INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

navrhovatelů a podporovatelů projektů v rámci participativního rozpočtu

 

Město Veselí nad Moravou tímto v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu města Vsetín, jakožto subjekty údajů, o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města Veselí nad Moravou

  1. Správcem osobních údajů je:

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 698 01 Veselí nad Moravou

Datová schránka:   ismbss3

E-podatelna:    sevcikova@veseli-nad-moravou.cz

Telefon: +420 518 670 111 (spojovatelka)

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr. Martin Juřík, adresa: Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 698 01 Veselí nad Moravou,

E-mail:    jurik.martin@veseli-nad-moravou.cz

Telefon: +420 518 670 110.

 

  1. Subjektem osobních údajů jsou navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu města Vsetín (fyzické osoby).

 

  1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu, jeho veřejná prezentace zejména na webu a sociálních sítích.

 

  1. Právní důvod zpracování:

Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 

 

 

 

  1. Zpracovávané osobní údaje:

Navrhovatelé projektů: – identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), -kontaktní údaje (telefon, email), podpis.

Podporovatel/hlasující: – identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště)

 

  1. Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpřístupněny příslušným zaměstnancům města Vsetín a členům pracovní skupiny pro participativní rozpočet, kterým jsou Vaše návrhy postoupeny k posouzení. Osobní údaje navrhovatelů v rozsahu jméno a příjmení budou uvedeny v hodnocení a veřejné prezentaci projektu.

 

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Město Vsetín přijalo vhodná technická a organizační opatření, aby Vaše data dostatečně chránilo a standardně se zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Zaměstnanci a členové orgánů města Vsetín jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 

  1. Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem, max. 5 let. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď nevratně zničeny, příp. uchovávány dle zákona o archivnictví.

 

  1. Práva subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů:

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení na ochranu osobních údajů a souvisejících právních předpisů.