INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 002 76 227

Kontaktní údaje: roman.smid@moore-czech.cz

Souhlasím s zpracováním osobních údajů v rozsahu

– jméno

– příjmení

– adresa bydliště

– emailová adresa

– telefonní číslo

pro účely realizace projektu v rámci participativního rozpočtu města Turnov.

Souhlas je udělen do jeho odvolání, nejdéle však na dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem jako byl uzavřen, tedy písemnou formou a osobním předáním, zasláním na kontaktní údaje správce nebo způsobem zaručeného elektronického doručování (dle zvoleného doručení změny souhlasu bychom Vás chtěli upozornit, že Vás můžeme požádat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu)

Zpracování osobních údajů provádí a odpovídá za něj správce, tj město Turnov. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, tj. jiný subjekt než je správce, zpracováním osobních údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Podle právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (účel a rozsah),

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud jejich zpracování nesouvisí s plněním právní povinnosti,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění, správci udělit, jeho obsahu jsem plně porozuměl, nemám k němu žádné výhrady a údaje, které jsem uvedl, jsou pravdivé.

Dále beru na vědomí, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje bez mého výslovného souhlasu pouze na základě zákonného důvodu, zejména pro splnění právní povinnosti, která se na něho vztahuje, přičemž moje výše uvedené právo tím není dotčeno.