Zapojte se do participativního rozpočtu MČ Praha 21!

Společně MĚNÍME ÚJEZD! Navrhněte svůj projekt.

Na realizaci Vašich projektů plánujeme vyčlenit 2.000.000, – Kč

praha21-ruka
Společně MĚNÍME ÚJEZD

Druhý ročník participativního rozpočtu navazuje na úspěšný pilotní ročník, díky kterému realizujeme 4 nové projekty v našem okolí. Vaše projekty! Zapojte se do plánování dalšího rozvoje naší městské části. Přáli bychom si, abyste byli součástí navrhování a rozhodování, co se u nás zlepší, nebo udělá nového.

Vedení MČ Praha 21 ze svého rozpočtu pro rok 2021 plánuje uvolnit 2.000.000, – Kč, které budou využity na realizaci projektů, jež navrhnou a odhlasují občané naší městské části.

Věříme, že právě obyvatelé naší městské části vědí, co jim ve svém blízkém okolí schází a co  potřebují vylepšit. Spoluvytváření řešení a dialog s místním úřadem je tou nejlepší cestou, jak docílit pozitivního rozvoje naší městské části.

Dříve než nám zašlete svůj projekt, přečtěte si Pravidla, která jsou důležitá pro úspěšné podání Vašeho návrhu.

Harmonogram participativního rozpočtu 2021
 • 1. Informační kampaň / Zveřejnění pravidel k předkládání návrhů projektů

  leden 2021

 • 2. Předkládání návrhů

  leden – březen 2021

 • 3. Evaluace návrhů

  březen – duben 2021

 • 4. Zveřejnění projektů schválených k hlasování

  květen 2021

 • 5. Veřejné setkání – představení návrhů

  květen – červen 2021

 • 6. Hlasování o vítězném projektu

  14.června – 2.července 2021

 • 7. Zveřejnění vítězných projektů

  srpen 2021

 • 8. Realizace vítězných projektů/vítězného projektu

  září 2021 – září 2022

Pravidla participativního rozpočtu „Měníme újezd“ pro rok 2021

Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městské části a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu.

Městská část Praha 21 v celém procesu plní funkci organizátora, asistenta a poradce občanům a garanta realizace vítězných projektů.

1. Rozpočet

Městská část Praha 21 uvolní na participativní rozpočet 2.000.000, – Kč ze svého rozpočtu pro rok 2021.

Prostředky budou využity na realizaci projektů navržených obyvateli MČ Praha21.

Navržené projekty musí mít obecně prospěšný charakter pro MČ a její občany. Navržené projekty nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

2. Návrh projektů

Navrhovatelem musí být fyzická osoba starší 15 let žijící v MČ Praha 21.

Podání návrhu musí podpořit alespoň tři fyzické osoby starší 18 let žijící v MČ Praha 21 (garanti projektu). Každý garant může podpořit libovolné množství nápadů.

Každý navrhovatel může podat maximálně 2 projekty celkem.

Projekt musí být realizován:

 • na pozemcích svěřených MČ Hlavním městem Prahou či v majetku MČ (projekty nad 50.000, – Kč)
 • na pozemcích Hlavního města Praha nebo na pozemcích svěřených MČ Hlavním městem Prahou či v majetku MČ (projekty do 50.000, – Kč). V případě realizace na pozemcích Hlavního města Prahy musí být sjednán souhlas Magistrátu hl. m. Prahy s touto realizací (nahlížení do katastru nemovitostí – svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce a ve vlastnictví Hlavního města Praha).
 • pouze na veřejně přístupných místech, využitelný všemi občany MČ
 • nebude v rozporu se strategickým a územním plánem MČ Praha 21

Každý návrh musí obsahovat:

 • kontaktní údaje navrhovatele (jméno/příjmení, email, telefon, adresa)
 • kontaktní údaje garantů (jméno/příjmení, email, telefon, adresa)
 • název projektu s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa / GPS souřadnice)
 • detailní popis navrhovaného projektu včetně jeho odůvodnění (jaký problém řeší, s jakým přínosem či inovací přichází, identifikace cílové skupiny)
 • podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)
 • odhadované náklady na realizaci návrhu včetně všech souvisejících nákladů (například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu po dobu 5 let )
 • souhlas navrhovatele se zpracováním osobním údajů.

Návrh by měl být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.

Minimální výše ceny návrhu je 20.000, – Kč (vč. DPH). Celková cena návrhu nesmí překročit celkovou částku vyčleněnou na participativní rozpočet, tj. 2.000.000, – Kč

Předpokládané roční provozní náklady nesmí přesáhnout 15 % finančních prostředků na realizaci (udržitelnost projektu).

Návrh musí být podán v termínu určeném pro podávání návrhů.

Navrhovatelé berou na vědomí, že:

 • na realizaci projektu není právní nárok
 • vítězné projekty nemusí být realizovány v navrhovaném rozsahu, ale případné úpravy budou komunikovány s navrhovatelem a finální rozhodnutí o úpravě projektu je svěřeno radě MČ.
 • o zadání realizace rozhoduje Rada MČ Praha 21

3. Forma podání návrhu

–  elektronicky vyplněním online formuláře přes webové rozhraní projektu – Mobilní rozhlas (zde).

– v papírové podobě odevzdat na podatelně úřadu MČ Praha 21, v uzavřené obálce s označením „Návrh: Participativní rozpočet Praha 21 – NEOTVÍRAT“

4. Veřejná setkání

Každý z navrhovatelů bude mít prostor pro prezentaci svého projektu na jednom z veřejných setkání. Součástí prezentace bude i čas na diskusi ohledně návrhů s veřejností.

Přítomna bude koordinátorka participativního rozpočtu i pracovníci úřadu.

Datum / místo / čas /forma veřejného setkání bude upřesněno.

5. Evaluace návrhů (posouzení realizovatelnosti návrhů)

Návrhy projektů budou předány k technické analýze příslušným odborům úřadu MČ. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, bude kontaktovat koordinátorka participativního rozpočtu a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

Všechny návrhy, které projdou evaluací a postoupí do veřejného hlasování, budou prezentovány na webových stránkách MČ Praha 21.

6. Hlasování a zpracování výsledků

O návrzích, které prošly evaluací v rámci úřadu MČ, budou obyvatelé městské části Praha 21 moci hlasovat v červnu 2021 prostřednictvím webového rozhraní projektu – Mobilní rozhlas.

Hlasování bude možné i osobně, na podatelně ÚMČ Praha 21 s asistencí zaměstnance úřadu.

Pro hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat mobilním telefonem.

Každý hlasující bude mít k dispozici kladné i záporné hlasy. Záporný hlas lze využít až po využití hlasů kladných. Přesný počet kladných a záporných hlasů bude zveřejněn před samotným hlasováním, na základě množství podaných návrhů.

Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, realizuje se ten s nižším počtem negativních hlasů. Pokud by měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů, pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.

Návrh, který získá více jak 50 % negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Výsledky hlasování budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 21.

Máte dotaz? Napište nám!

Kontaktní osoba: Helena Gryčová

Email: helena.grycova@praha21.cz

Adresa: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16

Webová stránka: www.menimeujezd.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz