jemnice-ruka2

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás. Z rozpočtu města Jemnice pro rok 2024 je vyčleněn 1 milion Kč určený na projekty občanů – pro participativní rozpočet.

 

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžete zrealizovat projekt až do výše 500 000 Kč. Minimální výše projektu je 50 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2024/2025
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 5. 2024 – 30. 6. 2024

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  1. 7. 2024 – 12. 8. 2024

 • 3. Prezentace postupujících projektů

  1. 9. 2024 – 30. 9. 2024

 • 4. Hlasování o navržených projektech

  1. 10. 2024 – 31. 10. 2024

 • 5. Vyhlášení vítězných projektů

  1. 11. 2024 – 8. 11. 2024

 • 6. Realizace vítězných projektů

  od následujícího roku

Zásady participativního rozpočtu města Jemnice pro rok 2024/2025
KDO může podat návrh?

 • Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba se vztahem k městu Jemnice a jeho místním částem, přičemž se nemusí jednat o osobu s trvalým pobytem ve městě a místních částech.

Další podmínky:

 • Navrhovatel může podat maximálně 2 návrhy.
 • Návrh musí respektovat finanční limit na jeden návrh maximálně 500 000 Kč (včetně 21% DPH a všech souvisejících vstupních nákladů, např. nákladů na projektovou dokumentaci).
 • Návrh musí být podán ve stanoveném termínu.

 

CO může být obsahem návrhu?

 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, mobiliář – pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití).

Další podmínky:

 • Návrh musí být realizován na veřejném prostranství (ulice, parky, zelené plochy, areály, náměstí apod.).
 • Návrh se musí realizovat pouze na majetku a území města nebo místních částí, který není zatížen dalšími smluvními vztahy – např. nájemní smlouvy, svěření k hospodaření (v případě příspěvkových organizací města) apod.
 • Návrh bude proveditelný, tzn. že jeho realizace nesmí odporovat zákonům, plánovaným akcím, územnímu plánu a dalším strategickým či rozvojovým koncepcím města.

 

JAK podat návrh?

 • Lhůta pro podání návrhů: 1. 5. 2024 – 30. 6. 2024. Můžete si vybrat, zdali návrh podáte v listinné podobě nebo elektronicky.
 • Listinná forma: vyplněný formulář se odevzdává v uzavřené obálce označené nápisem „Tvoříme Jemnici“ na podatelnu Městského úřadu v Jemnici. Tiskopisy (formuláře) jsou k dispozici v Turistickém informačním centru Jemnice nebo v Městské knihovně Jemnice.
 • Elektronická forma: formulář je možné vyplnit online na webové stránce participativního rozpočtu https://participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimejemnici.
 • Návrhy je možno konzultovat s Odborem investic a rozvoje města Městského úřadu v Jemnici.

 CO bude následovat?

 • Návrhy projektů budou předány ke kontrole příslušným odborům městského úřadu a komisi pro územní rozvoj a plánování.
 • U každého návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to zejména se zřetelem na:
 • formální náležitosti;
 • soulad návrhu s pravidly pro účast v projektu;
 • přiměřenost předpokládaných nákladů;
 • přiměřenost předpokládané časové náročnosti;
 • skutečnost, zda návrh není v rozporu s plánovanými akcemi města;
 • soulad se zákony a jinými právními předpisy.
 • U návrhů projektů, které budou vyhodnoceny jako proveditelné, proběhnou veřejná setkání. Předkladatelé návrhů mohou na veřejném setkání prezentovat návrh osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce.
 • Návrhy vyhodnocené jako proveditelné budou před hlasováním prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu, v tisku a na veřejných místech.

 

JAK bude probíhat hlasování?

  • Hlasovat může každý občan se vztahem k městu Jemnice a místním částem. Cílem je, aby se do hlasování zapojili občané, kteří zde žijí, pracují nebo studují.
  • O návrzích, které byly vyhodnoceny jako proveditelné, budou občané anonymně hlasovat prostřednictvím elektronického hlasování na webových stránkách participativního rozpočtu, s použitím kladných a záporných hlasů.
 • Hlasování bude probíhat v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2024.
 • Automaticky bude vybrán k realizaci nejúspěšnější návrh (získal v součtu kladných a záporných hlasů nejvyšší počet kladných hlasů). Z ostatních návrhů, o nichž bylo hlasováno, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu, maximálně však do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

Realizace

 • Realizace vítězných projektů začne nejpozději do 24 měsíců po zveřejnění výsledků.
 • Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů prostřednictvím webových stránek města a dalších komunikačních kanálů města.

Kompletní Pravidla participativního rozpočtu „TVOŘÍME JEMNICI“ jsou k dispozici v tlačítku níže.
Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Ing. Zdeněk Šálek

investice@mesto-jemnice.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Ing. Zdeněk Šálek, tel: 568 450 221, e-mail: investice@mesto-jemnice.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Ing. Zdeněk Šálek, tel: 568 450 221, e-mail: investice@mesto-jemnice.cz