topolcany-ruka
Čo je to participatívny rozpočet?
 1. Participatívny rozpočet pre Topoľčany (ďalej len „PR“) predstavuje nástroj samosprávy, ktorý  podporuje aktívne zapojenie obyvateľov Topoľčian do správy a rozvoja mesta. Cieľom Mesta  Topoľčany (ďalej len „Mesta“) je prostredníctvom PR:  
  1. zvýšiť účasť obyvateľov Mesta na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie  širokej verejnosti,  
  2. vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v Meste. 
 2. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre Topoľčany (ďalej len „Pravidlá“) upravujú priebeh PR v  Meste a úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov PR.
Harmonogram PR 2023
 • 1. Tvorba a podávanie projektov a zadaní

  jún, júl 2023

 • 2. Posúdenie projektov Mestským úradom v Topoľčanoch (obsahová kontrola na jednotlivých odboroch)

  august 2023

 • 3. Verejná prezentácia projektov na zasadnutí mestského zastupiteľstva

  september 2023

 • 4. Hlasovanie o projektoch

  september, október 2023

 • 5. Zapracovanie a schválenie víťazných projektov do rozpočtu mesta

  október 2023

 • 6. Realizácia projektov a zadaní

  1.1.2024 – 31.12.2024

 • 7. Hodnotenie PR

  do 30.4.2025

Hlasovanie pomocou platformy MUNIPOLIS

Výsledky s prehľadnými štatistikami

Hlasovať bude možné prostredníctvom platformy MUNIPOLIS alebo prostredníctvom tlačeného dotazníka.

Aktuálne správy z úradu

Pre aktuálne správy o priebehu participatívneho rozpočtu sa prihláste do platformy MUNIPOLIS.
Výsledky hlasovania

Ďakujeme všetkým, ktorí sa uchádzali o prostriedky z participatívneho rozpočtu v roku 2022.

 

Spolu sa hlasovania zúčastnilo 448 hlasujúcich.

 

Zoznam podporených projektov v jednotlivých kategóriách je nasledovný:

 

Kultúra a šport

#2 Telocvičňa na funkčný tréning pre športovcov so zameraním na hokej – 282

#5 Jakubská cesta z Topoľčian – 115

 

Sociálne témy

#9 Topoľčany – miesto kultúrnej komunikácie – 8

 

Verejný priestor a zeleň

#1 Socha Sladovníka – 352

#3 Obnova kaplnky Sedembolestnej Panny Márie so studničkou na Kalvárii v Topoľčanoch 154

#4 Oddychová zóna – 128

#6 Relaxačné plošiny v Mestskom parku – 110

#7 V tieni sa lepšie dýcha – 72

Autorov projektov budeme kontaktovať v januári 2023 ohľadom ďalšieho postupu.

Detaily projektov:

 • 1. Telocvičňa na funkčný tréning pre športovcov so zameraním na hokej (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je pripraviť telocvičňu pre športový tréning detí, kde budú môcť rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť, ktorá je v súčasnej dobe nevyhnutná pre správny pohybový vývoj detí a mládeže. Na realizáciu je potrebné zabezpečiť gumenú podlahu, ktorá zabezpečí bezpečný pohyb detí a mládeže počas tréningov. Telocvičňu bude využívať asi 200 športovcov hokejového klubu HC Topoľčany, ktorí v zimnom období počas hlavnej sezóny nemajú kde realizovať potrebné a vyžadované športové aktivity mimo ľad. Telocvičňu budú môcť využívať aj rodičia detí, ktorí si budú môcť rovnako zlepšovať svoju kondíciu v čase mimo tréning detí.

  Umiestnenie projektu: Zimný štadión Topoľčany, severná strana, 1.poschodie

  Žiadosť predkladá: HC Topoľčany, o.z.

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 2. Jakubská cesta z Topoľčian (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je vyznačiť trasu Jakubskej cesty žltými šípkami od ulice P. O. Hviezdoslava ponad rieku Nitra cez Práznovskú cestu do Solčian a na Veľký Tríbeč (830 m. n. m.), pripraviť podstavec pre sochu v Topoľčanoch, vyrezať sochu apoštola Jakuba z dreva a umiestniť ju na podstavec. Plánované miesto sochy pri rieke Nitre. Realizácia projektu značenia je v spolupráci so združením Pratelia Jakubskej cesty. Popularita pútnických ciest – v Európe predovšetkým Jakubskej cesty – stále rastie. Cesta putovania napĺňa očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a históriou miest Európy, v kombinácii s cestovaním, poznávaním a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu. V porovnaní s klasickými pútnickými cestami veriacich na miesta zázrakov a k relikviám svätých, sú dnes Jakubské cesty v Európe ponukou v mnohých európskych krajinách a regiónoch napomáhajúce výmene skúsenosti medzi národmi i jednotlivými ľuďmi. Všetky tieto aspekty robia z Jakubských ciest fenomén novej éry putovania, ktoré pre niekoho znamená hlboký duchovný impulz k zamysleniu sa nad vecami tohto sveta a svojím životom, pre iného nevšednú turistiku s hrou na stredovekých pútnikov do Compostely. Viera a spiritualita, poznanie a sebapoznanie, objavenie svojich hraníc, turistika a umenie, príroda a človek, zážitok a hra, cesta a legenda, to všetko tvorí príťažlivý celok uprostred reality našej doby, ktorý priťahuje na Jakubskú cestu stotisíce ľudí ročne nielen v štátoch Európy, ale aj z iných kontinentov. V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami (http://www.jakubskacesta.eu/site/index).

  Umiestnenie projektu: 4840/8

  Žiadosť predkladá: Dušan Jedinák

  Predpokladané náklady na realizáciu: 2 367 EUR

 • 3. Oddychová zóna (projekt bude podporený)

   

  Cieľom projektu je revitalizácia oboch parciel a vytvorenie parku s oddychovými zónami (lavičky, ihriská pre hry v exteriéri). Vytvorenie pokojného prostredia, podobného jako na sídlisku JUH. Zamedziť hluku a prachu, ktorý je tu dnes, pri spracovaní a preprave zeminy a štrku (drvenie odpadu).

  Umiestnenie projektu: Parcela 4840/15, parcela 4835/11 za Domovom sociálnych služieb.

  Žiadosť predkladá: Milan Belák

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 4. V tieni sa lepšie dýcha (projekt bude podporený)

   

  Cieľom projektu je vytvoriť výbeh pre psov na ulici Lipová /za kasárňami/. Každoročne sa stretávame s vysokými teplotami, tak cieľom tohoto projektu je výsadba stromov, a zvyšovanie kvality života obyvateľov a ich psíkov. Zároveň v zimných mesiacoch nastáva situácia, že výbeh pre psov nie je večer/ráno osvetlený, čo dosť komplikuje upratovanie po psoch. Keďže sa v blízkosti nachádza pouličné osvetlenie, tak bude stačiť namontovať na stĺp smerovú LED lampu.

  Umiestnenie projektu: Výbeh pre psov, ulica Lipová , hneď za kasárňami

  Žiadosť predkladá: Peter Mateják

  Predpokladané náklady na realizáciu: 566 EUR

 • 5. Obnova kaplnky Sedembolestnej Panny Márie so studničkou na Kalvárii v Topoľčanoch (projekt bude podporený)

   

  Cieľom projektu je obnova kaplnky, ktorá je potrebná na zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva mesta Topoľčany. Projektovým zámerom je prenájom, montáž a rozoberanie lešenia, stavebné vyspravovacie práce na murive, omietacie a maliarske práce na kaplnke. Rekonštrukcia oporného múru pri základoch kaplnky a schodišťa do kaplnky. Umiestnenie projektu: Pod Kalváriou, Topoľčany, parcelné číslo 1279/1, Centrálna kaplnka v strede kopca pri kalvárií.

  Umiestnenie projektu:

  Žiadosť predkladá: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

  Predpokladané náklady na realizáciu: 7 010 EUR

 • 6. Relaxačné plošiny v mestskom parku (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je vybudovanie priestoru pre relaxáciu a oddych prostredníctvom relaxačných plošín. Navrhované prevedenie a aj samotný jednoduchý dizajn esteticky zapadne do prostredia zelene mestského parku. V mestskom parku takéto priestory pre relaxáciu a oddych chýbajú, uvítajú ich podľa môjho názoru ľudia, ktorí navštevujú park s cieľom si oddýchnuť, načerpať energiu alebo len tak pozorovať okolitú prírodu a život v parku. Za účelom vybudovania plošín, bude potrebné najprv na určených miestach pieskom vyrovnať terén, následne vybudovať malý betónový obrubník a naň upevniť dosky z upraveného dreva alebo recyklovaného plastu (podľa dostupnosti).

  Umiestnenie projektu: mestský park, miesta po odsúhlasení mestom

  Žiadosť predkladá: Marek Rehák

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 7. Oplotenie detského ihriska (projekt nebude podporený)

  Cieľom projektu je oplotenie detského ihriska. Ako obyvateľ bytového domu spolu s ďalšími susedmi už viac rokov pozorujeme, že na detskom ihrisku chýba z bezpečnostného dôvodu oplotenie. Oplotenie, ktoré navrhujeme v participatívnom rozpočte, bude slúžiť nielen pre bezpečnosť, ale aj proti poškodeniu hracích prvkov. Plus sa zabráni vynášaniu kamienkov do širšieho okolia z dôvodu pošmyknutia sa a vzniku úrazu na chodníku. Navrhujeme vchody do detského ihriska zo strany materskej školy a od predajne LIDL.

  Umiestnenie projektu: ul J. Matušku medzi činžiakmi 2136 a 2139

  Žiadosť predkladá: Peter Illáš

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 8. Socha Sladovníka (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je prenesenie sochy a umiestnenie na významnejšie miesto v Topoľčanoch. Socha „Sladovníka“ je umiestnená na zelenej ploche pred areálom bývalého podniku Topvar. Autorom sochy je akademický sochár František Gibala. Socha bola na plochu umiestnená v roku 1964 a tvorila súčasť verejného priestoru pred areálom Topoľčianskych sladovní – pivovar. Vtedy bola socha dominantná a tvorila súčasť tvoriaceho sa pivovaru Topvar. Pivovar Topvar v Topoľčanoch už neexistuje. Budovy aj s priľahlými pozemkami – teda aj so sochou patria inému vlastníkovi (toho času Pappex Group s.r.o.). V okolí sochy rastú dreviny, tieto sochu čiastočne zakrývajú. Socha nepripomína dominantu, je súčasťou verejného priestoru – málokto si ju všimne. Soche „Sladovníka“ patrí významnejšie miesto, ideálne umiestnenie by malo byť na pozemku mesta Topoľčany tak, aby mohla byť sledovaná občanmi a návštevníkmi mesta Topoľčany. Mohla by sa stať turistickou atrakciou ako už dnes jediná hmotná pamiatka na pivovar Topvar. Takéto dielo si zaslúži hodnotnejšie umiestnenie, s popisom – aj s históriou okolo jej vzniku v súvislosti so zaniknutým pivovarom. Bola by spomienkou pre žijúcich pamätníkov a možnou výzvou pre deti a mládež na stretnutia s topoľčianskym sladovníkom. Navrhujeme dohodnúť buď kúpu – či iný spôsob získania sochy do vlastníctva v prospech mesta Topoľčany. Prenesenie sochy a umiestnenie na významnejšie miesto v Topoľčanoch. Moje návrhy sú napr. park Alexandra Dubčeka (kde sú miesta pripravené pre umiestnenie sôch podľa pôvodného návrhu), areál Park športovcov, priestor pred železničnou stanicou, oddychová zóna Margarétka, cyklotrasa – pri moste, kruháč Decodom, LIDL, …

  Umiestnenie projektu: súčasné miesto ul. Krušovská, bývalý areál Topvar

  Žiadosť predkladá: Informačné centrum mladých

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 9. Topoľčany – miesto kultúrnej komunikácie (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je vytvoriť stránku na sociálnej sieti pre topoľčancov a topoľčianky, ktorej víziou, poslaním, či úlohou by bolo niekoľko čiastkových cieľov: 1. Vytvorenie online komunity – oslovenie všetkých topoľčancov a topoľčaniek, ktorí sú na sociálnych sieťach. 2.Osobné poznanie online komunity – všetkých komunikujúcich topoľčancov a topoľčaniek na sociálnych sieťach – dohodnutie online aj osobného stretnutia, so zameraním na: 1a: vzájomne osobnejšie poznanie sa 2b: pochopenie rozdielu medzi anonymnou a neanonymnou komunikáciou (komunikácia nikdy nie je anonymná vo vzťahu k prijímateľovi, lebo sa vždy dotkne niekoho osobne) 3c: eempatické vnímanie podávania kritiky – pochopenie kritiky ako konštruktu s cieľom riešiť a navrhovať riešenie a zároveň, ako deštruktu zmariť člověka a jeho prácu bez ohľadu na význam a prínos.

  Umiestnenie projektu: online priestor

  Žiadosť predkladá: Viera Bútorová

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Topoľčany

ČASŤ I

Úvodné ustanovenia

Čl. 1

 1. Participatívny rozpočet pre Topoľčany (ďalej len „PR“) predstavuje nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov Topoľčian do správy a rozvoja mesta. Cieľom Mesta Topoľčany (ďalej len „Mesta“) je prostredníctvom PR:
  1. zvýšiť účasť obyvateľov Mesta na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti,
  2. vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v Meste.
 2. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre Topoľčany (ďalej len „Pravidlá“) upravujú priebeh PR v Meste a úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov PR.

 

Čl 2.  

 1. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch (ďalej len „MsZ“) v rámci procesu schvaľovania rozpočtu a  jeho zmien na príslušný kalendárny rok schvaľuje výšku finančných prostriedkov na participatívny  rozpočet a to v závislosti od stavu hospodárenia mesta.  
 2. Prostredníctvom PR obyvatelia mesta rozhodujú, ako bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci  jedného kalendárneho roka na občianske projekty.  
 3. Jeden cyklus PR sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta  postupom podľa týchto pravidiel navrhnú a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu  mesta, pričom náklady na víťazné projekty a zadania nesmú prevyšovať čiastku schválenú na PR na  príslušný kalendárny rok uvedenú v ods. 2 článku 3. Víťazné projekty sa stávajú súčasťou rozpočtu  mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty a zadania realizované. 
 4. Etapy PR:  
  1. tvorba a podávanie projektov a zadaní,  
  2. posúdenie projektov Mestským úradom v Topoľčanoch,  
  3. hlasovanie o projektoch,  
  4. zapracovanie a schválenie víťazných projektov do rozpočtu mesta 
  5. realizácia projektov a zadaní,  
  6. hodnotenie PR.  
 5. Primátorka mesta Topoľčany vyhlasuje PR na príslušné obdobie a na jej príkaz zverejní Mestský  úrad v Topoľčanoch (ďalej len „MsÚ“) harmonogram jednotlivých etáp PR.  
 6. O realizácii PR informuje MsÚ priebežne počas roka prostredníctvom webového sídla  www.topolcany.sk a bežnými informačnými kanálmi mesta.

ČASŤ II

Projekty PR 

Čl. 3 

Tvorba a podávanie projektov PR 

 1. Zámerom projektu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom Topoľčian a prispeje k  skvalitneniu a zlepšeniu života v meste. Projekt môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného  priestoru, alebo môže podporiť nové kultúrne podujatia, či služby pre obyvateľov mesta. 
 2. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 25 000 eur a zahrňuje náklady na vlastnú realizáciu  projektu a náklady spojené s vypracovaním technickej dokumentácie. V prípade, že predkladateľ,  zaistí ďalšiu finančnú podporu – príspevok – z iných zdrojov, môžu celkové náklady projektu  presiahnuť maximálne stanovenú výšku. 
 3. Predkladateľom projektu, môže byť:  
  1. fyzická osoba,  
  2. občianske združenie či nezisková organizácia.  

Predkladateľ môže predložiť len jeden projekt.  

 1. Návrh projektu musí spĺňať nasledovné podmienky:  
  1. mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok má byť prístupný obyvateľom Topoľčian,  b. je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka, 
  2. je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka, 
  3. musí byť realizovaný na území mesta Topoľčany,  
  4. v prípade, že projekt bude mať charakter kapitálového výdavku, musí byť realizovateľný len na  majetku mesta,  
  5. projekt nebol podporený v dvoch po sebe idúcich cykloch PR.  
 2. Návrh projektu sa podáva na predpísanom formulári. Dostupný bude v elektronickej podobe na  stránke www.participace.mobilnirozhlas.cz/Topolcany a v papierovej forme na radnici, Mestskom  úrade v Topoľčanoch, prípadne v ďalších vhodných lokalitách.  
 3. Návrh projektu je možné podať:  
  1. písomnou formou na adresu: Mesto Topoľčany, Nám. M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany,
  2. elektronicky e-mailom na adresu participacia@topolcany.sk,  
  3. osobne v podateľni MsÚ.  
 4. Finálny návrh projektu je potrebné predložiť Mestu Topoľčany do termínu, ktorý určí harmonogram  príslušného cyklu PR.  
 5. Každý doručený návrh projektu prejde formálnou kontrolou zo strany MsÚ. V prípade chýbajúcich  formálnych náležitostí bude do 7 pracovných dní od odovzdania predkladateľ vyzvaný zo strany MsÚ  na ich odstránenie.  
 6. Ak nebudú nedostatky odstránené do 14 dní od doručenia výzvy predkladateľovi, návrh projektu  nebude postúpený do ďalšej etapy príslušného cyklu PR. Takéto návrhy budú zverejnené na stránke  www.topolcany.sk aj s odôvodnením.

Čl. 4 

Posúdenie návrhov projektov Mestským úradom v Topoľčanoch 

 1. Návrhy projektov, ktoré obsahujú všetky formálne náležitosti, budú posunuté k obsahovej kontrole  jednotlivým odborom MsÚ, ktorých príslušnosť bude určená v závislosti od zabezpečovaných  kompetencií.  
 2. Príslušné odbory MsÚ zhodnotia realizovateľnosť návrhov projektov so zreteľom na podmienky  uvedené v čl. 3 týchto pravidiel.  
 3. Cieľom posúdenia projektov je maximalizovať počet realizovateľných návrhov, nie znížiť ich počet.  Zamestnanci MsÚ budú v tejto etape aktívne komunikovať s predkladateľmi projektov a hľadať  najlepšie možnosti ich riešenia.  
 4. Každý predkladateľ projektu bude zo strany oficiálne MsÚ vyrozumený o výsledkoch posúdenia  jeho návrhu. V prípade, že predkladateľ neakceptuje navrhnuté úpravy, nebude projekt postúpený do  ďalšej etapy PR. Takéto návrhy budú zverejnené na stránke www.topolcany.sk aj s odôvodnením. 

 

Čl. 5 

Výber projektov a alokácia financií do rozpočtu mesta 

 1. Projekty, ktoré boli postúpené po posúdení obsahovej stránky do ďalšej etapy príslušného cyklu  PR, budú verejne prezentované na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch. Jeho termín  určí harmonogram príslušného cyklu PR.  
 2. Účelom verejného stretnutia bude:  
  1. predstavenie jednotlivých návrhov širokej verejnosti,  
  2. diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.  
 3. Do termínu verejného stretnutia môže navrhovateľ svoj návrh stiahnuť, a to:
  1. písomnou formou na adrese: Mesto Topoľčany, Nám. M.R.Štefánika 1, Topoľčany,
  2. elektronicky e-mailom na adresu: participacia@topolcany.sk.  
 4. Všetky realizovateľné projekty budú Mestom zverejnené na stránke www.topolcany.sk. Z nich sa  na základe hlasovania rozhodne o projektoch, ktoré postúpia do ďalšej etapy príslušného cyklu PR.  
 5. Termín hlasovania o projektoch určí harmonogram príslušného cyklu PR.  
 6. Hlasovanie o projektoch prebiehať elektronicky na webových stránkách PR www.participace.mobilnirozhlas.cz/Topolcany.
 7. Hlasovanie prebehne výlučne elektronicky. Každý hlasujúci po registrácii prostredníctvom SMS  (náklady na SMS znáša mesto) získava 3 kladné hlasy, ktoré môže použiť ľubovoľne v rámci všetkých  projektov.
 8. Výstupom elektronického hlasovanie je zoznam víťazných projektov určených na realizáciu, ktoré  Mesto zverejní na stránke www.topolcany.sk a prostredníctvom svojich bežných informačných  kanálov.  

Počet víťazných zadaní sa odvíja od vyčerpania maximálnej sumy určenej na realizáciu projektov v  príslušnom cykle PR.

ČASŤ III

Spoločné ustanovenia 

Čl. 6 

Realizácia projektov PR 

 1. Schválené projekty realizuje : 
  1. Mesto / mestské spoločnosti v prípade, ak je predkladateľom projektu fyzická osoba
  2. občianske združenia, resp. neziskové organizácie.  
 2. V prípade realizácie projektu občianskym združením alebo neziskovou organizáciou mesto uzavrie  s realizátorom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle platného a účinného VZN o poskytovaní  dotácií z rozpočtu mesta.  
 3. Na základe zmluvy zabezpečí MsÚ prevod finančných prostriedkov na účet realizátora a následne  kontrolu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného spôsobu využitia príspevku z PR.  
 4. Realizátor je povinný bezodkladne po ukončení projektu, najneskôr 31.12. príslušného  kalendárneho roka, predložiť mestu vyúčtovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.  
 5. MsÚ zabezpečuje monitorovanie realizácie schválených projektov a zadaní. 

 

Čl. 7 

Hodnotenie PR 

 1. Hodnotenie každého cyklu PR zaistí MsÚ v spolupráci s predkladateľmi projektov a zadaní a  ostatnou verejnosťou.  
 2. MsÚ predkladá do zastupiteľstva správu o stave realizácie PR, a to do 4 mesiacov po uplynutí  kalendárneho roku. 

ČASŤ IV

Záverečné ustanovenia 

Čl. 8 

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť schválením Mestského zastupiteľstva mesta Topoľčany.

Víťazné projekty z minulého roka

1. miesto

Podporujeme, trénujeme, vyhrávame

(686 hlasov)

2. miesto

Maľba verejného priestoru

(421 hlasov)

3. miesto

Komunitná záhradka na sídlisku Východ

(386 hlasov)

Máte otázku? Napíšte nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.sk

Mesto Topoľčany, participacia@topolcany.sk

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.sk

Mesto Topoľčany, participacia@topolcany.sk