Informácia o spracovaní osobných údajov

navrhovateľov a podporovateľov projektov v rámci participatívneho rozpočtu

Mesto Topoľčany týmto v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov informuje navrhovateľa a podporovateľov projektov v rámci participatívneho rozpočtu mesta Topoľčany, ako subjekty údajov, o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s podaním návrhu na projekt z rozpočtu mesta Topoľčany.

Prevádzkovateľ je:

Mesto Topoľčany, IČO 00311162, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01

 

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba@somi.sk

 

Subjektom osobných údajov sú navrhovatelia a podporovatelia projektov v rámci participatívneho rozpočtu mesta Topoľčany (fyzické osoby).

Účelom spracovania vašich osobných údajov je vyhodnocovanie návrhu projektu v rámci participatívneho rozpočtu.

 

Bez osobných údajov poskytnutých pre spomínaný účel nemôžeme:

– sumarizovať návrhy projektov a odovzdávať podklady pre orgány mesta Topoľčany,

– zabezpečovať komunikáciu a kooperáciu medzi navrhovateľom a správcom, za účelom diskusiu a vyhodnotenie návrhu na projekt z rozpočtu obce,

– prezentovať návrh projektu na verejnom stretnutí.

 

Právny dôvod spracovanie:

Spracovanie je založené na právnom základe spočívajúcim v plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený.

 

Spracovávané osobné údaje:

Navrhovatelia projektov:

– identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska),

– kontaktní údaje (telefón, e-mail).

Podporovateľ / hlasujúci:

– identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska).

 

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje sú sprístupnené príslušným zamestnancom mesta Topoľčany a členom pracovnej skupiny pre participatívnej rozpočet, ktorým sú Vaše návrhy postúpené na posúdenie. Osobné údaje navrhovateľov v rozsahu meno a priezvisko budú uvedené v hodnotení a verejnej prezentácii projektu.

Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie. Správca osobných údajov nemá v úmysle odovzdať získané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Mesta Topoľčany prijala primerané technické a organizačné opatrenia, aby Vaše dáta dostatočne chránila a štandardne sa spracovávali iba osobné údaje, ktoré sú pre každý konkrétny účel spracovania nevyhnutné. Zamestnanci a členovia orgánov mesta Topoľčany sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

 

Doba spracovania osobných údajov:

V súlade s právnymi požiadavkami spracovávame a uchovávame dokumenty obsahujúce Vami poskytnuté osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie daného účelu a v súlade so spisovým a škartačnom plánom, max. 5 rokov. Po uplynutí stanovenej doby budú záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje na všetkých nosičoch buď nenávratne zničené, príp. uchovávané podľa zákona o archívnictve.

 

Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov:

Máte právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, popr. obmedzenia spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu a právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania. Vaše požiadavky budú vždy riadne posúdené a vysporiadané v súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov.

 

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov na odkaze.