praha21-ruka

Měníme Újezd již po páté a společně.

Je nám potěšením oznámit, že startuje pátý ročník projektu Měníme Újezd. Jedná se o participativní rozpočet, díky kterému můžete spolurozhodovat o části našeho rozpočtu určeného pro rozvoj Újezdu nad Lesy. Od prosince 2023 do 29. března 2024 máte možnost předkládat své návrhy na vylepšení a rozvoj naší obce.

Vaše účast je klíčová a má přímý vliv na to, jak bude naše město vypadat v budoucnosti. Připojte se k nám a předložte své nápady pro lepší a prosperující Újezd. Pravidla pro účast najdete v záložce „Pravidla 2024“ na našem webu.

Letos jsme pro participativní rozpočet vyčlenili částku ve výši 3 000 000,- Kč. Tato suma je určena pro realizaci konkrétních nápadů, které Vy předložíte. Chceme společně investovat do projektů, které přinesou prospěch a zlepší kvalitu života v naší krásné městské části.

Neměňme Újezd pouze názvem, ale i skutky! Přijďte s nápady, které budou mít pozitivní dopad na náš společný domov. Společně můžeme dosáhnout skvělých výsledků.

Děkujeme za Vaši aktivní účast a těšíme se na společné úsilí pro Měníme Újezd 2024!

Harmonogram 5. ročníku „MĚNÍME ÚJEZD“
 • 1. Informační kampaň / Zveřejnění pravidel k předkládání návrhu projektů

  prosinec 2023

 • 2. Předkládání návrhů

  prosinec 2023 – 29. března 2024

 • 3. Evaluace návrhů

  květen 2024

 • 4. Zveřejnění projektů schválených k hlasování

  květen 2024

 • 5. Veřejné setkání – představení návrhů

  květen-červen 2024

 • 6. Hlasování o vítězném projektu

  3.-21. června 2024

 • 7. Zveřejnění vítězných projektů

  červenec 2024

 • 8. Realizace vítězných projektů/vítězného projektu

  červenec 2024–červenec 2025

Pravidla participativního rozpočtu „Měníme újezd“ pro rok 2024
Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městské části a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu. 

Městská část Praha 21 v celém procesu plní funkci organizátora, asistenta a poradce občanům a garanta realizace vítězných projektů. 

1. Rozpočet

Městská část Praha 21 uvolní na participativní rozpočet 3.000.000, – Kč ze svého rozpočtu pro rok 2024. 

Prostředky budou využity na realizaci projektů navržených obyvateli MČ Praha 21. 

Navržené projekty musí mít obecně prospěšný charakter pro MČ a její občany. Navržené projekty nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.  

2. Návrh projektů

Navrhovatelem musí být fyzická osoba starší 15 let žijící v MČ Praha 21. 

Podání návrhu musí podpořit alespoň tři fyzické osoby starší 18 let žijící v MČ Praha 21 (garanti projektu). Každý garant může podpořit libovolné množství nápadů.  

Každý navrhovatel může podat maximálně 2 projekty celkem 

Projekt musí být realizován:  

 • na pozemcích svěřených MČ Hlavním městem Prahou či v majetku MČ (projekty nad 50.000, – Kč) 
 • na pozemcích Hlavního města Praha nebo na pozemcích svěřených MČ Hlavním městem Prahou či v majetku MČ (projekty do 50.000, – Kč). V případě realizace na pozemcích Hlavního města Prahy musí být sjednán souhlas Magistrátu hl. m. Prahy s touto realizací.  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 

 • pouze na veřejně přístupných místech, využitelný všemi občany MČ  
 • nebude v rozporu se strategickým a územním plánem MČ Praha 21 

Každý návrh musí obsahovat: 

 • kontaktní údaje navrhovatele (jméno/příjmení, email, telefon, adresa)  
 • kontaktní údaje garantů (jméno/příjmení, email, telefon, adresa)  
 • název projektu s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa / GPS souřadnice) 
 • detailní popis navrhovaného projektu včetně jeho odůvodnění (jaký problém řeší, s jakým přínosem či inovací přichází, identifikace cílové skupiny) 
 • podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)  
 • odhadované náklady na realizaci návrhu včetně všech souvisejících nákladů (například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu po dobu 5 let apod.) 
 • souhlas navrhovatele se zpracováním osobních údajů. 

Návrh by měl být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.  

Minimální výše ceny návrhu je 10.000, – Kč (vč. DPH). Celková cena návrhu nesmí překročit celkovou částku vyčleněnou na participativní rozpočet, tj. 3.000.000, – Kč  

Předpokládané roční provozní náklady nesmí přesáhnout 15 % finančních prostředků na realizaci (udržitelnost projektu).  

Návrh musí být podán v termínu určeném pro podávání návrhů.  

Navrhovatelé berou na vědomí, že: 

 • na realizaci projektu není právní nárok 
 • vítězné projekty nemusí být realizovány v navrhovaném rozsahu, ale případné úpravy budou komunikovány s navrhovatelem a finální rozhodnutí o úpravě projektu je svěřeno radě MČ. 
 • o zadání realizace rozhoduje Rada MČ Praha 21 

 

3. Forma podání návrhu

–  elektronicky vyplněním online formuláře na webu MČ Praha 21 

– v papírové podobě odevzdat na podatelně úřadu MČ Praha 21, v uzavřené obálce s označením „Návrh: Participativní rozpočet Praha 21 – NEOTVÍRAT“  

4. Veřejná setkání

Každý z navrhovatelů bude mít prostor pro prezentaci svého projektu na jednom z veřejných setkání (pokud to epidemiologická situace dovolí). Součástí prezentace bude i čas na diskusi ohledně návrhů s veřejností.  

Přítomna bude koordinátorka participativního rozpočtu i pracovníci úřadu. 

Datum / místo / čas /forma veřejného setkání bude upřesněna. 

5. Evaluace návrhů (posouzení realizovatelnosti návrhů)

Návrhy projektů budou předány k technické analýze příslušným odborům úřadu MČ. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, bude kontaktovat koordinátorka participativního rozpočtu a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat. 

Všechny návrhy, které projdou evaluací a postoupí do veřejného hlasování, budou prezentovány na webových stránkách MČ Praha 21. 

6. Hlasování a zpracování výsledků

O návrzích, které prošly evaluací v rámci úřadu MČ, budou obyvatelé městské části Praha 21 moci hlasovat v červnu 2024 prostřednictvím aplikace Munipolis.  

Hlasování bude možné i osobně na podatelně ÚMČ Praha 21 s asistencí zaměstnance úřadu. 

Pro hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat mobilním telefonem. 

 

Každý hlasující bude mít k dispozici kladné i záporné hlasy. Záporný hlas lze využít až po využití hlasů kladných. Přesný počet kladných a záporných hlasů bude zveřejněn před samotným hlasováním na základě množství podaných návrhů. 

Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, realizuje se ten s nižším počtem negativních hlasů. Pokud by měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů, pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.  

Návrh, který získá více jak 50 % negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.  

Výsledky hlasování budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 21.    

Máte dotaz? Napište nám!

Kontaktní osoba: Helena Gryčová

Email: helena.grycova@praha21.cz

Adresa: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16

Webová stránka: www.menimeujezd.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz