Participativní rozpočet města Vyšší Brod

400 000,-Kč na Vaše nápady!

Pojďme společně zlepšit naše město!

VB_ruka
Co je to participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je jednou z možností jak mezi městem a jeho občany vytvořit partnerský vztah, založený na otevřenosti a transparentním přístupu k řešení nedostatků anebo chybějících projektů ve městě. Chceme, aby se občanům města žilo co možná nejlépe a nikdo jiný než právě Vy, nám nedokáže lépe říct, co v našem městě schází anebo naopak, co nám tu přebývá. Záleží nám na Vašich potřebách a uvědomujeme si, že je stále co ve městě zlepšovat. Věříme, že pro obyvatele našeho města je Vyšák srdeční záležitostí, stejně tak jako pro nás. Kdokoliv z Vás se může podílet na zlepšení města a jeho veřejného prostoru. Stačí poslat svůj návrh/nápad na jeho zlepšení v souladu s pravidly a postupy a následně návrh podpořit hlasováním. Tímto způsobem lze město zlepšit a zároveň upozornit na místa, která si zaslouží pozornost či nové využití.

Harmonogram PR 2021
 • 1. Start participativního rozpočtu – zahájení vkládání návrhů a jejich případných konzultací

  1. 3. – 31. 3. 2022

 • 2. Kontrola realizovatelnosti zaslaných nápadů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu

  1. 4. – 24. 4. 2022

 • 3. Veřejné hlasování

  25. 4. – 15. 5. 2022

 • 4. Zveřejnění výsledků veřejného hlasování a zahájení realizace vítězných projektů

  6. 5. 2022

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

 • Projekt, tedy Váš návrh/nápad na zlepšení, musí být podán buďto prostřednictvím webového formuláře, který se nachází na webových stránkách www.vysakspolecne.cz , kde je zapotřebí vyplnit své kontaktní údaje, rozpočet projektu, místo, kterého se projekt týká, a celkový záměr projektu, tj. co je jeho cílem zlepšit/změnit. V případě, že byste s online vyplněním dotazníku potřebovali poradit anebo pomoc, kontaktujte nás na této e-mailové adrese: petr.stekly@neogenia.cz , mistostarosta@mestovyssibrod.cz
 • Pro občany, kteří nemají přístup k internetu anebo pro občany, kteří preferují osobní kontakt, je možnost vyplnit návrh/nápad osobně v podatelně městského úřadu nebo v infocentru.
 • Projekt musí být realizován ve veřejném prostoru, nebo v něm sloužit. Přípustné jsou investiční i neinvestiční (tzv. měkké a tvrdé) projekty)
 • Investiční projekty musí být umístěny na pozemku ve vlastnictví města. Mohou být realizovány jak v samotném Vyšším Brodě, tak v jeho místních částech.
 • Tzv. měkké projekty, to znamená komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity musí být veřejně přístupné všem obyvatelům. Tyto aktivity budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu. Město zajistí zejména financování akce.

 • Projekt může být realizován i v budově, která slouží pro veřejnost, nebo její části, která je ve vlastnictví města (např. budovy základních škol atp.).
 • Finanční náročnost 1 projektu, tj. rozpočet pro 1 projekt, nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč včetně DPH. Projekty s projektovým rozpočtem nad tuto částku nebudou zařazeny do hlasování veřejnosti. Tuto částku nelze překročit ani neplánovanými náklady.
 • Projekt musí být realizovatelných ve stávajících podmínkách s použitím standardních postupů a technologií.
 • Prosíme, ať projekty nejsou „sci-fi“.
 • Projekt musí být v souladu s platnou legislativou a platnými strategickými dokumenty města. Své nápady můžete konzultovat na 608 12 30 13 a tel.: 725 483 043
 • Předkladatel, tedy osoba, která projekt podává, musí být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba podnikající se sídlem ve městě Vyšší Brod.
 • Projekty by měly být zrealizovány do 12 měsíců od jejich výběru, tj. vítězstvím v participativním rozpočtu. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.
 • Předkladatel, tedy osoba, která projekt podává, může podat více návrhů prostřednictvím webového formuláře.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se tento projekt realizuje?

Město Vyšší Brod se prostřednictvím participativního rozpočtu snaží vytvořit podmínky pro aktivní zapojení svých občanů do rozhodování o vynaložení veřejných (městských) financí. Participace se tak stává velkou příležitostí pro ty občany města, kterým není město lhostejné a kteří jsou ochotni investovat vlastní úsilí a čas na jeho oživení.

Město ze svého rozpočtu vyčlenilo částku 400 000 Kč včetně DPH na realizaci projektů, které získají nejvyšší počet hlasů. I Vy se tak můžete stát aktivními hybateli města.

K čemu slouží?

Participativní rozpočet ve výši 400 000 Kč včetně DPH slouží k realizaci investičních i neinvestičních nápadů a projektů, které dokáží náš veřejný prostor oživit, doplnit anebo ho využít k novým, užitečnějším potřebám.  Příkladem může být dětské hřiště doplněné o veřejnou toaletu, vodní prvek, výsadba stromů anebo doplnění mobiliáře v místě, kde rádi trávíme volný čas, sportujeme, sdružujeme se. V neposlední řadě se participativní rozpočet stane databází námětů a potřeb pro budoucí zlepšení našeho města.

Jak funguje?

Snažíme se, aby vše pro Vás bylo maximálně jednoduché, a proto veškeré informace soustředíme na webové stránky: www.vysakspolecne.cz Prostřednictvím tohoto webu jednoduše vložíte svůj nápad na zlepšení města. Všechny návrhy, které od Vás obdržíme, posoudí pracovní skupina (dále jen skupina), která pro tento účel byla zřízena městem Vyšší Brod. Skupina má za úkol ověřit, zda došlé návrhy/nápady odpovídají pravidlům participativního rozpočtu. V případě, že skupina neshledá nedostatky, bude zahájeno hlasování veřejnosti. Právě Vaše hlasování tedy rozhodne o pořadí návrhů/nápadů. Podle pořadí návrhů budou vybrány návrhy, které v součtu svou finanční náročností nepřesáhnou částku 400 000 Kč včetně DPH. Tyto nápady budou následně realizovány.

Kolik projektů bude podpořeno a jak se určí jejich pořadí?

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných.

Částka 400 000 Kč včetně DPH se rozdělí mezi projekty postupně dle jejich pořadí. Počet projektů není taxativně vymezen, musí však být splněna podmínka dodržení celkového finančního limitu 400 000 Kč včetně DPH, přičemž 1 projekt nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč včetně DPH. V případě, že se nevyčerpá finanční limit 400 000 Kč včetně DPH, vrátí se nevyčerpaný rozdíl do rozpočtu města.

Kdo a kdy rozhoduje o tom, který projekt bude zařazen do veřejného hlasování?

Po ukončení fáze zasílání nápadů na zlepšení města zasedne pro tento účel zřízená pracovní skupina (dále jen skupina), která posoudí realizovatelnost zaslaných projektů dle pravidel participativního rozpočtu. Cíl/záměr projektů a jejich smysl a potřebnost bude hodnocen až ve veřejném hlasování. Projekty musí být v souladu s platnou legislativou, vyčleněným rozpočtem, územním plánem, strategickými dokumenty města a celkovým záměrem participativního rozpočtu.

Jak a kdy se lze do participativního rozpočtu zapojit?

Startujeme 1. 3. 2022. Od tohoto data můžete zasílat své návrhy a nápady na zlepšení města Vyšší Brod prostřednictvím webového formuláře na webu www.vysakspolecne.cz V případě, že nemáte přístup k internetu anebo preferujete osobní kontakt, můžete městský úřad.

Je zapotřebí, aby Váš nápad splňoval všechna pravidla participativního rozpočtu a následně získal co nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování. O výsledku veřejného hlasování bude každý informován prostřednictvím webuwww.vysakspolecne.cz, zpravodaje města a webu města.

Jakou částku mohu získat pro svůj návrh?

Maximální částka na 1 projekt je ve výši 200 000 Kč včetně DPH. Minimální částka není stanovena. Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod.

Jak a kdy se můj projekt – bude-li vybrán – zrealizuje?

S přípravou realizace vybraných projektů, město začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je město ve spolupráci s jeho předkladatelem. U každého projektu bude vždy stanoven předpokládaný harmonogram realizace, který závisí na typu projektu – např. zda je nutné získat stavební povolení apod. Doba celkové realizace je navržena na 12 měsíců. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.

Proč se hlasuje a jak hlasování probíhá?

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby. První způsob hlasování provedete Vy sami a je zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy kladné a 1 hlas záporný, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt využít pomoci pracovníků/pracovnic Turistického informačního centra. Pracovnice/pracovníci TIC s Vámi provedou hlasování na místě. U této možnosti hlasování je vyžadováno předložení občanského průkazu pracovníkům/pracovnicím TIC, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci pracovníků/pracovnic TIC, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Kladné a záporné hlasy jsou při veřejném hlasování velmi užitečné. Ukazují, které nápady mají jednoznačnou podporu a jsou líbivé, které nápady jsou pro veřejnost naopak nezajímavé a zbytečné a také které nápady jsou kontroverzní, tedy májí své zastánce i své odpůrce.

Co dělá pracovní skupina k tomuto projektu?

Skupina posuzuje realizovatelnost nápadů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu, přes soulad s rozvojovými dokumenty města, po kontrolu relevantnosti projektového rozpočtu k projektu.

Jak mám zajistit úspěch svého nápadu?

Pokud chcete, aby se Váš návrh stal vítězným anebo se stal jedním z vítězů participativního rozpočtu, ale nedokážete jednoznačně odhadnout např. finanční objem potřebný k realizaci Vašeho návrhu/nápadu, tak jsme tu pro Vás. Společně s kolegy Vám dokážeme se sestavením rozpočtu pomoci tak, abyste splnili podmínky participativního rozpočtování a Váš návrh mohl postoupit do fáze hlasování. Kontaktovat nás můžete na e-mailu: petr.stekly@neogenia.cz  , mistostarosta@mestovyssibrod.cz

Úspěch Vašeho projektu ale z velké části bude záležet přeci jenom na Vás. K získání potřebných hlasů, které Vám zajistí vítězství, bude  zapotřebí Vaší šikovnosti a ochoty spolupracovat s dalšími občany města, které pro svůj návrh/nápad získáte.

Máte dotazy? Napište nám. Rádi odpovíme.

Bc. Jan Straka, místostarosta. 725 483043, mistostarosta@mestovyssibrod.cz

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Bc. Jan Straka, místostarosta. 725 483043, mistostarosta@mestovyssibrod.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Obec Jinočany, paro@jinocany.cz