INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů navrhovatelů a podporovatelů projektů
v rámci participativního rozpočtu

Město Liberec v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu města Liberec, jakožto subjekty údajů, o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl,
a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města Liberec.

 

Správce osobních údajů:

Název organizace: statutární město Liberec

Sídlo organizace: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I 

IČ: 00262978

Kontaktní telefon: +420 485 243 111

Kontaktní e-mail: info@magistrat.liberec.cz

Elektronická podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

ID datové schránky: 7c6by6u

Web: www.liberec.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Firma: GDPR posouzení s.r.o., IČ: 06773010 se sídlem: Rybná 716/24, 110 00, Praha – Staré Město  

Titul: Ing. Bc.

Jméno: Jiří

Příjmení: Kubela 

Kontaktní telefon: + 420 725 980 725

Kontaktní e-mail: poverenec@magistrat.liberec.cz 

 

Subjekty osobních údajů:

navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu města Liberec (fyzické osoby).

 

Účelem:

zpracování osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu.

 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

zpracování návrhů projektů a předání podkladů pro orgány města Liberec,

zajištění komunikace a spolupráce mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města,

představení návrhu projektu na veřejném setkání,

zveřejnění jména úspěšného navrhovatele.

 

Právní důvod zpracování:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo oprávněného zájmu správce při zveřejnění jména úspěšného navrhovatele.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zásad participativního rozpočtu města Liberec pro rok 2022–2023.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Navrhovatelé projektů: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Podporovatel/hlasující: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště)

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Město Liberec přijalo vhodná technická a organizační opatření, aby data dostatečně chránilo a standardně se zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Zaměstnanci a členové orgánů města Liberec jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 

Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme dokumenty obsahující poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem SML Liberec. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující osobní údaje na všech nosičích buď nevratně zničeny, příp. dále uchovávány dle zákona o archivnictví.

 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/