Logo PaRo
Participativní rozpočet města Třebechovice nad Orebem

Třebechovice pod Orebem vyčlenily pro rok 2025 jeden milion korun na participativní část rozpočtu. Máte jedinečnou příležitost navrhnout k realizaci projekt, který považujete za potřebný, užitečný, a který vám zkvalitní život ve městě. Vašim návrhům se meze nekladou. Musí pouze splnit pár základních podmínek, která se dočtete níže v pravidlech. Může se jednat například o vylepšení veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně, parkové úpravy, obnovu cest, vylepšení hřiště nebo drobnější rekonstrukce. Můžete ale navrhnout i neinvestiční projekt jako je workshop, kulturní
či sportovní akce apod.

Návrhy bude možné posílat od 1. června do 31. srpna 2024. Hlasování o vybraných podnětech, která budou splňovat kritéria pravidel, proběhne na přelomu října a listopadu 2024.

Pojďte spolu s námi Tvořit Třebechovice!

Harmonogram
 • 1. Sběr návrhů názvů a výběr finálního názvu

  květen 2024

 • 2. Podávání návrhů projektů

  červen – srpen 2024

 • 3. Schvalování/zamítání projektů

  září 2024

 • 4. Hlasování o schválených projektech

  14. říjen – 17. listopad 2024

 • 5. Zahájení příprav k realizaci

  od 1. 12. 2024

Otázky a odpovědi

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je proces, při kterém se může veřejnost zapojit do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí, vymezených z rozpočtu města. V rámci tohoto procesu občané navrhují veřejně prospěšné projekty, o nich poté hlasují a diskutují a vybrané projekty město zrealizuje.

Jak to funguje?

Město vyčlení v rozpočtu peníze – lidé vymyslí návrhy a v termínu je podají na městský úřad – realizovatelnost návrhů prověří úředníci – o schválených návrzích proběhne veřejné hlasování – město zajistí realizaci vybraných návrhů.

Jaký projekt mohu podat?

Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru ve venkovním i vnitřním prostředí, který je ve vlastnictví města. Může se jednat např. o investice, o vylepšení veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně, parkové úpravy, obnovu cest, vylepšení hřiště nebo drobnější rekonstrukce. Projekt musí být v souladu s Územním plánem a Strategickým plánem města a nesmí být v rozporu s platnou legislativou a právními předpisy a normami.

Chci podat návrh projektu – co musím splnit?

Projekt může navrhnout každý občan Třebechovic pod Orebem starší 14 let či člověk, který v Třebechovicích vlastní nemovitost.

Mám dobrý nápad, ale nemám s tvorbou projektů zkušenosti. Nevím, jak správně vyplnit elektronický formulář, případně si nejsem jistý/jistá s vyplněním rozpočtu.

Pro vyplnění formuláře není potřeba odborného vzdělání či předchozích zkušeností – vyplňujte jej vlastními slovy, čerpejte z internetu, nebo obdobných projektů, které jsou realizovány jinde, není nutné vymýšlet úplně nové věci. V případě jakýchkoli problémů s vyplněním formuláře, rozpočtu projektu, potřeby konzultace návrhu projektu, nebo nejistoty, zda je váš nápad pro participativní rozpočet vhodný, kontaktujte koordinátora participativního rozpočtu Tomáše Tázlara na emailu paro.trebechovice@gmail.com.

Je nutné pro návrh projektu zpracovávat vizualizaci?

Vizualizace návrhu projektu není povinnou přílohou. Slouží však pro lepší znázornění vašeho návrhu veřejnosti – vhodné jsou například i fotky aktuálního stavu nebo ukázky obdobných realizací z jiných měst. Pokud obrázek či vizualizaci nedodáte, bude navrhovanému projektu přidělen obrázek ilustrační.

Jak zjistím celkové náklady projektu? Proč se tím mám zabývat?

Smyslem participativního rozpočtu je i to, že se občané budou sami zajímat, kolik město za investiční a neinvestiční akce skutečně zaplatí. Je tedy zejména na navrhovateli, aby se snažil zjistit co možná nejpřesněji náklady na daný projekt. Je možné např. oslovit dodavatele, nechat zhotovit cenovou nabídku nebo zjistit ceny na internetu. S případnými dotazy můžete kontaktovat koordinátora participativního rozpočtu.

Jak odevzdám návrh projektu?

Projekty mohou být podávány jak online prostřednictvím elektronického formuláře, tak osobně v písemné formě na podatelně Městského úřadu, popřípadě zaslány poštou na adresu MěÚ Třebechovice pod Orebem, Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

Kdo posuzuje, zda je projekt realizovatelný?

Podané projekty posuzuje před hlasováním pracovní skupina složená z pracovníků příslušných odborů městského úřadu. Pokud by bylo shledáno, že je projekt realizovatelný po dílčích úpravách, bude jeho předkladatel vyzván k doplnění.

Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty radnice zrealizuje?

O výběru projektů rozhodnou sami občané formou elektronického hlasování na těchto webových stránkách.

Kdo se bude moci zapojit do hlasování?

Hlasování se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 14 let, kteří vlastní mobilní telefon.

Musím hlasovat elektronicky?

Hlasování bude probíhat pouze elektronicky, a to prostřednictvím těchto webových stránek. Těm, kteří nemají přístup k internetu bude umožněno hlasování na podatelně městském úřadě (je nutno s sebou přinést mobilní telefon).

Kolik projektů bude realizováno?

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího (podle výsledku hlasování), až do vyčerpání alokované finanční částky určené v daném ročníku (v roce 2024 celkem 1 000 000 Kč). Přesný počet projektů, které budou zrealizovány, tedy není dopředu určen.

Kdo bude vítězné projekty realizovat?

Realizátorem vítězných projektů bude město Třebechovice pod Orebem.

Pokud bych se svým návrhem neuspěl, mohu jej podat i v příštím roce?

Navrhovatelé, kteří neuspějí v letošním ročníku, mohou podat identický i přepracovaný návrh v dalším roce.

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2025

Celkový rozpočet: 1 000 000 Kč

1. Podání návrhu

 • 01. 06. – 31. 08. 2024
 • podává se v písemné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři
 • před odevzdáním je možnost osobní konzultace návrhu s koordinátorem –
  kontaktní osoba Tomáš Tázlar, e-mail: paro.trebechovice@gmail.com
 • po ověření formální správnosti bude za účasti příslušných odborů úřadu
  vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost návrhu

2. Návrh

 • musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru a prostranství či veřejně
  přístupnou aktivitu
 • musí být umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově
  ve vlastnictví města (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
 • návrh musí být přínosný pro město a jeho občany
 • musí respektovat finanční limit
 • nesmí odporovat zákonům ČR

3. Předkladatel návrhu

 • může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Třebechovicích pod Orebem starší 14
  let, či majitel nemovitosti tamtéž
 • může navrhnout jeden i více projektů

4. Prezentace a hlasování

5. Realizace vítězných návrhů

 • odpovědnost za realizaci přebírá město Třebechovice pod Orebem

Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Třebechovice pod Orebem,  paro.trebechovice@gmail.com

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu

Harmonogram
 • 1. Sběr návrhů názvů a výběr finálního názvu

  květen 2024

 • 2. Podávání návrhů projektů

  červen – srpen 2024

 • 3. Schvalování/zamítání projektů

  září 2024

 • 4. Hlasování o schválených projektech

  14. říjen – 17. listopad 2024

 • 5. Zahájení příprav k realizaci

  od 1. 12. 2024