Ročník 2023
nas_obvod-2023

Návrh lokality č. 1: Partyzánské náměstí

Zdůvodnění návrhu lokality

Partyzánské náměstí je vnímáno jako neutěšené prostředí. V důsledku růstu kořenů stromů dochází k výraznému zvlnění starých a neudržovaných chodníků. Na náměstí se nachází zničené lavičky, které mnohdy již neslouží k odpočinku a relaxaci. Celkový dojem kazí i vzrostlé stromy, které jsou částečně suché a mohou tak zvyšovat riziko nebezpečí pro občany, kteří místem prochází. 

Návrh vize proměny lokality

Lokalita Partyzánského náměstí by potřebovala obnovit zpevněné plochy, zejména chodníky, které jsou v důsledku růstu kořenů stromů zvlněné a poškozené. Revitalizace by měla zahrnovat i doplnění o kvalitní mobiliář v podobě laviček, které by sloužily ke kvalitnímu odpočinku a relaxaci, a odpadkové koše, které by zajistily čistotu v okolí náměstí. Ke zvelebení místa by prospěla i obnova zeleně, zejména ořezy suchých částí stromů, které mohou zvyšovat riziko nebezpečí při pohybu obyvatel, vykácení již nevyhovujících stromů a následná výsadba vhodné zeleně v podobě stromů, keřů, případně i květinových záhonů. 

Návrh lokality č. 2: Ul. Engelmüllerova (vedle ZŠ Nádražní)

Zdůvodnění návrhu lokality

Lokalita je zastíněna vzrostlými stromy a je průchozí ze sídliště, směrem k ul. Nádražní, kde se nacházejí zastávky MHD. V prostoru jsou vychozené cestičky na travnatých plochách a zpevněné plochy neodpovídají kvalitě pro častý pohyb obyvatel nejen sídliště, ale i základní školy, která se nachází v těsné blízkosti navrhované lokality. V důsledku vyšší koncentrace lidí a nedostatečné údržby místo chátrá a nevyužívá svého potenciálu pro odpočinek a relaxaci.

Návrh vize proměny lokality

Navrhovatelka by preferovala vytvoření odpočinkové zóny, která by sloužila žákům nejen základní školy, ale také cestujícím městskou hromadnou dopravou a případným kolemjdoucím. Místo by si žádalo doplnění o vhodný a kvalitní mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů, které by zajistily pořádek v okolí frekventovaného místa. Žádoucí by byla i úprava nejen zelených povrchů a vzrostlých stromů, ale i oprava povrchů zpevněných. Výsledkem revitalizace by mělo být místo/prostor, které není jen průchozí spojkou, ale i odpočinkovou zónou.

Návrh lokality č. 3: Sportovní hřiště na Šalamouně

Zdůvodnění návrhu lokality

Autorka navrhla lokalitu sportovního hřiště na Šalamouně, které se nachází ve dvoře ulic Zelená a Nedbalova. Hlavním důvodem výběru je bezpečnost dětí při využívání tohoto hřiště, která je velice ohrožená, a to z důvodu, že hřiště není nikterak oplocené, bezpečnostně zajištěné a nachází se v těsné blízkosti vozovky. Během her míče často končí na vozovce a ohrožují tak nejen projíždějící auta, ale i děti, které za míčem vybíhají. Dalším důvodem je nedostatečné a zastaralé vybavení sportovního hřiště pro malé i starší děti, ale také nevyhovující mobiliář, který by sloužil odpočinku starším generacím. 

Návrh vize proměny lokality

Prioritou by měla být bezpečnost dětí a autorka tedy navrhuje doplnit částečné bezpečnostní oplocení (ze strany vozovky), aby míče (případně jiné sportovní pomůcky) nekončily ve vozovce. Tím pádem dojde k zamezení toho, aby děti na tuto vozovku vbíhaly, jako se to děje nyní. Autorka by dále ocenila celkovou revitalizaci tohoto sportovního hřiště, která by spočívala ve výměně a doplnění basketbalových košů, výměně hracího povrchu z betonového na umělý sportovní pryžový povrch, tzv. tartan a případné doplnění hracích fotbalových brán apod. V neposlední řadě by mělo dojít k výměně nevhodného mobiliáře v podobě laviček.  

Návrh lokality č. 4: Dětské hřiště Mánesova

Zdůvodnění návrhu lokality

Stávající hřiště se podle autorky nachází v hrozném stavu. Z důvodu absence dalších dětských hřišť je dětské hřiště v blízkosti ulice Mánesova často využívané nejen dětmi z okolních sídlišť, ale také školkami nacházející se v jeho blízkosti. Hřiště není udržované, průlezky zanedbané a povrch je pro děti nevyhovující. Autorka navštívila i jiná hřiště podobného typu a ze zkušenosti ji zde na tomto hřišti chybí zejména houpačky, jak pro malé, tak i větší děti.

Návrh své vize proměny lokality

Autorka navrhuje celkovou revitalizaci dětského hřiště, neboť z důvodu jeho dlouholetého provozu jsou viditelné známky jeho opotřebení a nevyhovujícího stavu. Revitalizace by měla zahrnovat změnu povrchu, z travnatého na jiný, udržitelnější. Poté doplnění zejména houpaček, případně dalších dětských atrakcí. V neposlední řadě by také autorka doporučila nainstalovat kamerový systém, který by byl pod dohledem městské policie, a to z důvodu dodržování pořádku nejen na hřišti, ale i v těsné blízkosti.

Návrh lokality č. 5: Lokalita ul. Jílová

Zdůvodnění návrhu lokality

Seskupení ulic Jílová, Spodní a Vaškova je opomíjená lokalita odříznutá od zbytku města silnicemi s vytíženým provozem (ulice Mariánskohorská, Cihelní a Místecká). Současný veřejný prostor je nefunkční z hlediska trávení volného času. Chybí zde jakékoliv občanské vybavení ve veřejném prostoru kromě stále přeplněných kontejnerů, vhodná zeleň i mobiliář. Absence dětského hřiště vybízí k tomu, že si děti hraji na ulici, mezi garážemi a na ilegálních skládkách. Současný veřejný prostor je nefunkční z hlediska trávení volného času. Místním obyvatelům nic nenabízí, a proto k němu nemají vůbec žádný vztah a tím ani potřebu o něj pečovat. Z vlastní zkušenosti nejen autorce, ale i dalším obyvatelům, bydlení v této lokalitě nepřináší radost a nejsou hrdí na to, že zde bydlí.

Návrh své vize proměny lokality

Autorka a její sousedé chtějí v lokalitě ulice Jílová zbudovat jednoduchý, víceúčelový prostor pro krátkodobou rekreaci. Do lokality by chtěli neotřelou formou doplnit interaktivní objekty, které reagují na potřebu bezpečného veřejného prostoru přístupného pro všechny obyvatele lokality. Ti tak poprvé dostanou stejné právo trávit svůj volný čas venku bez nutnosti stěhovat si ven svůj nábytek. Vznikl by tak prostor pro komunitní akce, vystoupení a workshopy s dětmi, tedy funkční, stabilní a strukturovaná zóna pro trávení volného času, odpočinku a setkávání se širokým sousedstvem, nejen s nejbližšími sousedy a rodinou. Do tohoto prostoru by místní obyvatelé chtěli umístit také informační nástěnku a při realizaci využít recyklaci použitých materiálů všude, kde to bude možné. Tento návrh bude obyvatele těšit nejen svým využitím, ale má ambice i ve své estetičnosti (př. Stage umístěná v galerii PLATO).

Návrh lokality č. 6: Mecnarovského sad

Zdůvodnění návrhu lokality

Mecnarovského sad se nachází v sociálně vyloučené lokalitě Zadní Přívoz. Přestože Mecnarovského sad je velký prostor s potenciálem pro využití k trávení volného času rodin s dětmi, tak zde nejsou žádné prvky pro děti. V parku se nenacházejí ani lavičky, kde by se mohli místní obyvatelé setkávat.  Děti proto často tráví svůj čas pobíháním po ulicích, což je pro ně nebezpečné a může docházet k nehodám. Revitalizace prostranství v Mecnarovského sadu je také součástí strategie Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035. Od roku 2020 do lokality dochází komunitní pracovnice Diecézní charity ostravsko-opavské, které intenzivně podporují místní obyvatele v rozvoji jejich lokality. V loňském roce za podpory komunitních pracovnic, zde aktivní obyvatelé ze Zadního Přívozu uspořádali po dlouhé době první komunitní akci pro místní obyvatelé, na které se setkalo mnoho lidí. Akce se zúčastnilo více než 150 dětí a všichni si to velice užili.

Návrh své vize proměny lokality

Mecnarovského sad má velký potenciál pro vybudování dětského hřiště a odpočinkové zóny pro místní obyvatelé. Lidé by se zde mohli setkávat, sbližovat, utužovat své vztahy, děti potkávat se svými kamarády a spolužáky. Místo má také potenciál pro pořádání pravidelných akcí pro místní obyvatele např. dětský den. V Mecnarovského sadu ani jeho širším okolí se nenachází žádné herní prvky pro trávení volného času dětí, jako jsou – houpačky, průlezky, skluzavka, pískoviště, kolotoč, workoutové hřiště apod. V nejlepším případě vytvořit hřiště s prvky pro malé i větší děti, které bude propojeno s částí doplněnou o mobiliář, kde by svůj volný čas trávili i dospělí a starší lidé. Nemělo by se zapomenout ani na odpadkové koše, aby byl v prostoru této lokality udržován pořádek.

Do rozhodování o podobě hřiště a odpočinkové zóny by měly být zapojeny v rámci veřejného setkání také místní obyvatelé všech věkový kategorií, ale také děti a mládež, tak aby úprava prostranství, co nejvíc odpovídala jejich přáním a požadavkům. V ideálním případě by v lokalitě mělo vzniknout místo, kde mohou svůj volný čas trávit všechny generace, tj. děti, rodiče i prarodiče.

Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Mgr. Anna Štěrbová

nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz