Tvoříme Veselí - participativní rozpočet města Veselí nad Moravou

Chcete se podílet na podobě města Veselí nad Moravou?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

Veselí-nad-Moravou---ruka2
Co je to participativní rozpočet?

Participativní rozpočet (dále jen „PaRo“ nebo „Tvoříme Veselí“) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém občané rozhodují o jejich využití. Sami občané mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Projekty 2022

1. Street workout hřiště v Milokošti

Projekt nabízí zlepšení fyzické kondice, místo pro socializaci a také zábavu napříč generacemi. Samotná vize počítá především s využitím pozemku pro starší děti, kterým už nestačí zábava místního dětského hřiště a také samozřejmě pro dospívající a dospělé. Návrh s sebou nese zbudování pevného „street workout“ hřiště s železnými prvky na šplhání, prolézání a posilování. Dále zpevněnou plochu pro rozcvičení či protažení.

Předpokládané náklady: 500 tisíc Kč

Autor projektu: Eva Martin

(foto ilustrační)

2. Dětské hřiště u fotbalového stadionu

Autor projektu navrhuje postavit dětské hřiště u tribuny fotbalového stadionu, které by se mělo skládat z herní sestavy se dvěma laminátovými skluzavkami. Dětské hřiště podpoří pohybovou aktivitu dětí a díky herní doplňkům, jako jsou lezecí stěny, požární tyče a dobrodružná lávka, bude o zábavu postaráno na dlouhý čas. Dětské hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let.

Předpokládané náklady: 359 tisíc Kč

Autor projektu: Richard Pres

(foto ilustrační)

3. Modernizace dětského hřiště na ulici Vinohradská v Zarazicích

Modernizaci dětského hřiště na ulici Vinohradská v Zarazicích, tedy hřiště vedle mateřské školky, navrhujeme, jelikož zde dětské hřiště historicky bylo, nicméně z důvodu stáří materiálu bylo potřeba původní prvky z důvodu bezpečnosti demontovat. Původní hřiště bylo nahrazeno překlápěcí houpačkou a malým pískovištěm. Následně bylo doplněno workoutové hřiště pro mládež a dospělé. Uvedená lokalita přímo sousedí s místní mateřskou školou, proto děti a jejich rodiče byli zvyklí zdržovat se zde i odpoledne po vyzvednutí dětí z MŠ.

Nejde jen o podporu pohybu u nejmladší generace, ale také o podporu komunitní pospolitosti. Do lokality se stěhuje spousta mladých rodin, které se však vzájemně vůbec neznají. Jedním z důvodů je i chybějící dětské hřiště, které vnímáme i jako místo k setkávání. Dětské hřiště navrhujeme doplnit dvouvěžovou herní sestavou se skluzavkou, herní učebnou, pískovištěm s plastovými sedáky o rozměrech 350 x 230 cm, váhy a herní stěnou na písek.

Předpokládané náklady: 499 tisíc Kč

Autoři projektu: Tomáš Zbořil a Pavla Maňáková

(foto ilustrační)

4. Workout hřiště v areálu Orlovny

Cílem projektu je rozvinout sportovní areál Orlu a rozšířit tak možnosti jeho využití. V těsné blízkosti místa projektu se nachází nová sportovní hala, kterou využívá jako svoji základnu oddíl Juda Veselí nad Moravou, a který by ve workoutovém hřišti našel také velký přínos a rozšířil si své tréninkové možnosti. Areál Orlu je veřejnosti přístupný a obzvláště v teplejších dnech i hodně navštěvován a jeho návštěvníci jistě uvítají možnost dalšího a pestřejšího programu. Workoutová hřiště jsou v dnešní době stále více populární a jejich výskyt není nikdy ke škodě.

Předpokládané náklady: 500 tisíc Kč

Autor projektu: Šimon Brákora

(foto ilustrační)

5. Renovace dětského hřiště na sídlišti Hutník

Mezi panelovými domy č.p. 1440 až 1446 u Základní a mateřské školy Hutník se v současné době nachází dětské hřiště s pískem a skluzavkou, avšak je nyní v nevyhovujícím stavu. Bylo by skvělé, kdyby se zde doplnily prvky jako houpačky, kolotoč nebo dětský hrad.

Předpokládané náklady: 500 tisíc Kč

Autor projektu: Petra Zavadilová

(foto ilustrační)

Harmonogram 2022
 • 1. Zahájení ročníku

  duben 2022

 • 2. Podávání návrhů projektů

  květen – červenec 2022

 • 3. Hodnocení proveditelnosti

  srpen 2022

 • 4. Hlasování

  září 2022

 • 5. Vyhlášení výsledků

  říjen 2022

 • 6. Realizace projektů

  březen – říjen 2023

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Výsledky pilotního ročníku Tvoříme Veselí 2020

1. Posviťme si na cestu 281 bodů
2. Vybudování discgolfového hřiště 227 bodů
3. Re-use centrum Veselí: Druhý život věcem! 175 bodů
4. Kvetoucí město s relaxačními zónami za poštou 57 bodů
5. Renovace dětského hřiště na sídlišti Kovářská 57 bodů
6. Dětské hřiště pro děti všech věkových kategorií na náměstí 24. dubna 56 bodů
7. Kvetoucí město s relaxačními zónami v parku u řeky Moravy 55 bodů
8. Veselí hraje pinec 28 bodů
9. K Zarazickým vinohradům 25 bodů
10. Pítko s posezením v milokošťské dědině 23 bodů
11. Psí park na sídlišti Chaloupky 3 body
12. Solární multifunkční stanice 0 bodů
13. Grillpoint v Milokošti 0 bodů

 

K realizaci byly vybrány projekty „Posviťme si na cestu“ a „Vybudování discgolfového hřiště“.

Výsledky ročníku Tvoříme Veselí 2021

1. Kvetoucí město s relaxační zónou za poštou 20 bodů
2. Renovace dětského hřiště na sídlišti Kovářská 145 bodů
3. „Street workout“ hřiště v srdci Milokoště 130 bodů
4. Zažij Veselí 152 bodů

 

K realizaci byly vybrány projekty „Renovace dětského hřiště na sídlišti Kovářská“ a „Zažij Veselí “.

Pravidla participativního rozpočtu města Veselí nad Moravou

I. POJMY

 1. Participativní rozpočet (dále jen „PaRo“ nebo „Tvoříme Veselí“) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém občané rozhodují o jejich využití. Sami občané mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.
 2. Městský úřad Veselí nad Moravou plní v tomto procesu funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.
 3. Občan města je fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve Veselí nad Moravou.
 4. Koordinátor PaRo je osoba pověřená Městským úřadem Veselí nad Moravou k provádění úkonů a povinností uvedených v těchto pravidlech.
 5. Hodnotící komise je orgán pověřený k provádění úkonů a povinností uvedených v těchto pravidlech. Hodnotící komise se skládá se zástupců vedení města a jednotlivých odborů městského úřadu. Členové hodnotící komise jsou jmenováni radou města Veselí nad Moravou. 
 6. Investiční projekt je akce realizovaná na území a majetku města. Investiční projekt je zaměřen zejména na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i provozní náklady po dobu 1 roku, a také náklady na přípravu projektu (zejména projektová dokumentace aj.). Provozní náklady není možné využít k jinému účelu.
 7. Veřejné prostranství je v rámci těchto pravidel chápáno jako místo, které je po většinu dne přístupné či užívané veřejností, přičemž nemusí být přístupno 24 hodin denně, ale je zde rozhodující volný přístup každému.

II. FINANČNÍ ČÁSTKA

 1. Finanční částka vyčleněná v rozpočtu města Veselí nad Moravou, která bude v rámci PaRo určená na realizaci vítězných návrhů občanů, bude ve výši max.    1.000.000 Kč. Návrhy mohou být podány v hodnotě od 50.000 Kč do max. výše 500.000 Kč včetně DPH.
 2. Realizováno bude právě tolik projektů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné částky PaRo, avšak v maximálním počtu 10 projektů.

III. PRŮBĚH PROCESU

PaRo se skládá z několika fází, a to:

 1. zahájení ročníku usnesením Rady města Veselí nad Moravou,
 2. podávání návrhů projektů občany,
 3. hodnocení proveditelnosti hodnotící komisí,
 4. představení projektu na veřejném projednání,
 5. hlasování občanů,
 6. vyhlášení výsledků,
 7. realizace projektu.

IV. PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

 1. Podávat návrhy projektů je možné od 1.5.2022 do 31.7.2022.
 2. Návrh projektu může podat občan města starší 15 let.
 3. Každý občan města může podat 1 návrh projektu.
 4. Projekt musí být realizován na veřejném prostranství na území města Veselí nad Moravou a vždy se souhlasem vlastníka pozemku. 
 5. Návrh se podává elektronicky přes webové stránky www.tvorimeveseli.cz pomocí připraveného formuláře, přes Portál občana nebo v listinné podobě na podatelně městské úřadu v parku Petra Bezruče.
 6. Návrh musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
  1. název projektu,
  2. popis návrhu projektu,
  3. veřejný přínos projektu,
  4. umístění navrhovaného projektu na konkrétní pozemek (s určením parcelního čísla pozemku), včetně schématického zákresu,
  5. souhlas vlastníka pozemku s umístěním navrhovaného projektu (jedná-li se o pozemky, které nejsou ve vlastnictví města),  
  6. předpokládanou dobu realizace projektu, včetně jednotlivých časových fází,
  7. předpokládaný položkový rozpočet projektu, včetně nákladů na údržbu po dobu min. 1 roku,
  8. kontakt na navrhovatele: jméno, příjmení, bydliště navrhovatele a dále e-mail a telefonické spojení.

V. VHODNÉ PROJEKTY

 1. Za vhodné projekty dle těchto pravidel se považují pouze projekty, které splňují následující podmínky:
  1. projekt je veřejně prospěšný,
  2. doba přípravy projektu nesmí přesáhnout 12 měsíců,
  3. doba vlastní realizace nesmí přesáhnout 6 měsíců,
  4. náklady na zpracování projektové dokumentace nesmí přesáhnout 25 % celkových nákladů projektu,
  5. celkové roční provozní náklady na provoz a údržbu nesmí přesáhnout 20 % z celkové hodnoty projektu; tyto se zahrnují do položkového rozpočtu projektu pouze pro 1 rok trvání projektu,
  6. projekt musí být realizován na veřejném prostranství. V případě, že se nejedná o pozemek či budovu ve vlastnictví města Veselí nad Moravou, je žadatel povinen zajistit souhlas vlastníka pozemku či budovy s realizací projektu. Následně bude s vlastníkem pozemku či budovy uzavřena smlouva o vlastnictví realizovaného projektu. Tato smlouva je nezbytným předpokladem pro realizaci projektu,  
  7. projekt musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Podporovány nebudou tyto projekty:
  1. stavby dopravní a technické infrastruktury,
  2. tzv. měkké aktivity (např.: vzdělávací akce, volnočasové aktivity, společenské akce, sociální služby atd.),
  3. projekty, které vyžadují mandatorní výdaje (mzda, plat, odměna),
  4. projekty, které vyžadují změnu územního plánu.

VI. OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

 1. U každého návrhu projektu bude prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
  1. formální náležitosti projektu (viz čl. IV, odst. 6),
  2. soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto pravidlech pro vhodné projekty,
  3. přiměřenost předpokládaných nákladů projektu,
  4. přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu,
  5. skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými investičními či neinvestičními akcemi města,
  6. soulad s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Návrhy projektů budou po formální stránce hodnoceny koordinátorem PaRo a poté bude návrh předán k obsahové kontrole hodnotící komisi.
 3. Navrhovatel je povinen, v případě potřeby, dostavit se k osobní prezentaci navrhovaného projektu před hodnotící komisi. 
 4. V případě jakýchkoli nedostatků bude navrhovatel koordinátorem projektu upozorněn, že jestli tyto nedostatky nebudou do 15 dnů od data vyzvání odstraněny, bude návrh odmítnut.
 5. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda jím navržený projekt byl posouzen hodnotící komisí jako proveditelný či neproveditelný. Do fáze hlasování budou připuštěny pouze ty projekty, které budou hodnotící komisí vyhodnoceny jako proveditelné.
 6. Návrh projektu může být ve výjimečných případech odmítnut i pro jiné závažné důvody, než které obsahují tato pravidla. V takových případech musí být odmítnutí odůvodněno a předloženo k rozhodnutí Radě města Veselí nad Moravou.

VII. SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

 1. V průběhu procesu PaRo proběhne jedno setkání s občany. Setkání s veřejností probíhá před zahájením hlasování. 
 2. Součástí setkání s veřejností je povinná prezentace (v rozsahu cca 5 min) navrhovaných projektů jejich navrhovateli. Nebude-li se moci navrhovatel zúčastnit veřejné prezentace, může být zastoupen jinou jím pověřenou osobou.
 3. Veřejné setkání je organizováno koordinátorem PaRo za povinné účasti členů hodnotící komise.

VIII. HLASOVÁNÍ

 1. Hlasovat může každý občan města starší 15 let.
 2. Hlasování proběhne od 1.09.2022 do 30.09.2022.
 3. Hlasování probíhá následujícími způsoby:
  1. elektronicky prostřednictvím Portálu občana, 
  2. elektronicky prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas,
  3. písemně odevzdáním hlasovacího lístku na podatelně Městského úřadu ve Veselí nad Moravou na adrese park Petra Bezruče 697.
 4. Podporu či nesouhlas s návrhem projektu občan vyjadřuje kladnými nebo zápornými hlasy, jejichž počet bude upřesněn v návaznosti na počet předložených projektů k hlasování. Zpravidla se však jedná o 2 kladné a 1 záporný hlas.
 5. Každý občan města může hlasovat současně ve všech třech možnostech dle odst. 3 tohoto článku. 
 6. Počet kladných i záporných hlasů, včetně jejich pořadí bude průběžně zveřejňován na sociálních sítích a webových stránkách města. Nebudou zveřejňovány konkrétní záporné hodnoty.

IX. VÝBĚR PROJEKTŮ K REALIZACI

 1. Po ukončení hlasování budou všechny platné hlasy sečteny.
 2. Projekty budou seřazeny dle rozdílu počtu kladných a záporných hlasů a bude vytvořen seznam vítězných projektů.
 3. Realizováno bude právě tolik nápadů, které se svými náklady vejdou do alokované částky PaRo, avšak v maximálním počtu 10 projektů.
 4. Každý úspěšný projekt musí v tomto hlasování (po odečtení záporných hlasů) obdržet alespoň 50 hlasů. 
 5. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny neprodleně po výběru projektů k realizaci.

X. REALIZACE PROJEKTŮ

 1. Realizace vítězných projektů bude financována a zpravidla realizována městem Veselí nad Moravou, a to za aktivní účasti navrhovatele. 
 2. Realizace bude probíhat zpravidla tímto způsobem:
  1. zpracování projektové dokumentace nebo dalších potřebných podkladů,
  2. zajištění potřebných povolení (územní souhlas, stavební povolení atd.),
  3. výběrové řízení na zhotovitele,
  4. vlastní realizace.
 3. V případě, že v průběhu přípravy realizace projektu bude zjištěno, že celkové náklady projektu na jeho realizaci přesahují o více jak 20 % předpokládané náklady projektu, může být tento projekt zrušen a rozhodnuto o realizaci dalšího projektu v pořadí.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Na realizaci projektu není právní nárok.
 2. Konečné rozhodnutí o realizaci projektu přísluší orgánům města Veselí nad Moravou, zpravidla Radě města Veselí nad Moravou a Zastupitelstvu města Veselí nad Moravou. 
 3. Navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoli nákladů jím vynaložených v souvislosti se zpracováním a podáním návrhu projektu.
 4. Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší Pravidla participativního rozpočtu města Veselí nad Moravou pro rok 2021, č.j. MVNM/23189/2020 schválená na 48. schůzi RMV dne 13.07.2020, usnesením č. 2/48/RMV/2020.
 5. Tato Pravidla schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 67. schůzi konané dne 26.04.2021 pod usnesením č. 9/67/RMV/2021. Finanční zajištění realizace vybraných projektů je vždy podmíněno schválením rozpočtu Zastupitelstvem města Veselí nad Moravou zahrnujícím příslušnou finanční částku nezbytně nutnou pro realizaci projektů.  
 6. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 01.05.2021. 

Máte dotaz? Napište nám!

Petr Adamec, koordinátor PaRo, tel. č. 518 670 119, mail tvorimeveseli@veseli-nad-moravou.cz

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS s.r.o., www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Veselí nad Moravou, tvorimeveseli@veseli-nad-moravou.cz