Tvoříme Tábor – participativní rozpočet

Participativní rozpočet je nástroj, prostřednictvím něhož rozhodujete o tom, jak radnice naloží s určenou částí peněz (v roce 2023 se jedná o 2 mil. Kč). Prostřednictvím něho máte možnost navrhnout, jak naše město nebo jeho část vylepšit, kde co doplnit nebo jak podpořit místní komunitu a vyžádat si od občanů města názor, zda takový projekt podporují. Ti prostřednictvím hlasování pak rozhodují o tom, který projekt má být realizován. My, společně s vámi, dobré projekty rádi realizujeme. Zapojte se do participativního rozpočtu. Společně Tvoříme Tábor.

Radoslav Kacerovský
místostarosta pro oblast životního prostředí a Zdravého města

Harmonogram
 • vyhlášení participativního rozpočtu

  duben

 • konzultace předkladatelů s koordinátorem a administrátorkou participativního rozpočtu, případně s jednotlivými odbory městského úřadu, přijímání návrhů projektů

  duben – červen

 • ukončení příjmu projektů

  30. červen

 • posouzení navrhovaných projektů jednotlivými odbory městského úřadu, případné úpravy projektů ze strany navrhovatelů dle připomínek odborů městského úřadu

  červenec – září

 • vystavení přihlášených realizovatelných projektů ve veřejném prostoru a představení přihlášených projektů na veřejném projednání

  říjen

 • veřejné hlasování prostřednictvím internetových stránek

  říjen – listopad

 • vyhlášení výsledků

  prosinec

 • předpokládaná realizace jednotlivých projektů

  jaro 2024

Otázky a odpovědi

Jak mohu hlasovat? 

Každý hlasující má celkem 3 hlasy. 2 kladné, 1 záporný. Komu je udělíte, záleží jen na vás. 2 kladné hlasy můžete dát klidně i jednomu projektu. Zda využijete i ten záporný, je jen na vás.

 

Kolik projektů bude realizováno?

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího (podle výsledku hlasování), až do vyčerpání alokované finanční částky určené v daném ročníku Participativního rozpočtu (v roce 2023 celkem 2 000 000 Kč). Přesný počet projektů, které budou zrealizovány, tedy není dopředu určen.

 

Co se stane s navrženými projekty, které nebudou realizovány?

U projektů, které se z nějakého důvodu nedostaly do závěrečného hlasování, nebo v hlasování neuspěly a budou dávat smysl, budeme hledat další cesty, jak takové projekty podpořit.

 

Kdy budou vítězné projekty realizovány?

Je pro nás důležité, zapojit do samotné realizace i navrhovatele vítězných projektů. Na realizaci začneme pracovat co nejdříve. Podle složitosti projektu však může jít o dlouhodobější proces. O postupné realizaci projektů budeme průběžně informovat na stránkách www.tvorimetabor.cz.

 

Budou projekty realizovány přesně tak, jak byly předloženy jednotlivými navrhovateli?

Vždy to tak možné nebude, realizaci přesně podle předložených projektů mohou bránit různé okolnosti (výskyt inženýrských sítí v daném místě, navržený dětský prvek v nesouladu s normami, apod.). Po domluvě s předkladateli návrhů projektu se budeme snažit co nejvíce předloženým projektům přiblížit. 

 

Předložil jsem projekt a ten uspěl. Končí to tím pro mě, město to již odpracuje? 

Rozhodně ne. Je to participativní rozpočet a v rámci něho chceme zajistit širší participaci i na realizaci samotného projektu. Proto s vámi a i s případnými budoucími uživateli chceme spolupracovat i na samotné realizaci projektu. Pomůže to nám, i samotnému projektu.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do MUNIPOLIS.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2023

1. Finanční rozsah

 • finanční částka vyčleněná z rozpočtu města Tábor v roce 2023 na realizaci projektů participativního rozpočtu je 2 000 000 Kč
 • maximální výše pro podporu jednoho navrženého projektu je 500.000 Kč včetně DPH

2. Návrhy projektů

Podporovány budou návrhy splňující tato kritéria:

 • projekt musí mít lokální charakter (město Tábor včetně příměstských částí), musí se týkat úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšný 
 • úpravy veřejných prostranství či jiného majetku by měly vést k vylepšení stávajícího stavu
 • projekt musí být realizován na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Tábora
 • realizace návrhu musí být v kompetenci města Tábora
 • navrhovatel navýší každý návrh o 10 % předpokládaných nákladů z důvodu financování možné předprojektové přípravy nebo pro případ neočekávatelných výdajů či cenového navýšení
 • odhadované náklady na realizaci návrhu musí vycházet z reálných a doložených podkladů a nesmí přesáhnout maximální výši podpory pro realizaci projektu
 • celkové roční provozní náklady na provoz a údržbu nesmí přesáhnout 10 % z celkové hodnoty projektu
 • projekty musí být v souladu se zákony ČR, platným Územním plánem města, Regulačními plány, koncepčními a strategickými dokumenty města (www.taborcz.eu)

Podporovány nebudou projekty:

 • v podobě akcí, aktivit, slavností, festivalů, organizování volného času apod.
 • týkající se úprav, které nejsou na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Tábor
 • vyžadující změnu územního plánu apod.
 • zařazené ve střednědobém výhledu rozpočtu města (https://www.taborcz.eu/)
 • propagující produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru
 • směřující do bytového fondu, týkající se oprav chodníků a komunikací
 • splňující svým účelem jeden z vyhlášených Programů na poskytování dotací z rozpočtu města Tábora
 • navrhující změnu legislativy, změny či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.
 • vyžadující přímé poskytování finančních prostředků navrhovatelům projektů 
 • generující zisk
 • generující nepřiměřené nově vzniklé náklady spojené s údržbou či provozem 
 • s dobou přípravy a fyzické realizace přesahujících 12 měsíců

3. Způsob podání návrhů projektů

Podávání návrhů projektů se řídí následujícími pravidly:

 • návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Táboře nebo fyzická osoba starší 15 let mající prokazatelný vztah k Táboru (např. osoba pracující nebo studující v Táboře)
 • podmínkou pro přijetí návrhu je doložení alespoň 15 podporovatelů starších 15 let s trvalým pobytem v Táboře, kteří svým podpisem vyjádří podporu s podáním projektu (viz příloha 2 – podpisový arch)
 • navrhovatel může v každém ročníku participativního rozpočtu podat max. 1 návrh 

Náležitosti podání návrhů:

 1. Návrh se podává elektronicky přes internetové stránky www.tvorimetabor.cz nebo pomocí e-mailu na předepsaném formuláři (příloha č. 1) zaslaném společně s přílohami na adresu tvorimetabor@mutabor.cz

K formuláři s návrhem projektu je nutno přiložit:

  • podpisový arch dokládající podporu projektu 15 dalších obyvatel města ve věku starších 15 let (příloha č. 2),
  • ilustrační fotografie/obrázek, vizualizace, výkres určený k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva,
  • mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat,
  • předpokládané realizační náklady projektu a předpokládané náklady na provoz a údržbu pro následující 3 roky (viz příloha č. 3) vycházející z reálných podkladů (nutno doložit k příloze). Náklady na údržbu je nutné vyčíslit i v případě, že se navrhovatel projektu rozhodne provádět po dohodě s městem Tábor údržbu realizovaného projektu svépomocí. Pro stanovení co nejpřesnějšího rozpočtu je doporučeno provést vlastní průzkum trhu (např. na internetu), oslovit potencionálního dodavatele s žádostí o cenovou nabídku, požádat o pomoc koordinátora participativního rozpočtu, případně využít hodnotu nákladů z realizace podobného projektu. Navrhovatel navýší každý návrh o 10 % předpokládaných nákladů z důvodu financování možné předprojektové přípravy nebo pro případ neočekávatelných výdajů či cenového navýšení.
 1. Formuláře jsou dostupné v online verzi na internetových stránkách participativního rozpočtu www.tvorimetabor.cz.
 2. Ověření majetkoprávních vztahů s určením parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://mapy.mutabor.cz/
 3. Koordinátor a administrátorka participativního rozpočtu provádějí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory projektu 15 občanů města Tábor starších 15 let, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž má být návrh realizován.
 4. V případě chybějících formálních náležitostí bude do 10 pracovních dnů od odevzdání návrhu předkladatel vyzván k jejich doplnění, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu.
 5. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut.

4. Zhodnocení návrhů

 1. Návrhy budou hodnoceny následovně:
  • po formální kontrole návrhu koordinátorem a administrátorkou participativního rozpočtu bude návrh předán k obsahové kontrole příslušným odborům městského úřadu 
  • příslušné odbory městského úřadu provedou kontrolu realizovatelnosti návrhu. Převážně se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. Zhodnotí zejména zda:
   • realizace je v kompetenci města Tábor
   • realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity města Tábor
   • rozpočet je reálný a odpovídá navrhovaným aktivitám
   • město Tábor má možnost v rámci udržitelnosti zajistit péči o realizovaný návrh
   • projekt je v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty
 2. Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které návrhy rozdělí na:
  • realizovatelné v podobě navržené autorem 
  • realizovatelné v případě dílčích úprav (např. úprava projektu a snížení nákladnosti)
  • nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav
 3. Po zhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v návrhu.
 4. Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být prezentován během následující fáze, tj. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy.

5. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými projekty

Každý navrhovatel, jehož návrh projektu splní kontrolu formální správnosti a proveditelnosti, má povinnost prezentovat svůj návrh na veřejné prezentaci projektů. Prezentace všech návrhů, které prošly hodnocením a je možné je realizovat, se uskuteční formou veřejného setkání. Toto setkání bude sloužit k dialogu a diskuzi nad předloženými návrhy. Cílem je prezentovat veřejně zpětnou vazbu města Tábor k jednotlivým návrhům a umožnit veřejnou diskuzi nad jednotlivými návrhy.

Veřejné setkání je organizováno koordinátorem participativního rozpočtu ve spolupráci s pracovní skupinou.

Průběh veřejného setkání nabídne účastníkům především:

 • představení jednotlivých návrhů jejich autory – doba prezentace max. 10 minut na jeden návrh
 • představení stanovisek pracovníků odborů městského úřadu k jednotlivým návrhům
 • diskuzi nad jednotlivými návrhy

V případě, že se autor nebude moci zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou podílející se na projektu.

Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlasování o návrzích.

6. Veřejné hlasování o návrzích

 1. Pravidla pro hlasování:
  • hlasování se může zúčastnit každý, kdo žije, studuje nebo pracuje na území města Tábor
  • hlasování bude probíhat elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.tvorimetabor.cz 
  • hlasující může hlasovat pouze jednou
  • každý hlasující má možnost přidělit 2 kladné hlasy a 1 záporný hlas
  • počet hlasů, které bude mít každý hlasující k dispozici, může být ještě upřesněn dle celkového počtu projektů schválených k hlasování
 2. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem:
  • platné budou ty hlasy, které budou v souladu s těmito pravidly
  • sečtou se, případně odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy
  • na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček výsledků, v případě stejného počtu hlasů bude rozhodovat nižší počet záporných hlasů, v případě rovnosti záporných hlasů rozhodne los
 3. Pořadí navržených projektů k realizaci určí hlasování. 
 4. V průběhu hlasování budou k dispozici tzv. „hlasovací místa s asistencí“, tedy místa, kde bude možné s pomocí asistenta (zaměstnance) provést hlasování –  např. Turistické informační centrum (Žižkovo náměstí 2/2), Městská knihovna Tábor (Jiráskova 1775), Kontaktní centrum pro seniory (Farského 887/17 – vedle Sokolovny)

Realizace vítězných projektů

 1. Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího, dle výsledku hlasování, až do vyčerpání alokované finanční částky určené v daném ročníku Participativního rozpočtu (v roce 2023 celkem 2 000 000 Kč). Přesný počet projektů, které budou zrealizovány, tedy není dopředu určen. Pokud finanční prostředky nedostačují na kompletní realizaci následujícího projektu v pořadí, bude o dalším postupu rozhodnuto po dohodě s jeho navrhovatelem (možnost realizace jen části projektu nebo přenechání místa dalšímu projektu v pořadí, který je méně finančně náročný na realizaci). 
 2. Vítězné návrhy projektů budou předloženy Radě města ke schválení a následně na příslušné odbory městského úřadu k realizaci.
 3. Seznam vítězných návrhů bude zveřejněn na stránkách města www.taborcz.eu a stránkách participativního rozpočtu www.tvorimetabor.cz
 4. Odbory městského úřadu a koordinátor participativního rozpočtu budou úzce spolupracovat s navrhovateli projektů na jejich realizaci.
 5. Na realizaci projektu není právní nárok. Proti rozhodnutí není odvolání. Navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu
 6. V případě vzniku vícenákladů může být realizace projektu zastavena.

Vyhodnocení celého procesu participativního rozpočtu

Vyhodnocení Participativního rozpočtu se uskuteční ve spolupráci s autory návrhů, pracovní skupinou pro participativní rozpočet města Tábor a Komisí zdravého města a MA21. Jejich stanoviska a připomínky budou zohledněny v dalším ročníku participativního rozpočtu.

Závěr

Zájemci o více informací a případné konzultace se mohou obracet na administrátorku participativního rozpočtu Eva Oupicová, tel. 381966166 nebo koordinátora participativního rozpočtu místostarostu Radoslava Kacerovského, tel. 381966133, e-mail: tvorimetabor@mutabor.cz.
Máte dotaz? Napište nám!

tvorimetabor@mutabor.cz

Eva Oupicová +420 381 486 166

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Tábor, tvorimetabor@mutabor.cz

Eva Oupicová +420 381 486 166

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Tábor, tvorimetabor@mutabor.cz