Naše Šardice - participativní rozpočet obce Šardice

Chcete se podílet na podobě obce Šardice?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

šardice-ruka
Naše Šardice – participativní rozpočet

Máte nápad, co v naší obci vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás. Z rozpočtu obce Šardice pro rok 2023 bude vyčleněno 200 tisíc Kč určené na projekty občanů – pro participativní rozpočet. 

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžete zrealizovat projekt až do výše 100 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Harmonogram
 • Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 4. 2023 – 31. 5. 2023

 • Kontrola realizovatelnosti návrhů

  1. 6. 2023 – 31. 8. 2023

 • Hlasování o navržených projektech

  13. 9. 2023 – 31. 10. 2023

 • Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  1. 11. 2023

 • Realizace vítězných projektů

  1. 1. 2024 – 30. 6. 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu obce Šardice
Tato pravidla participativního rozpočtu obce Šardice byla schválena Radou obce Šardice usnesením č. R6/23-34 ze dne 20.2.2023.

Úvod

Jednou z možných forem zapojování občanů do veřejného dění, utváření podoby a chodu obce je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet (dále jen „PaR“) je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu obce. V rámci procesu navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích hlasují, diskutují, přičemž výslednou realizaci zajistí obec.

1. Základní kritéria a pravidla

1.1 Navrhovaný projekt – opatření (dále jen „projekt“) musí splňovat následující základní kritéria:

 1. navrhovaný projekt musí být investicí, opravou majetku obce, či nákupu mobiliáře, bez územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 2. projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován ve správním území obce Šardice.
 3. projekt musí být umístěn na pozemcích nebo veřejně přístupných budovách v majetku obce Šardice. V případě oprav se taktéž musí jednat o majetek obce Šardice. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné databáze katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být projekt realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne koordinátor,
 4. projekt bude respektovat stanovené maximální finanční náklady – viz níže odst. 1.3.,
 5. realizace projektu bude v kompetenci obce Šardice,
 6. projekt musí být proveditelný, tj. jeho realizace nesmí být v rozporu se zákony, musí být v souladu s Územním plánem Šardic, Strategickým plánem rozvoje obce Šardice a dalšími rozvojovými koncepcemi obce.

UPOZORNĚNÍ: Splnění těchto kritérií je doporučeno ověřit před podáním návrhu, k čemuž může předkladatel využít asistence pracovníků Obecního úřadu Šardice. V případě předložení návrhu nesplňujícího výše uvedené, bude postupováno dle článku 3.1. těchto pravidel.

1.2. Předkladatel návrhu projektu

Předkladatelem návrhu projektu PaR může být fyzická osoba starší 15 let s adresou místa trvalého pobytu ve správním území obce Šardice, spolek, klub, svaz, instituce se sídlem nebo provozovnou ve správním území města, či majitel nemovitosti v katastrálním území města.

Předkladatel by měl ověřit reálnost předkládaného rozpočtu např. s projektantem, či dle veřejně dostupných informací z internetu apod.

1.3. Maximální výše nákladů na projekt

Finanční náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 100.000 Kč včetně DPH, tj. max. výši PaR stanovenou rozpočtem. Uvedená maximální částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a též nezbytné náklady na související podklady. 

Dle výsledku hlasování nemusí dojít k vyčerpání celého rozpočtu PaR a ani k realizaci žádného projektu.

V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok.

Koordinátorem v záležitostech PaR, se kterým je možno též konzultovat projekty je Blanka Mitrengová, DiS. (e-mail: mitrengova@sardice.cz, telefon: 518 624 525). 

Informace o PaR jsou zveřejňovány na webové stránce www.sardice.cz a klíčové informace i na úřední desce města.

2. Podání návrhů projektů

2.1. Způsob podání

 1. návrhy se přijímají v termínu od 1. dubna 2023 do 31. května 2023,
 2. návrh projektu se podává ve vymezeném časovém období přes webové stránky www.sardice.cz, písemnou formou na podatelně Obecního úřadu Šardice, popřípadě poštou na adresu Obec Šardice, Šardice 601, 696 13,
 3. návrh projektu se podává prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel, též dostupného na www.sardice.cz,
 4. návrh projektu musí být podpořen alespoň 5 osobami (včetně navrhovatele), které mají právo navrhnout projekt PaR – viz článek 1.2. těchto pravidel. Podporu návrhu stvrdí uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a vlastnoručním podpisem do seznamu, který tvoří přílohu č. 3 těchto pravidel,
 5. předkladatel může předložit pouze 2 návrhy projektů a může být zároveň podporovatelem více návrhů.  

2.2. Náležitosti návrhu projektu

 1. návrh projektu musí obsahovat vyplněný formulář pro podání návrhu projektu (příloha č. 1), seznam podporovatelů návrhu (příloha č. 3) a celkové předpokládané náklady související s realizací návrhu (příloha č. 2),
 2. ilustrační fotografii, obrázek, zákres do katastrální mapy, případně ortofotomapy.

3. Kontrola návrhů projektů, hlasování

3.1. Kontrola návrhů projektů

Po předložení návrhů projektů bude provedena jejich kontrola (viz čl. 1 „základní kritéria a pravidla“ a čl. 2 „podání návrhů projektů“). Tato kontrola bude prováděna příslušnými pracovníky Obecního úřadu Šardice. Kromě obsahové kontroly předložených návrhů projektů bude kontrolována také jejich realizovatelnost.

S ukončením procesu kontroly bude proveden zápis o výsledku kontroly a tento s případným komentářem bude uveřejněn na web obce, www.sardice.cz. 

Přijaty budou pouze návrhy doručené ve vymezeném termínu.

Výše uvedený proces platí i v případě kontroly návrhu investičního projektu. Ve všech případech může být ověřována reálnost rozpočtu. V případě, že pracovníci Obecního úřadu Šardice dojdou k závěru, že navrhovaný rozpočet je výrazným způsobem podhodnocený, neobsahuje některé důležité položky apod., bude projekt vyřazen.

Pokud návrh projektu projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že projekt splňuje stanovená kritéria, je realizovatelný a může být zařazen do hlasování. 

V případě potřeby dopracování návrhů projektů, které jsou posouzeny jako realizovatelné po dílčích úpravách, bude toto dopracování s předkladatelem koordinovat pověřená osoba tak, aby mohl být návrh projektu prezentován a následně o něm veřejně hlasováno.

3.2. Veřejné hlasování

Po ukončení formální kontroly návrhů projektů budou realizovatelné projekty zveřejněny na webových stránkách obce Šardice, a případně prostřednictvím dalších informačních kanálů bude zajištěna jejich medializace.

Hlasování se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let. 

Hlasování o návrzích projektů bude probíhat elektronickou formou na webových stránkách www.sardice.cz, a to během hlasovacího období, jehož termín bude v dostatečném předstihu uveřejněn. Těm, kteří nemají přístup k internetu, bude umožněno hlasování na Obecním úřadě (mobilní telefon s sebou).

Každý občan může hlasovat pouze jednou, v rámci hlasování má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy, které dle vlastní svobodné vůle přiřadí návrhu/návrhům.

Platným hlasem se rozumí hlas, který je odevzdaný určeným způsobem a zároveň osobou oprávněnou hlasovat.

3.3. Zveřejnění výsledků hlasování

Po ukončení hlasování budou výsledky zveřejněny na webových stránkách, www.sardice.cz.

V případě rovnosti počtu hlasů se umístí lépe projekt s nižším počtem záporných hlasů. V případě  rovnosti počtu záporných hlasů se o pořadí rozhodne losem.

Výsledky hlasování budou zveřejněny do 5 pracovních dnů od ukončení hlasovacího období.

Výsledky budou obsahovat celkový počet odevzdaných platných hlasů, z toho celkový počet platných kladných a záporných hlasů odevzdaných pro každý návrh projektu.

4. Realizace vítězných návrhů

Po určení pořadí se bude realizovat maximálně prvních pět nejlépe hodnocených projektů, jejichž celkový součet nákladů nepřesáhne stanovený celkový rozpočet PaR (čl. 1.3.). 

Poslední fázi, realizaci vítězných návrhů, schvaluje Rada obce Šardice. 

Realizaci projektu zajišťuje obec Šardice v případné spolupráci s navrhovatelem projektu. Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu). Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu.

V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), budou tyto uhrazeny z rozpočtu obce Šardice a řídí se smlouvou mezi obcí a dodavatelem, příp. dalšími relevantními dokumenty či směrnicemi.

5. Závěr

Doplnění nebo úpravu těchto pravidel schvaluje Rada obce Šardice.

Vítězný projekt

Název projektu: Přístřešek na cvičišti pro psy

Popis projektu: V současné době mají návštěvníci cvičiště pro psy velmi omezenou možnost ochrany před nepříznivými vlivy počasí. Vybudování pevného přístřešku v části cvičiště by tak skýtalo ochranu při pořádání výcvikových i společenských akcí pro členy kynologického klubu i širokou veřejnost.

V části pozemku parc. č. 7596 plánujeme realizovat z důvodu společenských a sportovních aktivit zastřešené místo velikosti 25 m2 pro posezení a úkryt před nepříznivými vlivy počasí. Přístřešek je koncipován pro až 20 osob dle zkušeností z předchozích akcí.

Stavba je plánovaná jako nadzemní z dřevěných hoblovaných hranolů usazená na kovových ukotvených patkách. Přístřešek bude z horní strany zaklopen polykarbonátovými deskami, dle posouzení vlivu okolních dřevin na životnost povrchu zakončené okapem pro odvod vody. Pochozí prostor pod zastřešením je v plánu zanechat ve stávající podobě zatravněné plochy.

Projekt je v plánu realizovat většinově svépomocí s částečnou podporou podnikatelských subjektů (opracování dřeva, dovoz materiálu aj.) a je v souladu s územním plánem.

Místo realizace: část pozemku parc. č. 7596

Rozpočet: 42 000 Kč

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Obec Šardice, mitrengova@sardice.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Obec Šardice, mitrengova@sardice.cz