prerov-ruka
Participativní rozpočet města Přerova

V letošním roce město Přerov zahajuje 3. ročník sběru návrhů a nápadů od občanů v rámci „Participativního rozpočtu města Přerova pro rok 2024“. Ten nese název „Chci v Přerově“.

Hlavním cílem je dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě celkového vzhledu města. Otevírá se tak prostor pro efektivní a konstruktivní komunikaci mezi radnicí a občany.

Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejichž využití spolurozhodují obyvatelé. V rámci vyčleněných peněz z rozpočtu města předkládají občané, kteří ve městě bydlí, pracují či studují, své nápady a návrhy.

V Přerově bude realizovatelnost jednotlivých návrhů a splnění určitých pravidel posuzovat hodnoticí komise. Následně bude vytvořen seznam návrhů, o kterých budou hlasovat sami občané. Z výsledku hlasování se vyberou návrhy s největším počtem hlasů až do výše vyčleněné částky. Ty bude následně město realizovat.

Město Přerov vložilo pro rok 2024 do participativního rozpočtu 1 a půl milionu korun a maximální náklady na realizaci jednoho návrhu mohou být maximálně půl milionu korun včetně DPH.

Těšíme se na vaše nápady a myšlenky. I na malých věcech, z nichž se postupně vytváří celek, záleží. Všímejte si svého okolí a možná zjistíte, co vám schází, co by vám i ostatním občanům, sousedům zpříjemnilo život ve městě.

Harmonogram
 • 1. Zahájení příjmu návrhů

  1. 5. 2024
 • 2. Ukončení příjmu návrhů

  1. 6. 2024 
 • 3. Kontrola formální správnosti a realizovatelnosti

  1. 7. 2024 – 31. 8. 2024
 • 4. Zveřejnění návrhů pro hlasování

  1. 9. 2024
 • 5. Možnost veřejného projednání návrhů

  1. 9. 2024
 • 6. Veřejné hlasování

  1. 9. 2024 – 4. 10. 2024
 • 7. Zveřejnění vítězných návrhů

        do   14. 10. 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas na webové stránce www.chcivprerove.eu

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Zásady participativního rozpočtu města Přerova 2024

1. Úvod

V letošním roce město Přerov zahajuje 3. ročník sběru návrhů a nápadů od občanů v rámci Participativního rozpočtu města Přerova pro rok 2024.

Hlavním cílem Participativního rozpočtu je dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě celkového vzhledu města. Tímto opatřením se také otevírá prostor pro efektivní a konstruktivní komunikaci. Podstatou participativního rozpočtu je, že v rámci vyčleněných peněz z rozpočtu města občané, kteří ve městě bydlí, ale i pracují či studují, předkládají své nápady a návrhy. Jejich realizovatelnost, splnění určitých pravidel bude posouzena hodnotící komisí a bude vytvořen seznam návrhů, o kterých budou hlasovat sami občané. Z výsledku hlasování se vyberou návrhy s největším počtem hlasů až do výše vyčleněné částky. Ty by následně město realizovalo. O všech aktivitách budou občané informováni prostřednictvím webových stránek města Přerova, prostřednictvím webové stránky  www.chcivprerove.eu  a dalších médií (např. Přerovské listy, Televize Přerov). Bude využita platforma Munipolisu.

Těšíme se na vaše myšlenky, nápady. I na malých věcech záleží, z nich se postupně vytváří celek. Všímejte si svého okolí a možná zjistíte, co vám schází, co by vám i ostatním občanům, sousedům zpříjemnilo váš život ve městě.

Základní údaje 

 • Vyhlašovatel: Statutární město Přerov
 • Vyčleněná částka: 1 500 000 Kč včetně DPH
 • Maximální náklady na realizaci jednoho návrhu: 500 000 Kč včetně DPH
 • Návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví města Přerova.

Návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví města Přerova.

Harmonogram

 • Zahájení příjmu návrhů: 2. 5. 2024
 • Ukončení příjmu návrhů: 30. 6. 2024
 • Kontrola formální správnosti a realizovatelnosti : 1. 7. 2024 – 31. 8. 2024
 • Zveřejnění návrhů pro hlasování : 4 9. 2024
 • Možnost veřejného projednání návrhů: 4. 9. 2024
 • Veřejné hlasování: 4. 9. 2024 – 4. 10. 2024
 • Zveřejnění vítězných návrhů: do 14. 10. 2024

2. Oprávněný předkladatel

Návrh může podat fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve městě Přerově, ale i lidé, kteří zde žijí, pracují či studují. Předkladatelem musí být osoba starší 15 let. Každý předkladatel může podat pouze 1 projekt.    

3. Co může a nemůže být předmětem návrhu

Předkládané návrhy by měly být určeny pro širokou veřejnost města, není záměrem realizovat projekty ve prospěch úzké skupiny.

Návrhem může být cokoliv, co je hmotného charakteru, a zlepší život ve městě.

 Např. městský mobiliář pro volnočasové a sportovní využití, výsadba zeleně, úpravy chodníků, úpravy pro zvýšení bezpečnosti, zkvalitnění veřejného prostoru apod.

Návrhem nemohou být aktivity povahou koncertů, sportovních akcí, přímé poskytování finančních prostředků. Návrh nemůže propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického. Návrhy nemohou být shledány recesistickými, rasistickými, hanlivými, sexistickými apod.

4. Další kritéria návrhu

Návrh musí být veřejně prospěšný a umístěn na pozemcích či budovách ve vlastnictví města Přerova. 

Musí být proveditelný, neodporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu rozvoje, plánovaným rozvojovým a investičním akcím.

Celkové náklady návrhu (tj. 500 000 Kč včetně DPH) musí být včetně nákladů na projektovou dokumentaci, bude-li ji povaha návrhu vyžadovat.

Případné generované příjmy z realizovaných návrhů budou náležet městu.

Na realizaci návrhu neexistuje právní nárok a předkladateli nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu.

5. Předkládání návrhů

Podat návrh lze elektronicky či písemně. Předkladatel smí předložit jeden návrh (v případě předložení více návrhů, budou všechny vyřazeny). Termín pro podávání návrhů je od
2. 5. 2024 do 30. 6. 2024
5.1. Písemná forma

Formulář s přílohami je třeba odevzdat na podatelně (v souladu s otevírací dobou) Magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2, v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní rozpočet města Přerova“. Formulář s přílohami je také možné zaslat v zalepené obálce s nápisem „Participativní rozpočet města Přerova“ prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

 

5.2. Elektronická forma (je doporučována)

Elektronický návrh můžete vyplnit přímo prostřednictvím webové stránky města Přerova a přímo na webové stránce www.chcivprerove.eu.  Bude využita platforma Munipolisu.

Pro komunikaci s předkladateli je stanoven koordinátor návrhů, s nímž je možné konzultovat jakékoli otázky týkající se podávání návrhů. Koordinátorem je Ing. František Zlámal-vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města, e-mail frantisek.zlamal@prerov.eu, telefon 581 268 610.

6. Formální náležitosti návrhů

Návrh musí obsahovat základní kontaktní údaje, prohlášení, že předkladatel je starší 15 let, název návrhu, popis návrhu, jaký problém návrh řeší, co je jeho cílem, místo realizace, celkové náklady, případně další přílohy jako je situační výkres, fotodokumentace, ilustrace, vizualizace. Je nutné vyplnit čestná prohlášení týkající se souhlasu se zásadami participativního rozpočtu, souhlasu se zpracováním osobních údajů, příp. autorského díla, veřejné propagace.

Předkladatel smí podat pouze jeden návrh. Pokud dojde ze strany předkladatele k podání více než jednoho projektu, budou všechny vyřazeny z hodnocení.

7. Hodnocení formální správnosti

Koordinátor provede u návrhů formální kontrolu správnosti. V případě nedostatků budou předkladatelé vyzváni, aby do 5 pracovních dnů návrh doplnili. V případě, že tak neučiní, dojde k vyřazení návrhu.

Rovněž budou vyřazeny návrhy překračující výši rozpočtu na jeden návrh a nesplňující další náležitosti uvedené v bodech 3, 4 a 5 těchto zásad. V případě pochybností rozhodne hodnotící komise.

8. Hodnocení realizovatelnosti

Realizovatelnost návrhů bude hodnocena komisí složenou ze zástupců vedení města, odboru koncepce a strategického rozvoje, odboru projektového řízení a investic, odboru správy majetku a komunálních služeb.

Hodnotící komise má možnost zamítnout návrh z důvodu jeho nerealizovatelnosti, své rozhodnutí musí zdůvodnit.

Po zhodnocení formální správnosti a realizovatelnosti se sestaví seznam návrhů pro veřejné hlasování.

9. Možnost veřejného projednání

Po sestavení seznamu návrhů bude možnost veřejného projednání a veřejné prezentace předkladatelů veřejnosti. Veřejné projednání se bude konat 4. 9. 2024. Místo konání bude upřesněno.

10. Hlasování

Do veřejného hlasování pro občany města Přerova starší patnácti let budou zařazeny všechny návrhy, které projdou formální kontrolou i kontrolou realizovatelnosti. Hlasování proběhne elektronicky prostřednictvím webové stránky www.chcivprerove.eu  v termínu od 4. 9. 2024 do 4. 10. 2024. Bude využita platforma Munipolisu. Hlasovací algoritmus bude vyhlášen až po hodnocení realizovatelnosti návrhů. Návrhy budou seřazeny dle výsledného pořadí sestupně. Podpořeny budou ty, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou alokovanou částku výzvy. 

11. Realizace vítězných návrhů

Vybrané projekty budou městem realizovány do konce roku 2025. Pokud ze závažného důvodu dojde k průtahům, může být ukončení akce posunuto do 30. 6. 2026. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů k dalšímu posouzení a možnému využití.

12. Informace

Potřebné informace pro zájemce jsou k dispozici na webu www.chcivprerove.eu. Zájemci se mohou rovněž obracet na koordinátora návrhů. 

13. Přílohy

Příloha č. 1 Formulář pro podávání návrhů

Máte dotaz? Napište nám!

Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825

frantisek.zlamal@prerov.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Přerov, frantisek.zlamal@prerov.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu