INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

navrhovatelů a podporovatelů projektů v rámci participativního rozpočtu

 

Město Vsetín tímto v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu města Vsetín, jakožto subjekty údajů, o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města Vsetín.

  1. Správcem osobních údajů je:

Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Datová schránka:   75sb29d

E-podatelna:    e-podatelna@mestovsetin.cz

Telefon: +420 571 491 111 (spojovatelka)

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr. Tomáš Zádrapa, adresa: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín,

E-mail:    tomas.zadrapa@mestovsetin.cz

Telefon: +420 571 491 498

 

  1. Subjektem osobních údajů jsou navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu města Vsetín (fyzické osoby).

 

  1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu.

 

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:

– sumarizovat návrhy projektů a předávat podklady pro orgány města Vsetín,

– zajišťovat komunikaci a kooperaci mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města,

– prezentovat návrh projektu na veřejném setkání.

 

  1. Právní důvod zpracování:

Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 

  1. Zpracovávané osobní údaje:

Navrhovatelé projektů: – identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), -kontaktní údaje (telefon, email).

Podporovatel/hlasující: – identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště)

 

  1. Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpřístupněny příslušným zaměstnancům města Vsetín a členům pracovní skupiny pro participativní rozpočet, kterým jsou Vaše návrhy postoupeny k posouzení. Osobní údaje navrhovatelů v rozsahu jméno a příjmení budou uvedeny v hodnocení a veřejné prezentaci projektu.

 

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Město Vsetín přijalo vhodná technická a organizační opatření, aby Vaše data dostatečně chránilo a standardně se zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Zaměstnanci a členové orgánů města Vsetín jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 

  1. Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem, max. 5 let. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď nevratně zničeny, příp. uchovávány dle zákona o archivnictví.

 

  1. Práva subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů:

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení na ochranu osobních údajů a souvisejících právních předpisů.