Participativní rozpočet města Turnov aneb “Tvoříme Turnov”

Chcete se podílet na podobě našeho města? Navrhněte svůj projekt!
turnov-mobil
Metodika participativního rozpočtu města Turnov na rok 2020

Město Turnov je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento program zavádí  principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města  je také tzv. participativní rozpočet (PaR).

Jde o proces, kterým obyvatele města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Celkový rozpočet pro rok 2020: 600 000 Kč

Výše jednoho návrhu projektu je max.  300 000 Kč – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace).

Harmonogram participativního rozpočtu „TVOŘÍME TURNOV“
 • 1. Příprava PaR

  LISTOPAD  –  PROSINEC 2019

  • Finalizace pravidel a detailní podoby postupy tvorby PaR včetně provozních nákladů a jmenování koordinátora PaR
  • Příprava plánu a podkladů pro informování obyvatel
  • Schválení postupu zastupitelstvem
 • 2. Informování a motivace občanů

  LEDEN 2020

  • Informování klíčových partnerů – místní NNO, aktivní občané
  • Kompletní prezentace podoby projektu prostřednictvím vytipovaných komunikačních kanálů (zpravodaj, FB, web, direct mail, akce města, letáky do škol apod.)
 • 3. Podávání návrhů projektů občany

  ÚNOR – ZÁŘÍ 2020

  • Otevření možnosti podávat návrhy na projekty
  • Formální kontrola návrhu
 • 4. Prověření realizovatelnosti návrhů občanů

  ŘÍJEN – LISTOPAD 2020

  • Veřejná prezentace návrhů, zveřejnění krátké anotace (web, časopis)
  • Hodnocení návrhů z hlediska realizovatelnosti a zpětná vazba autorům
  • Finalizace projektů ve spolupráci úřad  – autor
 • 5. Prezentace a výběr návrhů - sestavení PaR

  PROSINEC 2020

  • Informování občanů o finální podobě návrhů a blížícím se hlasování
  • Zveřejnění detailních informací o způsobu hlasování
  • Hlasování
 • 6. Evaluace postupu tvorby PaR a příprava realizace záměrů

  ZAČÁTEK ROKU 2021

  • Informační kampaň o výsledcích hlasování
  • Vyhodnocení výsledků a návrhy na zlepšení pro další ročník
  • Realizace nejlépe hodnocených projektů

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše dvěma navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Schválené návrhy

1. Rekonstrukce hřiště na Hruštici

Rozšíření stávajícího malého fotbalového hřiště o herní a cvičební prvky pro všechny generace a sezení v podobě laviček. Konkrétně jde o „Vahadlovou houpačku“ pro menší děti, dále pak cvičící prvek „Posilovna“ pro věkovou hranici 6+ a umístění 3 dřevěných laviček místo současné jedné betonové. Z důvodu vzniku nové bytové zóny nad Šetřilovskem, jejichž obyvatele tvoří převážně mladí lidé s dětmi, chybí kvalitní dětské hřiště. Navíc zastaralé současné hřiště je historicky hojně využíváno i místními starousedlíky a dětmi z nedaleké mateřské školky. Jiné hřiště tohoto charakteru není pro občany této lokality dostupné, nejblíže se nachází pouze hřiště pro nejmenší děti v Metelkových sadech.

Předkladatel: Jiří Třešňák

Místo realizace: Hruštice u stávajícího fotbalového hřiště – ulice Nad Šetřilovskem

Předpokládané náklady: 202 288,- Kč ( po odečtení Kč 50 000,- sponzorského daru)

2. Oplocení hřiště na Hruštici

Jedná se o instalaci zvýšeného oplocení kolem existujícího hřiště z důvodu zabránění padání míče na sousední zahrady. Původní oplocení bylo z důvodu havarijního stavu v roce 2019 odstraněno. Dále tento projekt zahrnuje výměnu fotbalových branek za menší házenkářské branky, které jsou vhodnější pro tuto velikost hřiště.

Předkladatel: Jiří Třešňák

Místo realizace: hřiště u stávajícího fotbalového hřiště – ulice Nad Šetřilovskem

Předpokládané náklady: 215 684,- Kč

3. Zkrášlení místa u Boží vody

Prostředí Boží vody zná z procházek snad každý obyvatel Turnova, také tudy díky červené turistické značce projdou řady turistů. Naším přáním je zvelebit toto místo: nechat odborně očistit kamennou zídku, zkontrolovat a případně opravit vedení vody („trubku“) a nainstalovat k prameni lavičku a informační tabuli. Zkrátka upravit celkovou vizáž, a to jak pro obyvatele žijící v přilehlé čtvrti, tak pro ostatní přicházející za relaxací. Na informační tabuli by byl ve spolupráci s Muzeem Českého ráje popis pramene, historie místa a informace o vodě (proč je to Boží voda?) a upozornění, aby si návštěvníci odnášeli své odpadky, neboť na místě je problém s jejich hromadným vyvážením.

Předkladatel: Ondřej Pavlata

Místo realizace: Park Šetřilovsko, Boží voda

Předpokládané náklady: 110 000,- Kč

4. Kontejnery do boxů

Instalace boxů kolem velkých barevných kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se o ulice Koňský trh, Antonína Dvořáka a Za Sokolovnou. Ohrazení navrhujeme postavit ze dřeva. Vysoké by mělo být jako samotné kontejnery, představujeme si po obvodu tři stěny. Čtvrtá strana by byla volně přístupná pro občany a pro popeláře.

Předkladatel: Filip Řeha

Místo realizace: ulice Koňský trh, Antonína Dvořáka, Za Sokolovnou

Předpokládané náklady: 168 000,- Kč

5. Reprezentativní knihobudka

Reprezentativní knihobudka bude umístěna v parku, v blízkosti vstupu do letního kina, a to dle zpracovaného projektu Rekonstrukce parku U Letního kina, poslední etapa. Knihobudka bude vypadat následovně: bude na ní logo města, Parlamentu mládeže města Turnova a knihovny. Z boku knihobudky budou siluety památek, které nebudou pojmenované. A turisté, kteří všechny neznají, si budou moct zahrát hru. Na budce bude QR kód, přes který se dostanou na stránky knihovny, kde bude popsané, co která silueta je. Tvůrcem bude malíř a výtvarník Jirka Lode žijící v Turnově.

Předkladatel: Karolína Kosová

Místo realizace: V okrajové části parku , v blízkosti vstupu do letního kina

Předpokládané náklady: 50 000,- Kč

6. Zastřešené posezení na návsi v Mašově

Využití zakryté nevzhledné betonové nádrže, sloužící jako rezervoár na vodu dobrovolným hasičům, jako zastřešené posezení. Zpevněných ploch je na návsi dostatek, ale v době konání akci lidé sedí po obrubnících schodech kapičky, autobusové zastávce či na vybavení dětského hřiště. Jeden z cílů projektu je toto eliminovat. V případě chybějících finančních prostředků je počítáno s případnou veřejnou sbírkou občanů Mašova.

Předkladatel: Viktor Vlček

Místo realizace: Náves Mašov

Předpokládané náklady: 300 000,- Kč

Metodika PaR města Turnov na rok 2020
Město Turnov je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento program zavádí  principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města  je také tzv. participativní rozpočet (PaR).

Jde o proces, kterým obyvatele města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Celkový rozpočet pro rok 2020: 600 000 Kč

Výše jednoho návrhu projektu je max.  300 000 Kč – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace).

1. Kritéria návrhu projektu

 • Zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebení veřejného prostranství (pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití)
 • Umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem
 • Respektující finanční limit
 • Realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahájení realizace
 • Proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je v souladu s územním a strategickým plánem, plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvojovými koncepcemi města
 • Přínosný pro město a jeho občany
 • Realizace je v kompetenci města
 • Roční provozní náklady nepřesáhují 10% z celkové částky návrhu

2. Předkladatel návrhu

 • Předkladatelem návrhu může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Turnově starší 15 let. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace.
 • Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam min. 20 podporovatelů s trvalým bydlištěm v Turnově. Jeden podporovatel může podpořit více návrhů.
 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

3. Podání návrhu

 • Lhůta pro podání návrhu: 1.2. – 30.9.2020.
 • Návrh se podává v písemné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři.
 • Návrh musí obsahovat název, lokalitu realizace, odůvodnění, odhadovaný rozpočet včetně informace o nákladech na údržbu, popis současného a plánovaného stavu s obrazovým materiálem.
 • Formulář a jeho přílohy jsou k dispozici na webových stránkách participativního rozpočtu tvorime.turnov.cz.
 • Písemný návrh je nutné zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu. Obálku označit „Tvoříme Turnov“.
 • Elektronický návrh lze vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu tvorime.turnov.cz.
 • Konzultace návrhu: před odevzdáním je povinnost osobní konzultace návrhu – kontaktní email: p.houskova@mu.turnov.cz.
 • Po přijetí návrhu bude provedena kontrola formální správnosti.

4. Prezentace návrhu

 • Návrhy budou představeny na veřejném setkání. Předkladatel má povinnost prezentovat návrh na tomto setkání.
 • Prezentace návrhů proběhne prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších medií.

5. Posouzení návrhu

 • Po ověření formální správnosti a veřejné prezentaci návrhu bude za účasti příslušných odborů úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, soulad s předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu, posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou uvedeny všechny položky a položky odpovídají ceníku prací).
 • O kontrole návrhu bude vyhotoven zápis s komentářem. Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, bude předkladatel vyzván k úpravě návrhu. Pokud návrh nebude vypracován v souladu s touto metodikou nebo předkladatel nebude souhlasit s jeho úpravou, bude návrh vyřazen.  Pokud návrh projde kontrolou, splní kritéria pro realizaci, bude zařazen do veřejného hlasování.

6. Hlasování

 • Návrhy zařazené do hlasování budou veřejně prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu a v dalších médiích.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu tvorime.turnov.cz . Hlasování bude ověřováno přes kontrolní SMS. Při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.

7. Realizace

 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci do vyčerpání alokované částky, které bude předloženo ke schválení radě města.
 • Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.
 • Předkladatel bude seznámen s dalším postupem, bude průběžně informován o realizaci a případných změnách, ke kterým se bude moci vyjádřit.
 • Odpovědnost za realizaci přebírá město Turnov, to vydává průběžné zprávy o realizaci.

Kontaktní osoba

Marcela Pilská

Email: m.pilska@mu.turnov.cz

Telefon: 606 230 862

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Marcela Pilská, Město Turnov, m.pilska@mu.turnov.cz, +420 606 230 862

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Marcela Pilská, Město Turnov, m.pilska@mu.turnov.cz, +420 606 230 862