Participativní rozpočet města Vsetín

Chcete se podílet na podobě města Vsetín?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

vsetin-ruka
Co je to participativní rozpočet?

Město Vsetín je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento program zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet (dále PR).

Jde o proces, kterým obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Celkový rozpočet pro rok 2023: 1 000 000 Kč

Výše jednoho návrhu projektu není stanovena  – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace). Nelze překročit celkovou výši rozpočtu.

Harmonogram participativního rozpočtu 2023
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  01. 03. 2023 – 31. 05. 2023

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  01. 06. 2023 – 31. 08. 2023

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  13. 09. 2023 – 31.10. 2023

 • 4. Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  1.11.2023

 • 5. Realizace vítězných projektů

  1.1.2024- 30.6.2025

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu města Vsetín
Město Vsetín je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento program zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet (dále PR).

Jde o proces, kterým obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Celkový rozpočet pro rok 2022: 1 000 000 Kč

Výše jednoho návrhu projektu není stanovena  – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace). Nelze překročit celkovou výši rozpočtu.

1. Kritéria návrhu projektu

 • Zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebení veřejného prostranství (pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití)
 • Umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem
 • Podmínkou je dlouhodobá využitelnost projektu
 • Respektující finanční limit
 • Proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je v souladu s územním a strategickým plánem, plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvojovými koncepcemi města
 • Přínosný pro město a jeho občany
 • Realizace je v kompetenci města
 • Nebudou podporovány projekty, které jsou návrhem na změnu legislativy, návrhem zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.

2. Předkladatel návrhu

 • Předkladatelem návrhu může být obyvatel s trvalým bydlištěm na Vsetíně starší 15 let. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace.
 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

3. Podání návrhu

 • Lhůta pro podání návrhu: 1.3. – 31.5.2023.
 • Návrh se podává v písemné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři.
 • Návrh musí obsahovat název, lokalitu realizace, odůvodnění, odhadovaný rozpočet včetně informace o nákladech na údržbu, popis současného a plánovaného stavu s obrazovým materiálem.
 • Formulář a jeho přílohy jsou k dispozici na webových stránkách participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/VsetinPodleNas
 • Písemný návrh je nutné zaslat na adresu Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu.
 • Elektronický návrh lze vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu participace.mobilnirozhlas.cz/Vsetin
 • Konzultace návrhu: před odevzdáním je povinnost osobní konzultace návrhu – kontaktní email: petra.skypalova@mestovsetin.cz
 • Po přijetí návrhu bude provedena kontrola formální správnosti.

4. Posouzení návrhu

 • Po ověření formální správnosti bude za účasti příslušných odborů úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, soulad s předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu, posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou uvedeny všechny položky a položky odpovídají ceníku prací).
 • kontrole návrhu bude vyhotoven zápis s komentářem. Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, bude předkladatel vyzván k úpravě návrhu. Pokud návrh nebude vypracován v souladu s těmito pravidly nebo předkladatel nebude souhlasit s jeho úpravou, bude návrh vyřazen.  Pokud návrh projde kontrolou, splní kritéria pro realizaci, bude zařazen do veřejného hlasování.

5. Prezentace návrhu

 • Návrhy budou představeny na veřejném setkání. Předkladatel má povinnost prezentovat návrh na tomto setkání.
 • Prezentace návrhů proběhne prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších medií.

6. Hlasování

 • Návrhy zařazené do hlasování budou veřejně prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu a v dalších médiích.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/VsetinPodleNas. Hlasování bude ověřováno přes kontrolní SMS. Při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.

7. Realizace

 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci do vyčerpání alokované částky, které bude předloženo ke schválení radě města.
 • Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.
 • Předkladatel bude seznámen s dalším postupem, bude průběžně informován o realizaci a případných změnách, ke kterým se bude moci vyjádřit.
 • Odpovědnost za realizaci přebírá město Vsetín, to vydává průběžné zprávy o realizaci.

Projekty k hlasování

Návrh č. 1 – Vsetín griluje (navrhovatel: Pavel Pírek)

Záměrem projektu je vrátit obyvatele města do kontaktu s okolním prostředím a přírodou. Jde o oživení vzpomínky na opékání špekáčků se zpěvem u kytary, a také
k vytváření nových zážitků a přátelství při setkávání u ohně, poznávání sousedů
a upevňování vztahů s nimi. Umístění griloviště je možné u cyklostezky Bečva směrem na Semetín u odpočívadla, p. č. 12586/2. V případě zájmu o umístění grilovišť i v jiných lokalitách města bude nutné najít vhodné parcely.

Návrh č. 2 – I kolo a kočárek parkuje (navrhovatelka: Jana Homolková)

V současném rozvoji cyklodopravy se města začínají zaměřovat na bezpečné a uzamykatelné parkování kol i kočárků, které současně poskytuje i přístřeší v případě nepřízně počasí. Cykloboxy poskytují možnost uzamknout kolo či kočárek na delší dobu bez dohledu majitele nebo nabízejí uskladnění kola v případě, pokud člověk pokračuje v cestování jiným dopravním prostředkem. Umístění je vhodné před městskými lázněmi p. č. 2515 nebo 2527/1 na travnaté ploše (nutnost kladného stanoviska SPÚ vzhledem k ochrannému pásmu KB). Dalším možným umístěním je parcela č. 538/7 v lokalitě Na Lapači u sportovní haly nebo umístění za kinem Vatra na náměstí Svobody p. č. 2934 (nutná konzultace s vedením MGSZŠVOŠZ).

Návrh č. 3 – Stezka pro zdravé nožky (navrhovatel: Bořek Navrátil)

Chodit a běhat naboso je příjemné, zdravé a zcela přirozené. Mnoho lidí pomalu přichází na chuť bosé chůzi, která přináší mimo jiné radost. Její největší výhodou je především výborná prevence proti většině ortopedických problémů. Chození po přírodních površích významně posiluje imunitu a vhodně stimuluje organismus. V mnoha evropských městech jsou vybudovány dlouhé bosé chodníčky. Nejrozšířenějším typem jsou stezky ohraničené přírodním materiálem, jejichž výplň tvoří různé druhy kamínků, kůra, jehličí, větvičky a jiné přírodní materiály. Itinerář projektu lze doplnit mlžnou bránou, která slouží k osvěžení přehřátého městského vzduchu, a je mobilní, aby se dala v zimních měsících uschovat. Jako vhodné umístění se jeví lokalita v parku u železniční trati na Trávníkách, p. č. 2452 nebo na Rybníkách rovněž u železnice, p. č. 4292.

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz