Participativní rozpočet města Vsetín

Chcete se podílet na podobě města Vsetín?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

vsetin-ruka
Co je to participativní rozpočet?

Město Vsetín je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento program zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet (dále PR).

Jde o proces, kterým obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Celkový rozpočet pro rok 2021: 1 000 000 Kč

Výše jednoho návrhu projektu není stanovena  – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace). Nelze překročit celkovou výši rozpočtu.

Harmonogram participativního rozpočtu 2021
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  01. 03. 2021 – 31. 05. 2021

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  01. 06. 2021 – 31. 08. 2021

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  13. 09. 2021 – 31.10. 2021

 • 4. Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  1.11.2021

 • 5. Realizace vítězných projektů

  1.1.2022- 30.6.2023

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu města Vsetín
Město Vsetín je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento program zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet (dále PR).

Jde o proces, kterým obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Celkový rozpočet pro rok 2021: 1 000 000 Kč

Výše jednoho návrhu projektu není stanovena  – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace). Nelze překročit celkovou výši rozpočtu.

1. Kritéria návrhu projektu

 • Zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebení veřejného prostranství (pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití)
 • Umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem
 • Podmínkou je dlouhodobá využitelnost projektu
 • Respektující finanční limit
 • Proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je v souladu s územním a strategickým plánem, plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvojovými koncepcemi města
 • Přínosný pro město a jeho občany
 • Realizace je v kompetenci města
 • Nebudou podporovány projekty, které jsou návrhem na změnu legislativy, návrhem zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.

2. Předkladatel návrhu

 • Předkladatelem návrhu může být obyvatel s trvalým bydlištěm na Vsetíně starší 15 let. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace.
 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

3. Podání návrhu

 • Lhůta pro podání návrhu: 1.3. – 31.5.2021.
 • Návrh se podává v písemné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři.
 • Návrh musí obsahovat název, lokalitu realizace, odůvodnění, odhadovaný rozpočet včetně informace o nákladech na údržbu, popis současného a plánovaného stavu s obrazovým materiálem.
 • Formulář a jeho přílohy jsou k dispozici na webových stránkách participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/VsetinPodleNas
 • Písemný návrh je nutné zaslat na adresu Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu.
 • Elektronický návrh lze vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu participace.mobilnirozhlas.cz/Vsetin
 • Konzultace návrhu: před odevzdáním je povinnost osobní konzultace návrhu – kontaktní email: tereza.barvikova@mestovsetin.cz
 • Po přijetí návrhu bude provedena kontrola formální správnosti.

4. Posouzení návrhu

 • Po ověření formální správnosti bude za účasti příslušných odborů úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, soulad s předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu, posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou uvedeny všechny položky a položky odpovídají ceníku prací).
 • kontrole návrhu bude vyhotoven zápis s komentářem. Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, bude předkladatel vyzván k úpravě návrhu. Pokud návrh nebude vypracován v souladu s těmito pravidly nebo předkladatel nebude souhlasit s jeho úpravou, bude návrh vyřazen.  Pokud návrh projde kontrolou, splní kritéria pro realizaci, bude zařazen do veřejného hlasování.

5. Prezentace návrhu

 • Návrhy budou představeny na veřejném setkání. Předkladatel má povinnost prezentovat návrh na tomto setkání.
 • Prezentace návrhů proběhne prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších medií.

6. Hlasování

 • Návrhy zařazené do hlasování budou veřejně prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu a v dalších médiích.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/VsetinPodleNas. Hlasování bude ověřováno přes kontrolní SMS. Při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.

7. Realizace

 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci do vyčerpání alokované částky, které bude předloženo ke schválení radě města.
 • Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.
 • Předkladatel bude seznámen s dalším postupem, bude průběžně informován o realizaci a případných změnách, ke kterým se bude moci vyjádřit.
 • Odpovědnost za realizaci přebírá město Vsetín, to vydává průběžné zprávy o realizaci.

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz