nas obvod - ruka2

Chcete vylepšit NÁŠ OBVOD? Pomůžeme vám vaše nápady uskutečnit. Na jejich realizaci máme milion! 

Sepište své podněty, získejte podporu ve svém okolí a návrh projektu odevzdejte. Společně tak zlepšíme NÁŠ OBVOD.

Co je participativní rozpočet a jak to funguje? Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu

Máme za sebou velmi úspěšný první ročník participativního rozpočtu „Náš obvod“ a letos rozjíždíme další – a opět se neobejdeme bez vaší aktivní účasti. Máte šanci přímo změnit své okolí a navrhnout svůj vlastní projekt, který by ho zkrášlil či vylepšil. Obtížné to určitě není, nejdůležitější a nejtěžší bude asi dostat tu „správnou“ ideu. Můžete při tom počítat s naší plnou podporou a pomocí, budeme tu pro vás. A na podzim se doufám opět přijdete podívat na veřejnou prezentaci vašich projektů a pak si zahlasujete pro ty z nich, které budou podle vás nejlepší. Počítáme s vámi a už se těšíme na vaše skvělé nápady.

Ing. Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2021
 • 1. Podávání návrhů projektů

  22. 4. – 16. 7. 2021

 • 2. Seminář pro navrhovatele

  05/2021 (on-line zde)

 • 3. Posuzování formální správnosti a proveditelnosti návrhů projektů

  04 – 08/2021

 • 4. Zveřejnění projektů schválených k hlasování

  09/2021

 • 5. Veřejná prezentace schválených projektů (včetně 1. vlny hlasování)

  09/2021

 • 6. Hlasování veřejnosti

  od veřejné prezentace do 31. 10. 2021

 • 7. Zveřejnění vítězných projektů

  11/2021

 • 8. Realizace vítězných projektů

  1. 1. – 31. 12.2022

Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2021
Participativní rozpočet městského obvodu je složen z několika na sebe navazujících a pravidelně se opakujících etap:

 1. podávání návrhů projektů,
 2. posuzování formální správnosti a proveditelnosti projektů městským obvodem,
 3. veřejná prezentace projektů,
 4. hlasování veřejnosti,
 5. zveřejnění vítězných projektů,
 6. realizace vítězných projektů.

Navrhovaný projekt musí být veřejně přínosný a musí jej svým podpisem podpořit minimálně 15 osob starších 15 let.

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let, která má vztah k městskému. Nemusí se jednat o osobu, která má v místě trvalé bydliště.

Každý navrhovatel může podat maximálně 5 návrhů projektů.

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městského obvodu pro realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu v roce 2022 činí 1 000 000 Kč včetně DPH. Náklady na realizaci jednoho projektu musí být minimálně 20 000 Kč včetně DPH a maximálně 400 000 Kč včetně DPH.

Místo realizace projektu musí být na území městského obvodu – musí se jednat o prostranství či majetek v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený.

Možnost ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu nebo následující mapa: https://mapy.ostrava.cz/mapa-participace/mapa/.

Nebudou podporovány projekty, které:

 • mají předpokládanou dobu realizace delší než 12 měsíců,
 • si žádají změnu územního plánu,
 • jsou v rozporu se strategickými záměry městského obvodu nebo statutárního města Ostravy,
 • směřují do bytového fondu,
 • se týkají oprav chodníků a komunikací,
 • současně žádají o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu městského obvodu,
 • splňují svým účelem jeden z vyhlášených Programů na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
 • jsou souběžně podány do dotačního programu fajnOVY prostor,
 • jsou návrhem na změnu legislativy, návrhem zavedení, změny či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.,
 • propagují produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru,
 • generují zisk,
 • generují nepřiměřené náklady městskému obvodu na údržbu a provoz,
 • by měly být realizovány formou finančního daru.

K podávání návrhů projektů slouží elektronický formulář, který je níže na této webové stránce. Jiná forma odevzdání není možná.

NÁVRHY JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 22. 4. DO 16. 7. 2021.

Každý navrhovatel, jehož návrh projektu splní kontrolu formální správnosti a proveditelnosti, má povinnost prezentovat svůj návrh na veřejné prezentaci projektů.

O projektech bude veřejnost rozhodovat ve dvou vlnách hlasování. První vlna hlasování bude ve fyzické podobě a druhá v elektronické. Hlasující mohou využít obě vlny hlasování zároveň.

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího, dle výsledků hlasování, až do vyčerpání finanční částky 1 000 000 Kč. Vítězné projekty budou městským obvodem realizovány v průběhu roku 2022.

Kompletní znění pravidel participativního rozpočtu náš obvod pro rok 2021 je ke stažení zde.

Schválené projekty k hlasování

Projekt č. 1: Free time zóna na Ostrčilce pro všechny děti

Cílem projektu je poskytnout veřejnosti a Základní a mateřské škole Ostrčilova, p.o. reprezentativní prostory ke smysluplnému, tvořivému a bezpečnému pobytu v centru města. Nyní je prostor před školou šedivý, neosobní a zcela nevyužitý.

Možnost tento veřejný prostor zvelebit spočívá v rekonstrukci laviček, které jsou již před školou, v pořízení nových laviček k sezení o větším počtu, zajištění více odpadkových košů, rekonstrukci stávajících betonových květináčů (obložení dřevem) a osazení bezúdržbovými záhony, zasetí nové odolné travnaté směsi spolu s nášlapy, případně celkovou změnou povrchu. Prostor před budovou školy může sloužit nejen k relaxaci a reprezentaci, ale také jako místo k aktivnímu odpočinku a hrám, a to všem, kteří do těchto prostor zavítají. Je možno na betonové plochy před školou nechat namalovat veselé prvky podněcující k pohybu, hře a rozvoji motoriky nebo smyslových a rozumových dovedností.

Předpokládané náklady: 400 000 Kč

Umístění projektu: prostory před ZŠ Ostrčilova (Ostrčilova 10/2557)

Projekt č. 2: Discgolfové hřiště na ulici Hornopolní

Cílem projektu je vybudovat v lokalitě ul. Hornopolní u hotelu Park Inn discgolfové hřiště. Discgolf je rychle se rozvíjející sport a získává na oblibě u široké veřejnosti, díky finanční nenáročnosti a pobytu v přírodě.

Aktuálně se jedná o nevyužívanou lokalitu, kde se scházejí nepřizpůsobiví občané/lidé bez domova. Snaha projektu je tuto lokalitu pozvednout, vyčistit, dát jí novou náplň a zatraktivnit ji. Cílů může být několik – vybudování discgolfového hřiště na místě kde tento sport může vidět více lidí, ale také přilákat nové hráče. Poskytnout prostor pro založení kroužků pro mládež, střední věkovou skupinu ale také seniory. Prostor hřiště může sloužit nejen hráčům, ale také pejskařům a jako lokalita vhodná na procházky. V plánu je zapojení blízkých škol (MŠ, ZŠ i VŠ – navrhovatel je již v komunikaci se ZŠ Gen. Píky), ale i hotelu, kde by mohla být například půjčovna disků.

Předpokládané náklady: 400 000 Kč

Umístění projektu: zelené plochy vedle ulice Hornopolní (blízkost Quality Hotel, bývalý Park Inn)

Projekt č. 3: Generační houpačky

Cílem projektu je postavení tří generačních houpaček s tím, že se na nich budou moci pohoupat, jak ti nejmenší, tak ti největší.

Bude se jednat o tři houpačky s rozdílnou nosností. Houpačky budou zavěšené na masivních dřevěných trámech, které budou zabetonované do země. První houpačka bude patřit těm nejmenším a nejmladším. Druhá houpačka bude patřit starším dětem a menším dospělým. Bude se jednat o klasickou houpačku s nosností okolo 100 kg. Třetí a poslední houpačka bude patřit těm, kteří se cítí být už dospělými anebo jimi už dávnou jsou. Sedátko houpačky bude širší oproti prostřední verzi a nosnost se bude pohybovat okolo 150 kg. Houpačky budou navrženy architektem v tématice mezigenerace.

Předpokládané náklady: 150 000 Kč

Umístění projektu: vnitroblok u ulice Bieblova (doplnění ke stávajícímu dětskému hřišti)

Projekt č. 4: Pingpongové stoly s veřejným grilovištěm v ulici Lechowiczova

Cílem projektu je zrekultivovat malou část aktuálně nevyužitého prostoru na ulici Lechowiczova –  umístit zde dva pingpongové stoly s lavičkami a vybudovat místo pro posezení místních rodin nebo veřejné grilování.

Realizací projektu vznikne volnočasový prostor pro obyvatele všech věkových skupin – mládež, senioři, rodiny s dětmi. Ve vytipované lokalitě autor projektu navrhuje odstranit malou část keřů a travin, vybavit povrchem vhodným pro sportovní hřiště tak, aby vznikl dostatečný prostor pro umístění dvou pingpongových stolů, laviček k odpočinku, místo s posezením a možností přinést si vlastní gril a nádobou na sběr odpadu. Veškeré stromy zůstanou zachovány, zbylá část křovin bude sloužit jako přirozená ochrana před větrem a sluncem. Vznikne tak jedinečný prostor, kde se sousedé schází po práci a o víkendech, aby si zasportovali, poseděli, užili si hezkého počasí a dobře se najedli.

Předpokládané náklady: 276 500 Kč

Umístění projektu: ulice Lechowiczova (zelená plocha u parkoviště u pizzerie Anna)

Projekt č. 5: Relax zóna v Komenského sadech

Cílem tohoto projektu je vytvořit v Komenského sadech relax zónu s houpacími sítěmi pro odpočinek a mlžící sprchou pro osvěžení v letních měsících.

Projekt je inspirován Kouparkem v Radvanicích, kde se tyto relaxační prvky nachází. Houpací síť je místem, které mohou využít všichni návštěvnici parku. Nově vzniklá zóna bude určena k relaxaci, což je jeden z důvodu, proč lidé do parku chodí. Návrhem je umístění mlžící sprchy, která by fungovala pouze v letních měsících, a 4 odpočinkových, z přírodních materiálů vyrobených, houpacích síti v lokalitě workoutového hřiště.

Předpokládané náklady: 222 000 Kč

Umístění projektu: Komenského sady (lokalita u workoutového hřiště)

Projekt č. 6: Veřejné piano

Cílem projektu je oživení centra města hudbou, a tedy pořízení veřejného piana a jeho umístění do veřejného prostoru.

Projekt je inspirován projektem participativního rozpočtu v Chebu a taky např. iniciativou „Piano do Loun“. Šlo by o zakoupení piana, které by bylo kryto stříškou proti dešti, v případě nepříznivého počasí by bylo piano uzamčeno, stejně tak jako přes noc kvůli dodržování nočního klidu. Na zimu by pak muselo být piano uskladněno. V rámci projektu se pořídí starší piano a kryt, který bude uzamykatelný, ten bude moci být vyroben na zakázku dle rozměrů piana. Tento projekt bude přínosný pro veřejnost jako celek. Předpokládaní uživatelé budou všichni kolemjdoucí. Předpokládá se, že klavír by se mohl stát záchytným bodem pro pořádání pouličních koncertů, neboť živá hudba v městském obvodu chybí.

Předpokládané náklady: 155 700 Kč

Umístění projektu: prostor před Galerií výtvarného umění (u IC Elektra, případně možnost přesunutí v rámci MOaP)

Projekt č. 7: Herní prvky v Husově sadu

Cílem projektu je přidání herních prvků do Husova sadu, parku, ve kterém tráví čas žáci přilehlých základních škol, studenti vysokých škol a také okolních firem a úřadů.

Hlavním bodem projektu je přidání herních prvků, které by využívali nejen studenti, ale i dospělí. Jednalo by se o dva šachové stolečky se sedátky a také dva dřevěné herní prvky – dřevěné piškvorky a také oboustranné vzdělávací dřevěné kostky/pexeso vyrobené na míru s ostravskou tematikou. Šachové stolky budou přidány k aktuálnímu mobiliáři podél cest v parku. Herní prvky budou součástí rekonstrukce stávajícího dětského hřiště.

Předpokládané náklady: 211 600 Kč

Umístění projektu: Husův sad

Projekt č. 8: Houpačka pro hendikepované

Cílem projektu je umístění houpačky pro hendikepované do veřejného prostoru, protože v centru Ostravy jsou značně omezené možnosti volnočasového vyžití pro děti na vozíku.

V rámci projektu je navrženo umístění houpačky pro hendikepované do veřejného prostoru, díky čemuž se budou moci pohybově omezené děti cítit součástí hřiště a přiblíží se tak ostatním dětem. Houpačka bude umístěna přímo do již stávajícího dětského hřiště, tak, aby se děti mohly cítit součástí hřiště a přiblížit se tak ostatním dětem. Obdobný projekt byl již zrealizován v rámci participativního rozpočtu ve městě Znojmo a herní prvky pro hendikepované děti jsou již zavedeny i v jiných městských obvodech Ostravy.

Předpokládané náklady: 180 000 Kč

Umístění projektu: Sad Dr. Milady Horákové (doplnění ke stávajícím prvkům v Dětském ráji II)

Neschválené projekty (Název projektu – Důvod, proč nebyl zařazen do hlasování):

Zastřešení a kultivace pískoviště v Komenského sadech – nesplnil podmínky realizovatelnosti

Dětské hřiště Zelená – nesplnil podmínky realizovatelnosti

Taneční altán ve Farské zahradě – nesplnil podmínky realizovatelnosti

Mikulášský svařák – doporučen k podání v rámci dotačního programu městského obvodu

Zamykatelné kontejnery na odpad – nesplnil formální náležitosti

Umělecké dílo Humanita – nesplnil formální náležitosti

Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Mgr. Jan Horák

nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz