politik
Participativní rozpočet města Kunštát

Město Kunštát má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství města, proto rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Těšíme se na vaše nápady.

Vladimír Tenora

místostarosta města

Harmonogram 2024
 • 1. Podávání návrhů

  23. 5. 2024 – 19. 8. 2024

 • 2. Schvalování / zamítání návrhů

  20. 8. 2024 – 30. 9. 2024

 • 3. Hlasování o schválených projektech

   1. 10. 2024 – 30.10.2024

 • 4. Zahájení příprav k realizaci

  Od 1. 11. 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

1. Návrh

Návrh (projekt – nápad jak vylepšit naše město) můžete podat 2 způsoby:

 • prostřednictvím webového formuláře – zde se vyplní kontaktní údaje; odhadovaná výše rozpočtu pro projekt; místo, kde by projekt měl být realizován a také zde uvede celkový záměr projektu, tzn. jaký cíl má projekt, co se jeho realizací změní anebo zlepší v městě, popřípadě místní části). 
 • na městském úřadu, kde společně dotazník vyplní

Pro první ročník participativního rozpočtu bude vyčleněno 300 tis. Kč včetně DPH.

Místem realizace projektu musí být:

 • veřejný prostor, jímž rozumíme pozemek nebo budovu ve vlastnictví města Kunštát, včetně místních částí Hluboké, Rudka, Sychotín, Touboř a Újezd. Projekt nemůže být realizován na pozemcích anebo v budovách, které nevlastní město Kunštát

2. Finanční rámec

Finanční náročnost projektu nesmí přesáhnout částku 150 tis. Kč včetně DPH, tzn.: 1 projekt = max. 150 tis. Kč včetně DPH. Minimální částka pro projekt  je stanovena 30 000,- Kč vč. DPH na 1 projekt. Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod.Pokud projekt bude obsahovat částku vyšší, bude bez dalšího vyřazen pro nesplnění podmínek pravidel a nebude postoupen ke hlasování veřejnosti. Navrhovatelé mohou podávat návrhy (projekty) nejenom investičního charakteru, ale mohou navrhovat i tzv. měkké projekty (jako např. různé vzdělávací workshopy, kulturní vystoupení atp.).

Návrh musí být realizovatelný ve stávajících podmínkách za použití standardních postupů a technologií. Nepředkládejte projekty, u kterých je zcela zjevné, že jsou nerealizovatelné.

Návrh musí být v souladu s platnou legislativou ČR a platnými strategickými dokumenty města Kunštát (např. s územním plánem obce, atp.). 

Návrhy, které budou obsahovat charitativní předmět, budou z participativního rozpočtu bez dalšího vyřazeny.

3. Kdo může návrh podat?

 • fyzická osoba starší 15 let trvale žijící v městě Kunštát a místních částech Hluboké, Rudka, Sychotín, Touboř a Újezd
 • právnická osoba podnikající se sídlem v městě Kunštát a místních částech Hluboké, Rudka, Sychotín, Touboř a Újezd

Návrhy mohou být předkládány v neomezeném množství, každý navrhovatel může podat maximálně 2 návrhy (projekty).

 

NÁVRHY JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 27. 5. 2024 do 19. 8. 2024.

 

Návrhy, které budou doručeny po tomto datu, tzn. po 19. 8. 2024 nebudou zařazeny k posuzování a následně k hlasování veřejnosti.

Po ukončení fáze zasílání návrhů zasedne pro tento účel zřízená pracovní skupina (dále jen skupina), která posoudí realizovatelnost zaslaných projektů dle pravidel participativního rozpočtu. Projekty musí být v souladu s platnou legislativou, vyčleněným rozpočtem, územním plánem, strategickými dokumenty obce a celkovým záměrem participativního rozpočtu.

4. Hlasování veřejnosti

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby:

 • První způsob hlasování bude zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující bude mít k dispozici vymezený počet kladných a záporných hlasů, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Přesný počet hlasů bude stanoven na základě počtu projektů, které postoupí k veřejnému hlasování. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.
 • Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt, využít pomoci na městském úřadu. U této možnosti hlasování je vyžadováno předložení občanského průkazu, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci MěÚ, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných.

Návrh, který získá více jak 25% podíl negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných návrhu, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

O výsledku veřejného hlasování bude každý informován prostřednictvím webu kunstatskymesec.cz; aplikací Mobilní rozhlas, sociálních sítí a zpravodaje města.

5. Realizace vítězných projektů

Vítězné návrhy by měly být zrealizovány do 12 měsíců od jejich výběru, tj. vítězstvím v participativním rozpočtu. S přípravou realizace vybraných projektů, obec začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je město Kunštát ve spolupráci s jeho předkladatelem. U každého projektu bude vždy stanoven předpokládaný harmonogram realizace, který závisí na typu projektu – např. zda je nutné získat stavební povolení, územní souhlas apod. Doba celkové realizace je navržena na 12 měsíců. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.

Máte dotaz? Napište nám!

Vladimír Tenora

mu@kunstat-mesto.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Kunštát, mu@kunstat-mesto.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Kunštát, mu@kunstat-mesto.cz