topolcany-ruka
Čo je to participatívny rozpočet?

„Iba s participáciou môže demokracia úspešne fungovať a plniť svoj účel.“

V Topoľčanoch nám záleží na dobrej správe vecí verejných. Zapájanie verejnosti do rozhodovacíchprocesov formuje občiansky aktivizmus, zlepšuje možnosti verejnej kontroly volených orgánov,posilňuje legitimitu demokratického systému a tým zvyšuje kvalitu demokracie.

Participatívny rozpočet je jedným z nástrojov mimo volebnej účasti občanov. Mesto Topoľčany ho využíva od roku 2020. Prostredníctvom neho môžu obyvatelia samosprávy rozhodnúť o využití časti verejných finančných prostriedkov. Ak máte aj vy nápad, ako zlepšiť život v Topoľčanoch, ste na správnom mieste.

Ročník 2024

Máte nápad, ako skrášliť verejné priestranstvo, upevniť susedské vzťahy, túžite zorganizovať podujatie, mať nové športovisko či miesto, ktoré s komunitou či so susedmi využívate, ale chýbajú vám prostriedky?

Aj v roku 2024 spúšťa mesto Topoľčany participatívny rozpočet. Pomocou neho sa doteraz podarilo zrealizovať mnohé pekné projekty.

Podanie projektu je jednoduché. Stačí vyplniť online formulár, alebo si ho vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu v sídle Mestského úradu. Formulár si môžete aj stiahnuť. Po vyplnení formulár odošlite na e-mail: participacia@topolcany.sk, alebo pošlite poštou na adresu:

Odbor školstva, kultúry a práce s mládežou, Mesto Topoľčany, M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

Obálku označte heslom: Participatívny rozpočet. Projekt je potrebné zaslať najneskôr do 15. júla 2024. Maximálna výška podpory pre jeden projekt v roku 2024 je 29 000 €.

 

Ešte pred odoslaním si nezabudnite prečítať Pravidlá.

Harmonogram
 • 1. Tvorba projektov a zadaní

  máj – júl 2024

 • 2. Posúdenie projektov Mestským úradom v Topoľčanoch

  júl – august 2024

 • 3. Hlasovanie o projektoch

  september 2024

 • 4. Zapracovanie a schválenie víťazných pojektov do rozpočtu mesta

  október 2024

 • 5. Realizácia projektov a zadaní

  1. 1. 2025 – 31. 12. 2025

 • 6. Hodnotenie PR

  do 30. 4. 2026

Aktuálne správy z úradu

Pre aktuálne správy o priebehu participatívneho rozpočtu sa prihláste do platformy MUNIPOLIS.

Hlasovanie pomocou platformy MUNIPOLIS

Výsledky s prehľadnými štatistikami

Hlasovať bude možné prostredníctvom platformy MUNIPOLIS.

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Topoľčany

ČASŤ I

Úvodné ustanovenia
Čl. 1

1. Participatívny rozpočet pre Topoľčany (ďalej len „PR“) predstavuje nástroj samosprávy, ktorého
cieľom je:
a) zvýšiť aktívnu účasť obyvateľov mesta na verejných rozhodnutiach samosprávy a
b) priblížiť fungovanie samosprávy širokej verejnosti,
c) umožniť obyvateľom mesta rozhodnúť o využití časti rozpočtu samosprávy v prospech verejnosti.
2. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre Topoľčany (ďalej len „Pravidlá“) upravujú priebeh PR v meste a úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov PR.

Čl. 2

1. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch (ďalej len „MsZ“) – v rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok – schvaľuje výšku finančných prostriedkov na participatívny rozpočet, a to v závislosti od stavu hospodárenia mesta.
2. Prostredníctvom PR obyvatelia mesta rozhodujú, ako bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci jedného kalendárneho roka na občianske projekty.
3. Jeden cyklus PR sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta postupom – podľa týchto pravidiel – navrhnú a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta. Víťazné projekty sa stávajú súčasťou rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú realizované.
4. Etapy PR:
a) tvorba a podávanie projektov a zadaní na základe výzvy,
b) posúdenie projektov,
c) hlasovanie o projektoch,
d) zapracovanie a schválenie víťazných projektov do rozpočtu mesta,

e) realizácia projektov a zadaní,
f) hodnotenie PR.
5. Primátorka mesta Topoľčany vyhlasuje PR na príslušné obdobie a na jej príkaz zverejní Mestský úrad v Topoľčanoch (ďalej len „MsÚ“) harmonogram jednotlivých etáp PR.
6. O realizácii PR informuje MsÚ priebežne počas roka prostredníctvom webového sídla www.urobmemestolepsim.sk, a bežnými informačnými platformami mesta.

ČASŤ II

Projekty PR
Čl. 3

Tvorba a podávanie projektov PR

1. Zámerom projektu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom Topoľčian a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života v meste. Projekt môže mať dlhodobý (zmena verejného priestranstva, služba pre obyvateľov) alebo krátkodobý efekt (podujatie).
2. O objeme prostriedkov v participatívnom rozpočte rozhoduje v danom kalendárnom roku MsZ. Podporených môže byť jeden alebo viac projektov, pričom výška podpory zo zdrojov mesta Topoľčany pre jeden projekt nesmie presiahnuť celkový objem prostriedkov vyčlenených do participatívneho rozpočtu v danom kalendárnom roku. Maximálnu výšku podpory pre projekty zverejňuje MsÚ v príslušnom kalendárnom roku v harmonograme PR v rámci výzvy na predkladanie projektov. Podpora zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s vypracovaním technickej dokumentácie.
3. Predkladateľom projektu môže byť:
a) fyzická osoba,
b) občianske združenie alebo nezisková organizácia.
Predkladateľ môže predložiť len jeden projekt.
4. Návrh projektu musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok má byť prístupný obyvateľom Topoľčian,
b) je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka,
c) musí byť realizovaný na území mesta Topoľčany,
d) v prípade, že projekt bude mať charakter kapitálového výdavku, musí byť realizovateľný len
na majetku mesta,
e) projekt nebol podporený v dvoch po sebe idúcich cykloch PR.
5. Projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z nasledovných oblastí:
a) na revitalizáciu verejných priestranstiev, vrátane inklúzie marginalizovaných skupín,
b) na stimuláciu a rozvoj komunít a susedských vzťahov,
c) na vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich verejných služieb,
d) na elimináciu dopadu klimatických zmien,
e) na podporu nových miestnych aktivít.
6. Návrh projektu sa podáva na predpísanom formulári. Dostupný je v elektronickej podobe na webovej stránke www.urobmemestolepsim.sk a v papierovej forme v kancelárii prvého kontaktu MsÚ, prípadne v ďalších vhodných lokalitách.
7. Návrh projektu je možné podať:
a) písomnou formou na adresu: Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany,
b) elektronicky e-mailom – na adresu participacia@topolcany.sk,
c) osobne – v kancelárii prvého kontaktu MsÚ.

8. Finálny návrh projektu je potrebné predložiť mestu Topoľčany do termínu určeného
harmonogramom príslušného cyklu PR.
9. Každý doručený návrh projektu prejde formálnou kontrolou zo strany MsÚ. V prípade chýbajúcich formálnych náležitostí bude do 7 pracovných dní od odovzdania predkladateľ vyzvaný zo strany MsÚ na ich doplnenie.
10. Ak nebudú nedostatky odstránené do 14 dní od doručenia výzvy predkladateľovi, návrh projektu nebude postúpený do ďalšej etapy príslušného cyklu PR. Predkladateľ bude o postúpení alebo nepostúpení svojho projektu informovaný písomne, telefonicky alebo e-mailom.

Čl. 4

Posúdenie návrhov projektov Mestským úradom v Topoľčanoch

1. Návrhy projektov, ktoré obsahujú všetky formálne náležitosti, budú posunuté k obsahovej kontrole jednotlivým odborom MsÚ, ktorých príslušnosť bude určená v závislosti od zabezpečovaných kompetencií.
2. Príslušné odbory MsÚ zhodnotia realizovateľnosť návrhov projektov so zreteľom na podmienky uvedené v čl. 3 týchto pravidiel. Zamestnanci MsÚ budú v tejto etape aktívne komunikovať s predkladateľmi projektov a hľadať najlepšie možnosti ich riešenia.
3. Každý predkladateľ projektu bude zo strany oficiálne MsÚ vyrozumený o výsledkoch posúdenia jeho návrhu. V prípade, že predkladateľ neakceptuje navrhnuté úpravy, nebude projekt postúpený do ďalšej etapy PR.

Čl. 5

Výber projektov a alokácia financií do rozpočtu mesta

1. Projekty, ktoré boli postúpené po posúdení obsahovej stránky do ďalšej etapy príslušného cyklu PR, budú verejne prezentované na verejnom stretnutí s občanmi. Jeho termín určí harmonogram príslušného cyklu PR.
2. Účelom verejného stretnutia bude:
– predstavenie jednotlivých návrhov širokej verejnosti,
– diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.
3. Do termínu verejného stretnutia môže navrhovateľ svoj návrh stiahnuť, a to:
a. písomnou formou na adrese: Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany,
b. elektronicky – e-mailom na adresu: participacia@topolcany.sk.
4. Všetky realizovateľné projekty budú mestom zverejnené na stránke www.urobmemestolepsim.sk. Z nich sa – na základe hlasovania – rozhodne o projektoch, ktoré postúpia do ďalšej etapy príslušného cyklu PR.
5. Termín hlasovania o projektoch určí harmonogram príslušného cyklu PR.
6. Hlasovanie o projektoch sa uskutočňuje elektronicky – na webových stránkách PR
www.participace.mobilnirozhlas.cz/Topolcany.
7. Hlasovanie je realizované výlučne elektronicky. Každý hlasujúci po registrácii prostredníctvom SMS (náklady na SMS znáša mesto) získava 3 kladné hlasy, ktoré môže rozdeliť ľubovoľne pre ktorýkoľvek projekt.
8. Výstupom elektronického hlasovanie je zoznam víťazných projektov určených na realizáciu, ktoré mesto zverejní na stránke www.topolcany.sk a prostredníctvom svojich bežných informačných kanálov.

Počet víťazných zadaní sa odvíja od vyčerpania maximálnej sumy určenej na realizáciu projektov v príslušnom cykle PR.
9. Predkladatelia sú o realizácii alebo nerealizácii svojich projektov oficiálne informovaní bezodkladne po ukončení hlasovania a stanovení počtu podporených projektov.

ČASŤ III

Spoločné ustanovenia
Čl. 6
Realizácia projektov PR

1. Schválené projekty realizuje :
a) mesto/mestské spoločnosti v prípade, ak je predkladateľom projektu fyzická osoba,
b) občianske združenia, resp. neziskové organizácie.
2. V prípade realizácie projektu občianskym združením alebo neziskovou organizáciou mesto uzavrie s realizátorom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle platného a účinného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
3. Na základe zmluvy zabezpečí MsÚ prevod finančných prostriedkov na účet realizátora a následne kontrolu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného spôsobu využitia príspevku z PR.
4. Realizátor je povinný bezodkladne po ukončení projektu, najneskôr 31.12. príslušného kalendárneho roka, predložiť mestu vyúčtovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Nepoužité finančné prostriedky a neoprávnene použité finančné prostriedky je príjemca povinný vrátiť na účet mesta Topoľčany.
5. MsÚ zabezpečuje monitorovanie realizácie schválených projektov a zadaní.

Čl. 7
Hodnotenie PR

1. Hodnotenie každého cyklu PR zaistí MsÚ v spolupráci s predkladateľmi projektov a zadanía ostatnou verejnosťou.
2. MsÚ predkladá do MsZ Správu o stave realizácie PR, a to do štyroch mesiacov
po uplynutí príslušného kalendárneho roku.

Máte otázku? Napíšte nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.sk

Mesto Topoľčany, participacia@topolcany.sk

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.sk

Mesto Topoľčany, participacia@topolcany.sk