INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů podle Čl. 13 a 14 Nařízení GDPR pro navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu MO Pardubice V.

 

Městský obvod Pardubice V, v postavení subjektů osobních údajů, informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu města o zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém příslušný subjekt osobních údajů správci své osobní údaje poskytl, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu MO Pardubice V.

Správce osobních údajů:

Název organizace: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V

Sídlo: Češkova 22, 530 02 Pardubice

IČ: 00274046

Kontaktní telefon: 466 510 769

Kontaktní e-mail: urad@umo5.mmp.cz

ID datové schránky: mbbbxhp

Web: https://pardubice.eu/obvod5

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Aleš Herák

Kontaktní telefon: 734684091

Kontaktní e-mail: alesherak@gmail.com

ID datové schránky:  

Subjekty osobních údajů:

Fyzické osoby – navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu městského obvodu Pardubice V.

Účel:

Účelem zpracování osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

  1. zpracování návrhů projektů a předání podkladů pro orgány MO Pardubice V,
  2. zajištění komunikace a spolupráce mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu městského obvodu,
  3. představení návrhu projektu na veřejném setkání,
  4. zveřejnění jména úspěšného navrhovatele.

Právní důvod zpracování:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

Zpracovávané osobní údaje:

  1. Navrhovatelé projektů a garantni: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), kontaktní údaje (telefon, e-mail).
  2. Podporovatel/hlasující: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště).

Způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování a ani k profilování subjektů osobních údajů.

 

Správce do zpracování nezapojil žádné jiné zpracovatele. 

 

Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat získané osobní údaje jinému správci v rámci EU ani jinému správci mimo EU. 

 

Správce ujišťuje subjekt osobních údajů, že přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření, aby osobní údaje, které zpracovává byly důsledně chráněny. Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je zpracování nezbytné a výhradně k účelu shora uvedenému.

 

Zaměstnanci a členové orgánů MO Pardubice V jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme písemnosti obsahující poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem MO Pardubice V. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující osobní údaje na všech nosičích buď nevratně vymazány s výjimkou těch, u kterých je jejich další uchování nezbytné, příp. jsou dále uchovávány dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektů osobních údajů:

Subjekty osobních údajů – navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu MO Pardubice V mají právo zejména: 

  1. požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, 
  2. vznést námitku proti zpracování, 
  3. podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

Právo subjektů osobních údajů lze uplatnit písemně na výše uvedené adrese správce nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V Pardubicích dne 20. 09. 2024.

 

Jiří Rejda, DiS.

starosta MO Pardubice V