topolcany-ruka
Čo je to participatívny rozpočet?
 1. Participatívny rozpočet pre Topoľčany (ďalej len „PR“) predstavuje nástroj samosprávy, ktorý  podporuje aktívne zapojenie obyvateľov Topoľčian do správy a rozvoja mesta. Cieľom Mesta  Topoľčany (ďalej len „Mesta“) je prostredníctvom PR:  
  1. zvýšiť účasť obyvateľov Mesta na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie  širokej verejnosti,  
  2. vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v Meste. 
 2. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre Topoľčany (ďalej len „Pravidlá“) upravujú priebeh PR v  Meste a úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov PR.
Harmonogram PR 2023
 • 1. Tvorba a podávanie projektov a zadaní

  jún, júl 2023

 • 2. Posúdenie projektov Mestským úradom v Topoľčanoch (obsahová kontrola na jednotlivých odboroch)

  august 2023

 • 3. Verejná prezentácia projektov na zasadnutí mestského zastupiteľstva

  september 2023

 • 4. Hlasovanie o projektoch

  september, október 2023

 • 5. Zapracovanie a schválenie víťazných projektov do rozpočtu mesta

  október 2023

 • 6. Realizácia projektov a zadaní

  1.1.2024 – 31.12.2024

 • 7. Hodnotenie PR

  do 30.4.2025

Hlasovanie pomocou platformy MUNIPOLIS

Výsledky s prehľadnými štatistikami

Hlasovať bude možné prostredníctvom platformy MUNIPOLIS alebo prostredníctvom tlačeného dotazníka.

Aktuálne správy z úradu

Pre aktuálne správy o priebehu participatívneho rozpočtu sa prihláste do platformy MUNIPOLIS.
Projekty do hlasovania
 • 1. Žoch plný (nielen) humoru - kniha

   

  Popis: Cieľom môjho projektu, ako rodáčky z Topoľčian, je zachovanie nášho nárečia pre budúce generácie vo forme knižného vydania príbehov v topoľčianskom nárečí. Príbehy, ktoré som napísala, sú nielen z môjho detstva, ale aj zo súčasnosti. Rada by som oživila naše nárečie pamätníkom a priblížila súčasníkom. Ide o nadväzné voľné pokračovanie Žochárskeho slovníka, ktorý som zostavila a bol vydaný v roku 2018.

  Žiadosť predkladá: Anna Iváková

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 €

 • 2. Maľba vo verejnom priestore – P.O. Hviezdoslava

   

  Popis: Cieľom projektu je prostredníctvom veľkometrážnej maľby vylepšiť verejný priestor z vizuálnej a estetickej stránky, podporiť kreativitu u ľudí, ktorí sa budú denne s týmto dielom stretávať, a taktiež dotvoriť a spríjemniť prostredie detského ihriska a cyklocesty, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti. Jednotlivé elementy, ktoré kompozícia maľby obsahuje, odkazujú na prírodu a čisté, udržateľné životné prostredie ako pre ľudí, tak aj pre zvieratá, ktoré v ňom žijú. Kompozícia plynule nadväzuje na existujúcu maľbu z roku 2021 a zjednotí celú plochu múru do jedného uceleného konceptu s dĺžkou približne 70 metrov.

  Umiestnenie projektu: Betónový múr na ulici P. O. Hviezdoslava situovaný na parcele č. 4949

  Žiadosť predkladá: Juraj Ondraška

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 €

 • 3. Oddychovo-náučná zóna pri fontáne

  Popis: Hlavným cieľom projektu je zveľadenie nevyužitého verejného priestranstva v okolí fontány na Ul. Kuzmányho v Topoľčanoch, zvýšenie biodiverzity tohto priestranstva a tým aj vytvorenie náučnej, ale aj oddychovej zóny. Pre školu by predstavoval priestor na externú výučbu predmetov prvouka, prírodoveda, biológia, pracovné vyučovanie, technika. Pre verejnosť by bol priestor vhodný na oddych a relaxáciu. Snahou školy je nielen teoreticky učiť, ale aj vychovávať a viesť žiakov k pozitívnemu prístupu k životnému prostrediu, environmentálnej výchove, estetizácii prostredia, starostlivosti o verejné priestranstvo, ktoré slúži všetkým.

  Umiestnenie projektu: Kuzmányho ul., parcela č. 5049

  Žiadosť predkladá: ZŠ Tribečská, Topoľčany

  Predpokladané náklady na realizáciu: 24 000 €

 • 4. Doplnenie časti podstavca pod sochu sv. Floriána

  Popis: Socha sv. Floriána je od roku 1780 na námestí v Topoľčanoch. V súčasnosti je jej časť pod sochou sv. Vendelína z roku 1862 a podstavec sv. Vendelína je pod sochou sv. Floriána. Treba vrátiť každej soche jej podstavec a doplniť chýbajúcu časť pod sv. Floriánom. Tento stav je od 60. rokov minulého storočia.

  Umiestnenie projektu: Nám. M.R. Štefánika, Topoľčany

  Žiadosť predkladá: Norbert Kočalka

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 €

 • 5. Maľba – Pocta topoľčianskym športovcom

  Cieľ projektu: Aj takýmto spôsobom spropagovať športy, na ktorých veľkou mierou participuje mesto Topoľčany. Cieľom je postupne odstrániť z verejných priestorov výtvory sprejerov a skrášliť ich maľbami, ktoré budú slúžiť ku cti topoľčianskemu športu.

  Umiestnenie projektu: Oplotenie futbalového štadióna oproti OD Kaufland

  Žiadosť predkladá: Jozef Kakula

  Predpokladané náklady na realizáciu: 1080 €

 • 6. Multifunkčný priestor pre celú rodinu

   

  Cieľ projektu: Cieľom je vytvoriť priestor pre stretávanie sa všetkých generácií obyvateľov bytového domu, zaradenie osamelých seniorov do plnohodnotného života v spoločnosti detí a mladých rodín, vytvorenie bezpečného priestoru na hranie pre deti…

  Umiestnenie projektu: Parcela č. 77/19, susediaca s bytovým domom Bernolákova 2112/27

  Žiadosť predkladá: Jana Moravanská, zástupca vlastníkov bytov

  Predpokladané náklady na realizáciu: 7 750 €

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Topoľčany

ČASŤ I

Úvodné ustanovenia

Čl. 1

 1. Participatívny rozpočet pre Topoľčany (ďalej len „PR“) predstavuje nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov Topoľčian do správy a rozvoja mesta. Cieľom Mesta Topoľčany (ďalej len „Mesta“) je prostredníctvom PR:
  1. zvýšiť účasť obyvateľov Mesta na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti,
  2. vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v Meste.
 2. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre Topoľčany (ďalej len „Pravidlá“) upravujú priebeh PR v Meste a úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov PR.

 

Čl 2.  

 1. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch (ďalej len „MsZ“) v rámci procesu schvaľovania rozpočtu a  jeho zmien na príslušný kalendárny rok schvaľuje výšku finančných prostriedkov na participatívny  rozpočet a to v závislosti od stavu hospodárenia mesta.  
 2. Prostredníctvom PR obyvatelia mesta rozhodujú, ako bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci  jedného kalendárneho roka na občianske projekty.  
 3. Jeden cyklus PR sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta  postupom podľa týchto pravidiel navrhnú a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu  mesta, pričom náklady na víťazné projekty a zadania nesmú prevyšovať čiastku schválenú na PR na  príslušný kalendárny rok uvedenú v ods. 2 článku 3. Víťazné projekty sa stávajú súčasťou rozpočtu  mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty a zadania realizované. 
 4. Etapy PR:  
  1. tvorba a podávanie projektov a zadaní,  
  2. posúdenie projektov Mestským úradom v Topoľčanoch,  
  3. hlasovanie o projektoch,  
  4. zapracovanie a schválenie víťazných projektov do rozpočtu mesta 
  5. realizácia projektov a zadaní,  
  6. hodnotenie PR.  
 5. Primátorka mesta Topoľčany vyhlasuje PR na príslušné obdobie a na jej príkaz zverejní Mestský  úrad v Topoľčanoch (ďalej len „MsÚ“) harmonogram jednotlivých etáp PR.  
 6. O realizácii PR informuje MsÚ priebežne počas roka prostredníctvom webového sídla  www.topolcany.sk a bežnými informačnými kanálmi mesta.

ČASŤ II

Projekty PR 

Čl. 3 

Tvorba a podávanie projektov PR 

 1. Zámerom projektu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom Topoľčian a prispeje k  skvalitneniu a zlepšeniu života v meste. Projekt môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného  priestoru, alebo môže podporiť nové kultúrne podujatia, či služby pre obyvateľov mesta. 
 2. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 25 000 eur a zahrňuje náklady na vlastnú realizáciu  projektu a náklady spojené s vypracovaním technickej dokumentácie. V prípade, že predkladateľ,  zaistí ďalšiu finančnú podporu – príspevok – z iných zdrojov, môžu celkové náklady projektu  presiahnuť maximálne stanovenú výšku. 
 3. Predkladateľom projektu, môže byť:  
  1. fyzická osoba,  
  2. občianske združenie či nezisková organizácia.  

Predkladateľ môže predložiť len jeden projekt.  

 1. Návrh projektu musí spĺňať nasledovné podmienky:  
  1. mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok má byť prístupný obyvateľom Topoľčian,  b. je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka, 
  2. je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka, 
  3. musí byť realizovaný na území mesta Topoľčany,  
  4. v prípade, že projekt bude mať charakter kapitálového výdavku, musí byť realizovateľný len na  majetku mesta,  
  5. projekt nebol podporený v dvoch po sebe idúcich cykloch PR.  
 2. Návrh projektu sa podáva na predpísanom formulári. Dostupný bude v elektronickej podobe na  stránke www.participace.mobilnirozhlas.cz/Topolcany a v papierovej forme na radnici, Mestskom  úrade v Topoľčanoch, prípadne v ďalších vhodných lokalitách.  
 3. Návrh projektu je možné podať:  
  1. písomnou formou na adresu: Mesto Topoľčany, Nám. M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany,
  2. elektronicky e-mailom na adresu participacia@topolcany.sk,  
  3. osobne v podateľni MsÚ.  
 4. Finálny návrh projektu je potrebné predložiť Mestu Topoľčany do termínu, ktorý určí harmonogram  príslušného cyklu PR.  
 5. Každý doručený návrh projektu prejde formálnou kontrolou zo strany MsÚ. V prípade chýbajúcich  formálnych náležitostí bude do 7 pracovných dní od odovzdania predkladateľ vyzvaný zo strany MsÚ  na ich odstránenie.  
 6. Ak nebudú nedostatky odstránené do 14 dní od doručenia výzvy predkladateľovi, návrh projektu  nebude postúpený do ďalšej etapy príslušného cyklu PR. Takéto návrhy budú zverejnené na stránke  www.topolcany.sk aj s odôvodnením.

Čl. 4 

Posúdenie návrhov projektov Mestským úradom v Topoľčanoch 

 1. Návrhy projektov, ktoré obsahujú všetky formálne náležitosti, budú posunuté k obsahovej kontrole  jednotlivým odborom MsÚ, ktorých príslušnosť bude určená v závislosti od zabezpečovaných  kompetencií.  
 2. Príslušné odbory MsÚ zhodnotia realizovateľnosť návrhov projektov so zreteľom na podmienky  uvedené v čl. 3 týchto pravidiel.  
 3. Cieľom posúdenia projektov je maximalizovať počet realizovateľných návrhov, nie znížiť ich počet.  Zamestnanci MsÚ budú v tejto etape aktívne komunikovať s predkladateľmi projektov a hľadať  najlepšie možnosti ich riešenia.  
 4. Každý predkladateľ projektu bude zo strany oficiálne MsÚ vyrozumený o výsledkoch posúdenia  jeho návrhu. V prípade, že predkladateľ neakceptuje navrhnuté úpravy, nebude projekt postúpený do  ďalšej etapy PR. Takéto návrhy budú zverejnené na stránke www.topolcany.sk aj s odôvodnením. 

 

Čl. 5 

Výber projektov a alokácia financií do rozpočtu mesta 

 1. Projekty, ktoré boli postúpené po posúdení obsahovej stránky do ďalšej etapy príslušného cyklu  PR, budú verejne prezentované na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch. Jeho termín  určí harmonogram príslušného cyklu PR.  
 2. Účelom verejného stretnutia bude:  
  1. predstavenie jednotlivých návrhov širokej verejnosti,  
  2. diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.  
 3. Do termínu verejného stretnutia môže navrhovateľ svoj návrh stiahnuť, a to:
  1. písomnou formou na adrese: Mesto Topoľčany, Nám. M.R.Štefánika 1, Topoľčany,
  2. elektronicky e-mailom na adresu: participacia@topolcany.sk.  
 4. Všetky realizovateľné projekty budú Mestom zverejnené na stránke www.topolcany.sk. Z nich sa  na základe hlasovania rozhodne o projektoch, ktoré postúpia do ďalšej etapy príslušného cyklu PR.  
 5. Termín hlasovania o projektoch určí harmonogram príslušného cyklu PR.  
 6. Hlasovanie o projektoch prebiehať elektronicky na webových stránkách PR www.participace.mobilnirozhlas.cz/Topolcany.
 7. Hlasovanie prebehne výlučne elektronicky. Každý hlasujúci po registrácii prostredníctvom SMS  (náklady na SMS znáša mesto) získava 3 kladné hlasy, ktoré môže použiť ľubovoľne v rámci všetkých  projektov.
 8. Výstupom elektronického hlasovanie je zoznam víťazných projektov určených na realizáciu, ktoré  Mesto zverejní na stránke www.topolcany.sk a prostredníctvom svojich bežných informačných  kanálov.  

Počet víťazných zadaní sa odvíja od vyčerpania maximálnej sumy určenej na realizáciu projektov v  príslušnom cykle PR.

ČASŤ III

Spoločné ustanovenia 

Čl. 6 

Realizácia projektov PR 

 1. Schválené projekty realizuje : 
  1. Mesto / mestské spoločnosti v prípade, ak je predkladateľom projektu fyzická osoba
  2. občianske združenia, resp. neziskové organizácie.  
 2. V prípade realizácie projektu občianskym združením alebo neziskovou organizáciou mesto uzavrie  s realizátorom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle platného a účinného VZN o poskytovaní  dotácií z rozpočtu mesta.  
 3. Na základe zmluvy zabezpečí MsÚ prevod finančných prostriedkov na účet realizátora a následne  kontrolu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného spôsobu využitia príspevku z PR.  
 4. Realizátor je povinný bezodkladne po ukončení projektu, najneskôr 31.12. príslušného  kalendárneho roka, predložiť mestu vyúčtovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.  
 5. MsÚ zabezpečuje monitorovanie realizácie schválených projektov a zadaní. 

 

Čl. 7 

Hodnotenie PR 

 1. Hodnotenie každého cyklu PR zaistí MsÚ v spolupráci s predkladateľmi projektov a zadaní a  ostatnou verejnosťou.  
 2. MsÚ predkladá do zastupiteľstva správu o stave realizácie PR, a to do 4 mesiacov po uplynutí  kalendárneho roku. 

ČASŤ IV

Záverečné ustanovenia 

Čl. 8 

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť schválením Mestského zastupiteľstva mesta Topoľčany.

Máte otázku? Napíšte nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.sk

Mesto Topoľčany, participacia@topolcany.sk

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.sk

Mesto Topoľčany, participacia@topolcany.sk