Participativní rozpočet obce Ořechov u Brna

Chcete se podílet na podobě naší obce? Navrhněte svůj projekt!
orechov-mobil
Co je participativní rozpočtování?

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi obcí Ořechov a občany při rozhodování o rozdělení financí z obecního rozpočtu. Cílem participativního rozpočtu je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu obce, zvyšovat kvalitu života v obci, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.

Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz obecního rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují občané společně se svými volenými zastupiteli. Občané pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v obci vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se občané za asistence obce setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají prostřednictvím Navrhovatele obci Ořechov k posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které návrhy občanů má obec realizovat.

Harmonogram participativního rozpočtu
 • Veřejné informování občanů o PR

  leden 2020

 • 2. Podávání Návrhů projektů občany

  únor, březen 2020

 • 3. Schvalování nebo zamítání podaných Návrhů

  duben 2020

 • 4. Veřejná prezentace projektů

  duben 2020

 • 5. Hlasování o navržených projektech

  květen 2020

 • 6. Realizace vítězných projektů

  od června 2020

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné elektronicky prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše dvěma navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu obce Ořechov

1 Preambule

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi obcí Ořechov a občany při rozhodování o rozdělení financí z obecního rozpočtu. Cílem participativního rozpočtu je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu obce, zvyšovat kvalitu života v obci, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.

Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz obecního rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují občané společně se svými volenými zastupiteli. Občané pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v obci vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se občané za asistence obce setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají prostřednictvím Navrhovatele obci Ořechov k posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které návrhy občanů má obec realizovat.

2. Základní pojmy

Participativní rozpočet („PR“) je proces, v rámci kterého je občanům obce umožněno rozhodovat o části jejího rozpočtu.

Pravidla PR jsou dokumentem vydaným Zastupitelstvem obce Ořechov obsahujícím informace k zahajovanému ročníku PR.

Občan obce je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Ořechov a dosáhla věku 18 let.

Navrhovatel je občan obce (zástupce nejméně 5 dalších občanů obce), který návrh projektu podal.

Projekt je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území obce.

Komise pro PR je tříčlenným poradním orgánem starosty obce a je ustanovená z řad zastupitelů obce. Komise zajišťuje organizaci PR, komunikaci s Navrhovateli projektů, konzultuje jejich návrhy a plánuje veřejná setkávání a informovanost. Komise pro PR dále monitoruje a dohlíží na průběh realizace vítězného projektu.

3. Obecná ustanovení

 1. Společný projekt Zastupitelstva obce Ořechov a občanů obce Ořechov je označen jako „Participativní rozpočet“ (dále jen ,,PR“). PR je souborem věcných, časových a osobních podmínek pro činnosti vedoucí k veřejně prospěšnému účelu.
 2. Realizace projektu je v kompetenci obce Ořechov.
 3. Projekt musí být v souladu s Územně plánovací dokumentací platnou pro území obce.
 4. Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na území obce.
 5. Finanční částka projektu PR nesmí přesáhnout částku vymezenou rozpočtu obce.
 6. Celková finanční částka, která bude určena na Participativní  rozpočet  bude vyčleněna v rámci Návrhu rozpočtu obce Ořechova na daný kalendářní rok. Tato finanční částka se stanovuje včetně DPH.
 7. Návrhy projektů v rámci PR (dále jen ,,Návrh“) musí podpořit minimálně 5 občanů obce. Projekt může být realizován buď na celkovém území obce Ořechov, nebo se může realizace vztahovat k určité oblasti obce. Pokud se projekt týká pouze určité oblasti, musí být Návrh podpořen minimálně 5 občany s trvalým pobytem právě v této lokalitě.
 8. Do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) PR, bez ohledu na případné příjmy.
 9. Veškeré příjmy generované projektem v rámci PR budou náležet do rozpočtu obce.
 10. V případě, že přidělená finanční částka určena na PR nebude vyčerpána, bude převedena do rozpočtu obce.

4.Cíl PR

Cílem PR je realizovat pilotní projekt a v budoucnu pokračovat v projektu participativního rozpočtování.

5. Základní principy realizace PR

Pro úspěšnou realizaci PR je nutné respektovat tyto základní principy:

 1. budování partnerství veřejného sektoru a občanské společnosti,
 2. jasný proces a pravidla,
 3. dostatečné zdroje, čas a znalosti,
 4. vzájemné učení se a výměna informací,
 5. koncepčnost, vedení procesu a zpětná vazba,
 6. udržitelnost a adaptace procesu,
 7. termíny pro realizaci jednotlivých aktivit.

6. Postup přípravy realizace PR

Příprava realizace PR je rozdělena do několika základních etap, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 – Harmonogram PR. Uvedené termíny v harmonogramu PR jsou orientační a budou upřesňovány v průběhu realizace projektu.

7. Informování obyvatel obce o PR

 1. Informování občanů probíhá průběžně po celý rok. Klíčová je první fáze, kdy bude využito všech prostředků, které má obec k dispozici, aby informovala o zahájení PR takovým způsobem, který bude motivovat všechny občany k účasti v PR.
 2. Informování proběhne prostřednictvím zasedání zastupitelstva obce, Ořechovského zpravodaje, webových stránek obce (www.orechovubrna.cz), v aplikaci mobilního rozhlasu a informativních veřejných setkáních.
 3. V rámci obce Ořechov je vytvořeno Kontaktní místo, kterým je Obecní úřad Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44  Ořechov. Kontaktní místo:
  • poskytuje konzultace k PR,
  • distribuuje podklady pro podání Návrhů,
  • slouží jako místo pro podávání Návrhů.

8. Podávání Návrhů občany

Podávání Návrhů se řídí následujícími pravidly:

 1. Návrh může podat každý občan obce, který dovršil 18 let a má v obci trvalý pobyt.
 2. Návrh se podává na předepsaném formuláři (Příloha č. 1 – Podání návrhu PR).
 3. Návrh musí podpořit písemně na formuláři (Příloha č. 3 – Podpisový arch PR) alespoň 5 občanů obce.
 4. Každý občan může podat i podpořit více než jeden Návrh, přičemž může jít i o Návrhy, které mají shodný či obdobný obsah.
 5. Návrh na čerpání PR se vztahuje na celé katastrální území obce Ořechov.

Součástí Návrhu (Příloha č. 1 – Podání návrhu PR) je:

 • název,
 • anotace Návrhu (max. 200 znaků),
 • popis Návrhu,
 • charakteristika využitelnosti Návrhu obyvateli obce,
 • místo realizace návrhu (včetně přesného určení nemovitosti, na které má být Návrh realizován),
 • předpokládané náklady související s realizací Návrhu, včetně DPH (Příloha č. 2 – Náklady PR),
 • podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu alespoň 5 dalších občanů z určité oblasti obce, ve které má být návrh realizován (Příloha č. 3 – Podpisový arch),
 • ilustrační fotografii nebo obrázek určený k prezentaci Návrhu na webu PR, jehož autorem je předkladatel Návrhu,
 • situační nákres místa, kde se má projekt realizovat (pokud přichází v úvahu),
 • datum zpracování Návrhu.
 1. Návrh musí splňovat následující podmínky:
  • jeho realizace musí být v kompetenci obce,
  • musí být realizován přednostně na pozemku obce Ořechov,
  • odhadované náklady na realizaci nesmí přesáhnout finanční prostředky 250.000 Kč včetně DPH na jeden projekt.
 2. Termín přijímání Návrhů je stanoven na období od 1. 2. do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Tato informace bude zveřejněna prostřednictvím informačních prostředků obce.
 3. Formulář pro podání Návrhu se podává následujícím způsobem:
  • písemnou formou na adresu: Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov v zalepené obálce viditelně označené textem ,,PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“),
  • elektronicky e-mailem na elektronickou adresu projektu – starosta@orechovubrna.cz
  • elektronicky do datové schránky obce – bmbbcae
  • Všechny formuláře vztahující se k Participativnímu rozpočtu jsou dostupné v elektronické verzi na webové stránce obce www.orechovubrna.cz, nebo je možné si je vyzvednout na Obecním úřadě Ořechov.
 4. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze Katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být Návrh realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne Koordinátor.
 5. Komise pro PR provádí obsahovou kontrolu odevzdaných Návrhů projektů. To znamená zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 5 občanů, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkových poměrů nemovitostí, na nichž má být projekt realizován.
 6. V případě nedostatků nebo předložení nekompletního Návrhu bude do 7 pracovních dnů od odevzdání navrhovatel vyzván ke sjednání nápravy.
 7. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 7 pracovních dnů od data výzvy, nebude Návrh zařazen do dalšího procesu posuzování.

9. Verifikace a zhodnocení návrhů projektů

 1. Po formální kontrole Návrhů Komise pro PR předá své výsledky starostovi obce k jejich dalšímu projednávání.
 2. Komise pro PR společně se starostou obce posoudí realizovatelnost Návrhů, přičemž se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího návrhu rozpočtu Návrhu. Posuzováno bude zejména:
  • realizace v pravomoci obce,
  • majetkové poměry vztahující se k pozemku, na němž má být Návrh realizován,
  • realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity obce Ořechov,
  • rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám. Bude-li zjištěn rozdíl mezi rozpočtem uvedeným v Návrhu a rozpočtem odhadovaným obcí Ořechov, bude Navrhovatel kontaktován za účelem odstranění rozporů. V případě, že nebude možné dosáhnout shody, budou nadále u Návrhu uváděny náklady odhadované obcí Ořechov.
 3. Na základě tohoto posouzení budou Návrhy rozděleny do tří skupin:
  •  realizovatelné v podobě navržené Navrhovatelem,
  • realizovatelné po dílčích úpravách (např. změně aktivit, snížení nákladnosti apod.),
  • nerealizovatelné.
 4. V případě Návrhů zařazených ve skupině dle bodu 3 písm. b) je Komise pro PR odpovědná za další komunikaci s Navrhovatelem a nabídnutí mu možnosti konzultovat a upravit daný Návrh tak, aby se stal realizovatelným a aby mohl být prezentován při veřejné prezentaci. V případě, že Navrhovatel nebude souhlasit s úpravou Návrhu do podoby, která by umožňovala realizaci v souladu s těmito Zásadami, bude Návrh přeřazen do skupiny bodu 3 písm. c). Ostatní Návrhy budou zařazeny do hlasování.
 5. Po odborném posouzení Návrhů komisí pro PR a starostou obce budou všechny návrhy předány ke schválení zastupitelstvu obce, které rozhodne, které realizovatelné projekty budou realizovány.
 6. Konzultace nad Návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální Návrhy mohly být prezentovány během následující fáze dle Článku X.

10. Veřejná prezentace Návrhů

 1. Prezentace všech realizovatelných projektů proběhne formou minimálně jednoho veřejného setkání s občany obce na veřejné prezentaci. Veřejné setkání slouží ke společnému dialogu a diskuzi nad předloženými Návrhy.
 2. Veřejné setkání se bude konat v pracovní den příslušného kalendářního roku, a to v odpoledních hodinách a v prostorách, které jsou přístupné široké veřejnosti.
 3. Veřejné setkání bude svoláno nejpozději 7 dní před jeho konáním. Průběh veřejného setkání umožní účastníkům především:
  • seznámit širokou veřejnost s jednotlivými Návrhy, které budou zařazeny do hlasování,
  • prezentovat stanoviska obce Ořechov k jednotlivým Návrhům,
 4. Všechny realizovatelné Návrhy zařazené do hlasování budou obcí Ořechov po veřejné prezentaci zveřejněny v pořadí předložení prostřednictvím informačních prostředků obce.

11. Veřejné hlasování o Návrzích

 1. Hlasovat o předložených realizovatelných Návrzích je možné během hlasovacího období.
 2. Hlasovací období vyhlásí starosta nejpozději 7 dnů před jeho začátkem.
 3. Pravidla pro hlasování:
  • hlasování se zúčastní občané staří 16 a více let s trvalým pobytem v obci,
  • každý občan má k dispozici dva hlasy. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi dva libovolné projekty, jednomu zveřejněnému projektu však maximálně jeden hlas. Pokud by hlasující udělil jednomu projektu více než jeden hlas, stává se jeho hlasování neplatné,
  • v elektronické podobě hlasování probíhá přes mobilní rozhlas,
  • odevzdáním vyplněného hlasovacího lístku (Příloha č. 5 – Hlasovací lístek) do zapečetěné schránky umístěné v budově Obecního úřadu Ořechov v určeném termínu. Hlasovací lístek si bude možné vytisknout z webových stránek www.orechovubrna.cz nebo bude k vyzvednutí na Obecním úřadě Ořechov.

12. Výsledky hlasování

 1. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem:
  • pro jednotlivé Návrhy se sečtou všechny platné hlasy (v tištěné i elektronické podobě),
  • na základě získaných hlasů bude sestaveno pořadí pro všechny Návrhy zařazené do hlasování,
  • vítěznými se stanou Návrhy projektů, které budou mít po sečtení všech platných hlasů nejvyšší počet hlasů, v pořadí jedna až čtyři. V případě rovnosti počtu hlasů se o postupujícím Návrhu projektu rozhodne losem,
  • výsledky hlasování budou zveřejněny do 7 pracovních dnů od ukončení hlasovacího období,
  • výsledky budou obsahovat celkový počet platných hlasů odevzdaných pro každý Návrh projektu.
 2. Výstupem hlasování jsou Výsledky hlasování, které obsahují:
  • počet hlasujících a počet platných hlasů odevzdaných v rámci hlasování,
  • seznam Návrhů doporučených k realizaci včetně finančních prostředků jim přidělených.
 3. Na základě Výsledů hlasování je sestaven Seznam čtyř vítězných Návrhů k realizaci. Seznam vítězných Návrhů je zveřejněn prostřednictvím informačních prostředků obce.

13. Realizace vítězných Návrhů

 1. Realizaci vítězných Návrhů projektu schvaluje starosta obce.
 2. Realizaci vítězných Projektů zajišťuje obec v případné spolupráci s Navrhovatelem projektu a jeho podporovateli.
 3. Vítězné Projekty budou financovány z rozpočtu obce Ořechov.
 4. Na realizaci schváleného Projektu není právní nárok.
 5. Pokud bude vítězný Projekt potřebovat stavební či jiné povolení, realizace proběhne po získání potřebného povolení.

14. Vyhodnocení PR

 1. Hodnocení každého ročníku PR proběhne ve spolupráci s komisí pro PR a zohlední se jejich stanoviska a připomínky.Hodnocení procesu se zaměří především na vyhodnocení těchto Zásad z hlediska:
  • zvolených postupů pro vstup veřejnosti do rozhodování,
  • kvalitu jednosměrných toků informací – informační kampaň,
  • kvalitu nástrojů sloužících pro konzultaci a spolurozhodování – veřejná setkání,
  • kvality řízení procesu a kapacit Obce Ořechov pro realizaci dalšího ročníku PR.
 2. Vyhodnocení bude předloženo Zastupitelstvu obce Ořechov dle harmonogramu (Příloha č. 4 – Harmonogram PR).

15. Závěrečná ustanovení

Zásady participativního rozpočtu obce Ořechov byly schváleny Zastupitelstvem obce Ořechov na veřejném zasedání konaném dne 11. 12. 2019 usnesením č. 130/2019 a nabývají platnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem obce Ořechov.

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Tomáš Dudík, Obec Ořechov, starosta@orechovubrna.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Tomáš Dudík, Obec Ořechov, starosta@orechovubrna.cz