vrácen k dopracování. Lhůta pro dopracování je stanovena na 10 pracovních dní, v případě nedoložení požadovaných informací ve stanoveném termínu, bude návrh vyřazen. Výzva k doplnění je zasílána pouze jednou.

  III. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 15 pracovních dní od data výzvy, bude Návrh odmítnut.

  IV. Po splnění formálních náležitostí jsou návrhy lokality posuzovány z hlediska vhodnosti pro realizaci projektu, například zda se v dané lokalitě neplánuje realizace jiného záměru, případně zda by potřebný zásah do této lokality nepřevýšil finanční rámec participativního rozpočtu pro daný rok.

  V. Na základě tohoto posouzení může být lokalita rozdělena do 3 skupin:

  • Doporučena ke schválení
  • Doporučena ke schválení s podmínkami
  • Doporučena k zamítnutí

  VI. O výsledku posouzení je navrhovatel informován e-mailem a na případné zapracování připomínek má stanovenou lhůtu 10 pracovních dní.

  VII. Takto vznikne seznam doporučených lokalit, který je dále předložen na jednání komise pro otevřenou radnici a MA21. Ta má v odůvodněných případech možnost některý z návrhů lokality do veřejného hlasování nedoporučit – v takovém případě toto rozhodnutí vždy řádně zdůvodní.

  VIII. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit následně předloží seznam lokalit (všechny lokality – doporučené i nedoporučené) radě městského obvodu, která svým usnesením schvaluje finální seznam lokalit k veřejnému hlasování.

 • 4. Hlasování veřejnosti

  I. Hlasování veřejnosti proběhne elektronicky za pomoci hlasovací platformy Mobilního rozhlasu: 

  • registrace v tomto systému, prostřednictvím telefonního čísla (cílem je, aby se do hlasování zapojili občané, kteří v městském obvodě žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas, aby se jednalo o skutečnou podporu místní komunity, a zároveň se jedná o vyloučení možnosti duplicitního hlasování – 1 telefonní číslo = 1 hlasování),

  II. Osobně ve vestibulu Úřadu za pomoci koordinátora participativního rozpočtu, nebo pracovníka informací (je nutné mít u sebe mobilní telefon)

  III. Každý hlasující má dva kladné hlasy, kterými podpoří navrhované lokality. 

  IV. Každý hlasující přes platformu Munipolis se automaticky zapojuje do soutěže o věcné ceny.

  V. Po ukončení hlasování budou sečteny platné hlasy a lokality dle jejich počtu seřazeny. Pokud získají dvě či více lokalit stejný počet bodů, je oprávněna rozhodnout o konečném pořadí rada městského obvodu. 

 • 5. Realizace projektu ve vítězné lokalitě

  I. Realizován bude pouze projekt v 1 nejúspěšnější lokalitě, dle výsledků hlasování (viz výše). Přesný počet lokalit, na kterých bude projekt zrealizován, tedy je dopředu určen. 

  II. Vítězná lokalita bude „předána“ Ostravské univerzitě, která provede zhodnocení aktuálního stavu a připraví studii možností využití.

  III. K přípravě studie budou použity minimálně 2 participativní metody (např. dotazníkové šetření, mentální mapování, veřejné projednání a j.).

  IV. Výsledná studie vítězné lokality bude zveřejněna na webových stránkách Náš obvod a předána jako podklad vybranému projektantovi pro přípravu projektové dokumentace.

  V. Projektant na základě všech podkladů a případně i dalších vlastních šetření v lokalitě vypracuje projektovou dokumentaci.

  VI. Projekt ve vítězné lokalitě se stane součástí návrhu rozpočtu městského obvodu na následující rok. Na jeho realizaci není právní nárok.

  VII. Projekt ve vítězné lokalitě bude městským obvodem realizován v průběhu následujícího roku po zveřejnění výsledků hlasování. Ve specifických případech, např. z důvodu prodlužování povolovacích řízení, nutnosti opakovat nebo doplňovat výběrové řízení apod., může být jeho realizace prodloužena až na dobu 24 měsíců.

Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Mgr. Anna Štěrbová

nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz