Participativní rozpočet Městské části Praha 15

Chcete se podílet na budoucí podobě MČ? Navrhněte svůj projekt!
ruka-p15
Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet (PR) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

 

Městská část Praha 15 v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

Harmonogram participativního rozpočtu 2020
 • 1. Aktualizace a schválení Pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 15 pro rok 2020

  19. února 2020

 • 2. Informace k veřejnosti a vyhlášení projektu Participativního rozpočtu MČ Praha 15

  březen 2020

 • 3. Podávání návrhů

  1. 4. – 19. 4. 2020

 • 4. Kontrola, posouzení návrhů po formální i odborné stránce

  od 20. dubna 2020

 • 5. Zveřejnění a veřejné představení návrhů projektů

  květen 2020

 • 6. Hlasování

  15. 6. – 30. 6. 2020

 • 7. Vyhlášení výsledků

  červen – červenec

 • 8. Přípravná a realizační fáze vybraných projektů

  srpen – listopad 2020

 • 9. Vyúčtování a zhodnocení a příprava na nový ročník PPR

  prosinec 2020

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše třem navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu

1. Úvod

Participativní rozpočet (PR) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Městská část Praha 15 v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a samotnou realizaci provádí výhradně městská část.

2. Pravidla participativního rozpočtu (PPR)

2.1 Finanční částka

 • Finanční částka nesmí překročit schválenou částku vyčleněnou z rozpočtu MČ Praha 15, která bude v rámci PR určená na realizaci vítězných návrhů.
 • Finanční částka na projekty realizované z PR MČ Praha 15 v roce 2020, bude ve výši max. 400.000,-Kč.
 • Schválený limit na projekt je 25% z celkového objemu financí alokovaných na PR.
 • Náklady na 1 projekt nesmí přesáhnout částku 100.000,- Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklad na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.).
 • Realizováno bude tolik nápadů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné částky.

2.2 Majetkoprávní vazba

 • Projekt musí být realizován na území Městské části Praha 15 – tj. k.ú. Hostivař nebo Horní Měcholupy
 • Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn na pozemcích ve správě Městské části Praha 15.Ověření majetkoprávních vztahů a určení parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://www.cuzk.cz/
 • Realizace projektu musí být v kompetenci MČ Praha 15.

2.3. Pravidla pro podávání návrhů projektů občanů

 • Navrhovatelem projektu může být pouze fyzická osoba starší 15 let trvale bydlící či pracující na území Prahy 15. Podmínkou pro přijetí návrhu je doložení souhlasu alespoň 5 podporovatelů starších 15 let, kteří svým podpisem vyjádří souhlas s podáním návrhu.
 • Každý občan může podat či podpořit pouze jeden návrh projektu.

Náležitosti podání návrhů:

Návrh projektu se podává elektronicky nebo papírovou formou na předepsaném formuláři (viz. příloha PPR) v takové formě, aby mohl být použit pro prezentaci na webu nebo na veřejném projednávání.

 • K formuláři s návrhem projektu je nutno přiložit
  1. osobní údaje navrhovatele a 5 podporovatelů (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, a kontaktní e-mail)
  2. uvedení přesné lokality a prostorových požadavků realizace projektu,(nejlépe obrázek/ fotografie + mapa místa realizace-situační nákres)
  3. očekávaná finanční náročnost projektu (předběžný rozpočet), odhadované náklady na údržbu a odhadovanou dobu realizace.
 • Formuláře budou dostupné v online verzi na webových stránkách MČ

Praha 15 v sekci MA21 nebo na informacích ÚMČ Praha 15 v tištěné podobě.

Odkaz: formulář PDF nebo doc.

 • V rámci PPR je možné předkládat neinvestiční projekty, nebo investiční projekty, jejichž realizace nevyžaduje stavební povolení, s tímto tematickým zaměřením: rozvoj sousedských vztahů a komunitního života, osvěta a vzdělávání, zvyšování kvality veřejného prostoru, zlepšování místního životního prostředí, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit.
 • V rámci PPR nelze předkládat návrhy na jednorázové akce bez prokazatelného dlouhodobého dopadu (např. koncert, ples, exkurzi).

2.4. Proveditelnost a zhodnocení návrhů

 • Návrhy budou hodnoceny následovně:
  1. po formální kontrole pracovníkem úřadu bude návrh předán k obsahové kontrole příslušnému odboru ÚMČ
  2. příslušný odbor ÚMČ provede kontrolu realizovatelnosti návrhu, zaměří se na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu (např. objeví-li se rozpory mezi rozpočtem navrhovatele a odhadovaným rozpočtem ÚMČ: navrhovatel bude kontaktován, aby rozpory odstranil. V případě, že nebude možné dosáhnout shody, budou nadále u návrhu uváděny náklady odhadované úřadem).
 • Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které návrhy rozdělí na:
  1. realizovatelné v podobě navržené autorem
  2.  realizovatelné v případě dílčích úprav
  3. nerealizovatelné
 • O vyhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených návrhů.
 • Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být prezentován během následující fáze, tj. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy.

2.5. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

 • Prezentace návrhů, které prošly hodnocením, s výjimkou nerealizovatelných návrhů, se uskuteční formou veřejného setkání. Tato diskuze se bude konat ve večerních hodinách pracovního dne. Cílem bude odprezentovat jednotlivé návrhy a umožnit tak veřejnou diskusi nad těmito jednotlivými návrhy.
 • Termíny a bližší informace budou zveřejněné na webových stránkách, na profilu na sociální síti facebook, aj.
 • Všechny realizovatelné návrhy, o kterých bude moci veřejnost hlasovat, budou zveřejněny na webových stránkách městské části.

2.6. Pravidla pro veřejné hlasování o návrzích projektů

 • Hlasovat o projektech může fyzická osoba trvale žijící na území MČ Praha 15 nebo fyzická osoba podnikající, která má na území MČ provozovnu. Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím platformy Mobilní rozhlas. Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše třem navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu.
 • Seznam výsledků bude zveřejněn na webových stránkách, na profilu na sociální síti facebook a v časopise Hlasatel

3. Realizace vítězného návrhu

 • Konečné rozhodnutí o ne/realizaci návrhů je v pravomoci Rady MČ Praha 15. Proti rozhodnutí RMČ není odvolání.
 • Návrh realizuje příslušný odbor ÚMČ Praha 15.

 • Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu). Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu, rovněž nenáleží úhrada ušlého zisku.

4. Závěr

 • Případné zhodnocení pilotního ročníku PR Praha 15 a připomínky budou zohledněny v dalším roce.
 • Tato pravidla schválila RMČ Praha 15 usnesením č. R – č. R-578 dne 19. 2. 2020.

Výsledky participativního rozpočtu 2019

1. místo

Balanční SKILL PARK R. A. Dvorského

(327 hlasů)

2. místo

Instalace defibrilátorového přístroje na Praze 15 např. v objektu Hasičské zbojnice – Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy

(306 hlasů)

3. místo

Koše na psí exkrementy

(206 hlasů)

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Úřad MČ Praha 15, Elena.Klimendova@praha15.cz, +420 281 003 412

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Úřad MČ Praha 15, Elena.Klimendova@praha15.cz, +420 281 003 412