Participativní rozpočet města Žamberk

Město Žamberk má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství města, proto rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Harmonogram
 • 1. Podávání návrhů

  od 01.06.2021 do 30.08.2021

 • 2. Hlasování o vítězných projektech

  11.10.2021 – 30.11.2021

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022

1. Úvod

Město Žamberk má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části  obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného  prostranství města Žamberka, proto rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci  prostřednictvím participativního rozpočtu.

2. Finanční rámec

 1. Pro rok 2022 bude navrženo vyčlenit na realizaci vítězných projektů maximálně 800.000 Kč
 2. Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů zaměřených na  zkvalitnění života ve městě Žamberku ve shodě s následujícími pravidly. 
 3. Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či  stanoviska subjektů komerčního, náboženského či podnikatelského charakteru. 
 4. Z participativního rozpočtu nemohou být podporovány provozní náklady spolků,  případně náklady související s realizací projektů podpořených dotacemi města  Žamberk.

3. Posuzování realizovatelnosti návrhů

 1. Realizace návrhu musí být v kompetenci města Žamberka. 
 2. Realizace návrhu musí být v souladu s platnou legislativou a rozvojovou dokumentací  města Žamberka. 
 3. Návrh musí mít přínos pro město Žamberk a jeho občany. 
 4. Projekt může být realizován pouze na veřejně přístupných místech a musí být  využitelný všemi občany města Žamberka. 
 5. Navrhovaný projekt musí být realizován na nemovitostech patřících městu Žamberk do  konce roku 2022. 
 6. Celkové náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 300.000 Kč včetně DPH (včetně  projektové dokumentace). Tato částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a nezbytné  náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci. 
 7. Minimální náklady na jeden projekt nesmí být nižší než 20.000 Kč včetně DPH. 8. Součástí celkových nákladů musí být i náklady na projektovou dokumentaci. 
 8. Návrh investičního charakteru nebude generovat roční provozní náklady přesahující  10 % jeho pořizovací ceny. 
 9. Návrh musí být udržitelný po dobu 3 let.
 10. Navrhovatelé berou na vědomí, že vítězné projekty nemusí být realizovány v přesně  navrhovaném rozsahu.

4. Podávání návrhů

 1. Navrhovatelem projektů může být pouze fyzická osoba starší 15 let (věk rozhodný ke  dni podání návrhu) s trvalým pobytem v Žamberku. 
 2. Každý navrhovatel může podat maximálně jeden návrh. 
 3. Lhůta pro podávání návrhů je od 01.06.2021 do 30.08.2021. 
 4. Návrh musí být podán na Městský úřad Žamberk v papírové podobě na podatelnu  Městského úřadu Žamberk s viditelným označením „Participativní rozpočet“ nebo  prostřednictvím elektronické pošty: e-podatelna@zamberk.eu nejpozději do  30.08.2021 do 17:00 hodin. 
 5. Návrhy u sebe shromažďuje koordinátor projektů – Ing. Lenka Fránková, která provede  kontrolu jejich formální správnosti a nejpozději do 10 pracovních dnů navrhovateli  poskytne zpětnou vazbu o tom, že návrh je formálně v pořádku. 
 6. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování a ten má 10  pracovních dní na nápravu. 
 7. V případě formální správnosti koordinátor návrh zaeviduje a prezentuje jej na  webových stránkách města. 
 8. Veškeré informace lze získat u Ing. Marcela Klementa, MPA nebo u koordinátora  projektu – Ing. Lenky Fránkové. 
 9. Město Žamberk si vyhrazuje právo vyřadit žádosti v případě nevhodnosti návrhu. 10. Autoři podpořených návrhů budou informováni o průběhu realizace koordinátory.

5. Formální podoba návrhu

Návrh musí být zpracován v písemné podobě a s využitím formulářů, které jsou součástí těchto pravidel, musí obsahovat tyto informace: 

 • název s uvedením přesné lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), 
 • odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město nebo jeho místní části, kolika občanů  se bude týkat), 
 • detailní popis návrhu se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace  stávajícího stavu – vhodné jsou i nákresy či vizualizace, typy navrhovaných prvků,  prostorové požadavky), 
 • odhadované náklady na realizaci návrhu, 
 • kontakty na autora návrhu, tzn. adresa, bydliště, telefon, e-mail.

6. Posouzení realizovatelnosti návrhu

 1. Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání. Cílem je  určit realizovatelnost jednotlivých návrhů na základě těchto pravidel. Pokud návrh  projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je proveditelný a může být zařazen do  hlasování. 
 2. V případě rozporu s pravidly bude úřad usilovat o jeho úpravu do realizovatelné podoby  ve shodě s jeho autorem. 
 3. Nejpozději do 30 pracovních dnů od podání návrhu bude autorům elektronicky na  uvedenou e-mailovou adresu zasláno vyhodnocení realizovatelnosti jejich návrhu (v případě neuvedení e-mailového kontaktu písemně na uvedenou poštovní adresu).

7. Hlasování o vítězných projektech

 1. Hlasování je určeno výhradně pro obyvatele města Žamberka. 
 2. Každý občan má k dispozici dva hlasy PRO návrhy a jeden hlas PROTI návrhu, který  chce zamítnout. 
 3. Návrhy splňující veškeré formální požadavky budou představeny veřejnosti, a to na  www.zamberk.cz, v Žamberských listech a sociálních sítích. 
 4. Hlasování proběhne v období 11.10.2021 – 30.11.2021, a to metodou, která bude  stanovena spolu s volebním algoritmem na základě počtu proveditelných projektů.  Hlasovat bude možné pouze prostřednictvím aplikace mobilního rozhlasu, na  e-mailové adrese: hlasovani@zamberk.eu nebo na listinném formuláři. Při hlasování  je nutné uvést jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště, aby bylo možné prověřit  trvalé bydliště osoby v Žamberku.

8. Realizace vítězných projektů

 1. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše. 
 2. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí  finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal  nejvíce hlasů (bodů) až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. 
 3. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten s nižším  počtem mínusových hlasů. Pokud měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních  hlasů, pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem. 
 4. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů města Žamberka k dalšímu  posouzení. 
 5. Finanční zajištění realizace vybraných projektů je podmíněno schválením rozpočtu  města Žamberk zahrnujícím příslušnou finanční částku nezbytně nutnou pro realizaci  projektu.

Koordinátoři projektu:

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru majetku a investic, Městský úřad Žamberk tel.: 465 670 331, e-mail: l.frankova@zamberk.eu 

Ing. Marcel Klement, MPA, tajemník Městského úřadu Žamberk tel.: 465 670 201, e-mail: tajemnik@zamberk.eu

Schválené projekty k hlasování

Název projektu: Obnova pumpy a pítka na Masarykově náměstí včetně ochrany před znečištěním

Popis projektu: Vytvoření odpočinkového prostoru dosud nepříliš využívaného z důvodu jeho trvalého znečištění. Dalším benefitem je vytvoření zázemí pro konání akcí a koncertů na náměstí či umístění vyřezávaného betlému. Projekt zahrnuje obnovu historické pumpy a pítka i dlažby mezi stromy a dále takové zakrytí prostoru, které zajistí ochranu před znečištěním ptactvem, padajícím listím a sněhem. Návrh uvažuje s decentní plátěnou střechou, vynesenou pomocí ocelových táhel a obručí ke kmenům okolních stromů. Návrh bychom doplnili žulovou dlažbou v řešeném prostoru.

Místo realizace: Masarykovo náměstí

Rozpočet: 300.000 Kč

Název projektu: Pódium na Pěší zóně

Popis projektu: Cílem návrhu je vytvoření místa pro pořádání veřejných (nejen) hudebních produkcí. V Žamberku je vyhlášená ZUŠ, žijí tu rodiny, ve kterých se muzicíruje, jsou tu činné hudební skupiny. Pódium by sloužilo každému, kdo umí něco zazpívat či zahrát jen tak pro radost lidem. Cílem je oživit Pěší zónu a přispět ke sblížení lidí a dobrým sousedským vztahům. Pódium by mohlo sloužit jak plánovaným akcím, tak každému, kdo bude mít zrovna chuť zahrát – jde o podporu prezentace nadání občanů našeho města, dětí, mládeže i dospělých. Sportovního vyžití nabízí město dostatek, ale volně přístupné místo pro prezentaci umělecky nadaných občanů chybí. Červencové vystoupení Big Bandu ZUŠ Petra Ebena ukázalo, že na Pěší zónu se vejde až 300 diváků. Pódium by mělo být vyvýšené, s přívodem elektrického proudu pro zajištění ozvučení a osvětlení produkce. Velikost pódia musí respektovat architektonické a prostorové možnosti.

Místo realizace: Pěší zóna, Třeba nad tou dřevěnou plastikou, dnes tam je travní porost. 

Rozpočet: 300.000 Kč

Název projektu: Veřejná otužovna u Divoké Orlice v Žamberku

Popis projektu: Cílem návrhu je rozšíření sportovně rekreačního vyžití pro občany města se zájmem o otužování a koupání v řece. Dalším přínosem má být zvýšení čistoty pěší trasy na pravém břehu Divoké Orlice v lokalitě nad jezem. Návrh zahrnuje vybudování zastřešené dřevěné konstrukce nad dvěma převlékacími kabinkami k uložení oblečení a obuvi s háčkem zevnitř. Kabinky by měly mít malý půdorys, aby nedošlo k jejich zneužívání k jiným účelům – uvnitř kabinek je navrženo sedátko a háčky na šatstvo. Otužovnu doplní stojan pro kola. Návrh obsahoval i latrínu, tu ale z praktických důvodů nedoporučujeme a o její realizaci neuvažujeme. Návrh bychom naopak doplnili úpravou vstupu do vody.

Místo realizace: Parcela č. 1193/2 ve vlastnictví Města Žamberk (před oplocenkou u splavu pod skalami)

Rozpočet: 80.000 Kč

Název projektu: Zelená brána do města – nová zeleň u kruhové křižovatky

Popis projektu: Cílem projektu je zlepšit životní prostředí u velmi vytíženého dopravního uzlu v centru města (kruhový objezd) a zároveň zvýšit vizuální úroveň tohoto veřejného prostranství. Nová zeleň sníží hlučnost dopravy, omezí vliv prašnosti a exhalací a sníží teplotu u přilehlých chodníků. Pro cestující přicházející od autobusového nádraží je právě tento prostor vstupem do města a zanechává první dojem ze Žamberka. Vybudováním dominantního zahradního/parkového prvku dojde ke zlepšení pocitu obyvatel a návštěvníků města z tohoto veřejného prostranství i z města jako celku.

Přímo nad kruhovým objezdem směrem k centru leží parcela 866/1 o ploše 747 m2, která je v majetku města. Je to úzký pruh nepravidelného tvaru kopírující přilehlou komunikaci a jeho využitelnost pro jiné účely je zcela minimální. Je vhodné tento prostor osadit dominantní zelení, která vyváží okolní hustou zástavbu. Je nutné oslovit krajinného architekta, aby vytvořil plán výsadby na míru tomuto místu a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. Bude vhodné zelení zakrýt nevzhledný stánek na sousední parcele a v rámci rozpočtu se nabízí i možnost pořízení již vzrostlého stromu, který by doplnil stávající břízu.

Místo realizace: Parcela 866/1, KÚ Žamberk, ulice Kostelní a Divišova

Rozpočet: 300.000 Kč

Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu