prerov-ruka
Participativní rozpočet města Přerova

V letošním roce město Přerov zahajuje první ročník sběru návrhů a nápadů od občanů v rámci „Participativního rozpočtu města Přerova pro rok 2022“. Ten nese název „Chci v Přerově“.

Hlavním cílem je dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě celkového vzhledu města. Otevírá se tak prostor pro efektivní a konstruktivní komunikaci mezi radnicí a občany.

Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejichž využití spolurozhodují obyvatelé. V rámci vyčleněných peněz z rozpočtu města předkládají občané, kteří ve městě bydlí, pracují či studují, své nápady a návrhy.

V Přerově bude realizovatelnost návrhů a splnění určitých pravidel posuzovat hodnoticí komise. Následně bude vytvořen seznam návrhů, o kterých budou hlasovat sami občané. Z výsledku hlasování se vyberou návrhy s největším počtem hlasů až do výše vyčleněné částky. Ty bude následně město realizovat.

Město Přerov vložilo pro rok 2022 do participativního rozpočtu 1 a půl milionu korun a maximální náklady na realizaci jednoho návrhu mohou být maximálně půl milionu korun včetně DPH.

Těšíme se na vaše nápady a myšlenky. I na malých věcech, z nichž se postupně vytváří celek, záleží. Všímejte si svého okolí a možná zjistíte, co vám schází, co by vám i ostatním občanům, sousedům zpříjemnilo život ve městě.

Harmonogram
 • 1. Zahájení příjmu návrhů

  7.3.2022

 • 2. Ukončení příjmu návrhů

  30.4.2022

 • 3. Kontrola formální správnosti a realizovatelnosti

  2.5.2022 – 31.5.2022

 • 4. Zveřejnění návrhů pro hlasování

  do 15.6.2022

 • 5. Možnost veřejného projednání návrhů

  16.6.-17.6.2022

 • 6. Veřejné hlasování

  20.6.2022 – 31.7.2022

 • 7. Zveřejnění vítězných návrhů

  do 15.8.2022

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas na webové stránce www.chcivprerove.eu

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Zásady participativního rozpočtu města Přerova 2022

1. Úvod

V letošním roce město Přerov zahajuje 1. ročník sběru návrhů a nápadů od občanů v rámci Participativního rozpočtu města Přerova pro rok 2022.

Hlavním cílem Participativního rozpočtu je dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě celkového vzhledu města. Tímto opatřením se také otevírá prostor pro efektivní a konstruktivní komunikaci. Podstatou participativního rozpočtu je, že v rámci vyčleněných peněz z rozpočtu města občané, kteří ve městě bydlí, ale i pracují či studují, předkládají své nápady a návrhy. Jejich realizovatelnost, splnění určitých pravidel bude posouzena hodnotící komisí a bude vytvořen seznam návrhů, o kterých budou hlasovat sami občané. Z výsledku hlasování se vyberou návrhy s největším počtem hlasů až do výše vyčleněné částky. Ty by následně město realizovalo. O všech aktivitách budou občané informováni prostřednictvím webových stránek města Přerova, prostřednictvím webové stránky www.chcivprerove.eu a dalších médií (např. Přerovské listy, Televize Přerov).

Těšíme se na vaše myšlenky, nápady. I na malých věcech záleží, z nich se postupně vytváří celek. Všímejte si svého okolí a možná zjistíte, co vám schází, co by vám i ostatním občanům, sousedům zpříjemnilo váš život ve městě.

Základní údaje 

 • Vyhlašovatel: Statutární město Přerov
 • Vyčleněná částka: 1 500 000 Kč včetně DPH
 • Maximální náklady na realizaci jednoho návrhu: 500 000 Kč včetně DPH

Návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví města Přerova.

Harmonogram

 • Zahájení příjmu návrhů: 7.3.2022
 • Ukončení příjmu návrhů: 30.4.2022
 • Kontrola formální správnosti a realizovatelnosti: 2.5.2022 – 31.5.2022
 • Zveřejnění návrhů pro hlasování: do 15.6.2022
 • Možnost veřejného projednání návrhů: 16.6.-17.6.2022
 •  Veřejné hlasování: 20.6.2022. – 31.7.2022
 • Zveřejnění vítězných návrhů: do 15.8.2022

2. Oprávněný předkladatel

Návrh může podat fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve městě Přerově, ale i lidé, kteří zde žijí, pracují či studují. Předkladatelem musí být osoba starší 15 let. Každý předkladatel může podat pouze 1 projekt.

3. Co může a nemůže být předmětem návrhu

Předkládané návrhy by měly být určeny pro širokou veřejnost města, není záměrem realizovat projekty ve prospěch úzké skupiny.

Návrhem může být cokoliv, co je hmotného charakteru a zlepší život ve městě.

Např. městský mobiliář pro volnočasové a sportovní využití, výsadba zeleně, úpravy chodníků, úpravy pro zvýšení bezpečnosti, zkvalitnění veřejného prostoru apod.

Návrhem nemohou být aktivity povahou koncertů, sportovních akcí, přímé poskytování finančních prostředků. Návrh nemůže propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického. Návrhy nemohou být shledány recesistickými, rasistickými, hanlivými, sexistickými apod.

4. Další kritéria návrhu

Návrh musí být veřejně prospěšný a umístěn na pozemcích či budovách ve vlastnictví města Přerova. 

Musí být proveditelný, neodporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu rozvoje, plánovaným rozvojovým a investičním akcím.

Celkové náklady návrhu (tj. 500 000 Kč včetně DPH) musí být včetně nákladů na projektovou dokumentaci, bude-li ji povaha návrhu vyžadovat.

Případné generované příjmy z realizovaných návrhů budou náležet městu.

Na realizaci návrhu neexistuje právní nárok a předkladateli nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu.

5. Předkládání návrhů

Podat návrh lze písemně či elektronicky. Předkladatel smí předložit jeden návrh (v případě předložení více návrhů, budou všechny vyřazeny). Termín pro podávání návrhů je od 7.3. do 30.4.2022.
5.1. Písemná forma

Formulář s přílohami je třeba odevzdat na podatelně (v souladu s otevírací dobou) Magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2, v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní rozpočet města Přerova“. Formulář s přílohami je také možné zaslat v zalepené obálce s nápisem „Participativní rozpočet města Přerova“ prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

 

5.2. Elektronická forma (je doporučována)

Elektronický návrh můžete vyplnit prostřednictvím webové stránky města Přerova a přímo na webové stránce www.chcivprerove.eu.

Pro komunikaci s předkladateli je stanoven koordinátor návrhů, s nímž je možné konzultovat jakékoli otázky týkající se podávání návrhů. Koordinátorem je Ing. František Zlámal-vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města, e-mail frantisek.zlamal@prerov.eu, telefon 581 268 610.

6. Formální náležitosti návrhů

Návrh musí obsahovat základní kontaktní údaje, prohlášení, že předkladatel je starší 15 let, název návrhu, popis návrhu, jaký problém návrh řeší, co je jeho cílem, místo realizace, celkové náklady, případně další přílohy jako je situační výkres, fotodokumentace, ilustrace, vizualizace. Je nutné vyplnit čestná prohlášení týkající se souhlasu se zásadami participativního rozpočtu, souhlasu se zpracováním osobních údajů, příp. autorského díla, veřejné propagace.

Předkladatel smí podat pouze jeden návrh. Pokud dojde ze strany předkladatele k podání více než jednoho projektu, budou všechny vyřazeny z hodnocení.

7. Hodnocení formální správnosti

Koordinátor provede u návrhů formální kontrolu správnosti. V případě nedostatků budou předkladatelé vyzváni, aby do 5 pracovních dnů návrh doplnili. V případě, že tak neučiní, dojde k vyřazení návrhu.

Rovněž budou vyřazeny návrhy překračující výši rozpočtu na jeden návrh a nesplňující další náležitosti uvedené v bodech 3, 4 a 5 těchto zásad. V případě pochybností rozhodne hodnotící komise.

8. Hodnocení realizovatelnosti

Realizovatelnost návrhů bude hodnocena komisí složenou ze zástupců vedení města, odboru koncepce a strategického rozvoje, odboru projektového řízení a investic, odboru správy majetku a komunálních služeb.

Hodnotící komise má možnost zamítnout návrh z důvodu jeho nerealizovatelnosti, své rozhodnutí musí zdůvodnit.

Po zhodnocení formální správnosti a realizovatelnosti se sestaví seznam návrhů pro veřejné hlasování.

9. Možnost veřejného projednání

Po sestavení seznamu návrhů bude možnost veřejného projednání a veřejné prezentace předkladatelů veřejnosti. Veřejné projednání se bude konat ve dnech 16.6.-17.6.2022. Místo konání bude upřesněno.

10. Hlasování

Do veřejného hlasování budou zařazeny všechny návrhy, které projdou formální kontrolou i kontrolou realizovatelnosti. Hlasování proběhne elektronicky prostřednictvím webové stránky www.chcivprerove.eu  v termínu od 20.6. do 31.7.2022. Hlasovací algoritmus bude vyhlášen až po hodnocení realizovatelnosti návrhů. Návrhy budou seřazeny dle výsledného pořadí sestupně. Podpořeny budou ty, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou alokovanou částku výzvy.

11. Realizace vítězných návrhů

Vybrané projekty budou městem realizovány nejpozději do konce roku 2023. Pokud ze závažného důvodu dojde k průtahům, může být ukončení akce posunuto do 30.6.2024. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů k dalšímu posouzení a možnému využití.

12. Informace

Potřebné informace pro zájemce jsou k dispozici na webu www.chcivprerove.eu. Zájemci se mohou rovněž obracet na koordinátora návrhů.

13. Přílohy

Příloha č. 1 Formulář pro podávání návrhů

Schválené projekty k hlasování

1. Zpomalení dopravy v ulici Jateční na dodržování stanovené rychlosti 30 km/hod, snížení hlučnosti v obytné zóně

Na ulici Jateční mezi kruhovými objezdy je vysoce překračována povolená rychlost, to způsobuje nepřiměřeny hluk (rezonance pneumatik na dlažebních kostkách) a snižuje výrazně kvalitu bydlení. Navrhujeme instalovat v obytné zóně plastové modulární silniční retardéry pro rychlost 30 km/hod, které tvoří dílce o délce 50 cm, z nichž se sestaví silniční retardér dle šířky vozovky.

Více o projektu

2. Mobiliář – rybník Předmostí po revitalizaci

Po dokončení revitalizace rybníku v Přerově – Předmostí umístit na hrázi cca 4 ks laviček z kulatiny a informační tabule s výčtem fauny a flóry, která se v území vyskytuje. Tuto lokalitu navštěvují obyvatelé přilehlého sídliště. Jedná se o jedno z posledních míst, které je vhodné pro vycházky a odpočinek obyvatel mimo zastavěné území.

Více o projektu

3. Relaxační chodník

V okolí Michalova vybudovat relaxační nebo-li masážní chodník, například někde v blízkosti travního parku u bistra U Králíčka

Více o projektu

4. Venkovní betonový stůl na stolní tenis

Vybudování betonového stolu na stolní tenis na hřišti dvorního traktu tř. 17.listopadu.

Více o projektu

5. Grilovací zóna Laguna

Návrh spočívá v instalaci elektrického veřejného grilu (jedno, nebo dvojploténkového) v oblasti městské rekreační zóny Laguna. Tato lokalita je velmi hojně vyhledávaná obyvateli i návštěvníky města a v poslední době prošla řadou významných proměn. Instalace veřejného grilu by tak rozšířila nabídku volnočasového vyžití a přinesla do této oblasti další atraktivní prvek, který je možno i velmi citlivě zakomponovat a nechat splynout s přírodou (http://www.parkbbq.cz/galerie). Obzvláště obyvatelé města – bytů – kteří nemají vlastní zahrádky a možnost posedět si venku u ohně či grilu s přáteli by tak mohli využívat toto veřejné místo. Současně by tato „atrakce“ mohla do města přilákat i další návštěvníky, kteří by ji rádi využili a strávili tak v našem městě příjemný čas a objevili nejedno krásné místo, které naše město ukrývá.

Více o projektu

6. Zelené zastávky MHD

Stávající zastávka MHD na Palackého ulici ve směru Velká Dlážka bude přestavěna/doplněna o konstrukci a květináče, které budou umístěny okolo stěn. Květináče budou osázeny vybranými druhy popínavých a okrasných rostlin. Druhy rostlin by měly být vybrány tak, aby byly efektivní na údržbu a plnily svůj účel. Popínavky by měly zakrývat vybraný úsek stěny a střechy zastávky, tak aby poskytovaly přirozený stín osobám pod přístřeškem. Bude nutné jim poskytnout opěrnou konstrukci, po které se budou moci pnout – nabízí se konstrukce např. ze dřeva. Zastávka by neměla být pokryta rostlinami po celé své ploše, tak aby bylo možné do zastávky vždy vidět a nenarušovalo se bezpečí cestujících či chodců. Projekt může být realizován jako pilotní a pokud se nápad osvědčí, může se v příštích letech pokračovat v realizaci i na dalších vhodných zastávkách.

Více o projektu

7. Koše na psí exkrementy

Na vhodných místech v Přerově nainstalovat koše s dávkovači na eko sáčky na psí exkrementy. Nejen v bezprostřední blízkosti obydlí a chodníků, ale i v oblastech mimo zástavbu. Psí odpad se tak dál bude dát použít jako hnojivo nebo do kompostu.

Více o projektu

8. Rozhledna na Čekyňáku

Rozhledna v Knejzlíkových sadech kousek od památníku. Nabídne výhled na Přerov a přilehlé okolí. Rozhledna by měla být jednoduchá s použitím dřeva s ohledem na omezený rozpočet.

Více o projektu

9. Nová zastávka autobusové dopravy ulice Hlavní Újezdec – pošta Depo 70

Navrhujeme, že by autobus zastavoval na vozovce v jízdním pruhu. Kdyby se zastávka vybudovala na pozemku, který je ve vlastnictví města na křižovatce ulice Hlavní a U spojů, vyřešil by se problém chůze po zastávku k traktorce, neboť prodloužit chodník z Újezdce je finančně nákladný. Vybudováním této zastávky by se odstranila nebezpečná chůze k zastávce u traktorky po cestě bez chodníku. Zároveň by se zlepšila dostupnost pracovníkům pošty a maminkám s dětmi a školákům ze západního okraje Újezdce k návštěvě lékařů a školního zařízení. Totéž se týká seniorů. Na tomto okraji Újezdce přibylo několik rodinných domků a další se připravují na výstavbu.

Více o projektu

10. Zelená střecha na zastávce MHD

Jedná se o způsob, jak by se ve městě daly zkrášlit autobusové zastávky. Inspiraci můžeme čerpat z evropských měst, kde zastávky vylepšili tak, že na střechy zastávek zasadili luční kvítí. Obyčejná skleněná autobusová zastávka mnohdy v létě neposkytuje ani dostatečný stín a bývá nezajímavá, neatraktivní. Přidáním lučního kvítí by se pomohlo hmyzu, který hraje velice důležitou roli v ekosystému, zkrášlilo zastávky, poskytlo větší množství stínu a v neposlední řadě by se o trošku více zlepšilo ovzduší v Přerově.

Více o projektu

11. Zrcadlo u Bečvy

Umístění zrcadla v oblouku účelové komunikace pod nemocnicí, která slouží jako přístupová cesta ke garážím a zároveň na ni navazuje cyklostezka podél Bečvy, takže je hojně využívána chodci i cyklisty.

Více o projektu

12. 

Dojde k vytvoření jednoduché soustavy tří povrchových velkoobjemových nádob (objem každé 1000 l) za účelem zachycování dešťové vody ze střech všech objektů Hvězdárny Přerov (Želatovská č.p. 3448, 750 02 Přerov). Je nutná úprava svodů dešťové vody na těchto budovách tak, aby umožňovaly sezónní (od jara do podzimu) samovolné naplňování těchto nádob, tj. instalovat výklopné odbočky na svody. Nádoby budou s přepadem, který zajistí kontrolovaný odtok přebytečné vody do svodného systému fungujícího v současnosti.

Více o projektu

13. 

Jedná se o vybudování street workoutového hřiště s patřičným dopadovým povrchem. Workout – neboli cvičení venku se zátěží vlastního těla – se těší stále větší oblibě mezi sportovci. Hřiště může být využito širokým spektrem uživatelů – ženy, muži, mládež. Jedná se o kovovou konstrukci, která může být složena ze základních dílů pro několik cvičících, až do maximálního rozměru pro více cvičenců najednou. Cena se odvíjí od složitosti konstrukce. V ČR nabízí realizaci těchto hřišť několik firem a nabídka různých sestav je velmi široká. Tato sportovní aktivita je pro obyvatele finančně nenáročná, hřiště je přístupné volně, není potřeba nosit žádné vlastní nářadí. Aktivitu může provozovat opravdu každý.

Více o projektu

14. 

Letní kino má své kouzlo, když v letních měsících můžete sednout na deku nebo do trávy a s občerstvením sledovat nějaký dobrý film. Náklady na pořízení plátna a promítací techniky nejsou nijak vysoké. Letní kina jsou mezi občany velmi oblíbená a Přerov není výjimkou.

Více o projektu

15. Workoutové hřiště Kabelička

Vybudování workoutového hřiště pro starší děti, mladistvé i dospělé na pozemku p.č. 5207/1 v k.ú. Přerov. Jedná se o málo využívané hřiště, které sloužilo pro míčové hry. V zimním období slouží jako dojezdová plocha při oblíbeném bobování dětí s využitím svahu u panelového domu. Proto navrhujeme umístění workoutového hřiště v severní části plochy. Po zbytek roku nemá tato plocha efektivní využití. Výhodou je umístění mimo hřiště „u bludiště“, které je určeno především pro malé děti.

Více o projektu

16. 

Během horkých letních dnů člověk uvítá cokoliv, co by ho mohlo v Přerově zchladit. V parcích, ale i jiných lokalitách města (například na náměstích) by proto mohla vzniknout pítka na osvěžení a doplnění vody do lahve.

Více o projektu

17. 

Jógová stezka ~ Devět tematických stanovišť ve formě dřevěných informačních tabulí v podobě sloupu v souladu s okolní přírodou parku, s popisem základních jógových cvičení, relaxačních a meditačních technik pro dospělé i děti, doplněné QR kódem, pod kterým bude dostupné video/audioprůvodce s ukázkou cvičení a průvodním slovem. Ukončením stezky by byla zastřešená platforma – Yogapoint pro cvičení.

Více o projektu

18. 

Na části Naučné stezky Přerovským luhem (mimo Žebračku) se vybuduje Fit stezka s 12 – 16 stanovišti. Fit stezka je propojení běhu, cvičení a vzdělávání na čerstvém vzduchu pro celou rodinu. Je to prostor vhodný pro chůzi nebo běh, ve kterém jsou rovnoměrně rozmístěny stanoviště na posílení a protažení celého těla. Nezbytnou součástí Fit stezky jsou informační tabule, včetně uvedených zajímavostí a hádanek pro děti. S ohledem na pohlaví, věk a fyzickou výkonnost, umožňuje Fit stezka návštěvníkům výběr ze tří různých obtížností cvičení.

Více o projektu

19. Grilovací altánek na Laguně

Laguna je oblíbené místo pro sport, relax i rekreaci v Přerově. Veřejné grilovací místo je něco, co v Přerově chybí. Grilovací dřevěný altánek by mohl stát na okraji velké laguny o velikosti cca 5×5 metrů s posezením, stolem a kapacitou 8 až 10 osob. Místo by mohlo sloužit rodinám nebo skupinám pro grilování za každého počasí. Gril by byl pevný, z pálených cihel a roštem, o velikosti přibližně 60x120cm. Na altánku by byla cedule se základními informacemi o bezpečnosti, udržování čistoty a bezpečného nakládání s ohněm. Může případně vzniknout jednoduchý rezervační systém na stránkách města. Myslím, že zastřešený altánek s grilováním, by vhodně doplnil už existující paletu možností na Laguně a zpříjemnil všem Přerovanům letní sezónu. Cena projektu se bude odvíjet od způsobu provedení, přesné velikosti a použitých materiálů.

Více o projektu

20. 

Umístit stojany na kola k dětskému hřišti u městského rybníku a k zadním vchodům bytových domů Malá Trávnická 1, 3 a 5. Navrhované stojany (celkem 6 ks) jsou umístěny podél cyklostezky. Jedná se o konkrétní typ stojanu na kola (na obrázku) tak, aby se kola dala o stojan pohodlně opřít a bezpečně zamknout za rám kola. Stojany budou umístěny v trávníku a ukotveny do země.

Více o projektu

21. 

Úprava travnaté části před Přerovankou a vytvoření Relax zóny ve městě. Úpravy by zahrnovaly úpravu povrchu – v částech na sezení by byl navezen štěrk, který by zároveň sloužil jako drenáž pro vsakování vody. Na štěrk bude umístěno odolné solitérní posezení a pikniková část. Dále vysázení ovocných keřů – podél stávající zídky, květnatou louku – ta již existuje, je možné její rozšíření. Také umístění dřevěných sloupků pro vlastní slackline – balanční popruh, který rozvíjí rovnováhu a který baví dospělé i děti. Sloupků bude umístěno více v různých vzdálenostech pro různou délku popruhu a tím i obtížnosti.

Více o projektu

22. 

Projekt je zaměřený na doplnění workoutového hřiště u Laguny a jeho rozšíření. U laguny je již částečně hřiště zřízeno, nicméně prvky nabízejí jen omezené využití a záměrem tohoto projektu je doplnění o další funkční prvky, které by přitáhly sportovce a přidaly k unikátní lokalitě i adekvátní vybavení. Tento projekt má za cíl hřiště rozšířit tak, aby jej začala využívat širší veřejnost a plnilo roli plnohodnotné venkovní „posilovny“. Nejlepším řešením je doplnění stávajícího stavu o nové stroje, lavičku na „bench“ a další prvky.

Více o projektu

23. 

Úprava prostoru před kulturním domem v místní části Vinary – doplnění laviček, nové vývěsky, odpadkové koše, obnova studny, doplnění nápisu na kulturní dům a sjednocení vývěsek na budově. Za budovou zřízení místa pro grilování nebo ohniště, lavičky, úprava zeleně. Doplnění hracího prvku pro děti. Aby vzniklo místo pro setkávání jako tomu bylo v minulosti.

Více o projektu

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Přerov, frantisek.zlamal@prerov.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu