MĚNÍME ÚJEZD - pilotní participativní rozpočet Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy

Chcete se podílet na podobě Újezdu nad Lesy?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

praha21-ruka
Co je to participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je forma hospodaření s veřejnými financemi, do níž se prostřednictvím předkladu vypracovaných návrhů projektů a následného hlasování o jejich realizaci zapojuje veřejnost.

Městská část Praha 21 v celém procesu plní funkci organizátora, asistenta a poradce občanům a garanta realizace vítězných projektů.

V rámci rozpočtu MČ Praha 21 je pro rok 2020 na pilotní verzi participativního rozpočtu vyhrazeno 400 000 Kč.

Pokud máte nápady, co by se dalo vylepšit na pozemcích naší městské části nebo hl. m. Prahy v Újezdě nad Lesy, využijte této příležitosti. I obyčejná lavička, veřejná pumpa či mlatová cesta nám pomůže k lepšímu Újezdu nad Lesy!

Dejme hlavy dohromady. MĚNÍME ÚJEZD!

Harmonogram pilotního participativního rozpočtu 2020

První informativní setkání k pilotnímu participativnímu rozpočtu – s ohledem na situaci zrušeno.

 • 1. Schválení částky PaR v rozpočtu Zastupitelstvem MČ Praha 21

  18. prosince 2019

 • 2. Schválení pravidel PaR Praha 21

  14. února 2020

 • 3. Přijímání projektů

  2. března – 30. dubna 2020

 • 4. Kontrola, posouzení a výběr projektů k hlasování

  do 8. července 2020

 • 5. Zveřejnění projektů postupujících do hlasování

  do 10. září 2020

 • 6. Hlasování o projektech

  10. – 30. září 2020

 • 7. Vyhlášení výsledků

  začátek října 2020

 • 8. Realizace projektů

  podzim 2020 – podzim 2021

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše dvěma navrženým projektům.

Poté je možné označit jeden projekt záporným hlasem.

Pravidla participativního rozpočtu MČ Praha 21 – pilotní verze

1. Obecná pravidla

 1. Pro pilotní verzi 2020 participativního rozpočtu městské části Praha 21 je v rozpočtu městské části vyhrazena částka 400 000,- Kč.
 2. Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v městské části (dále MČ) ve shodě s následujícími pravidly.
 3. Role úřadu MČ je asistence občanům při vymýšlení a podávání návrhů. Je odpovědný za posouzení realizovatelnosti návrhů, případně spolupráce na jejich úpravě do realizovatelné podoby. V poslední fázi je to příprava a samotná realizace návrhů, které občané vyberou
  k realizaci.
 4. Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
 5. Z participativního rozpočtu MČ Praha 21 nemohou být podporovány provozní náklady spolků případně náklady související s realizací projektů podpořených granty MČ Praha 21.

2. Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů

 1. Realizace návrhu musí být v kompetenci MČ.
 2. Návrhy přesahujících částku 50.000,- Kč musí být realizovány na pozemcích svěřených MČ Hlavním městem Prahou či v majetku MČ.
 3. Návrhy nepřesahujících částku 50.000,- Kč musí být realizovány na pozemcích Hlavního města Praha nebo na pozemcích svěřených MČ Hlavním městem Prahou či v majetku MČ. V případě realizace na pozemcích Hlavního města Praha musí být sjednán souhlas Magistrátu hl. m. Prahy s touto realizací.
 4. Realizace návrhu musí být v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi MČ.
 5. Návrh musí mít přínos pro MČ a její občany.
 6. Projekt může být realizován pouze na veřejně přístupných místech a musí být využitelný všemi občany MČ.
 7. Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 400.000,- Kč.
 8. Součástí celkových nákladů musí být i náklady na projektovou dokumentaci.
 9. Návrh by měl být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.
 10. Návrh investičního charakteru nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 11. Minimální výše ceny návrhu je 5 000,- Kč.
 12. Návrh musí být udržitelný po dobu 3 let.
 13. Navrhovatelé berou na vědomí, že vítězné projekty nemusí být realizovány v přesně navrhovaném rozsahu.

3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli

 1. Návrh může podat kdokoliv.
 2. Podání návrhu musí podpořit alespoň tři občané MČ Praha 21 části starší 18 let (garanti projektu).
 3. Každý garant může podpořit libovolné množství nápadů.

4. Pravidla pro formální podobu návrhu

Formálně správně budou návrhy obsahující:

 1. Název,
 2. stručný popis návrhu,
 3. přesné specifikace místa, vč. zákresu do ortofotomapy,
 4. odhadované náklady na realizaci návrhu,
 5. kontakty na autora návrhu tzn. adresa bydliště, telefon, e-mail (je-li),
 6. jméno, bydliště a kontakty na garanty návrhu.
 7. Součástí popisu podávaného navrhovaného návrhu pak musí být fotodokumentace nebo ilustrativní obrázek, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva.
 8. Autor může doplnit další informace vztahující se k návrhu, které by mohly zpřesnit popis už ve fázi podávání návrhu, jako je detailnější popis s rozsahem max. 1800 znaků vč. mezer, rozpočet apod.

5. Pravidla pro postup podávání návrhů

 1. Návrh musí být podán na Úřad MČ Praha 21 elektronicky přes webové rozhraní projektu, případně v papírové podobě v podatelně úřadu (Staroklánovická 260).
 2. Návrhy u sebe soustřeďuje koordinátor, který provede kontrolu jejich formální správnosti a nejpozději do 5 pracovních dnů navrhovateli poskytne zpětnou vazbu o tom, že návrh je formálně v pořádku.
 3. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování a ten má 10 pracovních dní na nápravu.
 4. V případě formální správnosti koordinátor návrh zaeviduje a prezentuje jej na webových stránkách participativního rozpočtu.
 5. Všechny formálně správné a zaevidované návrhy budou následně prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu.

6. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu

 1. Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání. Cílem je určit realizovatelnost jednotlivých návrhů na základě stanovených pravidel. Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.
 2. V případě rozporu návrhu s pravidly bude Úřad MČ Praha 21 usilovat o jeho úpravu do realizovatelné podoby ve shodě s jeho autorem.
 3. Nejpozději do 30 pracovních dnů od podání návrhu bude autorům elektronicky na uvedenou emailovou adresu zasláno vyhodnocení realizovatelnosti jejich návrhu. V případě neuvedení emailového kontaktu písemně na uvedenou poštovní adresu.
 4. V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti je koordinátor ve spolupráci
  s příslušnými odbory úřadu MČ zodpovědný za poskytnutí zpětné vazby navrhovateli.
 5. Příslušné odbory jsou zodpovědné za případnou spolupráci na úpravě návrhu do realizovatelné podoby. Případné úpravy je třeba s autorem dokončit do 15 pracovních dnů od zaslání vyhodnocení autorovi.
 6. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 7. O výsledcích individuálních konzultací bude v případě změn návrhu vytvořen záznam, shrnující obsah jednání, návrhy úprav projektu či odůvodnění, proč projekt nebude dále upravován nebo je vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Tento zápis bude zaslán předkladateli na uvedený kontakt, přičemž za správnost kontaktních údajů odpovídá předkladatel.

7. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování

 1. Hlasování je určeno výhradně pro obyvatele MČ Praha 21.
 2. Hlasování bude probíhat elektronickou formou přes webové rozhraní projektu. Hlasovat bude možné také v podatelně úřadu s asistencí zaměstnance úřadu.
 3. Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných
  i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1. Konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat.
 4. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu může přidělit však maximálně jeden hlas.
 5. Negativní hlas lze použít až po použití dvou pozitivních hlasů.
 6. Elektronické hlasování bude ověřeno pomocí unikátního PIN kódu přiděleného
  k telefonnímu číslu hlasujícího.
 7. Hlasování je platné, pouze pokud se ho zúčastní minimálně 210 hlasujících.

8. Pravidla pro zpracování výsledků

 1. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 2. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů (bodů) až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 3. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten s nižším počtem negativních hlasů. Pokud měly návrhy stejný počet pozitivní i negativních hlasů pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.
 4. Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude se realizovat buď takový další v pořadí, který bude možné pokrýt zbývající finanční částkou nebo Rada MČ Praha 21 může rozhodnout o dorovnání finanční částky i nad rámec participativního rozpočtu.
 5. Návrh, který získá více jak 50% podíl negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

MČ Praha 21, ma21@praha21.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

MČ Praha 21, ma21@praha21.cz