PaRo Tvořím Kuřim
Participativní rozpočet – Tvořím Kuřim

Město Kuřim vyčlení na rok 2024 sedm set tisíc korun na participativní část rozpočtu. V zásadě jde o možnost, Vás, kteří v Kuřimi a jeho okolí žijete, navrhnout realizaci projektu a tím zacílit veřejné finance do míst, která považujete za potřebná. Vítězný návrh nebo návrhy budou realizovány podle náročnosti přípravy. Může se jednat například o vylepšení veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně, parkové úpravy, vylepšení hřiště, drobnější rekonstrukce apod. Musí se jednat pochopitelně o vylepšení prostranství nebo objektů v majetku města. 

Návrhy bude možné posílat od 11. března 2024 do 05. května 2024. Hlasování o vybraných podnětech, které budou splňovat kritéria pravidel, proběhne v průběhu měsíce června. Pojďte společně s námi Tvořit Kuřim.

Honza Vlček a Petr Macek 

Radní města Kuřimi

Harmonogram
 • 1. fáze – informační kampaň o zahájení procesu, vyhlášení výzvy

  13.12.2023 – 29.02.2024

 • 2. fáze - příjem návrhů

   11.03.2024 – 05.05.2024

 • 3. fáze - kontrola proveditelnosti návrhů

   06.05.2024 – 02.06.2024

 • 4. fáze – oznámení schválených návrhů, info k hlasování

  03.06.2024 – 30.06.2024

 • 5. fáze – oznámení výsledků hlasování, příprava a vlastní realizace projektů

  od 01.07.2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

1. Úvod

Participativní rozpočet má u občanů města zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Kuřimi a blízkém okolí. Za tímto účelem Zastupitelstvo města Kuřim uvolní z rozpočtu částku potřebnou k realizaci projektů ve dvou kategoriích: jedna s celkovými náklady v maximální výši 200 tisíc Kč a druhá s celkovými náklady v maximální výši až 500 tisíc Kč.

Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty může podat každý obyvatel města, který v den vyhlášení výzvy dosáhne věku 15 let. Hlasování o návrhu bude umožněno pouze obyvatelům města, kteří v den odeslání hlasu dovrší věk 15 let. Věková hranice byla stanovena tak, aby svůj názor mohla projevit i mladá generace.

2. Komunikace s veřejností

Osobou pověřenou za organizaci participativního rozpočtu je Ing. Pavla Halouzková, Odbor kanceláře úřadu Městského úřadu (dále MěÚ) Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, e-mail tvorim@kurim.cz. Za fyzickou realizaci projektů odpovídá Odbor investiční MěÚ Kuřim. 

3. Harmonogram

 1. fáze – informační kampaň o zahájení procesu, vyhlášení výzvy – 13.12.2023 – 29.02.2024
 2. fáze – příjem návrhů – 11.03.2024 – 05.05.2024
 3. fáze – kontrola proveditelnosti návrhů – 06.05.2024 – 02.06.2024
 4. fáze – oznámení schválených návrhů, info k hlasování – 03.06.2024 – 30.06.2024
 5. fáze – oznámení výsledků hlasování, příprava a vlastní realizace projektů od 01.07.2024

4. Návrhy (projekty)

 • Návrhy nesmí porušovat platné právní předpisy.
 • Návrhy musí být v souladu s usneseními Zastupitelstva a Rady města Kuřim.
 • Projekt musí být v souladu se schváleným územním plánem a nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty.
 • Projekt musí být veřejně prospěšný.
 • Město musí být oprávněno projekt realizovat.
 • Investiční akce musí být realizovány na území města Kuřim, na jeho pozemcích a v objektech města Kuřim, vlastnictví lze ověřit například na: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
 • V případě spoluvlastnictví vyhodnotí komise realizovatelnost projektu.
 • Projekt se netýká bytového fondu města.
 • Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.
 • Cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, darů, …).
 • Návrh nesmí být jen studií či stavebním projektem (projektovou dokumentací), musí zahrnovat samotnou realizaci.
 • V rámci participativního rozpočtu mohou občané vybírat jeden projekt v kategorii do 200 tisíc Kč a jeden projekt v kategorii do 500 tisíc Kč.
 • Náklady na realizaci nesmí překročit 100 % částky vyčleněné v kategorii na jeden daný projekt (včetně projektové dokumentace).
 • Projekty musí být realizovatelné do jednoho kalendářního roku od data zveřejnění výsledků.
 • Každý obyvatel může podat maximálně tři návrhy v jednom ročníku participativního rozpočtu. Projekty nevybrané v předchozích ročnících mohou být opakovaně nominovány.

5. Zveřejnění výzvy k podání návrhů

 • Na internetových stránkách města
 • Na FB profilech spravovaných městem
 • Prostřednictvím informačního kanálu kabelové televize
 • Na úřední desce
 • Na výlepových plochách města
 • Na CityLightech
 • V tištěném měsíčníku Zlobice
 • V aplikaci Munipolis

6. Zasílání návrhů

I. Elektronicky na webu města www.kurim.cz – interaktivní formulář
II. Navrhovatelé, kteří nemohou či nechtějí využít interaktivní formulář k podání návrhů, mohou požádat o pomoc s vložením do systému pracovníky MěÚ Kuřim (Odbor kanceláře úřadu) a to v úřední dny, osobní návštěvou na příslušných místech, případně na dalších zveřejněných místech.
III. Navržené projekty musí obsahovat tyto náležitosti:

 • název projektu
 • popis návrhu projektu (vč. nákresu, případně fotodokumentace nebo ilustrace)
 • veřejný přínos projektu
 • umístění projektu (případně situační plánek, foto místa,…)
 • odhad předpokládaných finančních nákladů na přípravu a realizaci projektu
 • údaje o navrhovateli – jméno, příjmení, trvalé bydliště, (v případě, že trvalé
 • bydliště není v Kuřimi, pak stručný popis vztahu navrhovatele k městu Kuřim)
 • kontakt na navrhovatele – mailová adresa, telefonní číslo

7. Posouzení proveditelnosti

U projektů, které splní podmínky uvedené v bodě V, posoudí investiční komise MěÚ Kuřim proveditelnost. Složení a případné změny ve složení komise určuje Rada města Kuřimi.

Komise u zaslaných návrhů posuzuje zejména:

 • Formální náležitosti projektu
 • Majetkové vztahy
 • Finanční náročnost včetně budoucích provozních nákladů
 • Soulad s právními předpisy
 • Soulad s podmínkami dle bodu V.
 • Možné technické řešení
 • Případnou kolizi s připravovanými akcemi města
 • Termín realizace
 • Dodržení podmínek participativního rozpočtu

a rozhodne o zařazení návrhů do hlasování.

8. Hlasování veřejnosti

 • Hlasování o návrzích probíhá elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webu www.kurim.cz. Hlasování pro občany, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní hlasovat pracovníci MěÚ Kuřim (Odbor kanceláře úřadu), kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Případně budou doplněna další možná místa pro umožnění hlasování. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech v úředních hodinách.
 • V případě, že by se při kontrole zjistilo zneužití cizích osobních údajů k hlasování, bude daný hlas odebrán ze systému.
 • Hlasovat mohou pouze fyzické osoby starší 15 let.
 • Hlasovací algoritmus bude zvolen dle počtu schválených projektů.
 • Osobní údaje nebudou použity k jiným účelům než pro ověření osoby pro účely hlasování a nebudou předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákony a platnými právními předpisy, kterými je Česká republika vázána.

9. Vítězné projekty

 • Vítězné projekty v každé kategorii bude určen dle výsledků hlasování.
 • Rada města se seznámí s výsledky hlasování.
 • Vítězné projekty budou zařazeny do rozpočtu města pro rok 2024 či 2025.
 • Vítězné projekty budou financovány a realizovány Městem Kuřim.
 • Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny.
 • V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů, rozhodne o realizaci Rada města.

10. Realizace

 • S přípravami na realizaci projektů se začne od 01.07.2024.
 • Vítězné projekty v kategorii do 200 tisíc Kč se v případě, že se neobjeví neočekávané komplikace, dokončí ve stejném kalendářním roce, ve kterém byly zveřejněny výsledky hlasování.
 • Vítězné projekty v kategorii do 500 tisíc Kč se v případě, že se neobjeví neočekávané komplikace, dokončí do konce následujícího kalendářního roku, po roce, ve kterém byly zveřejněny výsledky hlasování.
 • Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora v rozpočtu města.
 • Pokud skutečné náklady překročí předpokládanou částku, bude o projektu rozhodovat Zastupitelstvo města Kuřim. 
 • O termínu dokončení, stavu prací a případných změnách bude veřejnost pravidelně informována.
 • Na realizaci projektu není právní nárok.
 • Navrhovateli nevzniká vlastnické či autorské právo k realizovanému projektu.

Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Kuřim, tvorim@kurim.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu