INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

navrhovatelů a podporovatelů projektů v rámci participativního rozpočtu

 

Město Tišnov tímto v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu města Tišnov, jakožto subjekty údajů, o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města Tišnova.

  1. Správcem osobních údajů je:

Město Tišnov, Nám. Míru 111,

Datová schránka: qzjbhat

E-podatelna: epodatelna@tisnov.cz

Telefon: 549 439 711, 549 439 773 (spojovatelka)

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr. Kateřina Trtílková

E-mail: katerina.trtilkova@tisnov.cz

Telefon: +420 549 439 713

 

  1. Subjektem osobních údajů jsou navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu města Tišnov (fyzické osoby).
  2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

  • sumarizovat návrhy projektů a předávat podklady pro orgány města Tišnova,
  • zajišťovat komunikaci a kooperaci mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města,
  • prezentovat návrh projektu na veřejném setkání.
  1. Právní důvod zpracování:

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedený účel.

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahu v souvislosti  se zákonem 499/2001 o archivní a spisové službě a v souladu se Spisovým a Skartačním plánem MěÚ Tišnov.

Zpracovávané osobní údaje:

Navrhovatelé projektů: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), -kontaktní údaje (telefon, email).

Podporovatel/hlasující: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště)

  1. Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpřístupněny příslušným zaměstnancům města Tišnov a členům pracovní skupiny pro participativní rozpočet, kterým jsou Vaše návrhy postoupeny k posouzení. Osobní údaje navrhovatelů v rozsahu jméno a příjmení budou uvedeny v hodnocení a veřejné prezentaci projektu.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Město Tišnov přijalo vhodná technická a organizační opatření, aby Vaše data dostatečně chránilo a standardně se zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Zaměstnanci a členové orgánů města Tišnova jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

  1. Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem MěÚ Tišnov. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď nevratně zničeny, příp. dále uchovávány dle zákona o archivnictví.

  1. Práva subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů:

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů na ochranu osobních údajů a souvisejících právních předpisů.