INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů  podle Čl. 13 a 14 Nařízení GDPR pro navrhovatele a podporovatele projektů  v rámci participativního rozpočtu města Jablonec nad Nisou

Statutární město Jablonec nad Nisou, v postavení subjektů osobních údajů, informuje navrhovatele a podporovatele projektů v rámci participativního rozpočtu města o zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém příslušný subjekt osobních údajů správci své osobní údaje poskytnul, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města Jablonec nad Nisou.

 

Správce osobních údajů:

Název organizace: statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

Kontaktní telefon: 

Kontaktní e-mail:  

Elektronická podatelna:  epodatelna@mestojablonec.cz 

ID datové schránky: wufbr2a

Web: https://www.mestojablonec.cz/  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Stanislav Cenek

Kontaktní telefon: + 420 602438259

Kontaktní e-mail: stanislav.cenek@gmail.com 

ID datové schránky:  xnwehcn

 

Subjekty osobních údajů:

Fyzické osoby – navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu města Jablonec nad Nisou.

 

Účelem:

Zpracování osobních údajů je vyhodnocování návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu.

 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

  1. zpracování návrhů projektů a předání podkladů pro orgány města Jablonec na Nisou,
  2. zajištění komunikace a spolupráce mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednávání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu z rozpočtu města,
  3. představení návrhu projektu na veřejném setkání,
  4. zveřejnění jména úspěšného navrhovatele.

 

Právní důvod zpracování:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. ( viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích )

 

Zpracovávané osobní údaje:

  1. Navrhovatelé projektů: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), kontaktní údaje (telefon, e-mail).
  2. Podporovatel/hlasující: identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště)

Způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování a ani k profilování subjektů osobních údajů.

Správce do zpracování nezapojil žádné jiné zpracovatele. 

Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat získané osobní údaje jinému správci v rámci EU ani jinému správci mimo EU. 

Správce ujišťuje subjekt osobních údajů, že přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření, aby osobní údaje, které zpracovává byly důsledně chráněny. Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je zpracování nezbytné a výhradně k účelu shora uvedenému.

Zaměstnanci a členové orgánů města Jablonec nad Nisou jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 

Doba zpracování osobních údajů:

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme písemnosti obsahující poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem města. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující osobní údaje na všech nosičích buď nevratně vymazány s výjimkou těch, u kterých je jejich další uchování nebytné, příp. jsou dále uchovávány dle zákona                       č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

 

Práva subjektů osobních údajů:

Subjekty osobních údajů – navrhovatelé a podporovatelé projektů v rámci participativního rozpočtu města Jablonec nad Nisou mají právo zejména: 

  1. požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, 
  2. vznést námitku proti zpracování, 
  3. podat stížnost u dozorového úřadu. 

Právo subjektů osobních údajů lze uplatnit písemně na výše uvedené adrese správce nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V Jablonci nad Nisou dne 29. 09. 2024.

 

Ing. Miloš Vele 

primátor města