Participativní rozpočet města Vsetín

Chcete se podílet na podobě města Vsetín?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

vsetin-ruka
Co je to participativní rozpočet?

Město Vsetín je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento program zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet (dále PR).

Jde o proces, kterým obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Celkový rozpočet pro rok 2023: 1 000 000 Kč

Výše jednoho návrhu projektu není stanovena  – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace). Nelze překročit celkovou výši rozpočtu.

Harmonogram participativního rozpočtu 2023
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  01. 03. 2023 – 31. 05. 2023

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  01. 06. 2023 – 31. 08. 2023

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  13. 09. 2023 – 31.10. 2023

 • 4. Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  1.11.2023

 • 5. Realizace vítězných projektů

  1.1.2024- 30.6.2025

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu města Vsetín
Město Vsetín je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento program zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet (dále PR).

Jde o proces, kterým obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Celkový rozpočet pro rok 2023: 1 000 000 Kč

Výše jednoho návrhu projektu není stanovena  – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace). Nelze překročit celkovou výši rozpočtu.

1. Kritéria návrhu projektu

 • Zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebení veřejného prostranství (pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití)
 • Umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem
 • Podmínkou je dlouhodobá využitelnost projektu
 • Respektující finanční limit
 • Proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je v souladu s územním a strategickým plánem, plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvojovými koncepcemi města
 • Přínosný pro město a jeho občany
 • Realizace je v kompetenci města
 • Nebudou podporovány projekty, které jsou návrhem na změnu legislativy, návrhem zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.

2. Předkladatel návrhu

 • Předkladatelem návrhu může být obyvatel s trvalým bydlištěm na Vsetíně starší 15 let. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace.
 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

3. Podání návrhu

 • Lhůta pro podání návrhu: 1.3. – 31.5.2023.
 • Návrh se podává v písemné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři.
 • Návrh musí obsahovat název, lokalitu realizace, odůvodnění, odhadovaný rozpočet včetně informace o nákladech na údržbu, popis současného a plánovaného stavu s obrazovým materiálem.
 • Formulář a jeho přílohy jsou k dispozici na webových stránkách participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/VsetinPodleNas
 • Písemný návrh je nutné zaslat na adresu Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu.
 • Elektronický návrh lze vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu participace.mobilnirozhlas.cz/Vsetin
 • Konzultace návrhu: před odevzdáním je povinnost osobní konzultace návrhu – kontaktní email: jana.centesova@mestovsetin.cz
 • Po přijetí návrhu bude provedena kontrola formální správnosti.

4. Posouzení návrhu

 • Po ověření formální správnosti bude za účasti příslušných odborů úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, soulad s předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu, posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou uvedeny všechny položky a položky odpovídají ceníku prací).
 • kontrole návrhu bude vyhotoven zápis s komentářem. Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, bude předkladatel vyzván k úpravě návrhu. Pokud návrh nebude vypracován v souladu s těmito pravidly nebo předkladatel nebude souhlasit s jeho úpravou, bude návrh vyřazen.  Pokud návrh projde kontrolou, splní kritéria pro realizaci, bude zařazen do veřejného hlasování.

5. Prezentace návrhu

 • Návrhy budou představeny na veřejném setkání. Předkladatel má povinnost prezentovat návrh na tomto setkání.
 • Prezentace návrhů proběhne prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších medií.

6. Hlasování

 • Návrhy zařazené do hlasování budou veřejně prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu a v dalších médiích.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/VsetinPodleNas. Hlasování bude ověřováno přes kontrolní SMS. Při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.

7. Realizace

 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci do vyčerpání alokované částky, které bude předloženo ke schválení radě města.
 • Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.
 • Předkladatel bude seznámen s dalším postupem, bude průběžně informován o realizaci a případných změnách, ke kterým se bude moci vyjádřit.
 • Odpovědnost za realizaci přebírá město Vsetín, to vydává průběžné zprávy o realizaci.

Projekty k hlasování

Návrh č. 1 – Zastínění pískovišť a dětských hřišť (navrhovatel: Tomáš Proisl)

Jedná se o zastínění dětských hřišť plachtami, které lze upevnit na dřevěné nebo ocelové sloupky. Tyto mohou být nastálo zabetonované do země nebo zcela demontovatelné. Případně lze kotvící prvky instalovat na stávající konstrukce nebo šetrnou cestou na okolní stromy. Návrh počítá s umístěním těchto stínících plachet, které lépe umožní využití hřišť také v horkých slunečných dnech, a to na různých místech města. Například mohou zastínit pískoviště či skluzavky na Trávníkách, v Rokytnici, na Dolní Jasence nebo v Panské zahradě.

Návrh č. 2 – Relaxační lavice v přírodě (navrhovatel: Bořek Navrátil)

Hlavním cílem tohoto navrhovaného projektu je odpočinek v přírodě či možnost nočního pozorování hvězd na nádherném místě s výhledem na okolí Vsetína. Toto místo může být vítanou zastávkou pro turisty a cyklisty. Navrhovaná dřevěná lavice by byla umístěna ve volně dostupně přírodě tak, aby ji mohli využít všichni kolem procházející turisté nebo projíždějící cyklisté. Jako vhodná lokalita se jeví Nivka v Semetíně nebo jiné turisticky atraktivní stanoviště. Vítané je řešení, aby se na lavici vešlo více lidí (10 – 12), což umožní během výletu relaxaci celé rodině. V nočních hodinách by se zde mohla sejít skupinka pozorovatelů hvězd.

Návrh č. 3 – Balanční hřiště pro radost (navrhovatelka: Pavla Studenská)

Cílem navrhovaného projektu je vybudování dřevěného balančně-lezecko-překážkového hřiště v přírodě, které umožní rozvíjet všestranné pohybové dovednosti dětí – obratnost, rovnováhu, spolupráci rukou, nohou a mysli. Balancování pomáhá trénovat zrak a schopnost soustředit se, což ocení zejména rodiče dětí školou povinných. Takové hřiště nabízí zásadní příležitosti pro fyzický, kognitivní i sociální rozvoj všech jeho návštěvníků. Jako vhodné umístění se jeví lokalita v parku na Trávníkách na ulici Štěpánská, p. č. 2452 a 2428. Návrh reaguje na možnost rozvoje stávajícího dětského hřiště s herními prvky podobného charakteru, a to za účelem vybudování místa, které se zatím na území Vsetína nenachází.

Vítězné projekty participativního rozpočtu
 • rok 2020: Herní prvky pro osoby s těžkým postižením
 • rok 2021: Tak jak to dnes vypadá u včel
 • rok 2022: Stezka pro zdravé nožky
Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz