Participativní rozpočet – Milionový nápad pro Kostelec

Město Červený Kostelec vyčlení na rok 2024 jeden milion korun na participativní část rozpočtu. V zásadě jde o možnost, Vás, kteří s Červeném Kostelci a jeho okolí žijete, navrhnout realizaci projektu a tím zacílit veřejné finance do míst, která považujete za potřebná. Vítězný návrh nebo návrhy budou realizovány podle náročnosti přípravy. Může se jednat například o vylepšení veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně, parkové úpravy, obnovu cest, vylepšení hřiště, drobnější rekonstrukce apod. Musí se jednat pochopitelně o vylepšení prostranství nebo objektů v majetku Města Červený Kostelec.

Návrhy bude možné posílat od 11. prosince 2023 do 31. března 2024. Hlasování o vybraných podnětech, která budou splňovat kritéria pravidel, proběhne v průběhu května 2024.

Pojďte s námi vymyslet a vybrat MILIÓNOVÝ NÁPAD PRO KOSTELEC.

Otázky a odpovědi

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je proces, při kterém se může veřejnost zapojit do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí, vymezených z rozpočtu města. V rámci tohoto procesu občané navrhují veřejně prospěšné projekty, o nich poté hlasují a diskutují a vybrané projekty město zrealizuje.

Jak to funguje?

Město vyčlení v rozpočtu peníze – lidé vymyslí návrhy a v termínu je podají na městský úřad – realizovatelnost návrhů prověří úředníci – o návrzích proběhne veřejné hlasování – město zajistí realizaci vybraných návrhů.

Co znamená, že projekt musí být veřejně prospěšný?

Každý navrhovaný projekt musí být přínosný pro širší okruh lidí, než je navrhovatel a jeho rodina. Je tedy nutné konkrétně popsat, jaký přínos a pro koho bude projekt mít.

Jaký projekt mohu podat?

Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru ve venkovním i vnitřním prostředí, který je ve vlastnictví města. Může se jednat např. o investice, opravy, nový mobiliář, vybavení pro sportovní nebo volnočasové vyžití, dopravní infrastrukturu, veřejnou zeleň, apod. Projekt musí být v souladu s Územním plánem a Strategickým plánem města a nesmí být v rozporu s platnou legislativou a právními předpisy a normami.

Chci podat návrh projektu – musím mít trvalé bydliště v Červeném Kostelci?

Trvalé a ani přechodné bydliště ve městě Červený Kostelec není podmínkou. Podat návrh projektu může každý, kdo má k Našemu městu nějaký vztah – žije zde, pracuje, studuje nebo zde jen tráví pravidelně svůj volný čas.

Mám dobrý nápad, ale nemám s tvorbou projektů zkušenosti, neorientuji se v elektronickém formuláři pro odevzdání návrhu projektu nebo si nevím rady s vyplněním rozpočtu.

Pro vyplnění formuláře není potřeba odborného vzdělání či předchozích zkušeností – vyplňujte jej vlastními slovy, čerpejte z internetu, nebo obdobných projektů, které jsou realizovány jinde, není nutné vymýšlet úplně nové věci. V případě jakýchkoli problémů s vyplněním formuláře, rozpočtu projektu, potřeby konzultace návrhu projektu, nebo nejistoty, zda je váš nápad pro participativní rozpočet vhodný, kontaktujte koordinátora participativního rozpočtu.

Jak zjistím, jestli je pozemek, ke kterému bych chtěl podat návrh, v majetku města Červený Kostelec?

Vlastnictví pozemku je možno zjistit v katastrální mapě na www.nahlizenidokn.cuzk.cz. Pokud si nebudete jistí, obraťte se na koordinátora participativního rozpočtu.

Je nutné pro návrh projektu zpracovávat vizualizaci?

Vizualizace návrhu projektu není povinnou přílohou. Slouží však pro lepší znázornění vašeho návrhu veřejnosti – vhodné jsou například i fotky aktuálního stavu nebo ukázky obdobných realizací z jiných měst. Pokud obrázek či vizualizaci nedodáte, bude navrhovanému projektu přidělen obrázek ilustrační.

Jak zjistím celkové náklady projektu? Proč se tím mám zabývat?

Smyslem participativního rozpočtu je i to, že se občané budou sami zajímat, kolik město za investiční a neinvestiční akce skutečně zaplatí. Je tedy zejména na navrhovateli, aby se snažil zjistit co možná nejpřesněji náklady na daný projekt. Je možné např. oslovit dodavatele, nechat zhotovit cenovou nabídku nebo zjistit ceny na internetu.

S případnými dotazy můžete kontaktovat koordinátora participativního rozpočtu.  

Jak odevzdám návrh projektu?

Projekty mohou být podávány jak online prostřednictvím elektronického formuláře, tak osobně v písemné formě na podatelně Městského úřadu, popřípadě zaslány poštou na adresu Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.

Kdo posuzuje, zda je projekt realizovatelný?

Podané projekty posuzuje před hlasováním pracovní skupina složená z pracovníků příslušných odborů městského úřadu ve spolupráci s městským architektem. Pokud by bylo shledáno, že je projekt realizovatelný po dílčích úpravách, bude jeho předkladatel vyzván k doplnění.

Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty radnice zrealizuje?

O výběru projektů rozhodnou sami občané formou elektronického hlasování na těchto webových stránkách.

Kdo se bude moci zapojit do hlasování?

Hlasování se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 15-ti let, kteří vlastní mobilní telefon.

Musím hlasovat elektronicky?

Hlasování bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím těchto webových stránek. Těm, kteří nemají přístup k internetu bude umožněno hlasování na městském úřadě prostřednictvím koordinátora (je nutno s sebou přinést mobilní telefon).

Kolik projektů bude realizováno?

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího (podle výsledku hlasování), až do vyčerpání alokované finanční částky určené v daném ročníku Participativního rozpočtu (v roce 2023 celkem 1 000 000 Kč). Přesný počet projektů, které budou zrealizovány, tedy není dopředu určen.

Kdo bude vítězné projekty realizovat?

Realizátorem vítězných projektů bude město Červený Kostelec.

Kdo se bude starat o zrealizované projekty, které vzniknou díky participativnímu rozpočtu?

Pokud výstupem projektu participativního rozpočtu bude hmotný majetek, pak jeho správu zajistí příslušný odpovědný odbor městského úřadu.

Pokud bych se svým návrhem neuspěl, mohu jej podat i v příštím roce?

Navrhovatelé, kteří neuspějí v letošním ročníku, mohou využít nabytých zkušeností pro podání návrhu v dalším roce.

Harmonogram
 • 1. Podávání návrhů projektů

  11.12. 2023 ‐ 31.3. 2024

 • 2. Schvalování/zamítání projektů

  1.4. – 30.4. 2024

 • 3. Hlasování o schválených projektech

  1.5. ‐ 31.5. 2024

 • 4. Zahájení příprav k realizaci

  1.6. 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu Města Červený Kostelec – MILIONOVÝ NÁPAD PRO KOSTELEC

Jaké návrhy lze podat?

 • Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany. Může se tedy jednat o úpravu veřejného prostoru nebo veřejné budovy.
 • Předpokládané finanční náklady nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč.
 • projekt musí být proveditelný, tj. jeho realizace nesmí být v rozporu se zákony, musí být v souladu s Územním plánem Červený Kostelec, Strategickým plánem rozvoje města Červený Kostelec a dalšími rozvojovými koncepcemi města.

Kdo může návrhy podávat?

 • Předkladatelem návrhu projektu může být fyzická osoba starší 15 let.
 • Pokud je předkladatelem spolek, klub, svaz, musí se jednat o instituci se sídlem nebo provozovnou ve správním území města.
 • Předkladatelem může být také majitel nemovitosti v katastrálním území spadající pod správu Města Červený Kostelec.

Kdy a jak je možné podávat návrhy?

 • Návrhy můžete podávat os 11. 12. 2023 do 31. 3. 2024.
 • Návrhy můžete podat ZDE nebo písemnou formou na podatelně Městského úřadu Červený Kostelec, popřípadě poštou na adresu Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.
 • Předkladatel může předložit více návrhů projektů.

Jaké jsou náležitosti návrhu projektu?

 • Návrh projektu musí obsahovat vyplněný formulář pro podání návrhu projektu a celkové předpokládané náklady související s realizací návrhu.
 • Fotografii místa zachycující stávající stav, ilustrační obrázek a případně vizualizaci.
 • Realizaci návrhů můžete konzultovat s koordinátorem v záležitostech participativního rozpočtu jimž je referentka odboru rozvoje města Ing. Marta Winterová (marta.winterova@mestock.cz)

Kdy a jak občané rozhodnou, co se z návrhů realizuje?

 • Rozhodne hlasování o podaných projektech, které budou posouzeny komisí z řad zaměstnanců městského úřadu za účasti městského architekta jako realizovatelné.
 • Podrobnosti, jak hlasovat se dozvíte před jeho spuštěním v průběhu měsíce května na stránkách.
 • Hlasování se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 15 let.
 • Výsledky hlasování budou zveřejněny do 5 pracovních dnů na stránkách.
Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Červený Kostelec, marta.winterova@mestock.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Červený Kostelec, marta.winterova@mestock.cz