POČERNICKÝ MĚŠEC - participativní rozpočet

Veřejné projednání, při kterém budou mít navrhovatelé možnost vybrané projekty představit, se bude konat ve středu 27.4. 2022 od 17.30 ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10. Každý účastník bude mít prostor cca 10 min pro prezentaci včetně doplňujících dotazů od veřejnosti.
ruka-dolni-pocernice
Participativní rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice

Participativní rozpočet (dále jen PR) je proces, který napomáhá rozdělování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich hodnocení, hlasování a realizace vítězných projektů.

Městská část Praha – Dolní Počernice v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů. Samotnou realizaci vybraných projektů provádí výhradně městská část.

Harmonogram
 • 1. sběr návrhů názvů

  15.9. – 22.11.2021

 • 2. výběr finálního názvu

  23.11. – 30.11.2021

 • 3. podávání návrhů projektů

  1.12. – 28.2.2022

 • 4. schvalování/zamítání projektů

  1.3. – 30.4.2022

 • 5. hlasování o schválených projektech

  1.5. – 31.5.2022

 • 6. zahájení příprav k realizaci

  1.6.2022

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022

1. Úvod

Participativní rozpočet (dále jen PR) je proces, který napomáhá rozdělování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich hodnocení, hlasování a realizace vítězných projektů.

Městská část Praha – Dolní Počernice v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů. Samotnou realizaci vybraných projektů provádí výhradně městská část.

2. Finanční rámec

 1. Finanční částka, vyčleněná na projekty realizované z PR MČ Praha – Dolní Počernice (dále jen MČ) pro rok 2022 je stanovena ve výši 500.000Kč.
 2. Náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout částku 250.000Kč, a to včetně DPH a nákladů, souvisejících s realizací (např. náklad na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.).
 3. Minimální náklady na jeden projekt nesmí být nižší než 20.000Kč včetně DPH.
 4. Realizováno bude tolik návrhů (projektů), jejichž celková finanční náročnost nepřesáhne vyčleněnou částku.
 5. Finance PR nesmí propagovat produkty, služby či stanoviska subjektů komerčního či podnikatelského charakteru.
 6. Z PR nemohou být podporovány provozní náklady příspěvkových organizací MČ, spolků a občanských sdružení.
 7. Návrh investičního charakteru nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10% jeho pořizovací ceny.
 8. Návrh musí být udržitelný po dobu alespoň 3 let.
 9. Navrhovatelé berou na vědomí, že vítězné projekty nemusí být realizovány v přesně navrhovaném rozsahu.
 10. Finanční odměna pro navrhovatele realizovaných projektů činí 1% přidělené dotace na realizovaný projekt, minimálně 1.000 Kč.

3. Majetkoprávní a územní vazby

 1. Projekt musí být realizován v katastrálním území Dolní Počernice nebo na objektech a veřejně přístupných pozemcích ve svěřené správě MČ 
 2. Realizace projektu musí být v kompetenci MČ.
 3. Realizace projektu musí být v souladu s platnou legislativou, rozvojovou dokumentací MČ a s platným územním plánem HMP.

4. Pravidla pro podávání návrhů

 1. Navrhovatelem projektu může být pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Dolní Počernice.
 2. Každý občan může podat či podpořit maximálně dva návrhy projektu.
 3. Lhůta pro podávání návrhů je od 1.12. 2021 do 28.2. 2022.
 4. Návrh projektu musí být podán na podatelnu MČ elektronickou nebo tištěnou formou na předepsaném formuláři (viz. příloha PR) s viditelným označením „xxxx“ (pracovní název) nebo prostřednictvím www.praha-dolní počernice.cz v takové formě, aby mohl být použit pro prezentaci na webu nebo při veřejném projednávání, a to nejpozději do 28. 2. 2022 do 17hod.
 5. Návrhy shromažďuje koordinátorka PR Markéta Brožová, která provede formální kontrolu jejich správnosti a nejpozději do 7 pracovních dnů poskytne navrhovateli zpětnou vazbu, zda je návrh v pořádku. V případě nedostatků vrátí návrh autorovi k jeho dopracování do lhůty10 dnů.
 6. Všechny formálně správné projekty budou zaevidovány a následně prezentovány na webových stránkách MČ.
 7. MČ si vyhrazuje právo vyřadit projekty z důvodu jejich nevhodnosti.
 8. V rámci PR je možné předkládat neinvestiční nebo investiční projekty, jejichž realizace nevyžaduje stavební povolení, s tímto tematickým zaměřením: rozvoj sousedských vztahů a komunitního života, osvěta a vzdělávání, zvyšování kvality veřejného prostoru, zlepšování místního životního prostředí, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit.
 9. V rámci PR nelze předkládat návrhy na jednorázové akce bez prokazatelného dlouhodobého dopadu (např. koncert, ples, exkurzi).

5. Formální podoba návrhu

Návrh na předepsaném formuláři musí obsahovat tyto informace:

 1. osobní údaje a kontakty navrhovatele (adresa, telefon, e-mail)
 2. uvedení přesné lokality a prostorových požadavků realizace projektu
 3. odůvodnění návrhu a jeho prospěšnost pro obyvatele MČ
 4. popis návrhu
 5. nákres nebo vizualizace, příp. vhodná fotodokumentace (v příloze)
 6. finanční náročnost projektu (předběžný rozpočet)
 7. odhadovaná doba realizace návrhu
 8. formuláře budou dostupné v online verzi na webových stránkách v sekci Participativní rozpočet nebo v podatelně MČ.
 9. informace k PR lze získat u koordinátorky Markéty Brožové nebo u starosty MČ

6. Posouzení proveditelnosti návrhů

 1. Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání podle výše uvedených pravidel. V případě formální správnosti a proveditelnosti bude návrh zařazen do hlasování.
 2. O vyhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni do 30 dnů od podání návrhu prostřednictvím kontaktních údajů, uvedených v návrzích.
 3. Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být prezentován během následující fáze, tj. veřejné prezentace a diskuze nad předloženými návrhy.

7. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

 1. Návrhy, splňující veškeré formální požadavky, budou veřejnosti představeny na webových stránkách MČ a při veřejném projednání.
 2. Cílem veřejného projednání bude odprezentování jednotlivých návrhů jejich autory a umožnit tak veřejnou diskusi nad těmito jednotlivými návrhy.
 3. Termín a místo veřejného projednání bude zveřejněno s dostatečným předstihem.
 4. Harmonogram a pravidla PR a budou zveřejněné na webových stránkách MČ do 1.12. 2021.

8. Pravidla pro veřejné hlasování o návrzích projektů

 1. Hlasovat o projektech může fyzická osoba starší 15 let, s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Dolní Počernice.
 2. Hlasovat bude možné pouze elektronicky na webu prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas.
 3. Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše třem navrženým projektům, a záporný hlas jednomu navrženému projektu (MČ plní pouze roli konzultační, organizační a realizační)
 4. Návrh, který získá více jak 25 % negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.
 5. V případě většího počtu vítězných návrhů v jedné lokalitě nebo pozemku nemusí být vítězný návrh na druhém a dalším místě realizován.
 6. Platné budou pouze ty hlasy, které budou v souladu s výše uvedenými pravidly.
 7. Seznam výsledků hlasování bude zveřejněn na webových stránkách MČ.
 8. Hlasování proběhne v období 1.-31.5. 2022.

9. Realizace vítězných projektů

 1. Na základě výsledků hlasování bude sestaveno výsledné pořadí projektů. 
 2. Realizovány budou projekty dle nejvyššího počtu hlasů až do vyčerpání finančních prostředků, přidělených na PR.
 3. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten s nižším počtem mínusových hlasů. Pokud měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.
 4. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů Městské části Praha-Dolní Počernice k dalšímu posouzení.
 5. Ve výjimečných případech (např. kvalita, potřebnost projektů apod.) může být celková částka PR navýšena pouze rozhodnutím ZMČ Praha – Dolní Počernice
 6. Schválené projekty realizuje MČ Praha – Dolní Počernice s maximálním úsilím o jejich realizaci do jednoho roku od rozhodnutí Rady MČ Praha – Dolní Počernice.
 7. Konečné rozhodnutí o ne/realizaci návrhů je v pravomoci Rady MČ Praha – Dolní Počernice. Na realizaci návrhu není právní nárok a proti rozhodnutí RMČ není odvolání.

10. Závěr

  1. Vyhodnocení PR Praha – Dolní Počernice 2022 a připomínky k jeho průběhu budou zohledněny v dalším roce.
  2. Pravidla tohoto participativního rozpočtu byla schválena usnesením RMČ Praha – Dolní Počernice č. 125.1 dne 9.11. 2021.

 

 

11. Kontaktní osoby

Zbyněk Richter, starosta, tel.: 602 243 214,

e-mail: richter@dpocernice.cz

 

Markéta Brožová, kancelář starosty, tel.: 731 938 794,

e-mail: brozova@dpocernice.cz

 

Ing. Michal Konejl, ekonomické oddělení, tel.: 281 021 092,

e-mail: konejl@dpocernice.cz

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

MČ Praha – Dolní Počernice, brozova@dpocernice.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

MČ Praha – Dolní Počernice, brozova@dpocernice.cz