Participativní rozpočet aneb “Tvoříme Vimperk”

Chcete se podílet na podobě našeho města a osad? Navrhněte svůj projekt!
vimperk
“Tvoříme Vimperk”

Právě jsme na začátku dalšího ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”. Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Vzpomínáte na lavičku za domem, kde jste se před lety potkávali se sousedy? Máte potíže s přístupem na veřejná místa s kočárkem? Díky projektu můžete sami navrhnout změnu k lepšímu. Získáte možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města – jedná se o tzv. participativní rozpočet. Pro Vaše nápady máme v tomto roce připraveno 500.000 Kč. Svůj návrh můžete podat v kategorii do 50.000 včetně DPH nebo v kategorii do 200.000 včetně DPH.

 

Město v tomto projektu plní funkci organizátora, asistuje občanům při přípravě navrhů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování a realizuje vítězné návrhy.

Harmonogram projektu Tvoříme Vimperk

Předání odborům k zahájení realizace: 1. 10. 2020.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše dvoum navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu.

Pravidla participativního rozpočtu aneb “Tvoříme Vimperk”

Preambule

Participativní rozpočet (dále jen „PaR“) je proces, ve kterém občané mohou uvažovat, diskutovat, navrhovat a hlasovat o tom, na jaké veřejně prospěšné projekty bude vynaložena část veřejných financí z rozpočtu města. Cílem PaR je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu města a ve spolupráci s městem zvýšit kvalitu života, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.

1. Rámec projektu PaR

1.1 Projektem se rozumí soubor věcných, časových a osobních podmínek pro činnosti vedoucí k veřejně prospěšnému účelu.

1.2 Realizace projektu musí být v kompetenci města.

1.3 Projekt musí být v souladu s územně plánovací dokumentací platnou pro území města.

1.4 Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován ve správním území města.

1.5 Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn na pozemcích ve správě města nebo tam, kde navrhovatel doloží písemný souhlas vlastníka s realizací městem. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být projekt realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne koordinátor.

1.6 Participativní rozpočet 2020 se realizuje ve 2 kategoriích.

  • Kategorie do 50 tisíc vč. DPH:  max. 2 vítězné návrhy
  •  Kategorie do 200 tisíc vč. DPH: max. 2 vítězné návrhy

1.7 Na realizaci PaR je v roce 2020 připraveno 500 tis. Kč včetně DPH.

1.8 Dle výsledku hlasování nemusí dojít k vyčerpání celého rozpočtu PaR a ani k realizaci žádného projektu.

1.9 Koordinátor – kontaktem v záležitostech PaR je Renata Lešková (E-mail: Renata.Leskova@mesto.vimperk.cz, telefon: 388 402 264, mobil: 602 237 427, kancelář:  č. 25, budova čp. 8 (v průjezdu vlevo), 1. patro).

1.10 Informace o PaR jsou zveřejňovány na webové stránce www.tvorimevimperk.cz a klíčové informace i na úřední desce města.

2. Komise pro PaR

2.1 Komisí pro PaR se rozumí rada města.

2.2 Komise může navrhnout doplnění nebo úpravu těchto pravidel, která schvaluje rada města.

2.3 Komise zajišťuje organizaci PaR (zejména veřejná setkávání, koordinaci a informovanost).

2.4 Komise zajišťuje komunikaci s navrhovateli projektů a konzultuje jejich návrhy.

2.5 Komise monitoruje a dohlíží na průběh realizace vítězných projektů realizovaných městem.

3. Podání návrhu projektu PaR

3.1 Navrhovatelem projektu PaR může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm ve správním území města (tedy včetně osad), dále spolek, klub, svaz, instituce se sídlem nebo provozovnou ve správním území města (tedy včetně osad) či majitel nemovitosti na katastrálním území města.

3.2 Návrh projektu musí být podpořen nejméně 10 osobami (včetně navrhovatele), které mají právo navrhnout projekt PaR – viz článek 3.1. Podporu návrhu stvrdí podpisem na přihlášce projektu.

3.3 Navrhovatel může předložit více návrhů a může být zároveň podporovatelem více návrhů.

3.4 Návrh se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím webového formuláře dostupného na www.tvorimevimperk.cz, nebo se návrh odevzdává v tištěné podobě na Městském úřadě ve Vimperku.

3.5 Návrhy se přijímají v termínu 5. 3.  – 30. 4.2020.

4. Náležitosti návrhu projektu PaR

4.1 Návrh projektu PaR musí obsahovat:

4.1.1 Vyplněnou přihlášku pro podání návrhu.

4.1.2 Pokud je to možné, ilustrační fotografii či obrázek pro prezentaci na webu a ve veřejném hlasování.

5. Přijetí návrhu projektu PaR

5.1 Přijaty mohou být pouze návrhy doručené ve vymezeném termínu.

5.2 Komise provádí obsahovou kontrolu předložených návrhů a jejich realizovatelnost.

5.3 V případě nedostatků vyzve komise navrhovatele k doplnění, opravě, nebo upřesnění návrhu ve lhůtě 14 dní.

5.4 Nejsou-li nedostatky návrhu odstraněny ve stanovené lhůtě, návrh nepostupuje do další fáze.

5.5 Komise posoudí realizovatelnost návrhů a rozdělí do kategorií:

5.5.1 Realizovatelné v navržené podobě.

5.5.2 Realizovatelné s dílčími úpravami (např. snížení finančních nákladů, změna rozsahu, změna umístění apod.)

5.5.3 Nerealizovatelné.

5.6 O výsledku posouzení ad 5.5 jsou navrhovatelé informováni skrze kontaktní údaje uvedené v přihlášce.

5.7 V případě potřeby dopracování návrhů, které jsou posouzeny jako realizovatelné po dílčích úpravách, bude toto dopracování s navrhovatelem koordinovat pověřená osoba tak, aby mohl být návrh prezentován při veřejné prezentaci a následně ve veřejném hlasování.

6. Veřejná prezentace projektů PaR

6.1 Realizovatelné projekty jsou prezentovány a diskutovány s občany na veřejné prezentaci.

6.2 Veřejnou prezentaci organizuje a její program určuje komise.

6.3 Veřejná prezentace zahrnuje především:

6.3.1 Představení návrhů v pořadí předložení.

6.3.2 Diskuzi k návrhům.

6.4 Návrh projektu může navrhovatel stáhnout do dne konání veřejné prezentace.

7. Veřejné hlasování o projektech PaR

7.1 Hlasovat o předložených realizovatelných návrzích je možné během hlasovacího období.

7.2 Každý občan může hlasovat pouze jednou, v rámci hlasování má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas, které dle vlastní svobodné vůle přiřadí návrhu/návrhům.

7.3 Platným hlasem se rozumí hlas, který je odevzdaný určeným způsobem a zároveň osobou oprávněnou hlasovat.

7.4 Hlasování probíhá on-line na stránce www.tvorimevimperk.cz. Těm, kteří nemají přístup k internetu, bude umožněno hlasování v městském infocentru (mobilní telefon s sebou).

8. Zveřejnění výsledků hlasování

8.1 Pro jednotlivé návrhy projektů se sečtou jemu odevzdané platné kladné a záporné hlasy.

8.2 Podmínkou umožnění realizace projektu je získání alespoň 10% kladných hlasů ze všech odevzdaných kladných hlasů.

8.3 Pořadí úspěšnosti projektů se určí pro každou kategorii samostatně na základě sečtení kladných a záporných hlasů pro každý projekt v dané kategorii. V případě rovnosti počtu hlasů v rámci kategorie se umístí lépe projekt s nižším počtem záporných hlasů. V případě rovnosti i počtu záporných hlasů se o pořadí rozhodne losem.

8.4 Na základě určeného pořadí v obou kategoriích se budou realizovat maximálně 2 projekty nejlépe hodnocené v každé kategorii.

8.5 Výsledky hlasování budou zveřejněny do 3 pracovních dnů od ukončení hlasovacího období.

8.6 Výsledky budou obsahovat celkový počet odevzdaných platných hlasů, z toho celkový počet platných kladných a záporných hlasů odevzdaných pro každý návrh projektu.

9. Realizace vítězných návrhů

9.1 Realizaci vítězných návrhů projektů schvaluje rada města. Proti rozhodnutí není odvolání.

9.2 Realizaci vítězného projektu zajišťuje město v případné spolupráci s  navrhovatelem projektu.

9.3 Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu). Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu, rovněž mu nenáleží úhrada ušlého zisku.

10. Nejasnosti pravidel

V případě nejasností pravidel, sporů nebo mimořádných situací rozhoduje Komise pro PaR a zároveň si vyhrazuje právo změnit pravidla v průběhu konání.

Hodnocení každého ročníku PaR proběhne ve spolupráci s úřadem, navrhovateli a obyvateli města a zohlední jejich stanoviska a připomínky. Připomínky budou přijímány Koordinátorem v písemné i elektronické podobě.

Zajímá vás obecně téma participativního rozpočtu? Doporučujeme www.participativni-rozpocet.cz, kde naleznete mnoho informací o participativním rozpočtování, zapojených městech v ČR i zahraničí a také metodiku.

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Vimperk, Renata.Leskova@mesto.vimperk.cz, +420 388 402 264

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Vimperk, Renata.Leskova@mesto.vimperk.cz, +420 388 402 264